Baøi Suy Nieäm cuûa ÑTC
Ñeâm Canh Thöùc 23/08/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Baøi giaûng cuûa ÑTC trong leã Nghi Canh Thöùc Toái Thöù Baûy 23/08/97 cuûa Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû laàn thöù 12, taïi Paris.

Trong buoåi canh thöùc naày, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ ban bí tích röûa toäi cho 10 baïn treû ñeán töø Naêm Chaâu. Ñaây cuõng laø moät cöû haønh ñaëc bieät cuûa naêm 1997, naêm thöù nhaát cuûa tam nieân chuaån bò Ñaïi Naêm Thaùnh 2000. Naêm 1997 daønh cho Chuùa Kitoâ, vaø bí tích ñöôïc nhaéc laïi laø Bí Tích Röûa Roäi. Vaø Nhaân ñöùc caàn luyeän taäp laø Ñöùc Tin. Vì theá, khaùc vôùi moïi cuoäc canh thöùc cuûa caùc ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû tröôùc ñaây, buoåi canh thöùc hoâm thöù baûy 23/8 vöøa qua, laø canh thöùc gioáng nhö trong ñeâm voïng Phuïc Sinh, canh thöùc coù phaàn ban bí tích röûa toäi. Ñaây môøi quyù vò vaø caùc baïn theo doõi baøi Suy Nieäm cuûa ÑTC trong dòp naày.

Caùc baïn treû thaân meán,
Ñeå baét ñaàu, Cha xin chaøo thaêm taát caû chuùng con, chuùng con nhöõng keû ñöôïc quy tuï laïi nôi ñaây, vöøa laëp laïi nhöõng lôøi cuûa tieân tri Eâzeâkiel, bôûi vì nhöõng lôøi ñoù coù tích chöùa moät lôøi höùa kyø dieäu cuûa Thieân Chuùa, vaø noùi leân nieàm vui cuûa söï hieän dieän chuùng con: "Ta seõ quy tuï chuùng con laïi töø taát caû caùc daân nöôùc. Ta seõ ban cho chuùng con moät con tim môùi, vaø Ta ñaët moät tinh thaàn môùi trong chuùng con. Ta seõ caát ñi traùi tim baèng ñaù cuûa chuùng con, vaø ban cho chuùng con moät con tim baèng thòt. Ta seõ ñaët trong chuùng con Thaùnh Thaàn cuûa Ta; vaø chuùng con seõ tuaân giöõ nhöõng luaät cuûa Ta, chuùng con seõ tuaân haønh nhöõng meänh leänh cuûa ta vaø soáng trung thaønh vôùi nhöõng meänh leänh ñoù. Chuùng con seõ laø daân cuûa Ta, vaø ta seõ laø Chuùa cuûa chuùng con" (Ez 36,24-28).

2. Toâi xin chaøo taát caû caùc vò giaùm muïc Phaùp ñang tieáp ñoùn chuùng con,vaø chaøo taát caû caùc giaùm muïc ñeán töø khaép nôi treân theá giôùi. Toâi cuõng ngoû nhöõng lôøi chaøo thaân tình ñeán nhöõng vò ñaïi dieän troåi vuôït cuûa nhöõng coäng ñoaøn Kitoâ khaùc, maø chuùng ta cuøng chia seû moät pheùp Röûa nhö nhau; nhöõng vò ñaïi dieän ñoù ñaõ muoán tham döï vaøo vieäc cöû haønh cuûa giôùi treû naày.

Vaøo aùp ngaøy 24 thaùng 8, ngöôøi ta khoâng theå naøo queân cuoäc thaûm saùt bi ñaùt cuûa ñeâm thaùnh Bartolomeâoâ, vôùi nhöõng lyù do heát söùc maäp môø trong lòch söû chính trò vaø toân giaùo cuûa Nöôùc Phaùp. Nhöõng ngöôøi Kitoâ ñaõ thöïc hieän nhöõng vieäc laøm maø Phuùc aâm khoâng chaáp nhaän ñöôïc. Neáu toâi nhaéc laïi ñaây quaù khöù, laø bôûi vì vieäc nhìn nhaän nhöõng sô soùt cuûa ngaøy hoâm qua laø moät haønh ñoäng cuûa loøng chaân thaønh vaø can ñaûm, giuùp cuûng coá ñöùc tin chuùng ta, vaø laøm cho chuùng ta nhìn thaáy nhöõng caùm doã vaø nhöõng khoù khaên cuûa ngaøy hoâm nay vaø chuaån bò chuùng ta ñöông ñaàu vôùi chuùng" (Ngaøn naêm thöù ba soá 33). Toâi saün saøng lieân keát vôùi nhöõng saùng kieán cuûa caùc Giaùm Muïc Phaùp, bôûi vì toâi xaùc tín raèng chæ coù söï tha thöù cho ñi vaø nhaän laõnh, môùi coù theå höôùng daãn töø töø ñeán vieäc ñoái thoaïi höõu hieäu ghi daáu cho söï hoøa giaûi hoaøn toaøn ñaày tinh thaàn Kitoâ. Vieäc thuoäc veà nhöõng truyeàn thoáng toân giaùo khaùc nhau khoâng neân keát thaønh nguoàn maïch gaây neân söï ñoái nghòch hay caêng thaúng. Ngöôïc laïi, tình yeâu ñoái vôùi Chuùa Kitoâ, maø taát caû chuùng ta ñeàu coù, thoâi thöùc chuùng ta khoâng ngöøng ñi tìm con ñöôøng cuûa söï hieäp nhaát hoaøn toaøn.

3. Nhöõng baøi ñoïc phuïng vuï cuûa buoåi canh thöùc chuùng ta hoâm nay, moät phaàn naøo ñoù, cuõng laø nhöõng baøi ñoïc cuûa Buoåi Canh Thöùc Voïng Phuïc Sinh. Nhöõng baøi ñoïc ñoù nhaéc ñeán bí tích röûa toäi. Ñoaïn Phuùc aâm theo thaùnh Gioan keå laïi cuoäc ñoái thoaïi ban ñeâm cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ vôùi oâng Nicoâñeâmoâ. Ñeán gaëp Chuùa Gieâsu, vò thaønh vieân cuûa Coâng Nghò Do Thaùi, noùi leân nieàm tin cuûa mình nhö sau: Thöa Thaày, chuùng toâi bieát roõ, Thaày ñeán töø Thieân Chuùa ñeå giaùo huaán chuùng toâi. Bôûi vì khoâng moät ai coù theå thöïc hieän nhöõng daáu laï Thaày ñaõ laøm, neáu Thieân Chuùa khoâng ôû vôùi ngöôøi ñoù (Jn 3,2). Chuùa Gieâsu traû lôøi: Thaät, ta baûo thaät vôùi oâng: neáu khoâng sinh ra laïi töø cao, thì khoâng ai coù theå vaøo Nöôùc Thieân Chuùa" (Gn 3,3). Chuùa Gieâsu laøm cho oâng Nicoâñeâmoâ ñi töø nhöõng gì thaáy ñöôïc, ñeán nhöõng gì khoâng thaáy ñöôïc. Moãi ngöôøi trong chuùng ta ñaõ ñöôïc sinh ra töø cha meï; söï sinh ra naày laø khôûi ñaàu cho troïn caû cuoäc soáng chuùng ta. OÂng Nicoâñeâmoâ nghó ñeán thöïc taïi töï nhieân naày. Ngöôïc laïi, Chuùa Kitoâ ñaõ ñeán trong theá gian, ñeå maïc khaûi moät söï sinh ra khaùc, söï sinh ra thieâng lieâng. Khi chuùng ta tuyeân xöng ñöùc tin, chuùng ta noùi leân roõ Chuùa Kitoâ laø ai: Toâi tin coù moät Chuùa, Chuùa Gieâsu Kitoâ. Con Moät Thieân Chuùa, sinh bôûi Chuùa Cha töø tröôùc muoân ñôøi: ñöôïc sinh ra maø khoâng taïo thaønh, ñoàng baûn tính vôùi Ñöùc Chuùa Cha; nhôø Nguôøi maø moïi vaät ñöôïc taïo thaønh, per quem omnia facta sunt; vì loaøi ngöôøi chuùng toâi vaø vì phaàn roãi chuùng toâi, ngöôøi ñaõ töø trôøi xuoáng theá; bôûi Pheùp Chuùa thaùnh Thaàn, Nguôøi xuoáng thai sinh bôûi Ñöùc Nöõ ñoàng trinh Maria, vaø ñaõ laøm Nguôøi, homo factus est. Phaûi, hôõi caùc baïn, nhöõng ngöôøi treû, Con Thieân Chuùa ñaõ laøm ngöôøi vì chuùng con taát caû, vì moãi ngöôøi chuùng con.

4. Neáu khoâng sinh laïi bôûi Nöôùc vaø Thaùnh Thaàn, thì khoâng ai coù theå vaøo Nöôùc Thieân Chuùa (Jn 3,5). Nhö theá, ñeå böôùc vaøo Nöôùc Chuùa, con ngöôøi phaûi sinh ra laïi, khoâng phaûi sinh ra theo luaät cuûa xaùc thòt, nhöng theo Thaùnh Thaàn. Bí Tích Röûa toäi laø chính bí tích cuûa söï sinh ra laïi naày. Thaùnh Toâng ñoà Phaoloâ giaûi thích yù nghóa saâu xa, trong ñoaïn thô Roma maø chuùng ta vöøa nghe qua, nhö sau: Anh chò em khoâng bieát raèng, taát caû chuùng ta, nhöõng keû ñaõ ñöôïc taåy röûa trong Chuùa Gieâsu Kitoâ, thì chính trong caùi cheát cuûa Chuùa maø chuùng ta ñöôïc taåy röûa. Phaûi, nhôø pheùp Röûa trong caùi cheát cuûa Chuùa, maø chuùng ta ñöôïc an taùng trong moà cuøng vôùi Chuùa, ngoû haàu chuùng ta ñöôïc soáng söï soáng môùi, cuõng nhö Chuùa Kitoâ. Nhôø quyeàn Naêng cuûa Thieân Chuùa Cha maø ñöôïc soáng laïi töø coûi cheát" (Rm 6,3-4). Cho nhöõng ai laõnh nhaän bì tích röûa toäi, Thieân Chuùa ban cho hoï ñöôïc khaû naêng tham döï vaøo söï phuïc sinh cuûa Chuùa Kitoâ. Thaùnh Phaoloâ thöôøng nhaéc ñi nhaéc laïi ñeà taøi naày, ñeà taøi toùm goïn yù nghóa thieát yeáu cuûa bí tích röûa toäi. Ngaøi vieát nôi thô Roma 6,5, nhö sau: Neáu chuùng ta ñaõ ñöôïc hieäp thoâng vôùi Chuùa nhôø bôûi caùi cheát gioáng nhö caùi cheát cuûa Chuùa, thì chuùng ta cuõng seõ ñöôïc hieäp thoâng vôùi Ngaøi, nhôø bôûi sö ïsoáng laïi gioáng nhö söï soáng laïi cuûa Ngaøi" (Rom 6,5). Hôõi caùc baïn treû, cuøng vôùi Thaùnh Phaoloâ toâng ñoà, chuùng con noùi cho theá gian raèng: Nieàm hy voïng cuûa chuùng ta raát vöõng chaéc: nhôø bôûi Chuùa Kitoâ, chuùng ta soáng cho Thieân Chuùa Cha.

5. Khi nhaéc laïi chieàu nay Leã Nghi Canh Thöùc Ñeâm Voïng Phuïc Sinh, chuùng ta nhaéc ñeán nhöõng vaán ñeà heát söùc thieát yeáu: söï soáng vaø söï cheát, söï tröôøng sinh baát töû vaø söï hay cheát cuûa con ngöôøi. Trong lòch söû cuûa nhaân loaïi, Chuùa Gieâsu Kitoâ ñaõ ñaûo ngöôïc yù nghóa cuûa cuoäc soáng con ngöôøi. Neáu kinh nghieäm haèng ngaøy chöùng minh cho chuùng bieát cuoäc soáng naày nhö laø moät chuyeán ñi ñeán caùi cheát, thì maàu nhieäm Vöôït Qua cuûa Chuùa Gieâsu môû ra cho chuùng ta moät vieãn aûnh môùi, beân kia caùi cheát. Vì theá, Giaùo Hoäi khi tuyeân xöng trong kinh Tin Kính caùi cheát vaø söï soáng laïi cuûa Chuùa Gieâsu, coù ñuû lyù do ñeå tuyeân xöng nhö sau: Toâi tin xaùc loaøi ngöôøi ngaøy sau soáng laïi, toâi tin haèng soáng vaäy.

Caùc baïn treû chuùng con thaân meán, chuùng con coù bieát roõ ñieàu maø bí tích Röûa Toäi thöïc hieän cho chuùng con hay khoâng? Thieân Chuùa nhìn nhaän chuùng con nhö nhöõng con caùi cuûa Ngaøi vaø bieán ñoåi cuoäc ñôøi chuùng con thaønh moät lòch söû cuûa tình yeâu thöông ñoái vôùi Chuùa. Thieân Chuùa laøm cho chuùng con trôû neân gioáng nhö Chuùa Kitoâ, ngoû haàu chuùng con coù theå thöïc hieän ôn goïi cuûa chuùng con. Thieân Chuùa ñeán kyù giao öôùc vôùi chuùng con vaø ban cho chuùng con bình an. Töø nay, chuùng con haõy soáng nhö nhöõng con caùi cuûa aùnh saùng, bieát mình ñaõ ñöôïc hoøa giaûi bôûi thaäp giaù cuûa Ñaáng cöùu theá.

Maàu nhieäm vaø Nieàm Hy voïng cuûa theá giôùi töông lai (Th. Cyrillo Thaønh Gieârusalem), bí tích röûa toäi moät trong nhöõng hoàng aân ñeïp nhaát cuûa Thieân Chuùa, ñeå keâu môøi chuùng ta trôû neân nhöõng ñoà ñeä cuûa Chuùa. Bí Tích naày laøm cho chuùng ta ñöôïc böôùc vaøo soáng môùi töông quan thaân tình vôùi Thieân Chuùa, trong ñôøi soáng cuûa Ba Ngoâi Thieân Chuùa, ngay töø baây giôø vaø cho ñeán coûi ñôøi ñôøi. Ñaây laø moät aân suûng trao ban cho keû toäi loãi, aân suûng thanh taåy chuùng ta khoûi toäi loãi vaø môû ra cho chuùng ta moät töông lai môùi. Ñaây laø moät söï taém goäi taåy saïch chuùng ta vaø laøm cho chuùng ta ñöôïc taùi sinh. Bí Tích naày laø moät söï xöùc daàu thaùnh hieán, laøm cho chuùng ta trôû neân gioáng nhö Chuùa Kitoâ, Linh Muïc, Tieân Tri vaø Vua. Ñaây laø moät söï soi saùng, giuùp chuùng ta nhìn thaáy roõ ñöôøng ñi, vaø mang laïi troïn veïn yù nghóa cho ñöôøng ñôøi chuùng ta. Ñaây laø bí tích maëc cho chuùng ta söùc maïnh vaø söï troïn laønh.

Chuùng con ñaõ ñöôïc môøi goïi, ñöôïc Chuùa Kitoâ tuyeån choïn, ñeå soáng trong töï do cuûa nhöõng con caùi Thieân Chuùa; chuùng con cuõng ñaõ ñöôïc theâm söùc, ñöôïc cuõng coá trong ôn goïi bí tích röûa toäi chuùng con ñaõ laõnh nhaän vaø ñöôïc Chuùa Thaùnh Thaàn ngöï trò trong taâm hoàn, ñeå rao giaûng Phuùc AÂm Chuùa trong suoát ñôøi soáng chuùng con. Khi laõnh nhaän Bí Tích Theâm Söùc, chuùng con daán thaân heát söùc mình ñeå laøm lôùn leân Hoàng AÂn ñaõ laõnh nhaän, nhôø qua vieäc laõnh nhaän nhöõng bí tích, nhaát laø bí tích Thaùnh Theå vaø Bí Tích Giaûi Toäi, laø hai bí tích duy trì trong chuùng ta aân suûng cuûa bí tích Röûa Toäi. Ñöôïc thanh taåy trong bí tích Röûa Toäi, chuùng con laøm chöùng cho Chuùa Kitoâ bôûi söï daán thaân soáng ñôøi soáng ngay thaúng vaø trung thaønh vôùi Chuùa, moät ñôøi soáng caàn ñöôïc duy trì bôûi cuoäc chieán ñaáu thieâng lieâng vaø luaân lyù. Ñöùc Tin vaø haøng ñoäng luaân lyù ñöôïc lieân keát vôùi nhau. Thaät vaäy, hoàng aân ñaõ laõnh nhaän, ñöa chuùng ta ñeán moät cuoäc trôû laïi lieân læ, ñeå baét chöôùc chuùa Kitoâ vaø soáng phuø hôïp vôùi nhöõng lôøi Höùa cuûa Thieân Chuùa. Lôøi Chuùa thay ñoåi cuoäc soáng cuûa nhöõng ai ñoùn nhaän, bôûi vì Lôøi Chuùa laø maãu möïc Ñöùc Tin vaø maãu möïc cuûa haønh ñoäng. Trong cuoäc soáng cuûa mình, ñeå toân troïng nhöõng giaù trò thieát yeáu, nhöõng ngöôøi Kitoâ cuõng traûi qua kinh nghieäm ñau khoå ñi lieàn vôùi ñoøi hoûi phaûi choïn löïa nhöõng giaù trò luaân lyù nghòch laïi vôùi nhöõng caùch cö xöû cuûa theá gian, vaø nhö theá ñoâi khi laø nhöõng choïn löïa anh huøng. Nhöng ñôøi soáng haïnh phuùc vôùi Chuùa laø phaàn thöôûng cho söï choïn löïa ñoù. Caùc baïn treû thaân meán, chöùng taù cuûa chuùng con laø giaù phaûi traû. Cha tin töôûng vaøo loøng can ñaûm vaø söï trung thaønh cuûa chuùng con.

7. Chính giöõa nhöõng anh chò em chuùng con maø chuùng con caàn phaûi soáng nhö laø nhöõng ngöôøi Kitoâ. Bôûi bí tích röûa toäi, Thieân Chuùa trao ban cho chuùng ta moät ngöôøi meï, laø Giaùo Hoäi. Cuøng vôùi ngöôøi Meï naày, chuùng ta lôùn leân treân bình dieän thieâng lieâng, ñeå böôùc ñi trong con ñöôøng cuûa söï thaùnh thieän. Bí Tích Röûa Toäi hoøa nhaäp chuùng con vaøo moät daân toäc, laøm cho chuùng con tham döï vaøo ñôøi soáng cuûa Giaùo Hoäi vaø trao ban cho chuùng con nhöõng ngöôøi anh ngöôøi chò ngöôøi em ñeå maø yeâu thöông, ñeå trôû neân moät trong Chuùa Kitoâ (Gal 3,28). Trong giaùo hoäi, khoâng coøn coù nhöõng ranh giôùi nöõa; chuùng ta taát laø moät daân duy nhaát soáng lieân ñôùi vôùi nhau, moät daân ñöôïc keát thaønh töø nhieàu nhoùm khaùc nhau, vôùi nhöõng neàn Vaên Hoùa, nhöõng caûm naêng vaø nhöõng caùch thöùc haønh ñoäng khaùc nhau, trong söï hieäp thoâng vôùi caùc giaùm muïc, chuû chaên cuûa ñoaøn chieân. Söï hieäp nhaát naày laø daáu chæ cho söï phong phuù vaø söùc sinh ñoäng. Trong söï ña bieät nhau, öôùc gì moái quan taâm lo laéng ñaàu tieân cuûa chuùng con laø söï hieäp nhaát vaø söï ñoaøn keát huynh ñeä; hai ñieàu naày seõ giuùp chuùng con phaùt trieån nhaân caùch moät caùch thanh thoaõng vaø giuùp chuùng con lôùn leân caû treân bình dieän theå xaùc.

Tuy nhieân, Bí Tích Röûa Toäi vaø Theâm söùc khoâng laøm cho chuùng con xa lìa theá gian, bôûi vì chuùng ta chia seû nhöõng nieàm vui vaø hy voïng cuûa con ngöôøi ngaøy nay, vaø chuùng ta mang ñeán söï ñoùng goùp cuûa mình cho gia ñình nhaân loaïi, trong ñôøi soáng xaõ hoäi vaø trong taát caû nhöõng laõnh vöïc kyû thuaät vaø khoa hoïc. Nhôø qua Chuùa Kitoâ, chuùng ta ñöôïc gaàn guûi vôùi taát caû nhöõng anh chò em chuùng ta vaø chuùng ta ñöôïc môøi goïi bieåu loä nieàm vui saâu xa ñöôïc soáng vôùi Chuùa. Chuùa goïi chuùng ta ñeán chu toaøn söù maïng cuûa mình taïi nôi chuùng ta sinh soáng, bôûi vì nôi maø Thieân Chuùa uûy thaùc cho chuùng ta, laø heát söùc toát ñeïp ñeán ñoä chuùng ta khoâng ñöôïc pheùp chaïy troán traùnh neù (x. Lettre aø Diogneùte VI,10). Baát cöù chuùng ta laøm gì, chuùng ta soáng cho Chuùa. Ñoù laø nieàm hy voïng vaø nieàm haõnh dieän cuûa chuùng ta. Trong giaùo hoäi, söï hieän dieän cuûa nhöõng ngöôøi treû, cuûa nhöõng taân toøng, vaø nhöõng ngöôøi vöøa môùi ñöôïc röûa toäi, laø moät söï phong phuù to lôùn vaø nguoàn maïch ban söùc soáng ñoäng cho troïn caû coäng ñoàng Kitoâ, moät coäng ñoaøn ñöôïc môøi goïi traû leû veà Ñöùc Tin, vaø laøm chöùng cho ñöùc tin ñoù cho ñeán taän cuøng traùi ñaát.

8. Moät ngaøy kia, taïi Capharnaum, trong khi maø nhieàu ñoà ñeä boû Chuùa Gieâsu khoâng theo Ngaøi nöõa, thì Pheâroâ ñaõ traû lôøi cho lôøi thaùch thöùc cuûa Chuùa Gieâsu: Chuùng con cuõng muoán ra ñi hay khoâng?, Pheâroâ traû lôøi: Laïy Chuùa, chuùng con seõ ñeán vôùi ai? Vì Thaày coù lôøi ban söï soáng ñôøi ñôøi (Jn 6,67-68). Cho ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû taïi Paris, moät trong nhöõng thuû ñoâ cuûa theá giôùi ngaøy nay, Nguôøi Keá vò Thaùnh Pheâroâ ñeán laäp laïi cho chuùng con raèng nhöõng lôøi treân cuûa thaùnh toâng ñoà Pheâroâ caàn phaûi laø nhöõng lôøi soi saùng cho taát caû chuùng con treân ñöôøng ñôøi: Laïy Chuùa, chuùng con seõ ñeán vôùi ai? Chuùa coù lôøi ban söï soáng ñôøi ñôøi (Jn 6,68). Hôn nöõa: khoâng phaûi Chuùa chæ noùi vôùi chuùng con veà söï soáng ñôøi ñôøi maø thoâi. Chuùa coøn laø chính söï soáng ñôøi ñôøi. Thaät vaäy, Chuùa laø Ñaøng, laø söï thaät vaø laø söï soáng (x. Jn 14,6).

Caùc baïn treû thaân meán, bôûi vieäc xöùc daàu trong bí tích röûa toäi, chuùng con trôû neân chi theå cuûa Daân Thaùnh Chuùa. Bôûi vieäc xöùc daàu cuûa bí tích Theâm suùc, chuùng con ñöôïc tham döï ñaày ñuû vaøo söù maïng cuûa Giaùo Hoäi. Giaùo Hoäi, maø chuùng con laø thaønh phaàn, tin töôûng vaøo chuùng con vaø mong ñôïi nôi chuùng con. Öôùc chi ñôøi soáng Kitoâ cuûa chuùng con laø moät söï "ñoàng hoùa töø töø" vôùi söï soáng trong Thieân Chuùa, theo caùch noùi hay ho cuûa thaùnh Ireâneâ, ngoû haàu chuùng con trôû thaønh nhöõng nhaø truyeàn giaùo cuûa Phuùc aâm.


Back to Radio Veritas Home Page