Baøi Giaûng cuûa ÑTC
Thöù Baûy 23/08/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Baøi giaûng cuûa ÑTC trong thaùnh leã daønh cho caùc baïn treû Ñaïi Dieän caùc quoác gia Tham döï Dieån Ñaøn Quoác Teá Giôùi Treû, saùng thöù baûy 23/8, vöøa qua, taïi Nhaø Thôø Thaùnh Eâtienne du Mont.

1. Laïy Chuùa, öôùc chi taát caû moïi daân toäc nhìn bieát Chuùa. Nhöõng lôøi treân cuûa phuïng vuï hoâm nay ngoû lôøi tröôùc tieân vôùi chuùng con, hôõi caùc baïn treû ñaïi dieän cho caùc quoác gia treân theá giôùi tham döï Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû taïi Paris. Söï hieän dieän cuûa chuùng con chöùng toû cho söï hoaøn haønh söù maïng maø caùc toâng ñoà ñaõ laõnh nhaän töø Chuùa Kitoâ sau khi ngaøi ñaõ phuïc sinh: Chuùng con haõy ra ñi, vaø giaûng daïy cho taát caû moïi daân nöôùc. Haõy röûa toäi cho hoï nhaân danh Cha vaø Con vaø Thaùnh Thaàn (Mt 28,19). Chuùng con ñaây laø nhöõng ñaïi dieän cho caùc daân toäc nôi ñoù Phuùc AÂm Chuùa ñaõ ñöôïc rao giaûng vaø tieáp nhaän, nhöõng daân toäc maø caùc neàn vaên hoùa ñaõ ñöôïc thaám nhuaàn vaø bieán ñoåi bôûi Phuùc AÂm Chuùa.

Chuùng con hieän dieän nôi ñaây, khoâng nhöõng chæ vì chuùng con ñaõ laõnh nhaän ñöùc tin vaø bí tích röûa toäi, nhöng coøn vì chuùng con muoán thoâng truyeàn ñöùc tin naày cho nhöõng anh chò em khaùc nöõa. Coøn coù bieát bao taâm hoàn ñang chôø ñôïi Phuùc AÂm Chuùa. Tieáng noùi cuûa phuïng vuï hoâm nay coù theå maëc laáy troïn caû yù nghóa cuûa noù treân moâi mieäng chuùng con: Laïy Chuùa, öôùc chi caùc daân toäc bieát ñöôïc Chuùa!

2. Ngaøy quoác teá Giôùi Treû roõ raøng coù moät chieàu kích truyeàn giaùo. Phuïng vuï noùi leân ñieàu naày cho chuùng ta hoâm nay. Baøi ñoïc thöù nhaát töø saùch Isaia nhö sau: Thaät laø ñeïp ñeû bieát bao ñöôïc nhìn thaáy ngöôøi loan tin Hoøa Bình chaïy ñi treân caùc ñoài nuùi, ngöôøi loan baùo tin möøng, rao giaûng ôn cöùu chuoäc, Ñaáng ñeán noùi cho thaønh thaùnh raèng: Chuùa ngöôi laø Vua hieån trò (Is 52,7). Dó nhieân, vò tieân tri nghó ñeán Ñaáng Thieân sai ñang ñöôïc mong ñôïi. Ñaáng ñoù laø Chuùa Kitoâ, laø Ñaáng Thieân sai, Ñaáng rao giaûng Tin Möøng. Nhöng Tin Möøng naày, chuùa trao phoù cho caùc toâng ñoà. Do bôûi vieäc hoï tham döï vaøo söù maïng tieân tri, tö teá vaø vöông giaû cuûa Chuùa, nhöõng toâng ñoà vaø sau caùc ngaøi, toaøn theå daân Chuùa cuûa giao öôùc môùi, trôû thaønh nhöõng ngöôøi ñöa tin trong khaép theá giôùi. Vaø nhöõng lôøi cuûa tieân tri coù lieân quan ñeán hoï: Thaät laø ñeïp ñeû thay nhìn thaáy veát chaân cuûa nhöõng ngöôøi ñöa tin Vui Möøng treân caùc ñoài nuùi.

Nhöõng lôøi naày coù lieân heä ñeán chuùng con, hôõi caùc baïn treû ñöôïc quy tuï laïi nôi ñaây, chuùng con ñang tham döï vaøo Ngaøy Quoác Teá giôùi treû, ñeán töø caùc quoác gia treân theá giôùi. Cuoäc quy tuï cuûa chuùng con laïi, gioáng nhö moät leã Hieän Xuoáng môùi. Vaø phaûi laø nhö vaäy. Nhö caùc toâng ñoà taïi phoøng tieäc ly vaø beân kia nhaän thöùc baèng giaùc quan cuûa chuùng ta, chuùng ta caàn ñöôïc nghe tieáng ñoäng, tieáng gioù luøa maïnh vaøo; caàn phaûi xuaát hieän treân ñænh ñaàu cuûa taát caû nhöõng ai hieän dieän nôi ñaây nhöõng hình löôõi löûa Chuùa Thaùnh Thaàn, vaø taát caû caàn baét ñaàu rao giaûng trong ngoân ngöõ rieâng cuûa mình nhöõng kyø coâng cuûa Thieân Chuùa (TÑCV 2,1-4). Vaø nhö theá, chuùng con laø nhöõng chöùng nhaân cuûa Tin Möøng, cho ngaøn naêm thöù ba.

3. Baøi ñoïc Phuùc AÂm theo thaùnh Matheâu nhaéc chuùng ta nhôù laïi duï ngoân veà ngöôøi gieo gioáng. Chuùng ta bieát roõ duï ngoân naày. Nhöng nhöõng lôøi phuùc aâm, chuùng ta coù theå ñoïc ñi ñoïc laïi luoân maõi, vaø luoân gaëp ñöôïc aùnh saùng môùi. Ñaây ngöôøi gieo gioáng ra ñi gieo vaûi haït gioáng. Trong khi gieo, nhöõng haït rôi xuoáng ñöôøng ñi, nhöõng haït rôi xuoáng ñaát ñaù soûi, coù haït rôi xuoáng buïi gai vaø coù nhöõng haït rôi xuoáng ñaát toát, vaø chæ nhöõng haït rôi xuoáng ñaát toát môùi troå sinh hoa traùi (x. Mt 13,3-8).

Chuùa Gieâsu ñaõ khoâng chæ baèng loøng vôùi vieäc trình baøy duï ngoân maø thoâi, nhöng Chuùa coøn giaûi thích duï ngoân ñoù nöõa. Chuùng ta haõy laéng nghe Chuùa giaûi thích duï ngoân ngöôøi gieo gioáng nhö sau. Nhöõng haït rôi treân ñöôøng ñi, chæ nhöõng ai laéng nghe lôøi Chuùa giaûng veà Nöôùc Trôøi, nhöng khoâng hieåu; Thaàn döõ ñeán vaø laáy maát ñi nhöõng gì ñaõ ñöôïc gieo vaøo loøng ngöôøi ñoù (x. Mt 13,19). Thaàn döõ thöôøng ñi treân con ñöôøng naày, vaø noù coá gaéng ngaên caûn khoâng cho haït gioáng naåy maàm trong taâm hoàn con ngöôøi. Ñoù laø so saùnh thöù nhaát; so saùnh thöù hai laø veà haït gioáng rôi treân ñaù soûi; loaïi ñaát soûi naày chæ nhöõng ai laéng nghe Lôøi Chuùa, thì ñoùn nhaän töùc thì trong vui möøng, nhöng hoï khoâng aên reã saâu trong Lôøi Chuùa vaø khoâng kieân trì. Khi gian nan hay baùch haïi xaûy ñeán vì Lôøi Chuùa, hoï lieàn sa ngaõ (x. Mt 13,20-21).

Thaät laø taâm lyù bieát laø chöøng naøo trong loái so saùnh treân cuûa Chuùa Kitoâ. Chuùng ta bieát roõ, trong chuùng ta vaø quanh chuùng ta, söï khoâng kieân trì cuûa nhöõng ngöôøi khoâng coù goác reã coù theå laøm cho Lôøi Chuùa lôùn leân. Tröôøng hôïp thöù ba laø tröôøng hôïp cuûa haït gioáng rôi trong buïi gai. Chuùa Kitoâ giaûi thích laø Ngaøi nghó ñeán nhöõng ai laéng nghe Lôøi Chuùa, nhöng, vì nhöõng baän taâm lo laéng trong theá gian naày vaø vì söï gaén boù vôùi cuûa caûi giaøu sang, hoï boùp cheát Lôøi Chuùa, khoâng laøm cho Lôøi Chuùa sinh hoa traùi ñöôïc (x. Mt 13,22).

Cuoái cuøng, haït gioáng rôi vaøo trong ñaát toát, chæ nhöõng ai laéng nghe Lôøi Chuùa vaø hieåu ñöôïc, vaø Lôøi Chuùa manh nhöõng hoa traùi trong hoï (x. Mt 13,23). Troïn caû duï ngoân hay ho naày noùi vôùi chuùng ta ngaøy hoâm nay, nhö xöa kia noù noùi vôùi nhöõng ngöôøi nghe Chuùa giaûng daïy, caùch ñaây hai ngaøn naêm. Trong cuoäc gaëp gôõ giôùi treû quoác teá naày, chuùng ta haõy trôû thaønh maûnh ñaát toát , ñoùn nhaän haït gioáng Phuùc AÂm vaø laøm troå sinh hoa traùi!

4. YÙ thöùc veà nhöõng nhuùt nhaùt cuûa taâm hoàn con ngöôøi ñeå ñoùn nhaän Lôøi Chuùa, chuùng ta haõy chaïy ñeán vôùi Chuùa Thaùnh Thaàn, khaån caàu ngaøi vôùi lôøi caàu nguyeän soát saéng ñöôïc duøng trong phuïng vuï nhö sau: Veni Creator Spiritus. Laïy Chuùa Thaùnh Thaàn xin haõy ñeán, xin haõy vieáng thaêm loøng trí cuûa caùc tín höõu. Haõy haõy ñoå traøn Ôn Treân xuoáng treân taâm hoàn cuûa caùc tín höõu ñöôïc ngaøi taïo döïng. Nhôø lôøi caàu nguyeän naày, chuùng ta môû roäng taâm hoàn, vaø xin Chuùa Thaùnh Thaàn ñoå traøn xuoáng aùnh saùng vaø söï soáng.

Laïy Chuùa Thaùnh Thaàn, xin haõy laøm cho chuùng con ñöôïc saün saøng ñoùn nhaän Chuùa ñeán thaêm, xin haõy laøm lôùn leân trong chuùng con nieàm tin vaøo Lôøi Chuùa coù söùc cöùu roãi. Xin Chuùa haõy trôû neân nguoàn maïch soáng ñoäng cho nieàm hy voïng naåy sinh trong ñôøi soáng chuùng con. Xin haõy laø nguoàn gioù tình yeâu thöông thoåi vaøo bieán ñoåi chuùng con; xin Chuùa haõy laø ngoïn löûa baùc aùi thoâi thuùc chuùng con hieán thaân mình trong vieäc phuïc vuï anh chò em chuùng con.

Laïy Chuùa laø Ñaáng ñöôïc Thieân Chuùa Cha sai xuoáng treân chuùng con, xin haõy daïy chuùng con moïi söï vaø haõy laøm cho chuùng con lónh hoäi ñöôïc söï phong phuù cuûa Lôøi Chuùa Kitoâ. Xin haõy cuõng coá con ngöôøi noäi taâm chuùng con. Xin laøm cho chuùng con boû ñi söï sôï haûi ñeå böôùc vaøo tin töôûng, ngoõ haàu phaùt sinh töø nôi chuùng con lôøi chuùc tuïng vinh quang Chuùa.

Xin Chuùa haõy laø aùnh saùng ñeán chieáu toûa traøn ñaày taâm hoàn con ngöôøi vaø ban cho hoï nieàm can ñaûm ñi tìm Chuùa khoâng ngöøng. Laïy Chuùa, Thaùnh Thaàn cuûa Söï Thaät, xin haõy ñöa chuùng con vaøo trong Söï Thaät troïn ñaày, ngoõ haàu chuùng con coù theå rao giaûng moät caùch maïnh meõ maàu Nhieäm Thieân Chuùa haèng soáng, ñang taùc ñoäng trong lòch söû. Xin haõy soi saùng cho chuùng con bieát yù nghóa cuoái cuøng cuûa lòch söû nhaân loaïi.

Xin haõy caát xa khoûi chuùng con nhöõng söï baát trung laøm cho chuùng con xa Chuùa; xin haõy ñaåy xa khoûi chuùng con taâm tình phieàn muoän vaø söï chia reõ. Xin haõy laøm cho lôùn leân trong chuùng con tinh thaàn huynh ñeä vaø hieäp nhaát, ngoû haàu chuùng con bieát xaây döïng xaõ hoäi con ngöôøi trong hoaø bình vaø tình lieân ñôùi; hoøa bình vaø tình lieân ñôùi laø hai hoàng aân ñeán vôùi chuùng con töø Thieân Chuùa.

Xin haõy laøm cho chuùng con khaùm phaù ra raèng tình yeâu thöông naèm ôû taän trong coõi thaâm saâu nhaát cuûa söï soáng Thieân Chuùa vaø chuùng con ñöôïc goïi tham döï vaøo tình yeâu ñoù. Xin haõy daïy chuùng con bieát yeâu thöông nhau, nhö Cha ñaõ yeâu thöông chuùng con, vaø trong vieäc Cha ban Con Moät cho chuùng con (x. Jn 3,16). Öôùc chi taát caû moïi daân toäc nhìn bieát Chuùa laø Thieân Chuùa, laø Cha cuûa taát caû moïi ngöôøi, laø Ñaáng maø Con Cha laø Chuùa Gieâsu ñaõ ñeán ñeå maïc khaûi cho chuùng con bieát; Chuùa laø Ñaáng ñaõ sai Chuùa Thaùnh Thaàn xuoáng treân chuùng con, ñeå trao ban cho chuùng con nhöõng hoa traùi cuûa Ôn Cöùu Chuoäc.

5. Cha xin chaân thaønh chaøo chuùc nhöõng vieân chöùc cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh ñaëc traùch giaùo daân, nhöõng vò toå chöùc Dieãn Ñaøn Quoác Teá, ñeå quy tuï chuùng con laïi trong suy tö vaø caàu nguyeän. Cha caùm ôn taát caû nhöõng ai ñaõ goùp phaàn baûo ñaûm cho dieån tieán toát ñeïp cuûa cuoäc gaëp gôõ naày, nhaát laø nhöõng vò höõu traùch taïi Tröôøng Baùck Khoa Kyû Thuaät naày ñaõ ñoùn tieáp chuùng con vôùi loøng quaûng ñaïi vaø saün saøng.

Chuùng con thaân meán, ngaøy hoâm qua (thöù saùu 22/8), taïi Nhaø Thôø Chính Toøa Ñöùc Baø cuûa Paris, cha ñaõ toân phong chaân phöôùc cho Ñaày tôù Chuùa Frederic Ozanam, moät giaùo daân, moät ngöôøi treû nhö chuùng con; cha muoán nhaéc laïi nôi ñaây, taïi Nhaø Thôø Thaùnh Etienne du Mont naày, bôûi vì chính taïi nôi naày maø Chaân Phöôùc Ozanam cuøng vôùi caùc baïn treû khaùc baét ñaàu nhöõng hoaït ñoäng phuïc vuï cho nhöõng ngöôøi ngheøo trong khu phoá. Ñöôïc Thaùnh Thaàn Chuùa soi saùng vaø trung thaønh vôùi vieäc suy nieäm Lôøi Chuùa haèng ngaøy, taân chaân phöôùc Frederic Ozanam trình baøy cho chuùng con moät lyù töôûng soáng thaùnh thieän cho ngaøy hoâm nay, lyù töôûng cuûa vieäc hieán thaân ñeå phuïc vuï cho nhöõng anh chò em thieáu thoán nhaát trong xaõ hoäi. Cha öôùc mong raèng trong kyû nieäm cuûa ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû laàn thöù 12, Chaân Phöôùc Ozanam luoân laø moät nguôøi baïn vaø moät maåu göông cho chöùng taù cuûa nhöõng ngöôøi treû chuùng con.

6. Trong nhöõng ngaøy thaät laø ñaày caùc chöông trình maø chuùng con vöøa traûi qua, chuùng con cuõng ñaõ ñi gaëp Chuùa Kitoâ vaø chuùng con ñeå cho Lôøi cuûa Ngaøi thaám nhaäp vaøo trong chuùng con, ñeå cho Lôøi ñoù ñöôïc troå sinh hoa traùi. Traûi qua kinh nghieäm ñaëc bieät soáng ñaëc tính phoå quaùt cuûa giaùo hoäi vaø cuûa phaàn gia taøi chung cuûa taát caû nhöõng ñoà ñeä cuûa Chuùa Kitoâ, chuùng con ñaõ caûm taï Thieân Chuùa vì nhöõng ñieàu kyø dieäu maø Thieân Chuùa thöïc hieän giöõa nhaân loaïi. Chuùng con cuõng ñaõ chia seû nhöõng ñau khoå, nhöõng lo aâu, nhöõng hy voïng vaø nhöõng tieáng keâu cuûa con ngöôøi ngaøy nay.

Saùng nay, Chuùa Thaùnh Thaàn sai chuùng con ra ñi, nhö laø "böùc thô cuûa Chuùa Kitoâ", ñeå moãi ngöôøi chuùng con coâng boá trong ñaát nöôùc queâ höông cuûa mình nhöõng coâng vieäc cuûa Thieân Chuùa, vaø ñeå chuùng con trôû thaønh nhöõng chöùng nhaân soát saéng nhieät thaønh cho phuùc aâm Chuùa Kitoâ giöõa nhöõng ngöôøi thieän chí, cho ñeán taän cuøng traùi ñaát. Söù maïng ñaõ döôïc trao phoù cho chuùng con, söù maïng ñoù ñoøi buoäc raèng, trong suoát cuoäc ñôøi mình chuùng con daønh thôøi giôø caàn thieát cho vieäc huaán luyeän thieâng lieâng vaø giaùo lyù, ngoõ haàu ñaøo saâu ñöùc tin chuùng con vaø ngoõ haàu chuùng con ñeán phieân mình trôû thaønh nhöõng ngöôøi huaán luyeän keû khaùc. Nhö theá chuùng con ñaùp laïi lôøi môøi goïi haõy lôùn leân, haõy tröôûng thaønh theâm maõi, haõy troå sinh nhöõng hoa traùi nhieàu hôn (TH Giaùo daân, soá 57).

Öôùc chi thôøi gian canh taân thieâng lieâng maø chuùng con môùi vöøa traûi qua chung vôùi nhau, laøm cho chuùng con daán thaân tieán leân cuøng vôùi caùc baïn treû Kitoâ khaùc, ñeå tìm söï hieäp nhaát maø Chuùa Kitoâ mong muoán. Öôùc gì Chuùa Kitoâ höôùng daãn chuùng con, vôùi tình huynh ñeä baùc aùi, ñeán vieäc gaëp gôõ vôùi nhöõng anh chò em thuoäc nieàm tin toân giaùo khaùc hoaëc coù nieàm xaùc tín trí thöùc khaùc, ñeå hieåu bieát ñích thöïc vaø kính troïng laãn nhau; söï hieåu bieát vaø kính troïng naày laøm cho chuùng ta ñöôïc tröôûng thaønh trong nhaân tính. Thaùnh Thaàn cuûa Thieân Chuùa sai chuùng con ra ñi, ngoõ haàu cuøng vôùi taát caû anh chò em chuùng con treân khaép theá giôùi, chuùng con trôû thaønh nhöõng keû xaây döïng moät neàn vaên minh ñaõ ñöôïc hoøa giaûi, ñöôïc xaây treân tình thöông huynh ñeä. Vaøo luùc ñeán gaàn ngaøn naêm thöù ba, cha môøi goïi chuùng con haõy chaêm chuù laéng nghe tieáng noùi vaø nhöõng daáu chæ cuûa söï hieän dieän vaø taùc ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong Giaùo Hoäi vaø trong theá gôùi. Chieâm ngaém vaø noi göông meï Maria, maãu göông ñöùc tin ñöôïc soáng thaät, chuùng con seõ laø nhöõng ñoà ñeä ñích thöïc cuûa chuùa Kitoâ, Con Meï, Ñaáng laø neàn taûng cuûa nieàm hy voïng, nguoàn maïch söï soáng. Hôõi caùc baïn treû thaân meán, Giaùo Hoäi caàn ñeán chuùng con, caàn ñeán söï daán thaân cuûa chuùng con ñeå phuïc vuï cho Phuùc AÂm. Giaùo Hoäi cuõng tin töôûng vaøo chuùng con. Haõy laõnh nhaän löûa cuûa Thaùnh Thaàn cuûa Chuùa ñeå trôû thaønh nhöõng anh huøng soát saéng cuûa Tin Möøng.


Back to Radio Veritas Home Page