Baøi Giaûng cuûa ÑTC
Chuùa Nhaät 24/08/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ keát thuùc Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû thöù 12, vôùi hôn moät trieäu ngöôøi tham döï thaùnh leã beá maïc do chính ngaøi chuû söï taïi Tröôøng Ñua Ngöïa Longchamp, vaøo luùc 10 giôø saùng hoâm qua, chuùa Nhaät 24/8/97. Söï kieän naày ñaõ ñöôïc giôùi truyeàn thoâng xaõ hoäi phoå bieán khaép nôi. ÑTC Gioan Phaoloâ II tuy giaø yeáu, nhöng vaãn coøn ñaày ñuû söùc thu huùt giôùi treû khaép nôi. ÑTC ñaõ baét ñaàu thaùnh leã vôùi gioïng maïnh meõ cho ta bieát tình traïng söùc khoûe cuûa ngaøi nhö theá naøo:

Trong baøi giaûng, ÑTC giaûi thích veà chuû ñeà cuûa ngaøy quoác teá Giôùi treû naêm nay: Con ngöôøi ñi tìm Thieân Chuùa. Ñaây laø khuynh höôùngtöï nhieân nôi taâm hoàn con ngöôøi: Laïy Thaày, Thaày ôû ñaâu? Vaø Thieân Chuùa luoân luoân mau maén ñaùp traû, môøi goïi con ngöôøi ñeán gaëp Ngaøi: Haõy ñeán maø xem. Giaùo Hoäi ñaõ ñöôïc Chuùa trao cho söù maïng neâu chæ cho con ngöôøi bieát ñeán gaëp Thieân Chuùa nôi ñaâu. ÑTC noùi nhö sau:

Thöa Thaày, Thaày ôû ñaâu? Giaùo Hoäi traû lôøi cho chuùng ta moãi ngaøy raèng: Chuùa Kitoâ hieän dieän trong bí tích thaùnh theå, bí tích cuûa söï cheát vaø soáng laïi. Trong bí tích vaø nhôø bí tích naày, chuùng con nhaän ra nôi ôû cuûa Theân Chuùa soáng ñoäng trong lòch söû con ngöôøi. Bí tích Thaùnh Theå laø bí tích cuûa tình yeâu thöông chieán thaéng treân caùi cheát; ñoù laø bí tích cuûa giao öôùc, hoàng aân nhöng khoâng cuûa tình yeâu thöông ñeå giao hoøa laïi con ngöôøi; bí tích thaùnh theå laø laø hoàng aân cuûa söï hieän dieän thaät cuûa chuùa Gieâsu, Ñaáng Cöùu Chuoäc, trong hình baùnh ñaõ trôû thaønh Mình Ngaøi, vaø trong hình röôïu ñaõ trôû neân Maùu Ngaøi, maùu ñöôïc ñoå ra vì nhieàu ngöôøi. Nhôø qua bí tích Thaùnh Theå, khoâng ngöøng ñöôïc taùi dieãn trong taát caû moïi daân toäc treân theá giôùi, Chuùa Kitoâ xaây döïng Giaùo Hoäi cuûa Nguôøi: Ngaøi lieân keát chuùng ta trong haønh ñoäng chuùc tuïng vaø taï ôn Thieân Chuùa Cha vì phaàn roãi ñaõ ban cho, Ngaøi keát hôïp chuùng ta trong söï hieäp thoâng maø chæ coù tình yeâu thöông voâ cuøng môùi coù theå ghi daáu söï hieäp thoâng ñoù ñöôïc. Vieäc chuùng ta töø khaép theá giôùi ñeán tuï hoïp nhau nôi ñaây, coù yù nghóa troïn ñaày cuûa noù, bôûi vieäc cöû haønh Thaùnh Leã. Hôõi caùc baïn treû, baïn cuûa Cha, öôùc chi söï hieän dieän cuûa chuùng con nôi ñaây laø moät söï gaén boù thaät thöïc söï vôùi Chuùa trong ñöùc tin. Vì ñaây Chuùa Kitoâ traû lôøi cho caâu hoûi cuûa chuùng con, vöøa ñoàng thôøi traû lôøi cho nhöõng caâu hoûi khaùc cuûa taát caû moïi ngöôøi ñang ñi tìm Thieân Chuùa Haèng Soáng. Ngaøi traû lôøi vôùi lôøi môøi goïi: Ñaây laø Mình Ta, haõy caàm laáy maø aên. Ngaøi trao phoù cho Thieân Chuùa Cha öôùc nguyeän toái cao cuûa Ngaøi muoán cho taát caû nhöõng ai Ngaøi yeâu meán ñöôïc hieäp nhaát vôùi nhau trong cuøng moät söï hieäp thoâng.

Keát thuùc baøi giaûng, ÑTC nhaéc cho caùc baïn treû nhö sau:

Caùc baïn treû thaân meán, con ñöôøng chuùng con ñi, khoâng döøng laïi nôi ñaây. Thôøi gian khoâng döøng laïi hoâm nay. Haõy ra ñi treân khaép neûo ñöôøng theá giôùi, treân moïi neûo ñöôøng cuûa nhaân loaïi, vöøa soáng hieäp nhaát vôùi nhau trong giaùo hoäi cuûa Chuùa Kitoâ. Chuùng con haõy tieáp tuïc chieâm ngaém vinh quang cuûa Thieân Chuùa, chieâm ngaém tình yeâu thöông cuûa Thieân Chuùa; chuùng con seõ ñöôïc soi saùng ñeå xaây döïng neàn vaên minh tình thöông, ñeå giuùp cho con ngöôøi ñöôïc nhìn thaáy theá giôùi ñaõ ñöôïc bieán ñoåi bôûi söï khoân ngoan vaø tình yeâu thöông ñôøi ñôøi. Moät khi ñaõ ñöôïc tha thöù vaø ñöôïc hoøa giaûi, chuùng con haõy soáng trung thaønh vôùi nhöõng lôøi höùa cuûa bí tích röûa toäi. Chuùng con haõy laøm chöùng cho Phuùc aâm. Laø thaønh phaàn cuûa Giaùo Hoäi, soáng ñoäng vaø coù traùch nhieäm, chuùng con haõy laø ngöôøi ñoà ñeä vaø laø chöùng nhaân cuûa Chuùa Kitoâ, Ñaáng maïc khaûi Thieân Chuùa Cha. Chuùng con haõy soáng trong söï hieäp nhaát cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, Ñaáng ban söï soáng. Ñoù laø nhöõng lôøi khuyeân heát söùc thieát thöïc cho caùc baïn treû tham döï ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû. Caûm ñoäng vaø noâng nhieät nhaát laø vaøo luùc cuoái cuøng, tröôùc khi ban pheùp laønh keát leã. Moät baïn treû ñaõ tieán leân ñoïc söù ñieäp cuûa nhoùm treû tham döï Dieãn Ñaøn, gôûi cho giôùi treû toaøn theá giôùi, cam keát daán thaân soáng tình yeâu thöông vaø lieân ñôùi, ñeå xaây döïng moät neàn vaên minh cuûa tình thöông. Vaø ÑTC noùi vaøi lôøi töø giaû. Vöøa ñoàng thôøi ngaøi coâng boá vaøi tin töùc quan troïng gaây vui möøng cho moïi ngöôøi:

Tröôùc heát veà vieäc phong töôùc Tieán Só Giaùo Hoäi cho thaùnh nöõ Tereâsa Gieâsu Haøi Ñoàng; ÑTC cuõng cho bieát laø vieäc cöû haønh quoác teá cuûa ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû laàn tôùi laø vaøo naêm 2000, taïi Roma, vaøo muøa heø. Vaø cuoái cuøng, khi chaøo chuùc caùc nhoùm coù maët baèng nhieàu thöù tieáng khaùc nhau, ÑTC cuõng ñaõ chaøo chuùc moät caâu baèng tieáng Vieät Nam.

Keát thuùc thaùnh leã ÑTC ban pheùp laønh cho taát caû:

Buoåi chieàu, ÑTC ñaõ gaëp rieâng thuû töôùng Jospin cuûa Phaùp tröôùc khi chính thöùc töø giaû taïi Phi Tröôøng thuû ñoâ Paris. ÑTC caùm ôn chính phuû Phaùp, caùm ôn Giaùo Hoäi Phaùp, vaø taát caû nhöõng ai ñaõ khoù nhoïc vaát vaû ñeå toå chöùc nhöõng ngaøy vieáng thaêm vöøa qua thaät chu ñaùo. Vaø nhöõng lôøi nhaén nhuû cuoái cuøng cuûa ÑTC, tröôùc khi leân maùy bay veà laïi Roma laø:

"Toâi muoán baûo ñaûm vôùi taát caû anh chò em Coâng Giaùo Phaùp bieát loøng quyù meán vaø söï hieäp thoâng thieâng lieâng saâu xa; toâi môøi goïi anh chò em Coâng Giaùo Phaùp haõy laø nhöõng chöùng nhaân cho ñöùc tin vaø tình yeâu thöông cuûa hoï ñoái vôùi Thieân Chuùa giöõa anh chò em cuûa hoï, vôùi nhöõng coá gaéng laøm vieäc cho moät xaõ hoäi ñang khao khaùt hoøa bình, cho tình chung soáng xaõ hoäi vaø cho söï coäng taùc cuûa taát caû, vì ích lôïi chung. Gaén boù vôùi vieäc ñoái thoïai, nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo Phaùp xaùc tín raèng, giöõa moät quoác gia coù truyeàn thoáng soáng tình huynh ñeä vaø töï do, vieäc baøy toû nhöõng xaùc tín toân giaùo khaùc nhau, phaûi cho pheùp ta phaùt trieån nhöõng söï phong phuù vaên hoùa, vaø yù thöùc luaân lyù laø thieâng lieâng cuûa troïn caû moät daân toäc; noù cuõng phaûi goùp phaàn vaøo vieäc laøm cho sinh hoaït coâng coäng trôû neân toát ñeïp hôn, nhaát laø qua vieäc chuù taâm saên soùc cho nhöõng ngöôøi yeáu keùm nhaát trong xaõ hoäi."

Ñoù laø nhöõng lôøi trình baøy cho nguôøi Coâng Giaùo Phaùp moät chöông trình soáng ñöùc tin, moät caùch cuï theå.

Nguyeân vaên Baøi Giaûng cuûa ÑTC trong thaùnh leã Beá Maïc Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû, saùng chuùa nhaät 24/8/97, taïi thuû ñoâ Paris

1. "Thöa Thaày, Thaày ôû ñaâu?" Ñaây laø caâu hoûi maø hai thanh nieân ñaõ hoûi Chuùa Gieâsu ngaøy xöa. Söï vieäc ñaõ xaûy ra beân bôø soâng Giordan. Chuùa Gieâsu môùi vöøa ñeán ñeå laõnh nhaän pheùp röûa cuûa Gioan; sau ñoù, khi Gioan taåy giaû thaáy Chuùa Gieâsu trôû laïi, thì noùi vôùi caùc ñoà ñeä: "Ñaây laø Chieân Thieân Chuùa" (Gn 1,36). Nhöõng lôøi tieân tri naày neâu chæ Ñaáng Cöùu Theá, Ñaáng saép phaûi trao ban chính söï soáng mình ñeå cöùu roãi theá gian. Nhö theá, nôi pheùp Röûa ôû soâng Giordan, Gioan neâu chæ Ñaáng chòu ñoùng ñinh. Khi nghe nhöõng lôøi chæ daãn ñoù, hai moân ñeä cuûa Gioan Taåy Giaû lieàn theo Chuùa Gieâsu: phaûi chaêng ñaây laø moät bieán coá ñaày yù nghóa? Khi Chuùa Gieâsu hoûi: caùc baïn tìm gì? (Gn 1,38), thì hai moân ñeä traû lôøi cuõng baèng moät caâu hoûi: Thöa Thaày, thaày ôû ñaâu? Vaø Chuùa Gieâsu traû lôøi: Haõy ñeán maø xem. Hai moân ñeä lieàn theo Chuùa. Hoï thaáy nôi Ngaøi ôû, vaø hoï ôû laïi vôùi Ngaøi ngaøy hoâm ñoù (Gn 1,39). Hoï trôû thaønh nhöõng ñoà ñeä ñaàu tieân cuûa Chuùa Gieâsu. Moät trong hai nguôøi laø Anreâ, daãn anh mình laø Simon Pheâroâ ñeán vôùi Chuùa Gieâsu.

Caùc baïn thaân meán, Cha sung söôùng ñöôïc suy nieäm ñoaïn phuùc aâm treân cuøng chung vôùi chuùng con, trong söï hieäp thoâng vôùi caùc Hoàng Y vaø Giaùm Muïc ñang hieän dieän quanh cha ñaây. Cha vui möøng chaøo chuùc caùc ngaøi, ñaëc bieät laø Ñöùc Hoàng Y Eduardo Pironio, ngöôøi ñaõ laøm vieäc thaät nhieàu cho caùc Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû. Loøng bieát ôn cuûa cha cuõng ñeán vôùi Ñöùc Hoàng Y Jean Marie Lustiger, vì söï tieáp ñoùn daønh cho Cha, ñeán vôùi Ñöùc Cha Michel Dubost, caùc giaùm muïc Phaùp, vaø caùc giaùm muïc ñeán töø nhieàu quoác gia treân theá giôùi ñeå cuøng ñoàng haønh vôùi chuùng con vaø laøm phong phuù hoùa nhöõng suy tö cuûa chuùng con. Toâi cuõng chaân thaønh chaøo taát caû caùc linh muïc ñoàng teá, caùc tu só nam nöõ, taát caû nhöõng vò traùch nhieäm caùc phong traøo giôùi treû, vaø taát caû nhöõng vò laõnh traùch nhieäm caùc nhoùm treû moãi giaùo phaän. Toâi cuõng caùm ôn nhöõng anh chò em Kitoâ thuoäc caùc coäng ñoaøn Kitoâ khaùc ñaõ ñeán ñaây, vaø caùm ôn nhöõng nhaân vaät daân söï ñaõ muoán tham döï cuoäc cöû haønh phuïng vuï naày.

Vaø moät laàn nöõa, khi chaøo taát caû caùc baïn treû chuùng con, cha muoán ñaëc bieät ngoû lôøi khuyeán khích thaân tình vôùi caùc baïn treû bò taøn taät ñang hieän dieän giöõa chuùng con. Chuùng ta bieát ôn caùc baïn treû naày ñaõ ñeán döï vôùi chuùng ta vaø mang ñeán cho chuùng ta chöùng taù ñöùc tin vaø ñöùc caäy. Cha cuõng mang trong lôøi caàu nguyeän cuûa cha taát caû nhöõng beänh nhaân ñöôïc saên soùc taïi nhaø thöông hay taïi tö gia cuûa hoï.

Nhaân danh taát caû, cha cuõng muoán noùi leân loøng bieát ôn cuûa chuùng ta ñoái vôùi nhieàu thieän nguyeän vieân ñaõ baûo ñaûm cho phaàn toå chöùc cuoäc gaëp gôõ giôùi treû chuùng con, vôùi heát loøng taän taâm vaø khaû naêng chuyeân moân cuûa hoï.

2. Ñoaïn phuùc aâm ngaén trích töø Phuùc aâm theo thaùnh Gioan maø chuùng ta ñaõ nghe qua, noùi leân ñieåm chính yeáu cuûa chöông trình Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû: moät cuoäc trao ñoåi nhöõng caâu hoûi, roài moät caâu traû lôøi coù tính caùch nhö laø moät lôøi môøi goïi. Khi trình baøy laïi cuoäc gaëp gôõ naày vôùi Chuùa Gieâsu, phuïng vuï ngaøy hoâm nay muoán chöùng toû ñieàu gì quan troïng nhaát trong ñôøi soáng chuùng con. Vaø Cha, ngöôøi keá vò thaùnh Pheâroâ, cha ñeán ñaây yeâu caàu chuùng con haõy ñaët caâu hoûi naày vôùi Chuùa Kitoâ: Thaày ôû ñaâu? Neáu chuùng con ñaët caâu hoûi naày moät caùch thaønh thaät cho Chuùa, thì chuùng con seõ nghe ñöôïc caâu traû lôøi cuûa Ngaøi vaø seõ nhaän ñöôïc töø Ngaøi loøng can ñaûm vaø söùc maïnh ñeå theo Ngaøi.

Hoûi laø keát quaû cuûa cuoäc kieám tìm. Con ngöôøi ñi tìm Thieân Chuùa. Ngöôøi treû, taän trong thaâm taâm mình, hieåu raèng cuoäc kieám tìm naày laø ñònh luaät noäi taïi cuûa cuoäc soáng cuûa hoï. Con ngöôøi ñi tìm ñöôøng ñi trong theá giôùi höõu hình. Vaø, qua theá giôùi höõu hình, con ngöôøi ñi tìm caùi voâ hình trong cuoäc haønh trình thieâng lieâng cuûa mình. Moãi ngöôøi trong chuùng ta coù theå noùi laïi nhöõng lôøi sau ñaây cuûa thaùnh vònh 27: "Laïy Chuùa, con ñi tìm nhan thaùnh Chuùa; xin ñöøng aån maët xa con" (TV 27/26,8-9). Moãi ngöôøi trong chuùng ta coù moät lòch söû caù nhaân rieâng vaø coù mang trong mình öôùc voïng muoán thaáy nhan Thieân Chuùa, moät öôùc voïng maø ngöôøi ta caûm thaáy cuøng ñoàng thôøi vôùi vieäc khaùm phaù theá giôùi taïo vaät. Theá giôùi naày ñaày nhöõng ñieàu kyø dieäu vaø phong phuù. Noù môû ra tröôùc nhaân loaïi nhöõng söï phong phuù voâ soá keå cuûa noù, noù thu huùt, loâi keùo lyù trí cuõng nhö yù chí. Nhöng cuoái cuøng, noù khoâng theå naøo thoûa maõn tinh thaàn con ngöôøi ñöôïc. Con ngöôøi yù thöùc raèng, theá giôùi naày, vôùi nhöõng phong phuù khaùc bieät cuûa noù, coù mang tính caùch hôøi hôït vaø moûng doøn; theo moät nghóa naøo ñoù, theá giôùi naày höôùng ñeán söï cheát. Ngaøy nay, chuùng ta yù thöùc nhieàu hôn veà söï moõng doøn cuûa traùi ñaát naày, thöôøng bò phaù hö, bò xuoáng caáp, vì loãi cuûa con ngöôøi; con ngöôøi ñöôïc Ñaáng Taïo Hoùa trao phoù cho vieäc chaêm soùc traùi ñaát, nhöng laïi laøm hö noù.

Coøn veà phaàn con ngöôøi, noù ñeán trong theá gian, sinh ra töø loøng meï, lôùn leân vaø tröôûng thaønh; con ngöôøi khaùm phaù ra ôn goïi vaø phaùt trieån nhaân caùch cuûa mình trong nhöõng naêm thaùng hoïat ñoäng; roài ñeán luùc con ngöôøi phaûi rôøi boû traàn gian naày. Caøng soáng theâm tuoåi, con ngöôøi caøng caûm thaáy söï moõng doøn cuûa ñôøi soáng mình vaø ñaët caâu hoûi veà söï baát töû: coøn coù gì beân kia caùi cheát hay khoâng? Baáy giôø, trong taän thaâm taâm mình, phaùt sinh caâu hoûi ñöôïc ñaët ra cho Ñaáng ñaõ chieán thaéng söï cheát: Thua Thaày, Thaày ôû ñaâu? Thöa Thaày, Thaày yeâu meán vaø kính troïng con ngöôøi, thaày ñaõ chia seû noåi khoå ñau cuûa con ngöôøi, thaày soi saùng cho maàu nhieäm cuoäc soáng cuûa con ngöôøi, xin haõy giuùp chuùng con khaùm phaù ra yù nghóa thaät cuûa ñôøi soáng chuùng con vaø ôn goïi cuûa chuùng con."Laïy Chuùa, chuùng con tìm kieám nhan thaùnh Chuùa, xin ñöøng aån maët xa con" (TV 27/26,8-9).

3. Nôi bôø soâng Giordanoâ, vaø caû sau ñoù nöõa, nhöõng ñoà ñeä chöa bieát roõ Chuùa Gieâsu laø ai. Caàn phaûi nhieàu thôøi gian ñeå hoï coù theå hieåu maàu nhieäm Con Thieân Chuùa. Chuùng ta cuõng vaäy, chuùng ta mang trong mình öôùc voïng bieát Ñaáng maïc khaûi cho chuùng ta dung nhan Thieân Chuùa. Chuùa Kitoâ ñaùp laïi caâu hoûi cuûa caùc ñoà ñeä, qua troïn caû söù maïng thieân sai cuûa Nguôøi. Chuùa giaûng daïy; vaø ñeå xaùc nhaän cho söï thaät maø ngaøi rao giaûng, Chuùa thöïc hieän nhöõng daáu laï, ngaøi chöûa laønh nhöõng beänh nhaân, cho keû cheát soáng laïi, ra leänh cho baûo toá laëng yeân. Nhöng taát caû con ñöôøng haønh xöû ngoïai thöôøng ñoù ñaït ñeán söï troïn ñaày cuûa noù treân ñoài Golgotha. Chính khi nhìn ngaém Thaäp Giaù, trong caùi nhìn Ñöùc Tin, maø ngöôøi ta coù theå nhìn thaáy ai laø Ñaáng Kitoâ Cöùu Theá, Ñaáng mang laáy nhöõng ñau khoå cuûa con ngöôøi chuùng ta, keû coâng chính laáy maïng soáng mình laøm hy leã, vaø ban ôn coâng chính cho taát caû (x. Is 53,4.10-11).

Thaùnh Phaoloâ toâng ñoà toùm goïn söï khoân ngoan cao caû trong baøi ñoïc thöù hai cuûa thaùnh leã hoâm nay, vôùi nhöõng lôøi heát söùc ñaùnh ñoäng nhö sau: Ngoân ngöõ cuûa thaäp giaù laø moät söï ñieân roà ñoái vôùi nhöõng ai ñang ñi ñeán söï hö maát, nhöng ñoái vôùi ai ñang tieán veà ôn cöùu roãi, ñoái vôùi chuùng ta, thì ñoù laø quyeàn naêng cuûa Thieân Chuùa. Kinh Thaùnh thaät ra ñaõ noùi nhö sau: Söï khoân ngoan cuûa nhöõng hieàn nhaân, ta seõ ñöa noù ñeán söï hö maát, ta seõ loaïi boû söï thoâng minh cuûa nhöõng keû saùng trí. Bôûi vì theá gian vaø troïn caû söï khoân ngoan cuûa theá gian, ñaõ khoâng bieát nhìn nhaän Thieân Chuùa qua nhöõng taùc phaåm cuûa söï khoân ngoan Thieân Chuùa, neân Thieân Chuùa vui loøng cöùu roãi nhöõng keû tin Ngaøi, qua bôûi söï ñieân roà naày, bôûi lôøi rao giaûng Phuùc aâm. Chuùng toâi coâng boá moät Ñaáng Thieân Sai chòu ñoùng ñinh (1Co 1,18-23). Thaùnh toâng ñoà Phaoloâ noùi vôùi nhöõng ngöôøi cuûa thôøi ñaïi ngaøi, vôùi nhöõng con caùi Israel ñaõ laõnh nhaän maïc khaûi cuûa Thieân Chuùa treân nuùi Sinai vaø vôùi nhöõng nguôøi Hylaïp ñaõ coù cao ñoä söï khoân ngoan con ngöôøi, moät neàn trieát hoïc vó ñaïi. Nhöng, töø nay, muïc tieâu vaø choùp ñænh cuûa söï khoân ngoan laø Chuùa Kitoâ chòu ñoùng ñinh, khoâng phaûi vì lôøi Ngaøi rao giaûng, nhöng vì Ngaøi töï trao ban chính mình ñeå cöùu roãi nhaân loaïi.

Vôùi loøng soát saéng ñaëc bieät, thaùnh Phaoloâ toâng ñoà laëp laïi raèng: Chuùng toâi rao giaûng Chuùa Kitoâ chòu ñoùng ñinh. Ñaáng maø tröôùc maét ngöôøi ñôøi, xem ra chæ laø yeáu ñuoái vaø ñieân roà, chuùng toâi rao giaûng Ngaøi laø Quyeàn Naêng vaø laø Söï Khoân Ngoan, laø söï Thaät sung maõn. Ñuùng thaät raèng nôi chuùng ta söï tin töôûng coù nhöõng luùc cao luùc thaáp. Ñuùng thaät raèng caùi nhìn ñöùc tin cuûa chuùng ta thöôøng bò laøm lu môø bôûi nghi nan vaø bôûi chính söï yeáu ñuôùi cuûa chuùng ta. Laø nhöõng con ngöôøi toäi loãi, khieâm toán vaø ñaùng thöông, chuùng ta haõy chaáp nhaän söù ñieäp cuûa thaäp giaù Chuùa. Ñeå traû lôøi cho caâu hoûi cuûa chuùng ta: Thöa Thaày, Thaày ôû ñaâu?, Chuùa Kitoâ leân tieáng môøi goïi chuùng ta: Haõy ñeán vaø seõ thaáy. Trong thaäp giaù, chuùng con seõ nhìn thaáy daáu chæ saùng choùi cuûa ôn cöùu roãi theá giôùi, söï hieän dieän ñaày yeâu thöông cuûa Thieân Chuùa haèng soáng. Bôûi vì hoï ñaõ hieåu raèng Thaäp Giaù ngöï trò treân lòch söû, neân nhöõng ngöôøi Kitoâ ñaõ ñaët thaäp giaù Chuùa trong caùc nhaø thôø vaø beân caùc veä ñöôøng, hay hoï mang thaäp giaù trong taâm hoàn. Thaäp giaù laø daáu chæ thaät söï cho söï hieän dieän cuûa Con Thieân Chuùa; qua bôûi daáu chæ naày, Ñaáng cöùu ñoä theá giôùi ñöôïc bieåu loä.

Thöa Thaày, Thaày ôû ñaâu? Giaùo Hoäi traû lôøi cho chuùng ta moãi ngaøy raèng: Chuùa Kitoâ hieän dieän trong bí tích Thaùnh Theå, bí tích cuûa söï cheát vaø soáng laïi. Trong bí tích vaø nhôø bí tích naày, chuùng con nhaän ra nôi ôû cuûa Thieân Chuùa soáng ñoäng trong lòch söû con ngöôøi. Bí tích Thaùnh Theå laø bí tích cuûa tình yeâu thöông chieán thaéng treân caùi cheát; ñoù laø bí tích cuûa giao öôùc, hoàng aân nhöng khoâng cuûa tình yeâu thöông ñeå giao hoøa laïi con ngöôøi; bí tích thaùnh theå laø laø hoàng aân cuûa söï hieän dieän thaät cuûa chuùa Gieâsu, ñaáng cöùu chuoäc, trong hình baùnh ñaõ trôû thaønh Mình Ngaøi, vaø trong hình röôïu ñaõ trôû neân Maùu Ngaøi, maùu ñöôïc ñoå ra vì nhieàu ngöôøi. Nhôø qua bí tích Thaùnh Theå, khoâng ngöøng ñöôïc taùi dieãn trong taát caû moïi daân toäc treân theá giôùi, Chuùa Kitoâ xaây döïng Giaùo Hoäi cuûa Nguôøi: Ngaøi lieân keát chuùng ta trong haønh ñoäng chuùc tuïng vaø taï ôn Thieân Chuùa Cha vì phaàn roãi ñaõ ban cho, Ngaøi keát hôïp chuùng ta trong söï hieäp thoâng maø chæ coù tình yeâu thöông voâ cuøng môùi coù theå ghi daáu söï hieäp thoâng ñoù ñöôïc. Vieäc chuùng ta töø khaép theá giôùi ñeán tuï hoïp nhau nôi ñaây, coù yù nghóa troïn ñaày cuûa noù, bôûi vieäc cöû haønh Thaùnh Leã. Hôõi caùc baïn treû, baïn cuûa Cha, öôùc chi söï hieän dieän cuûa chuùng con nôi ñaây laø moät söï gaén boù thaät thöïc söï vôùi Chuùa trong ñöùc tin. Vì ñaây Chuùa Kitoâ traû lôøi cho caâu hoûi cuûa chuùng con, vöøa ñoàng thôøi traû lôøi cho nhöõng caâu hoûi khaùc cuûa taát caû moïi ngöôøi ñang ñi tìm Thieân Chuùa haèng soáng. Ngaøi traû lôøi vôùi lôøi môøi goïi: Ñaây laø Mình Ta, haõy caàm laáy maø aên. Ngaøi trao phoù cho Thieân Chuùa Cha öôùc nguyeän toái cao cuûa ngaøi muoán cho taát caû nhöõng ai Ngaøi yeâu meán ñöôïc hieäp nhaát vôùi nhau trong cuøng moät söï hieäp thoâng.

5. Caâu traû lôøi cho caâu hoûi: Thöa Thaày, Thaày ôû ñaâu?, goàm coù nhieàu chieàu kích. Noù coù chieàu kích lòch söû, vöôït qua vaø bí tích. Baøi ñoïc thöù nhaát trong thaùnh leã hoâm nay coøn gôïi ra cho chuùng ta moät chieàu kích khaùc nöõa cho caâu traû lôøi cho caâu hoûi chuû ñeà cuûa Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû: Chuùa Kitoâ soáng giöõa Daân Ngaøi. Ñaây laø Daân Chuùa maø saùch Ñeä Nhò Luaät noùi ñeán, trong töông quan vôùi lòch söû cuûa daân Israel: "Vì yeâu thöông caùc ngöôøi, Thieân Chuùa ñaõ duøng söùc maïnh quyeàn naêng Ngaøi maø laøm cho caùc nguôøi ra khoûi Ai Caäp, vaø ñaõ giaûi thoaùt caùc ngöôøi ra khoûi nhaø noâ leä. Caùc ngöôøi seõ bieát raèng Thieân Chuùa, Chuùa caùc ngöôøi laø Thieân Chuùa Thaät, Thieân Chuùa trung thaønh vôùi giao öôùc ñeán muoân ngaøn ñôøi" (ÑNL 7,8-9). Israel laø daân Thieân Chuùa ñaõ tuyeån choïn, laø Daân maø ngaøi ñaõ kyù giao öôùc vôùi hoï.

Trong giao öôùc môùi, söï tuyeån choïn cuûa Thieân Chuùa ñöôïc môû roäng ra cho taát caû moïi daân nöôùc treân maët ñaát. Trong Chuùa Gieâsu Kitoâ, Thieân Chuùa ñaõ choïn toaøn theå nhaân loaïi Ngaøi ñaõ maïc khaûi tính caùch phoå quaùt cuûa vieäc tuyeån choïn qua bôûi ôn cöùu chuoäc. Trong Chuùa Kitoâ, khoâng coøn coù nguoài Do Thaùi hay Hy Laïp nöõa, khoâng coøn coù ngöôøi noâ leä hay töï do nöõa, taát caû chæ laø moät vôùi nhau" (x. Gal 3,28). Taát caû ñeàu ñaõ ñöôïc môøi goïi tham döï vaøo söï soáng cuûa Thieân Chuùa, nhôø qua caùi cheát vaø söï soáng laïi cuûa Chuùa Kitoâ. Cuoäc gaëp gôõ chuùng ta hoâm nay, trong ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû naày, khoâng laøm saùng toû cho söï thaät naày hay sao? Taát caû chuùng con, ñöôïc quy tuï nôi ñaây, ñeán töø bieát bao quoác gia khaép caùc ñaïi luïc, chuùng con laø nhöõng chöùng nhaân cho ôn goïi phoå quaùt cuûa Daân Chuùa, ñaõ ñöôïc Chuùa Kitoâ chuoäc laïi. Caâu traû lôøi sau cuøng cho caâu hoûi: Thöa Thaày, thaày oû ñaâu?, caàn phaûi ñöôïc nghe nhö sau: Thaày ôû trong taát caû moïi ngöôøi ñöôïc cöùu chuoäc. Ñuùng vaäy, Chuùa Kitoâ hieän dieän trong daân Nguôøi, moät Daân coù aên reã saâu xa vaøo trong taát caû caùc daân nöôùc treân theá giôùi, daân soáng theo Ngaøi, Ñaáng laø Chuùa bò ñoùng ñinh vaø ñaõ soáng laïi, Ñaáng cöùu ñoä theá giôùi, vò Thaày coù nhöõng lôøi ban söï soáng ñôøi ñôøi, Ñaáng laø "Ñaàu cuûa Daân môùi vaø phoå quaùt cuûa taát caû nhöõng con caùi cuûa Thieân Chuùa" (LG soá 13). Coâng Ñoàng Vaticano II ñaõ noùi leân ñieàu naày moät caùch ñaùng phuïc nhö sau: Chính Ngaøi ñaõ ban cho chuùng ta ñöôïc thoâng phaàn vaøo Thaùnh Thaàn cuûa Ngaøi, Thaùnh Thaàn duy nhaát noái daøi vaø trong caùc chi theå, vaø laøm cho toaøn thaân soáng ñoäng. (LG 7). Nhôø Giaùo Hoäi laøm cho chuùng ta tham döï vaøo chính söï soáng cuûa Chuùa, chuùng ta taát caû giôø ñaây coù theå laëp laïi lôøi cuûa Thaùnh Pheâroâ cho Chuùa Gieâsu nhö sau: Chuùng con seõ ñi ñeán vôùi ai baây giôø, ngoaøi ra Thaày? (x. Gn 6,68).

Caùc baïn treû thaân meán, con ñöôøng chuùng con ñi, khoâng döøng laïi nôi ñaây. Thôøi gian khoâng döøng laïi hoâm nay. Haõy ra ñi treân khaép neûo ñöôøng theá giôùi, treân moïi neûo ñöôøng cuûa nhaân loaïi, vöøa soáng hieäp nhaát vôùi nhau trong giaùo hoäi cuûa Chuùa Kitoâ. Chuùng con haõy tieáp tuïc chieâm ngaém vinh quang cuûa Thieân Chuùa, chieâm ngaém tình yeâu thöông cuûa Thieân Chuùa; chuùng con seõ ñöôïc soi saùng ñeå xaây döïng neàn vaên minh tình thöông, ñeå giuùp cho con ngöôøi ñöôïc nhìn thaáy theá giôùi ñaõ ñöôïc bieán ñoåi bôûi söï khoân ngoan vaø tình yeâu thöông ñôøi ñôøi. Moät khi ñaõ ñöôïc tha thöù vaø ñöôïc hoøa giaûi, chuùng con haõy soáng trung thaønh vôùi nhöõng lôøi höùa cuûa bí tích röûa toäi. Chuùng con haõy laøm chöùng cho Phuùc aâm. Laø thaønh phaàn cuûa Giaùo Hoäi, thaønh phaàn soáng ñoäng vaø coù traùch nhieäm, chuùng con haõy laø nhöõng ñoà ñeä vaø laø nhöõng chöùng nhaân cuûa Chuùa Kitoâ, Ñaáng maïc khaûi Thieân Chuùa Cha. Chuùng con haõy soáng trong söï hieäp nhaát cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, Ñaáng ban söï soáng. Amen.


Back to Radio Veritas Home Page