Baøi Giaûng cuûa ÑTC
Chuùa Nhaät 05/10/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Baøi Giaûng cuûa ÑTC taïi Rio de Janeiro. Chuùa Nhaät 5/10/97.

Hai trieäu ngöôøi ñaõ tham döï thaùnh leã ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ cöû haønh vaøo saùng Chuùa Nhaät hoâm qua 5/10/97, taïi quaûng tröôøng FLAMENGO roäng 60 maãu taây cuûa thaønh phoá Rio de Janeiro. Ñaây laø thaùnh leã Beá Maïc Ngaøy Quoác Teá Gia Ñình laàn thöù II. Ngaøy quoác teá gia ñình laàn I, ñaõ ñöôïc toå chöùc vaøo naêm 1994, taïi Roma. Thaùnh Leã Beá Maïc Ngaøy Quoác Teá Gia Ñình vaøo saùng Chuùa Nhaät hoâm qua 5/10/97, laø cöû haønh cao ñieåm cuûa chuyeán vieáng thaêm 4 ngaøy cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Rio de Janeiro, Brazil. Hai trieäu ngöôøi ñaõ noùi leân taâm tình noàng nhieät nhaát daønh cho ÑTC. Nhieàu ngöôøi ñaõ ñeán töø chieàu hoâm tröôùc vaø qua ñeâm taïi nhöõng ñòa ñieåm gaàn beân, chôø ñôïi luùc môû Coâng Vieân vaøo saùng sôùm laø uøa vaøo ngay ñeå tìm choå thuaän tieän, sao cho nhìn thaáy ñöôïc ÑTC. Nhöõng khaåu hieäu "Hoan Hoâ ÑTC", hoaëc "ÑTC vaø Gia Ñình muoân naêm", ñöôïc nhìn thaáy khaép nôi taïi ñòa ñieåm cöû haønh Thaùnh Leã, vaø laø nhöõng daáu chæ cho chuùng ta bieát laø Vò Giaùo Hoaøng giaø caû, 77 tuoåi, Ñöùc Gioan Phaoloâ II, ñaõ chieám ñöôïc moät choå quan troïng trong taâm hoàn ngöôøi daân Brazil. Nhöõng lôøi ñaàu tieân cuûa ÑTC trong baøi giaûng Thaùnh leã saùng hoâm qua, laø nhöõng lôøi môøi goïi taát caû moïi ngöôøi haõy daâng lôøi chuùc tuïng Thieân Chuùa, nguoàn maïch cuûa söï soáng, vaø môøi goïi taát caû moïi gia ñình treân theá giôùi haõy caàu nguyeän cho gia ñình, cho caùc quoác gia treân theá giôùi, vaø cho Giaùo Hoäi trong giôø phuùt phaûi ñöông ñaàu vôùi nhieàu thaùch thöùc naày. ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

"Gia ñình laø coäng ñoaøn ñaëc bieät vaø caên baûn cuûa tình yeâu thöông vaø söï soáng; treân neàn taûng gia ñình, ñöôïc xaây döïng leân taát caû nhöõng coäng ñoaøn vaø nhöõng xaõ hoäi khaùc. Vì theá, khaån caàu söï chuùc laønh cuûa Thieân Chuùa treân caùc gia ñình, chuùng ta haõy cuøng nhau caàu nguyeän cho taát caû moïi coäng ñoaøn, moïi xaõ hoäi maø chuùng ta ñaïi dieän cho nôi ñaây. Chuùng ta haõy caàu nguyeän cho töông lai cuûa caùc quoác gia, caùc Nhaø Nöôùc, cuõng nhö caàu nguyeän cho töông lai cuûa Giaùo Hoäi vaø theá giôùi."

Nhaéc laïi vöøa giaûi thích theâm veà cuoäc ñoái thoaïi giöõa Chuùa Gieâsu vaø nhöõng ngöôøi bieät phaùi veà tính caùch baát khaû phaân ly cuûa hoân nhaân, nhö ñöôïc ghi laïi nôi ñoaïn phuùc aâm cuûa thaùnh leã Chuùa Nhaät hoâm qua, Mc 10,5-9, ÑTC moät laàn nöõa ñaõ nhaéc laïi moät caùch maïnh meõ giaùo huaán cuûa Chuùa vaø ñöôïc Giaùo Hoäi trung thaønh rao giaûng, veà söï hieäp nhaát vaø baát khaû phaân ly cuûa Hoân Nhaân. ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

"Vôùi nhöõng lôøi ngaén goïn nhöng coù tính caùch quyeát ñònh, Chuùa Gieâsu nhaéc laïi yù ñònh nguyeân thuûy cuûa Thieân Chuùa Taïo Hoùa. Trong Chuùa Gieâsu Kitoâ, Ngoâi Lôøi Thieân Chuùa, gia ñình ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa Cha nghó ñeán töû thuôû ñôøi ñôøi, vaø ñöôïc ñem ra thöïc hieän. Nhôø qua Chuùa Kitoâ, gia ñình coù ñöôïc tính caùch bí tích, nhaän ñöôïc söï thaùnh hoùa chính mình."

Keát thuùc baøi giaûng, ÑTC ñaõ gôûi ñeán taát caû caùc gia ñình treân theá giôùi lôøi môøi goïi sau ñaây:

"Hôõi nhöõng baäc laøm cha meï vaø caùc gia ñình treân theá giôùi, xin haõy cho pheùp Cha noùi vôùi chuùng con raèng: Thieân Chuùa môøi goïi chuùng con soáng thaùnh thieän. Ngaøi yeâu thöông chuùng con voâ cuøng. Thieân Chuùa muoán chuùng con soáng haïnh phuùc, nhöng ñoàng thôøi ngaøi muoán chuùng con luoân lieân keát nieàm haïnh phuùc ñoù vôùi söï trung thaønh, bôûi vì caùi naày khoâng theå coù, neáu khoâng coù caùi kia. Chuùng con ñöøng ñeå cho taâm thöùc chæ tìm höôûng vui thuù khoaùi laïc, ñöøng ñeå cho tham voïng, söï ích kyû, böôùc vaøo trong toå aám gia ñình chuùng con. Chuùng con haõy soáng quaûng ñaïi vôùi Thieân Chuùa. Cha khoâng theå naøo khoâng nhaéc laïi raèng gia ñình phuïc vuï cho giaùo hoäi vaø cho xaõ hoäi, neáu chính gia ñình, trong thöïc theå cuõng nhö trong haønh ñoäng, soáng thöïc nhö laø moät coäng ñoàng cuûa tình yeâu thöông vaø söï soáng. Vieäc hieán thaân cho nhau, ñöôïc chuùc laønh bôûi Thieân Chuùa vaø ñöôïc thaám nhuaàn trong ñöùc tin, ñöùc caäy vaø ñöùc meán, seõ giuùp cho ñoâi baïn ñaït tôùi söï troïn laønh vaø söï thaùnh hoùa. Noùi caùch khaùc, söï hieán thaân cho nhau laø phöông theá ñeå thaùnh hoùa chính gia ñình vöøa laø phöông tieän ñeå phoå bieán coâng vieäc rao giaûng phuùc aâm maø moïi gia ñình Kitoâ ñöôïc môøi goïi thöïc hieän. Anh chò em raát thaân meán, anh chò em coù traùch vuï cao caû bieát laø chöøng naøo. Anh chò em chuùng con haõy laø nhöõng keû mang hoøa bình vaø nieàm vui vaøo trong toå aám gia ñình; aân suõng Thieân Chuùa naâng cao vaø kieän toaøn tình yeâu thöông; vaø cuøng vôùi tình thöông, aân suõng Chuùa ban cho chuùng con nhöõng nhaân ñöùc caàn thieát nhö söï khieâm toán, tinh thaàn phuïc vuï vaø hy sinh, tình thöông cha meï con caùi, söï kính troïng vaø thoâng caûm laån nhau. Treân con ñöôøng tieán veà naêm thaùnh 2000, cha môøi goïi taát caû nhöõng ai laéng nghe Cha, haõy cuõng coá ñöùc tin vaø chöùng taù Kitoâ, ngoû haàu, nhôø ôn Chuùa, ñöôïc thöïc hieän moät cuoäc trôû laïi thaät söï vaø moät söï canh taân caù nhaân ngay giöõa loøng caùc gia ñình treân khaép theá giôùi."

Ñoù laø nieàm mong öôùc saâu xa cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II cho caùc gia ñình, trong thaùnh leã Beá Maïc Ngaøy Quoác Teá Gia Ñình laàn thöù hai, taïi Rio de Janeiro, saùng Chuùa Nhaät hoâm qua. Chuyeán vieáng thaêm 4 ngaøy cuûa ÑTC taïi Brazil cuõng keát thuùc vôùi thaùnh leã naày. Theo chöông trình döï truø, thì ÑTC seõ veà ñeán Roma, luùc 10:45 saùng thöù hai, theo giôø Roma, töùc laø luùc 3 giôø 45 chieàu thöù hai, giôø VN. Chuùng toâi seõ keå theâm nhöõng chi tieát khaùc vaø phaûn öùng baùo chí trong caùc chöông trình thôøi söï saép ñeán trong tuaàn.


Lôøi Caàu Nguyeän cuûa Gia Ñình

Lôøi Caàu Nguyeän cuûa Gia Ñình:

(RG 5/10/97). "Lôøi Caàu Nguyeän cuûa Gia Ñình", ñoù laø töïa ñeà cuûa moät baøi haùt do linh muïc ZEZINHO saùng taùc vaø ñaõ ñöôïc trình dieån laàn ñaàu tieân trong Ngaøy Quoác Teá Gia Ñình laàn thöù nhaát, taïi Roma, naêm 1994. Hoâm toái thöù baûy vöøa qua, muøng 4/10,baøi haùt naày ñaõ ñöôïc choïn haùt ñaàu tieân, ñeå khai maïc Buoåi Gaëp Gôõ cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II vôùi caùc Gia Ñình, taïi Saân Ñaù Banh MARACANA cuûa thaønh phoá Rio de Janeiro. Sau ñaây laø nhöõng lôøi ñaày yù nghóa cuûa Baøi Haùt: Lôøi Caàu Nguyeän cuûa Gia Ñình:


Back to Radio Veritas Home Page