Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 26/10/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

KINH TRUYEÀN TIN TRÖA CHUÙA NHAÄT 26/10/97.

Chuùa Nhaät cuoái cuøng cuûa thaùng 10, thaùng Maân Coâi. ÑTC keâu goïi moïi nguôøi haõy sieâng naêng laàn chuoåi Moâi Khoâi daâng kính Meï, ñeå caàu nguyeän xin Thieân Chuùa ban ôn Hoøa Bình cho theá giôùi vaø ban söï hieäp nhaát cho gia ñình nhaân loaïi. ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

Anh chò em raát thaân meán,
Thaùng 10 laø thaùng daønh cho vieäc caàu nguyeän baèng chuoåi Moâi Khoâi; ñaây laø lôøi caàu nguyeän bình daân toát ñeïp nhaát, thuoäc veà phaàn gia taøi thieâng lieâng cuûa toaøn theå Daân Chuùa. Nhöõng vò giaùo hoaøng tieàn nhieäm toâi ñaõ coù loøng yeâu meán lôøi caàu nguyeän baèng kinh Moâi Khoâi naày thaät nhieàu. Ñöùc Coá Giaùo Hoaøng Pioâ XII, ñaùng nhôù, ñaõ goïi kinh Maân Coâi laø "Baûn toùm löôïc cuûa troïn caû Phuùc AÂm" (AAS 38,1946,419).

Trong khi chuùng ta tieán gaàn ñeán luùc keát thuùc naêm thöù nhaát cuûa Tam Nieân Chuaån Bò gaàn cho Naêm Thaùnh 2000, vaø laø naêm ñöôïc daønh cho Chuùa Kitoâ Ñaáng cöùu theá, Toâi muoán nhaéc laïi ñaây ñieàu maø Ñöùc Phaoloâ VI ñaõ vieát trong toâng huaán veà loøng suøng kính Meï Maria (Marialis Cultus) nhö sau: "Chuoåi Moâi Khoâi laø lôøi caàu nguyeän cuûa phuùc aâm, ñöôïc quy höôùng veà trung taâm laø Maàu Nhieäm Nhaäp Theå ñeå Cöùu Chuoäc Nhaân Loaïi; ñaây laø lôøi caàu nguyeän ñöôïc höôùng roõ raøng veà Chuùa Kitoâ. Thaät vaäy, yeáu toá ñaëc bieät cuûa Kinh Maân Coâi, töùc vieäc laëp ñi laëp laïi lôøi Kinh Kính Möøng, keát thaønh chuoåi lôøi kinh maø treân ñoù ñöôïc khai trieån suy nieäm cuûa chuùng ta veà nhöõng maàu nhieäm cuûa cuoäc ñôøi Chuùa Gieâsu, nhöõng maàu nhieäm ñöôïc nhìn qua con tim cuûa Ñaáng hieän dieän gaàn vôùi Chuùa nhaát" (46-47, AAS 66,1947,155-156).

Bieát bao laàn trong lòch söû, Giaùo Hoäi ñaõ chaïy ñeán vôùi lôøi kinh Maân Coâi naày, nhaát laø trong nhöõng luùc khoù khaên ñaëc bieät. Kinh Maân Coâi ñaõ laø phöông theá ñeå traùnh nguy hieåm chieán tranh vaø ñeå xin Thieân Chuùa ban cho ôn bình an. Thöû hoûi Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh Maria, khi hieän ra cho ba treû em muïc ñoàng, caùch ñaây 80 naêm, ñaõ khoâng yeâu caàu laàn chuoåi Moâi Khoâi hay sao, ñeå caàu nguyeän cho keû toäi loãi aên naên trôû laïi vaø cho theá giôùi ñöôïc hoøa bình? Laøm sao chuùng ta boû qua khoâng caàu nguyeän cho hoøa bình, vaøo luùc keát thuùc moät theá kyû ñaõ traûi qua nhöõng cuoäc chieán khuûng khieáp, vaø buoàn thay, vaãn coøn tieáp tuïc traûi qua baïo löïc vaø nhöõng xung ñoät? Trong nhöõng naêm chuùng ta chuaån bò böôùc vaøo ngaøn naêm thöù ba cuûa kyû nguyeân Kitoâ, öôùc gì traøng haït Maân Coâi daâng kính Meï Maria, trôï giuùp chuùng ta khaån caàu cuøng Chuùa ban ôn Hoøa Giaûi vaø Hoøa Bình cho toaøn theå nhaân loaïi.

Ñeán ñaây, ÑTC nhaéc ñeán vieäc caàu nguyeän Kinh Maân Coâi trong gia ñình vôùi nhöõng lôøi nhö sau:

Nhöng hoøa bình cuûa theá giôùi cuõng ñi qua hoøa bình cuûa caùc gia ñình, teá baøo caên baûn cuûa ñaïi gia ñình nhaân loaïi. Ñaây laø lyù do taïi sao Giaùo Hoäi quan taâm chuù yù ñaëc bieät ñeán caùc gia ñình, maø baèng chöùng laø cuoäc gaëp gôõ quoác teá veà gia ñình taïi Rio de Janeiro. Ngaøy hoâm nay Toâi muoán ñeà nghò laïi cho taát caû caùc gia ñình Kitoâ vieäc caàu nguyeän Kinh Maân Coâi, ngoû haàu caùc gia ñình coù theå neám höôûng neùt ñeïp ñeû cuûa vieäc quy tuï chung vôùi nhau ñeå suy nieäm, cuøng vôùi Meï, nhöõng maàu nhieäm Vui, Thöông vaø Möøng cuûa ôn cöùu chuoäc chuùng ta, vaø nhö theá coù theå thaùnh hoùa nhöõng giaây phuùt vui töôi cuõng nhö nhöõng luùc khoù khaên cuûa cuoäc soáng haèng ngaøy. Vieäc caàu nguyeän chung giuùp cho gia ñình soáng hieäp nhaát hôn, an bình hôn vaø trung thaønh hôn vôùi Phuùc AÂm Chuùa.

Laïy Meï Maria, nöõ vöông raát thaùnh Maân Coâi, xin Meï haõy laø Thaày daïy vaø laø keû höôùng daãn moïi gia ñình trong lôøi caàu nguyeän naày, lôøi caàu nguyeän heát söùc thaân yeâu cuûa toâi.

Sau nhöõng lôøi treân, ÑTC ñoïc kinh truyeàn tin vôùi moïi tín höõu hieän dieän, taïi quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ ôû Roma.


Back to Radio Veritas Home Page