Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 5/10/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

(Angelus Sunday 5/10/97).

Baøi Huaán Ñöùc cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II tröôùc khi ñoïc kinh truyeàn tin tröa Chuùa Nhaät vöøa qua , muøng 5 thaùng 10, taïi Rio de Janeiro, beân Brazil, sau Thaùnh Leã Beá Maïc Ngaøy Quoác Teá Gia Ñình laàn thöù hai.

Tröa Chuùa Nhaät vöøa qua, muøng 5 thaùng 10, ÑTC ñaõ ñoïc kinh truyeàn tin taïi Coâng Vieân Flamengo cuûa thaønh phoá Rio de Janeiro, Brazil, vôùi gaàn 2 trieäu tín höõu ñeán tham döï thaùnh leã Beá Maïc Ngaøy Quoác Teá Gia Ñình laàn thöù hai. Baøi huaán ñöùc cuûa ÑTC tröôùc khi ñoïc kinh truyeàn tin, laø nhöõng lôøi chaøo chuùc cuûa ÑTC, baèng nhieàu ngoân ngöû khaùc nhau, gôûi ñeán caùc gia ñình ñang hieän dieän taïi choå, cuõng nhö nhöõng gia ñình hieäp yù vôùi vieäc cöû haønh töø khaép nôi treân theá giôùi. Vôùi moãi nhoùm ngoân ngöõ, ÑTC nhaéc ñeán moät khía caïnh khaùc nhau cuûa ñôøi soáng gia ñình kitoâ. Môû ñaàu, ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

Anh chò em raát thaân meán,
Cha xin thaân aùi chaøo chuùc nhöõng gia ñình hieän dieän nôi ñaây vaø taát caû caùc gia ñình treân toaøn theå quoác gia Brazil ñang laéng nghe Cha qua caùc phöông tieän truyeàn thanh vaø truyeàn hình. Cuoäc gaëp gôõ ngaøy hoâm nay mang laïi nieàm hy voïng cho töông lai cuûa gia ñình kitoâ. Chuùng con laø nhöõng keû chuû ñoäng xaây ñaép vaän meänh cuûa ñaát nöôùc chuùng con. Nguyeän xin Thieân Chuùa chuùc laønh cho chuùng con vaø ñoàng haønh beân caïnh chuùng con.

Cha xin chaøo caùc gia ñình noùi tieáng Taây Ban Nha hieän dieän nôi ñaây, vaø nhöõng gia ñình töø Taây Ban Nha vaø töø Chaâu Myõ Latinh ñang hieäp thoâng vaøo leã cöû haønh naày trong tinh thaàn. Öôùc chi Meï Maria giuùp chuùng ta gìn giöõ soáng ñoäng trong moïi toå aám ngoïn löûa ñöùc tin, tình thöông vaø söï ñoàng taâm, ñeå gia ñình trôû thaønh aùnh saùng vaù nieàm hy voïng cuûa nhaân loaïi. Chuùng con haõy trung thaønh vôùi ôn goïi maø Thieân Chuùa ban cho chuùng con. Cha xin heát loøng ban pheùp laønh cho chuùng con.

Cha xin heát loøng chaøo chuùc taát caû nhöõng gia ñình noùi tieáng Anh töø khaép nôi treân theá giôùi töïu veà ñaây. Gia ñình laø moät öu tieân vaø laø söï quan taâm quan troïng nhaát cuûa ñôøi soáng vaø taùc vuï cuûa Giaùo Hoäi. Gia ñình nhö theá naøo, thì giaùo hoäi seõ nhö vaäy, vaø xaõ hoäi con ngöôøi caùch chung cuõng tuøy theo tình traïng caùc gia ñình. Öôùc chi cuoäc Gaëp Gôõ Quoác Teá veà Gia Ñình daån ñöa chuùng ta ñeán yù thöùc môùi veà giaù trò cuûa gia ñình tröôùc nhan Thieân Chuùa, vaø laøm cho caùc gia ñình coâng giaùo ñöôïc yù thöùc nhieàu hôn nöõa veà vai troø cuûa hoï nhö laø "giaùo hoäi taïi gia". Chæ khi naøo nhöõng baäc laøm cha meï caàu nguyeän vôùi con caùi, thì hoï coù theå thaät söï thoâng truyeàn nhöõng söï thaät vaø nhöõng giaù trò cuûa ñöùc tin. Öôùc chi Thaùnh Gia Ñình Nazareth laø maåu göông cho chuùng con vaø höôùng daån chuùng con. Nguyeän xin Thieân Chuùa chuùc laønh cho chuùng con.

Cha heát loøng chaøo nhöõng gia ñình BaLan, taïi queâ höông BaLan vaø taïi nöôùc ngoaøi. Cha ñaëc bieät chaøo nhöõng gia ñình BaLan taïi Brazil. Cha khoâng ngöøng caàu xin Thieân Chuùa, ngoû haàu ñöôïc thöïc hieän söï thaùnh hoùa caùc gia ñình trong Chuùa Kitoâ. Hoâm nay, cuøng vôùi chuùng con, Cha ñeán tröôùc nhan Thieân Chuùa Cha vôùi lôøi caàu nguyeän soát saéng, xin Thieân Chuùa chuùc laønh cho nhöõng gì Ngaøi ñaõ chu toaøn nôi chuùng con nhôø qua bí tích hoân phoái. Thaät vaäy, nôi chính Thieân Chuùa coù nguoàn maïch cuûa söï soáng vaø söï thaùnh thieän. Öôùc chio söï thaùnh thieän cuûa caùc gia ñình, trôû thaønh chaát men cho söï canh taân noäi taâm nôi con ngöôøi vaø nôi caùc daân nöôùc. Xin Thieân Chuùa chuùc laønh cho chuùng con.

Hôûi caùc gia ñình noùi tieáng Phaùp, cha xin chaøo chuùc taát caû chuùng con ñang hieän dieän taïi Rio naáy, cuõng nhö nhöõng gia ñình töø Ñaát Nöôùc hoï nhöng hieäp thoâng vôùi chuùng ta trong buoåi cöû haønh naày; Chuùng con haõy caûm taï Thieân Chuùa vì nhöõng hoàng aân cuûa Ngaøi, vì tình thöông giöõa chuùng con trong gia ñình vaø vì caùc con caùi. Trong nieàm hy voïng vaø vôùi söï trôï giuùp cuûa Meï Maria, chuùng con haõy trung thaønh vôùi nhöõng cam keát ñeå möu ích cho nhaân loaïi vaø cho giaùo hoäi. Xin Thieân Chuùa chuùc laønh cho chuùng con.

Cha xin chaân thaønh chaøo caùc gia ñình noùi tieáng YÙ hieän dieän nôi ñaây vaø nhöõng gia ñình hieäp thoâng vôùi chuùng ta moät caùch thieâng lieâng töø khaép nôi treân ñaát nöôùc Brazil naày, töø Italia vaø töø moïi nôi treân theá giôùi. Hôûi caùc gia ñình thaân meán, haõy luoân luoân yù thöùc veà söù maïng cao caû maø Thieân Chuùa trao phoù cho chuùng con vaø haõy hoaït ñoäng heát söùc mình trong vieäc xaây döïng neàn vaên minh cuûa tình thöông vaø söï soáng. Xin Thieân Chuùa chuùc laønh vaø ñoàng haønh beân caïnh chuùng con.

Vaøo luùc keát thuùc Ngaøy Quoác Teá Gia Ñình Laàn thöù hai, chuùng ta haõy höôùng veà thaùnh Gia Ñình Nazareth, vöøa khaån xin söï trôï giuùp vaø baûo veä, ngoû haàu, nhôø maåu göông vaø söï khuyeán khích cuûa thaùnh gia ñình Nazareth, caùc toå aám gia ñình kitoâ trôû thaønh nôi cuûa hoøa bình vaø an laønh, hoa traùi cuûa ñöùc tin chaân thaønh vaø soáng thöïc.

Moät caùch ñaëc bieät, trong lôøi kinh truyeàn tin tröa Chuùa Nhaät hoâm nay, chuùng ta höôùng veà Meï Maria, nguyeân nhaân cuûa nieàm vui möøng chuùng ta. Nôi Meï, Ngoâi Lôøi Thieân Chuùa ñaõ laøm ngöôøi vaø soáng giöõa chuùng ta; nôi Meï, chuùng ta laûnh nhaän söï baûo ñaûm cho söï soáng ñôøi ñôøi. Chuùng ta haõy vui möøng coâng boá khôûi ñaàu cuûa ôn cöùu roãi chuùng ta, qua kinh truyeàn tin.


Back to Radio Veritas Home Page