Baøi Giaûng cuûa ÑTC
Thaùnh Leã phong Chaân Phöôùc
Thöù Saùu 22/08/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Baøi giaûng Thaùnh Leã phong Chaân Phöôùc cho ñaày tôù Chuùa Freùdeùric Ozanam, saùng thöù saùu 22/8/97

Baøi phuùc aâm ñöôïc choïn cho thaùnh leã phong chaân phöôùc cho ñaày tôù Chuùa Freùdeùric Ozanam, laø baøi phuùc aâm ghi laïi duï ngoân veà nguôøi Samaritanoâ nhaân laønh, thöïc thi tình baùc aùi vôùi ngöôøi mình khoâng quen bieát. ÑTC ñaõ noùi veà tình baùc aùi cuûa ñaïo Chuùa, vaø ñaõ neâu cao maåu göông baùc aùi cuûa Taân Chaân Phöôùc Frederic Ozanam, nhö sau:

Taân chaân phöôùc Freâderic Ozanam luoân luoân yeâu thöông taát caû nhöõng keû baát haïnh. Luùc coøn treû, ngaøi ñaõ yù thöùc raèng khoâng ñuû neáu chæ noùi veà tình baùc aùi vaø veà söù maïng cuûa Giaùo Hoäi trong theá giôùi. Ñieàu ñoù phaûi ñöôïc dieãn dòch ra baèng söï daán thaân höõu hieäu cuûa nhöõng nguôøi Kitoâ ñeå phuïc vuï nhöõng anh chò em ngheøo cuøng. Nhö theá Taân Chaân Phöôùc ñaõ gaëp thaáy ñöôïc tröïc giaùc cuûa thaùnh Vinh Sôn: "anh chò em thaân meán, chuùng ta haõy yeâu thöông Thieân Chuùa, chuùng ta haõy yeâu thöông Thieân Chuùa, nhöng vôùi ñoâi tay chuùng ta, vôùi moà hoâi traùn" (St Vincent de Paul, XI,40). Ñeå dieãn taû tình yeâu thöông Thieân Chuùa moät caùch cuï theå, taân chaân phöôùc Ozanam, luùc môùi 20 tuoåi, ñaõ cuøng vôùi caùc baïn hoïc maø thaønh laäp Hoäi Baùc AÙi thaùnh Vinh Sôn, vôùi muïc ñích laø trôï giuùp cho nhöõng ngöôøi ngheøo, trong tinh thaàn phuïc vuï vaø chia seû. Raát mau sau ñoù, nhöõng Hoäi Thaùnh Vinh Sôn lan truyeàn raát nhanh ra beân ngoøai Nöôùc Phaùp, trong taát caû caùc quoác gia AÂu Chaâu, vaø treân toaøn theá giôùi. Chính cha ñaây, khi coøn laø sinh vieân, cha cuõng ñaõ laø thaønh vieân trong Hoäi thaùnhVinh Sôn. Töø nay veà sau, tình yeâu thuoâng ñoái vôùi nhöõng keû baát haïnh khoán cuøng, ñoái vôùi nhöõng keû khoâng ñöôïc ai chaêm soùc cho, naèm ôû trung taâm ñôøi soáng vaø quan taâm cuûa Taân chaân phöôùc Frederic Ozanam. Noùi veà nhöõng anh chò em ñaùng thöông naày, taân chaân phöôùc ñaõ vieát nhö sau: Coù leõ chuùng ta caàn phaûi cuùi mình xuoáng döôùi chaân hoï vaø noùi nhö thaùnh toâng ñoà: Ñaây laø Chuùa cuûa Toâi (Tu es Dominus meus). Anh chò em laø nhöõng nguôøi chuû, vaø chuùng toâi laø nhöõng nguôøi ñaày tôù; anh chò em laø nhöõng hình aûnh thaùnh thieän cuûa Thieân Chuùa maø chuùng toâi khoâng nhìn thaáy ñöôïc, vaø vì khoâng bieát phaûi yeâu meán Thieân Chuùa baèng caùch naøo khaùc, chuùng toâi yeâu thöông Ngaøi trong anh chò em" (Louis Janmot).

Taân chaân phöôùc quan saùt caûnh soáng thaät cuûa nhöõng anh chò em ngheøo cuøng vaø ñi tìm moät söï daán thaân caøng ngaøy caøng höõu hieäu hôn ñeå giuùp cho hoï lôùn leân trong nhaân tính. Ngaøi hieåu raèng tình baùc aùi phaûi daãn ñöa ñeán daán thaân laøm vieäc ñeå söûa chöõa laïi nhöõng baát coâng. Tình Thöông vaø Coâng Baèng luoân ñi ñoâi vôùi nhau. Ngaøi coù moät loøng can ñaûm saùng suoát, ñeå daán thaân trong laõnh vöïc xaõ hoäi vaø chính trò, vaøo thôøi coù nhieàu xaùo troän cuûa ñaát nöôùc Ngaøi, bôûi vì khoâng moät xaõ hoäi naøo coù theå chaáp nhaän baèng loøng vôùi söï ngheøo cuøng nhö laø moät ñònh meänh khoâng traùnh khoûi ñöôïc. Neáu chaáp nhaän nhö vaäy, thì xaõ hoäi ñoù khoâng coøn danh döï gì nöõa. Chính vì theá maø nguôøi ta coù theå nhìn thaáy nôi Ngaøi moät vò tieàn hoâ cuûa hoïc thuyeát xaõ hoäi Coâng Giaùo, maø Ñöùc Giaùo Hoaøng Leâo XIII vaøi naêm sau seõ khai trieån trong thoâng ñieäp Taân Söï. Tröôùc söï ngheøo cuøng cuûa bieát bao con nguôøi nam nöõ, thì tình baùc aùi laø moät daáu chæ tieân tri cho söï daán thaân cuûa ngöôøi Kitoâ theo Chuùa Kitoâ. Nhö theá, cha xin môøi goïi nhöõng anh chò em giaùo daân, ñaëc bieät caùc baïn treû, haõy chöùng toû loøng cam ñaûm vaø saùng kieán töôûng nghó ra ñeå laøm vieäc cho coâng cuoäc xaây döïng nhöõng xaõ hoäi huynh ñeä hôn, trong ñoù nhöõng anh chò em ngheøo cuøng seõ ñöôïc nhìn nhaän trong phaåm giaù cuûa hoï vaø gaëp ñöôïc nhöõng phöông tieän ñeå soáng moät caùch xöùng ñaùng. Vôùi söï khieâm toán vaø tin töôûng khoâng giôùi haïn vaøo Chuùa quan phoøng, ñaëc ñieåm cuûa neáp soáng ñaïo cuûa Taân Chaân Phöôùc Ozanam, anh chò em haõy coù can ñaûm chia seû nhöõng cuûa caûi vaät chaát vaø tinh thaàn vôùi nhöõng ai soáng trong söï ngheøo cuøng caàn ñöôïc trôï giuùp.

Bieán coá thöù hai, vaøo buoåi chieàu, laø vieäc ÑTC ñi thaêm Nhaø Thôø Chính Toøa Chuùa Phuïc Sinh cuûa Giaùo Phaän Eâvry, sau khi ñaõ gheù caàu nguyeän rieâng taïi phaàn moä cuûa Baùc Só Jeùrome Lejeune. Taïi nhaø thôø chính toøa, ÑTC ñaõ ngoû lôøi vaén taét vôùi coäng ñoaøn hieän dieän, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñöùc Giaùm Muïc sôû taïi, ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

Laø nguôøi keá vò thaùnh Pheâroâ, toâi ñeán ñaây ñeå cuûng coá anh chò em trong ñöùc tin, trong söï hieäp thoâng vôùi Giaùo Hoäi hoaøn vuõ. Moãi coäng ñoaøn Giaùo Hoäi ñòa phöông tham döï vaøo söù maïng maø Chuùa Kitoâ ñaõ trao phoù cho taát caû caùc ñoà ñeä, moãi ngöôøi theo ôn goïi cuûa mình vaø theo hoaøn caûnh soáng cuûa mình. Vaø toâi muoán noùi nhöõng lôøi khuyeán khích thaân tình vôùi caùc linh muïc, caùc thaày phoù teá, caùc tu só nam nöõ, vôùi nhöõng giaùo daân daán thaân, baèng nhieàu caùch khaùc nhau, ñang hoaït ñoäng ñeå phuïc vuï cho coäng ñoaøn giaùo phaän. Anh chò em laø nhöõng ngöôøi xaây döïng ñích thöïc cuûa Giaùo Hoäi, ñeàn thôø Thieâng Lieâng, neáu anh chò em mang Tin Möøng ñeán cho moïi daân nöôùc, neáu anh chò em böôùc vaøo ñoái thoaïi vôùi nhöõng anh chò em khaùc ñeán töø nhöõng neàn vaên hoùa khaùc, neáu anh chò em tieáp ñoùn nhöõng keû bò thöông ñau trong cuoäc soáng, nhöõng ngöôøi ngheøo, nhöõng beänh nhaân, nhöõng nguôøi bò taøn taät, nhöõng keû tuø toäi. Taát caû ñeàu ñöôïc môøi goïi trôû thaønh nhöõng vieân ñaù soáng ñoäng cuûa Toøa Nhaø maø Chuùa Kitoâ laø vieân ñaù goùc.

Sinh hoaït cuoái cuøng cuûa ngaøy hoâm qua cuûa caùc baïn treû laø Buoåi suy nieäm Ñaøng Thaùnh Giaù chung. ÑTC khoâng tham döï, nhöng coù gôûi moät söù ñieäp cho caùc baïn treû, môøi goïi caùc baïn treû haõy quaûng ñaïi theo Chuùa treân con ñöôøng thaäp giaù. "Nôi nhöõng con ngöôøi gaëp thöû thaùch, bò khinh thò, bò choái töø, bò chaø ñaïp, chuùng ta ñöôïc khaùm phaù ra Chuùa Kitoâ ñang tieán böôùc vôùi thaäp giaù treân vai, treân nhöõng neûo ñöôøng cuûa nhaân loaïi. Caùc baïn treû thaân meán, Ñaáng chòu ñoùng ñinh luoân luoân coù maët treân con ñöôøng baïn ñi, beân caïnh nhöõng ai khoå cöïc, ñau buoàn vaø phaûi chòu cheát. Chuùng con, nhöõng keû meät nhoïc vaø gaùnh naëng, haõy ñeán nôi Chuùa Kitoâ ôû; cuøng vôùi Chuùa, chuùng con vaùc laáy thaäp giaù mình; haõy daâng hieán cho ngaøi ñôøi soáng chuùng con, vaø Chuùa seõ an uûi naâng ñôõ chuùng con. Beân caïnh chuùng con, coøn coù Meï Maria, Meï Chuùa Gieâsu vaø Meï chuùng con, Meï höôùng daãn chuùng con vaø ban cho chuùng con söï can ñaûm vaø an bình.


Back to Radio Veritas Home Page