Suy Nieäm cuûa ÑTC
Ñaøng Thaùnh Giaù thöù Saùu 22/08/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng Suy Nieäm ÑTC Gioan Phaoloâ II gôûi ñeán caùc baïn treû nhaân buoåi Suy Nieäm Ñaøng Thaùnh Giaù vaøo Chieàu thöù saùu 22/8/97.

Lôøi môû ñaàu: Moät trong nhöõng sinh hoaït chính cuûa Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû laàn thöù 12 taïi thuû ñoâ Paris, töø ngaøy 19 ñeán 24/8, laø buoåi Suy Nieäm Ñaøng Thaùnh Giaù Chuùa, vaøo chieàu toái Thöù Saùu 22/8.

Nhaân dòp naày, tuy ÑTC khoâng ñích thaân ñeán tham döï, nhöng ngaøi ñaõ gôûi nhöõng suy nieäm cuûa Ngaøi ñeán cho caùc baïn treû tham döï Giôø Suy Nieäm Ñaøng Thaùnh Giaù, qua Ñöùc Toång Giaùm Muïc James Francis Stafford, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Giaùo Daân. Trong nhöõng suy nieäm naày, ÑTC Gioan Phaoloâ II môøi goïi caùc baïn treû ñeán gaëp Chuùa Gieâsu Kitoâ, Ñaáng chòu ñau khoå, vaø hieän dieän nôi nhöõng anh chò em ñang ñöôïc chia seû vaøo Maàu Nhieäm Thaäp Giaù cuûa Chuùa. Nhöõng suy nieäm coù theå noùi ñöôïc laø boå tuùc cho nhöõng tö töôûng khaùc veà cuoäc gaëp gôõ vôùi Chuùa Gieâsu Kitoâ: ÑTC môøi goïi caùc baïn treû ñeán gaëp Chuùa Gieâsu taïi nôi Ngaøi hieän dieän: trong bí tích Thaùnh Theå, trong moïi ngöôøi anh chò em xung quanh, nhaát laø nôi nhöõng anh chò em ñang ñau khoå, ñang soáng Maàu Nhieäm Thaäp Giaù Chuùa. Ñaây chuùng ta haõy cuøng nhau laéng nghe nhöõng suy nieäm cuûa ÑTC veà söï hieän dieän ñaëc bieät cuûa Chuùa Gieâsu trong nhöõng anh chò em ñöôïc ôn chia seû Maàu Nhieäm Thaäp Giaù vôùi Chuùa.

1. Thöa Thaày, Thaày ôû ñaâu? Caùc baïn treû chuùng con thaân meán, vaøo chieàu thöù saùu , chuùng con muoán böôùc theo Chuùa Gieâsu ñang tieán ñi treân con ñöôøng Khoå Naïn. Chuùng con haõy nhìn leân dung nhan cuûa Ñaáng ñang ñeán vôùi chuùng con vaø keâu goïi chuùng con. Chuùng con ñang tìm ai trong dung maïo Chuùa Gieâsu ñang bò ñau khoå ghi daáu, moät dung maïo bò taøn phaù ñeán ñoä khoâng coøn gioáng hình daïng con ngöôøi nöõa (Is 52,14). Chính Nguôøi Toâi Tôù cuûa Thieân Chuùa, Con cuûa Ñaáng toái cao, ñaõ trôû thaønh ngöôøi toâi tôù cuûa con ngöôøi, vöøa mang laáy nhöõng ñau khoå cuûa chuùng ta. Chuùng con haõy nhìn vaøo Ngaøi, haõy laéng nghe lôøi Ngaøi taïi nôi Ngaøi ôû, nôi cuûa ñau khoå vaø thöû thaùch. Chính nôi Ngaøi, Ñaáng ñaõ traûi qua kinh nghieäm veà söï yeáu ñuoái moûng doøn cuûa con ngöôøi trong taát caû moïi söï, ngoaïi tröø toäi loãi, chính trong Ngaøi maø chuùng con gaëp ñöôïc söï chöõa laønh cho taâm hoàn. Qua söï yeáu ñuoái moûng doøn cuûa moät ngöôøi bò haï nhuïc vaø bò khinh cheâ, Thieân Chuùa ñaõ maïc khaûi cho chuùng ta bieát söï toaøn naêng cuûa Ngaøi. Khi töï do chaáp nhaän ñi tôùi cuøng con ñöôøng vaâng phuïc Thieân Chuùa Cha, Ñaáng sai Ngaøi xuoáng traàn gian, Chuùa Gieâsu, Ñaáng voâ toäi, laøm chöùng cho tình thöông voâ cuøng cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi töøng ngöôøi. Maàu nhieäm cuûa söï cöùu roãi chuùng ta ñöôïc thöïc hieän trong söï thinh laëng cuûa Ngaøy Thöù Saùu tuaàn thaùnh, trong ñoù moät ngöôøi bò taát caû moïi ngöôøi boû rôi, vaø mang laáy treân mình taát caû gaùnh naëng cuûa nhöõng ñau khoå cuûa chuùng ta, ngöôøi ñoù bò noäp ñeå chòu cheát treo treân thaäp giaù, hai tay giaêng ra, nhö moät cöû chæ ñoùn nhaän taát caû moïi ngöôøi. Thöû hoûi coù baèng chöùng naøo cho thaáy tình yeâu to lôùn hôn hay khoâng? Maàu nhieäm khoù hieåu, maàu nhieäm cuûa tình yeâu thöông voâ cuøng. Maàu nhieäm khai maïc theá giôùi môùi vaø ñaõ ñöôïc bieán ñoåi cuûa Nöôùc Thieân Chuùa. Treân thaäp giaù Chuùa, söï döõ ñaõ bò ñaùnh baïi; töø caùi cheát cuûa Con Thieân Chuùa laøm ngöôøi, ñöôïc phaùt sinh söï soáng. Loøng trung thaønh cuûa Chuùa Gieâsu vôùi yù ñònh cuûa Thieân Chuùa Cha ñaõ khoâng trôû neân voâ ích, nhöng ñaõ ñöa Ngaøi ñeán söï phuïc sinh.

2. Nôi ôû cuûa Chuùa Kitoâ ñau khoå ngaøy nay vaãn coøn giöõa con ngöôøi. Ñeå maïc khaûi quyeàn naêng cuûa Ngaøi, Thieân Chuùa ñeán gaëp chuùng ta taïi nôi taän cuøng cuûa söï thaáp heøn con ngöôøi. Trong con ngöôøi bò thöû thaùch, bò ñaùnh ñaäp, bò khinh deã, bò choái boû, chuùng ta ñöôïc dòp khaùm phaù ra Chuùa, Ñaáng ñang tieán ñi, vôùi thaäp giaù treân vai, treân caùc neûo ñöôøng cuûa nhaân loaïi. Chuùng con thaân meán, Ñaáng chòu ñoùng ñònh luoân luoân coù maët treân ñöôøng ñôøi chuùng con ñi, beân caïnh nhöõng con ngöôøi chòu cöïc nhoïc, ñau khoå vaø phaûi cheát. Taát caû chuùng con ñang phaûi ñau khoå vaø mang laáy gaùnh naëng, haõy ñeán nôi Chuùa Kitoâ ôû, haõy vaùc laáy thaäp giaù cuûa chuùng con cuøng vôùi Nguôøi; chuùng con haõy daâng cho Ngöôøi ñôøi soáng chuùng con, vaø Nguôøi seõ an uûi chuùng con (x. Mt 11,28). Beân caïnh chuùng con, söï hieän dieän ñaày yeâu thöông cuûa Meï Maria, Meï Chuùa Gieâsu vaø laø Meï chuùng con, seõ höôùng daån chuùng con vaø mang ñeán cho chuùng con söï can ñaûm vaø an uûi.

Trong moät theá giôùi maø söï döõ xem ra nhö ñang thaéng theá, nôi maø nieàm hy voïng xem ra ñoâi khi bò boùp ngheït, trong söï keát hieäp vôùi nhöõng vò töû ñaïo cuûa ñöùc tin, cuûa tình huynh ñeä vaø cuûa söï chia seû, vôùi nhöõng chöùng nhaân cuûa coâng baèng vaø töï do, vôùi nhöõng naïn nhaân cuûa söï baát bao dung vaø choái töø keû khaùc, vôùi taát caû moïi ngöôøi nam nöõ ñaõ hy sinh chính mình cho anh chò em taïi bieát bao quoác gia ñang bò xaâu xeù bôûi haän thuø hay chieán tranh, chuùng con haõy trôû neân "nguôøi laân caän cuûa nhau", nhö Chuùa Kitoâ ñaõ trôû thaønh ngöôøi laân caän cuûa chuùng con; ñöøng quay maët ñi nôi khaùc, haõy coù can ñaûm ñeå thöïc hieän söï gaëp gôõ, can ñaûm thöïc hieän cöû chæ huynh ñeä, theo göông cuûa oâng Simon thaønh Cireâneâ, ñang trôï giuùp cho Chuùa Gieâsu tieán leân ñoài Calvarioâ; chuùng con haõy trôû thaønh nhöõng keû can ñaûm xaây döïng söï hoøa giaûi vaø hoøa bình; cuøng chung vôùi nhau, chuùng con haõy soáng tình lieân ñôùi vaø tình thöông huynh ñeä; haõy laøm cho chieáu saùng Thaäp Giaù cuûa Ñaáng cöùu theá, ñeå rao giaûng cho theá giôùi bieát chieán thaéng cuûa Ñaáng ñaõ phuïc sinh, chieán thaéng cuûa söï soáng treân söï cheát.

3. Chuùng con thaân meán, khi chieâm ngaém thaäp giaù Chuùa Kitoâ, vöøa laéng nghe trong thinh laëng nhöõng lôøi Chuùa noùi vôùi chuùng con, chuùng con haõy khaùm phaù moät vì Thieân Chuùa luoân tin töôûng vaøo con ngöôøi, moät vì Thieân Chuùa tin töôûng vaøo chuùng con vaø khoâng thaát voïng veà ai caû. Ngaøi cung caáp cho chuùng con söùc maïnh cuûa Ngaøi, ñeå laøm lôùn leân nhöõng haït gioáng cuûa hoøa bình vaø hoøa giaûi, ñang naèm ôû trong taâm hoàn cuûa moãi ngöôøi. Nhöõng haønh ñoäng khieâm toán nhaát cuûa tình baùc aùi vaø tình huynh ñeä, laøm chöùng cho söï hieän dieän cuûa Thieân Chuùa. Chieàu thöù saùu naày, Chuùa Kitoâ môøi goïi chuùng con ñang quy tuï vôùi nhau trong giaùo hoäi, haõy ñoùn nhaän caùi nhìn ñaày yeâu thöông cuûa ngaøi ñoái vôùi chuùng con; Chuùa môøi chuùng con haõy laõnh nhaän söï tha thöù coù söùc khuyeán khích chuùng con baét ñaàu laïi treân con ñöôøng söï soáng. Chuùa môøi goïi chuùng con ñeán vôùi aùnh saùng cuûa Ngaøi ñeå böôùc vaøo trong thôøi ñieåm cuûa söï trôû laïi vaø hoøa giaûi. Bí Tích ñeàn toäi maø Chuùa ñeà nghò chuùng con laõnh nhaän, laø bí tích cuûa tình yeâu thöông ñöôïc laõnh nhaän vaø chia seû trong nieàm vui cuûa taâm hoàn ñaõ ñöôïc hoøa giaûi vaø trong nieàm vui cuûa nhöõng ngöôøi anh chò em ñöôïc gaëp laïi nhau. Chuùng con thaân meán, haõy laõnh nhaän tình yeâu thöông naày, moät tình thöông coù söùc bieán ñoåi ñôøi soáng chuùng con, vaø môû ra cho chuùng con nhöõng chaân trôøi cuûa söï thaät vaø töï do.


Back to Radio Veritas Home Page