Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 12/10/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin Trua Chuùa Nhaät 12/10/1997.

ÑTC Gioan Phaoloâ II nhaéc ñeán maåu göông cuûa Naêm Vò Taân Chaân Phöôùc vöøa ñöôïc toân phong, vaø keâu goïi moïi tín höõu haõy noi göông caùc vò trôû thaønh nhöõng chöùng nhaân cuûa tình yeâu Chuùa giöõa loøng xaõ hoäi.

Luùc 10 giôø saùng Chuùa Nhaät 19/10, Ngaøy Quoác Teá Truyeàn Giaùo, ÑTC Gioan Phaoloâ II cöû haønh thaùnh leã taïi quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ vaø phong töôùc hieäu Tieán Só Giaùo Hoäi cho thaùnh nöõ Teâreâsa Gieâsu Haøi Ñoàng vaø Thaùnh Nhan. Chuùng toâi seõ keå veà bieán coá naày trong chöông trình Tröa Chuùa Nhaät vôùi ÑTC vaøo laàn tôùi. Trong chöông trình naày, chuùng ta haõy nhìn laïi buoåi ñoïc kinh Truyeàn Tin vaøo Tröa Chuùa Nhaät vöøa qua, 12/10. Trong thaùnh leã luùc 10 giôø saùng, taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Roma, ÑTC ñaõ toân phong naêm Vò Taân Chaân Phöôùc, trong soá naày coù ba vò nguôøi Italia, moät vò ngöôøi Bæ, vaø moät vò ngöôøi Meâhicoâ.

Ba vò ngöôøi Italia laø: Chaân Phöôùc Giovanni Battista Piamarta, saùng laäp Doøng Thaùnh Gia Ñình Nazareth. Chaân Phöôùc Linh Muïc Domenico Lentini, nhaø chuyeân giaûng thuyeát caùc Tuaàn Ñaïi Phuùc khaép nöôùc Italia; Chaân Phöôùc Nöõ Tu Maria Teresa Fasce, nöõ tu doøng Augustine. Chaân Phöôùc Nguôøi Bæ laø moät goùa phuï Emilie d ' Oultremont, ñaõ taän hieán cuoäc ñôøi coøn laïi cho Chuùa vôùi teân goïi môùi laø Nöû Tu Marie de Jesus, saùng laäp doøng Ñöùc Maria Ñeàn Taï; vaø chaân phöôùc ngöôøi Mehicoâ, laø Linh Muïc Elias del Socorro Nieves, tu só doøng Augustine.

Trong baøi giaûng Thaùnh Leã, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ nhaéc ñeán maåu göông cuûa caùc vò Taân Chaân Phöôùc, trong vieäc saún saøng vaø haêng say theo Chuùa cho ñeán cuøng, ñeå phuïc vuï anh chò em. Cuoái Thaùnh Leã, tröôùc khi ban pheùp laønh keát leã, vì ñaõ ñeán giôø tröa, neân ÑTC noùi theâm vaøi lôøi vaø ñoïc kinh truyeàn tin vôùi caùc tín höõu hieän dieän. ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

Anh chò em haønh höông raát thaân meán ñeán Roma naày töø AÂu Chaâu, Myõ Chaâu vaø töø caùc nôi Italia

Vaøo luùc keát thuùc buoåi cöû haønh thaùnh theå long troïng naày, Cha xin chaân thaønh chaøo chuùc anh chò em. Tröôùc heát cha nghó ñeán nhöõng anh chò em ñeán töø giaùo phaän Brescia, töø coäng ñoaøn giaùo phaän TURSI-LAGONEGRO, cuõng nhö töø hai Toång Giaùo Phaän Spoleto vaø Norcia. Anh chò em vaån ñeán ñoâng ñuû, maëc duø ñang chòu nhieàu thieät haïi cuûa traän ñoäng ñaát trong vuøng. Toâi xin khuyeán khích taát caû haõy soáng theo maåu göông caùc Taân Chaân Phöôùc vaø haõy nhaän laáy kho taøng giaùo huaán caùc ngaøi vaø trôû thaønh nhöõng chöùng nhaân cuûa tình yeâu thöông nhaân töø cuûa Thieân Chuùa trong thôøi ñaïi chuùng ta.

Cha xin chaøo anh chò em haønh höông noùi tieáng Phaùp ñeán tham döï leã Phong Chaân Phöôùc naày, ñaëc bieät laø caùc nöõ tu cuûa Doøng Ñöùc Maria Ñeàn Taï. Xin haõy noi theo maåu göông cuûa Taân Chaân Phöôùc Marie de Jesus, ñaõ thöa vaâng vôùi Chuùa, vaø xin haõy daán thaân phuïc vuï anh chò em, theo maåu göông cuûa Meï Chuùa Kitoâ.

Cha cuõng xin chaøo nhöõng anh chò em haønh höông noùi tieáng Taây Ban Nha, ñeán töø Mehicoâ ñeå döï leã Phong Chaân Phöôùc cuûa Linh Muïc Elias Del Socorro Nieves, vaø chaøo nhöõng thaønh vieân cuûa gia ñình tu ñöùc doøng thaùnh Augustine, ñeán döï leã Phong chaân phöôùc cho hai ngöôøi con noåi tieáng cuûa doøng.

Cuøng vôùi taát caû naêm vò Taân Chaân Phöôùc, chuùng ta haõy höôùng veà Meï Maria, Nöõ Vöông Caùc Thaùnh. Loøng suøng kính Meï Maria ñaõ ñöôïc noåi baäc trong ñôøi soáng cuûa caùc vò taân chaân phöôùc, vöûa ñöôïc naâng leân danh döï baøn thôø. Caøc vò ñaõ yeâu meán vaø toân kính Meï Maria vôùi heát loøng con thaûo. Caùc ngaøi ñaõ chaïy ñeán vôùi Meï Maria moïi luùc cuoäc ñôøi, nhaát laø trong nhöõng giaây phuùt gaëp khoù khaên vaø thöû thaùch, ñeå trao phoù chính mình vaø nhöõng coâng vieäc cho Meï Maria. Nguyeän xin Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh Maria, maø trong thaùng 10 naày, chuùng ta toân kính Meï qua vieäc laàn chuoåi Moâi Khoâi, xin Meï giuùp chuùng ta ñaùp traû ôn goïi maø Thieân Chuùa ñaõ ban cho moãi ngöôøi, tuøy theo nhöõng hoàng aân khaùc nhau vaø nhöõng ôn ñoaøn suõng khaùc nhau. Xin Meï giuùp chuùng ta ñaùp laïi ôn goïi cuûa mình moät caùch saún saøng vaø vôùi loøng trung thaønh.

(Ñeán ñaây, ÑTC ñoïïc kinh truyeàn tin vaø ban pheùp laønh cho taát caû)


Back to Radio Veritas Home Page