Töôøng thuaät Thaùnh Leã
Phong Töôùc Hieäu Tieán Só Giaùo Hoäi
cho Thaùnh Nöõ Teâreâsa Haøi Ñoàng Gieâsu
vaø Kinh Truyeàn Tin sau Thaùnh Leã

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Töôøng thuaät Thaùnh Leã Phong Töôùc Hieäu Tieán Só Hoäi Thaùnh cho Thaùnh Teâreâsa Gieâsu Haøi Ñoàng vaø Thaùnh Nhan, taïi Roma

(RG,19/10/97) Luùc 10 giôø saùng, Chuùa Nhaät 19/10/97, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ chuû söï Thaùnh Leã taïi quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ, ôû Roma, ñeå möøng Ngaøy Chuùa Nhaät Truyeàn Giaùo, vöøa ñoàng thôøi toân phong töôùc hieäu "Tieán Só Hoäi Thaùnh" cho thaùnh nöõ Teâreâsa Gieâsu Haøi Ñoàng vaø Thaùnh Nhan, qua ñôøi caùch ñaây 100 naêm. Hôn 100 ngaøn nguôøi ñaõ tham döï thaùnh Leã naày, ñaëc bieät coù söï tham döï cuûa caùc sinh vieân vaø giaùo sö caùc Ñaïi Hoïc Giaùo Hoaøng ôû Roma, vì Thaùnh Leã ngaøy Chuùa Nhaät naøy, cuõng laø thaùnh leã truyeàn thoáng, ÑTC Gioan Phaoloâ II thöôøng cöû haønh cho caùc giaùo sö vaø sinh vieân cuûa caøc Ñaïi Hoïc Giaùo Hoaøng, vaøo ñaàu nieân hoïc môùi 1997-1998. Ngay ñaàu thaùnh leã, sau khi nghe laïi tieåu söû cuûa thaùnh nöõ Teâreâsa vaø lôøi thænh caàu cuûa ÑHY xin ÑTC phong töôùc hieäu tieán só cho thaùnh nöõ, ÑTC ñaõ ñoïc coâng thöùc baèng tieáng Latinh, coâng boá thaùnh nöõ Teâreâsa Haøi Ñoàng Gieâsu vaø Thaùnh Nhan, tieán só Hoäi Thaùnh, giöõa söï vui möøng lôùn lao cuûa moïi ngöôøi hieän dieän. Trong baøi giaûng Thaùnh leã, ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

Trong soá caùc vò thaùnh Tieán Só Hoäi Thaùnh, Thaùnh Teâreâsa Gieâsu Haøi Ñoàng vaø Thaùnh Nhan laø vò thaùnh treû tuoåi nhaát. Nhöng con ñöôøng thieâng lieâng cuûa ngaøi cho thaáy laø heát söùc tröôûng thaønh vaø nhöõng tröïc giaùc cuûa ñöùc tin ñöôïc dieån taû trong caùc taùc phaåm cuûa thaùnh nöõ laø thaät roäng raûi vaø thaät saâu xa, ñeán ñoä ThaùnhNöõ ñaùng ñöôïc ñaët vaøo soá nhöõng vò thaày vó ñaïi cuûa ñôøi soáng thieâng lieâng. Trong toâng thö toâi ñaõ vieát trong dòp naày, toâi ñaõ nhaán maïnh ñeán vaøi ñieåm noåi baät cuûa giaùo lyù ngaøi. Nhöng laøm sao maø khoâng nhaéc laïi nôi ñaây, ñieàu maø ngöôøi ta coù theå xem nhö laø choùp ñænh cuûa giaùo lyù cuûa thaùnh nöõ, töø lôøi thaùnh nöõ keå laïi veà vieäc ngaøi khaùm phaù ôn goïi cuûa mình trong Giaùo Hoäi? Ñoaïn töï thuaät ñoù nhö sau:

"Tình Thöông Baùc AÙi laø chìa khoùa cuûa ôn goïi toâi. Toâi ñaõ hieåu raèng, neáu Giaùo Hoäi coù moät thaân theå, goàm coù nhieàu chi theå, thì chi theå cao thöôïng nhaát khoâng thieáu. Toâi ñaõ hieåu raèng Giaùo Hoäi coù moät traùi tim, vaø traùi tim naày chaùy löûa yeâu meán. Toâi ñöôïc hieåu raèng chæ tình yeâu thöông môùi laøm cho caùc chi theå cuûa Giaùo Hoäi hoaït ñoäng, raèng neáu tình thöông bò taét ñi, caùc toâng ñoà khoâng rao giaûng phuùc aâm nöõa, caùc vò töû ñaïo seõ khoâng chòu ñoå maùu mình ra nöõa. Toâi ñaõ hieåu raèng tình yeâu thöông bao goàm taát caû moïi ôn goïi. Baáy giôø trong nieàm vui traøo daâng, toâi ñaõ thoát leân nhö sau: Laïy Chuùa Gieâsu, tình yeâu cuûa con, Con ñaõ gaëp ñöôïc ôn goïi cuûa con roài. Ôn goïi cuûa con, chính laø tình yeâu" (MS B, 3V)

Ñoù laø trang nhaät kyù ñaùng phuïc töï noù ñuû ñeå chöùng minh raèng ngöôøi ta coù theå aùp duïng cho thaùnh Teâreâsa ñoaïn phuùc aâm maø chuùng ta vöøa nghe qua trong phaàn phuïng vuï lôøi Chuùa: Laïy Cha, laø Chuùa trôøi ñaát, con daâng lôøi chuùc tuïng cha, vì Cha ñaõ maïc khaûi cho nhöõng keû beù nhoû bieát vaø giaáu khoâng cho keû khoân ngoan hieàn trieát bieát" (Mt 11,25).

Vaøo cuoái thaùnh leã tröôùc khi ban pheùp laønh keát thuùc, ÑTC ñaõ noùi vaøi lôøi veà loøng suøng kính Ñöùc Meï nôi thaùnh Teâreâsa.

Nhöõng Lôøi ÑTC noùi tröôùc khi ñoïc Kinh Truyeàn Tin (Angelus) tröa Chuùa Nhaät 19/10/97, veà Loøng suøng kính Meï Maria cuûa thaùnh nöõ Teâreâsa Gieâsu Haøi Ñoàng, taân tieán só Hoäi Thaùnh

Vaøo cuoái thaùnh leã Chuùa Nhaät Truyeàn Giaùo, trong ñoù thaùnh Nöõ Teâreâsa Gieâsu Haøi Ñoàng ñöôïc phong töôùc hieäu Tieán Só Hoäi Thaùnh, ÑTC ñaõ noùi theâm vaøi lôøi veà Loøng Suøng Kính Meï Maria cuûa Thaùnh Nöõ, tröôùc khi ñoïc kinh Truyeàn Tin vôùi moïi ngöôøi hieän dieän. ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

Trong ngaøy Quoác Teá Truyeàn Giaùo hoâm nay, chuùng ta ñaõ chuù yù ñeán Thaùnh Nöõ Teâreâsa Gieâsu Haøi Ñoàng vaø Thaùnh Nhan, maø Cha ñaõ vui möøng tuyeân boá laøm Tieán Só Hoäi Thaùnh. Thaùnh nöõ laø maåu göông cho söï daán thaân truyeàn giaùo vaø laø quan thaày cuûa caùc xöù truyeàn giaùo, maëc duø khoâng bao giôø rôøi tu vieän doøng kín taïi Lisieux. Nguôøi ta coù theå noùi raèng Thaùnh Nöõ Teâreâsa ñaõ thöïc hieän nôi chính mình döï ñònh ñaëc bieät truyeàn giaùo cuûa Meï Maria raát thaùnh, Ñaáng ñaõ linh ñoäng, baèng söï hieän dieän caàu nguyeän vaø baèng ñöùc baùc aùi troïn haûo, (linh ñoäng) coäng ñoaøn ñaàu tieân caùc toâng ñoà, ngoû haàu söùc sinh ñoäng ñaõ ñöôïc Chuùa Thaùnh Thaàn khôi daäy trong ngaøy Leã Hieän Xuoáng, thoâi thuùc cho coâng vieäc rao giaûng Tin Möøng cho ñeán taän cuøng traùi ñaát. Moái lieân heä cuûa thaùnh Teâreâsa Gieâsu Haøi Ñoàng vôùi Meï Maria laø thaät saâu xa ngay töø tuoåi thô. Theâm vaøo kinh nghieäm khoâng theå queân ñöôïc veà nuï cöôøi cuûa Meï Maria, maø thaùnh nöõ nhìn thaáy ñöôïc treân göông maët cuûa böùc töôïng Meï Maria ñaët trong phoøng mình (x. MS A,30R), thaùnh Teâreâsa coøn cho raèng cuoäc laønh beänh laï luøng luùc leân möôøi tuoåi laø do Meï Maria. "Ñöùc baø cuûa Nuï Cöôøi" cuõng ñeán ñöùng beân giöôøng thaùnh nöõ trong phoøng beänh, nôi thaùnh Teâreâsa keát thöùc cuoäc ñôøi ngaén nguûi, bò tieâu hao vì beänh lao. Tinh thaàn phoù thaùc con thaûo cho Meï Maria ñaõ ghi daáu troïn caû cuoäc ñôøi cuûa thaùnh Teâreâsa. Tinh thaàn phoù thaùc naày ngaøy nay ñöôïc ñeà ra cho taát caû moïi ngöôøi chuùng ta baét chöôùc. Nguyeän xin Thaùnh Teâreâsa Gieâsu Haøi Ñoàng giuùp chuùng ta yeâu meán, böôùc theo vaø noi göông Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh, laø Meï vaø laø Nöõ Vöông cuûa taát caû caùc vò thaùnh.

Sau nhöõng lôøi treân, ÑTC ngoû lôøi ñaëc bieät rieâng cho caùc nhoùm khaùc nhau hieän dieän trong Thaùnh Leã. Tröôùc heát laø nhoùm tín höõu noùi tieáng YÙ, trong soá naày coù caùc giaùo sö vaø sinh vieân cuûa caùc ñaïi hoïc giaùo hoaøng taïi Roma, nhaân dòp khai maïc naêmhoïc môùi 1997-1998. ÑTC môøi goïi haõy nhaän laûnh baøi hoïc huøng hoàn cuûa thaùnh nöõ Teâreâsa. ÑTC noùi: Öôùc gì taát caû nhöõng ai ñöôïc goïi chieâm ngaém vaø thoâng truyeàn nhöõng söï thaät cuûa Ñöùc Tin cho anh chò em, bieát vun troàng söï tín thaùc thaân tình vôùi Thieân Chuùa; thaùi ñoä tín thaùc naày laø ñaëc ñieåm rieâng cuûa nhöõng keû beù nhoû,nhöõng nguôøi khieâm toán. Vôùi nhöõng nhoùm tín höõu noùi tieáng Phaùp, nhaát laø nhöõng ai ñeán töø Lisieux, nôi thaùnh Teâreâsa ñaõ soáng, ÑTC môøi goïi haõy noi göông ñôøi soáng thieâng lieâng vaø loøng can ñaûm toâng ñoà cuûa thaùnh Teâreâsa. Vôùi nhöõng anh chò em tín höõu noùi tieáng Anh, ÑTC môøi goïi haõy noi göông thaùnh Teâreâsa soáng hoaøn toaøn hieán thaân cho tình yeâu Chuùa; cuoäc soáng hieán thaân cho tình yeâu Chuùa naày ñöôïc thaùnh nöõ Teâreâsa theå hieän trong söï chieâm nieäm, trong ñôøi soáng chung vaø trong moái quan taâm rao giaûng Phuùc AÂm cho ñeán taän cuøng traùi ñaát.

(Ñeán ñaây, ÑTC ñoïïc kinh truyeàn tin vaø ban pheùp laønh cho taát caû)

Ñoù laø vaøi taâm tình cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II veà thaùnh nöõ Teâreâsa Gieâsu Haøi Ñoàng, taân tieán só Hoäi Thaùnh, tröôùc khi ñoïc kinh Truyeàn Tin vôùi caùc tín höõu tröa Chuùa Nhaät vöøa qua.


Back to Radio Veritas Home Page