Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 09/11/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn tin Tröa Chuùa Nhaät 9/11/97.

Chuùa Nhaät vöøa qua, 9/11, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ cöû haønh thaùnh leã phong chaân phöôùc cho ba Ñaày Tôù Chuùa.Vò thöù nhaát laø Ñöùc Cha VILMOS APOR, ngöôøi Hungari, giaùm muïc giaùo phaän Gior, bò coäng saûn Lieân Xoâ gieát cheát naêm 1945. Vò thöù hai laø Ñöùc Cha GIOVANNI BATTISTA SCALABRINI, qua ñoøi naêm 1905, giaùm muïc giaùo phaän Piacenza, Italia. Ngaøi laø moät hình aûnh noåi baät ñaõ ñöa vaøo trong giaùo hoäi moät coâng vieäc muïc vuï ñaëc bieät cho nhöõng ngöôøi di daân, tò naïn. Ngaøi ñaõ laäp Tu Hoäi Truyeàn Giaùo Thaùnh Carlo, daønh cho nam giôùi, vaø doøng caùc Nöõ Tu Scalabrini, chuyeân phuïc vuï nhöõng ngöôøi di daân, tò naïn. Vò thöù ba laø nöõ tu MARIA VICENTA de Santa DOROTEA CHAVEZ OROZCO, qua ñôøi naêm 1949, ngöôøi Meâhicoâ, saùng laäp doøng Caùc Nöõ Tì cuûa Chuùa Ba Ngoâi vaø cuûa Caùc Ngöôøi Ngheøo. Sau thaùnh leã, ñeán giôø Kinh Truyeàn Tin, ÑTC ñaõ noùi vaøi lôøi chaøo chuùc caùc phaùi ñoaøn ñeán döï leã Phong Chaân Phöôùc, roài ñoïc kinh truyeàn tin.

Tröôùc heát, lôøi vôùi phaùi ñoaøn ñeán töø HUNGARI ñeå tham döï leã phong chaân phöôùc cho Taân Chaân Phöôùc Giaùm Muïc Vilmos APOR, ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

Toâi xin chaøo phaùi ñoaøn anh chò em Hungari hoâm nay vui möøng vì leã Phong Chaân Phöôùc cho ngöôøi ñoàng höông, Chaân Phöôùc Giaùm Muïc Vilmos Apor. Anh chò em raát thaân meán, anh chò em haõy bieát quyù troïng vaø soáng theo maãu göông cuûa taân chaân phöôùc, ñeå ñem nhöõng giaù trò cuûa ñöùc tin Kitoâ vaøo trong moïi döï aùn nhaèm phaùt trieån ñích thöïc söï tieán boä luaân lyù vaø daân söï, ñeå phuïc vuï cho ñaát nöôùc cuûa anh chò em.

Ngoû lôøi baèng tieáng YÙ, ÑTC noùi nhö sau:

Toâi xin chaøo taát caû nhöõng tín höõu ñeán töø giaùo phaän COMO, nhöõng nhaø truyeàn giaùo nam nöõ thuoäc ñaïi gia ñình cuûa Taân chaân phöôùc Scalabrini, ngaøy hoâm nay daâng lôøi caûm taï Thieân Chuùa, trong söï hieäp thoâng vôùi toaøn theå giaùo hoäi, vì vieäc toân phong chaân phöôùc cho ñöùc cha Giovanni Battista Scalabrini, ngöôøi cha cuûa nhöõng anh chò em di daân. Öôùc chi maãu göông soáng cuûa ngaøi khuyeán khích taát caû luoân chuù yù nhieàu hôn vaø soáng lieân ñôùi hôn vôùi nhöõng anh chò em tò naïn vaø di daân.

Baèng tieáng Taây Ban Nha, ÑTC chaøo thaêm taát caû nhöõng phaùi ñoaøn noùi tieáng Taây Ban Nha ñeán döï leã phong chaân phöôùc cho Nöõ Tu Maria Vicenta.

Cuoái cuøng, trôû laïi tieáng YÙ, ÑTC noùi veà yù nghóa cuûa Ngaøy Taï Ôn Toaøn Quoác Italia, nhö sau:

Chuùa Nhaät muøng 9 thaùng 11, giaùo hoäi Coâng Giaùo Italia Ngaøy Toaøn Quoác Taï Ôn, laàn thöù 47, do lieân ñoaøn quoác gia cuûa nhöõng ngöôøi laøm vöôøn, thaønh laäp. Ñaây laø dòp thuaän tieän ñeå nhìn nhaän nhöõng hoàng aân cuûa Thieân Chuùa vaø bieåu loä leân ngaøi loøng bieát ôn cuûa chuùng ta. Vaøo cuoái ngaøn naêm thöù hai, ngöôøi ta caàn khaån thieát ñöa maét nhìn leân cao, leân Ñaáng trao ban moïi hoàng aân troïn haûo, ñeå nhìn nhaän raèng taát caû ñeàu ñeán vôùi ta töø tình yeâu thöông ñaày quan phoøng vaø nhaân töø cuûa ngaøi. Nhöng ngöôøi ta khoâng theå caûm taï Thieân Chuùa, maø khoâng daán thaân hoaït ñoäng, vôùi tö caùch laø ngöôøi Kitoâ, ñeå phoå bieán troïng moïi taàng lôùp xaõ hoäi söï toân troïng vaø tình lieân ñôùi ñoái vôùi anh chò em, nhaát laø nhöõng ai caàn ñöôïc trôï giuùp nhaát vaø khoâng gì töï veä.Maåu göông cuûa caùc vò taân chaân phöôùc veà bình dieän naày, laø thaät heát söùc huøng hoàn vaø khuyeán khích.

Ngaøy Taï ôn coøn laø dòp to lôùn ñeå coäng ñoaøn Kitoâ chuùng ta suy nghó, ñeå chuaån bò cho vieäc taùi rao giaûng "Tin Möøng Xaõ Hoäi" cuûa giaùo hoäi, vaø ñeå thaåm ñònh giaù trò cuûa coâng vieäc lao ñoäng vaø cuûa coá gaéng con ngöôøi, ñeå phuïc vuï cho yù ñònh cuûa Thieân Chuùa Taïo Hoùa vaø Cöùu Chuoäc.

Chuùng ta haõy trao phoù cho Meï Maria, nhôø qua lôøi khaån caàu cuûa ba vò taân chaân phöôùc, nhöõng taâm tình vaø lôøi caàu chuùc treân cuûa chuùng ta; Meï laø Ñaáng Ñoàng Trinh, laø Meï cuûa Giaùo Hoäi vaø laø Nöõ Vöông caùc Thaùnh. Xin meï ñoùn nhaän chuùng ta duôùi boùng aùo choaøng cuûa Meï vaø höôùng daãn chuùng ta treân con ñöôøng soáng vaø laøm chöùng cho ñöùc tin Kitoâ.

Ñeán ñaây, nhö thöôøng leä. ÑTC ñoïc kinh truyeàn tin vaø ban pheùp laønh toøa thaùnh cho taát caû.


Back to Radio Veritas Home Page