Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 24/08/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tröôùc Giôø Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 24/08/97, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ noùi veà maãu göông cuûa thaùnh nöõ Teâreâsa Haøi Ñoàng Gieâsu, tröôùc moät trieäu ngöôøi tham döï thaùnh leã Beá Maïc Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû taïi thuû ñoâ Paris.

1. Vaøo luùc keát thuùc Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû taïi Phaùp, cha muoán nhaéc laïi maãu göông cao caû cuûa Thaùnh Teâreâsa thaønh Lisieux; thaùnh nöõ ñaõ böôùc vaøo söï soáng ñôøi ñôøi caùch ñaây 100 naêm. Vò nöõ tu treû tuoåi doøng Carmelo naày ñaõ ñöôïc tình yeâu cuûa Thieân Chuùa chieám ñoaït hoaøn toaøn. Thaùnh nöõ ñaõ soáng moät caùch taän caên söï hieán daâng chính mình ñeå ñaùp laïi tình yeâu Thieân Chuùa. Trong caûnh soáng ñôn sô thöôøng ngaøy, thaùnh nöõ ñaõ bieát thöïc haønh tình yeâu thöông huynh ñeä. Theo göông Chuùa Gieâsu, thaùnh nöõ chaáp nhaän ngoài ñoàng baøn vôùi nhöõng keû toäi loãi, nhöõng "anh chò em cuûa ngaøi", ngoû haàu hoï ñöôïc thanh taåy bôûi tình yeâu thöông, bôûi vì thaùnh nöõ ñöôïc linh ñoäng bôûi öôùc muoán noàng nhieät ñöôïc nhìn thaáy taát caû moïi ngöôøi ñöôïc soi saùng bôûi ngoïn ñuoác chieáu saùng cuûa Ñöùc Tin (x. Ms C,6r).

Thaùnh nöõ Teâreâsa ñaõ traûi qua ñau khoå trong thaân xaùc vaø thöû thaùch trong ñöùc tin. Nhöng thaùnh nöõ ñaõ trung thaønh, bôûi vì trong söï lónh hoäi saâu xa cuûa thaùnh nöõ veà ñöôøng thieâng lieâng, thaùnh nöõ bieát raèng Thieân Chuùa laø coâng baèng vaø nhaân töø; thaùnh nöõ hieåu raèng tình yeâu thöông ñöôïc laõnh nhaän töø Thieân Chuùa nhieàu hôn laø töø con ngöôøi. Cho ñeán ñieåm cuoái cuøng cuûa ñeâm toái ñöùc tin, thaùnh nöõ luoân ñaët nieàm hy voïng vaøo Chuùa Gieâsu, Nguôøi Toâi Tôù Chòu ñau khoå, hy sinh maïng soáng mình cho nhieàu ngöôøi (x. Is 53,12).

2. Saùch Phuùc aâm khoâng bao giôø rôøi xa thaùnh nöõ (x. thô 193). Thaùnh nöõ lónh hoäi söù ñieäp phuùc aâm vôùi moät trí phaùn quyeát chaéc chaén laï thöôøng. Thaùnh nöõ hieåu raèng, trong söï soáng cuûa Thieân Chuùa, Cha, Con vaø Thaùnh Thaàn, tình yeâu vaø söï thaät gaëp nhau (Tv 85/84,11). Trong thôøi gian ngaén, thaùnh nöõ ñaõ ñi qua "con ñöôøng tieán thaät vó ñaïi" (Ms A,44v). Thaùnh nöõ khaùm phaù ra ôn goïi cuûa mình laø ôn goïi soáng tình yeâu thöông giöõa loøng giaùo hoäi. Thaùnh nöõ Teâreâsa, khieâm toán vaø khoù ngheøo, môû ra "con ñöôøng nhoû" cuûa nhöõng con caùi Thieân Chuùa, soáng phoù thaùc cho Thieân Chuùa Cha, vôùi loøng tin töôûng ñaày gan lì. Ñieåm trung taâm cuûa söù ñieäp cuûa thaùnh nöõ, thaùi ñoä thieâng lieâng cuûa ngaøi, ñöôïc ñeà nghò cho caùc tín höõu noi theo. Giaùo huaán cuûa Thaùnh nöõ, moät khoa hoïc ñích thöïc veà Tình Yeâu, laø lôøi dieãn taû saùng choùi cho söï hieåu bieát cuûa thaùnh nöõ veà Maàu Nhieäm Chuùa Kitoâ vaø veà kinh nghieäm rieâng cuûa thaùnh nöõ veà aân suûng. Thaùnh nöõ giuùp cho nhöõng con ngöôøi nam nöõ ngaøy nay, vaø tieáp tuïc trôï giuùp cho nhöõng con ngöôøi ngaøy mai, ñöôïc nhìn thaáy roõ raøng hôn nhöõng hoàng aân cuûa Thieân Chuùa vaø giuùp hoï phoå bieán Tin Möøng cuûa Tình Yeâu Voâ Bieân cuûa Thieân Chuùa.

3. Laø nöõ tu doøng kín Carmeloâ vaø laø vò toâng ñoà, laø thaày cuûa söï khoân ngoan thieâng lieâng cho nhieàu ngöôøi soáng ñôøi taän hieán cuõng nhö cho nhöõng giaùo daân, laø thaùnh quan thaày cuûa caùc xöù truyeàn giaùo, Thaùnh Nöõ Teâreâsa coù moät choå ñaëc bieät rieâng trong giaùo hoäi. Giaùo thuyeát noåi baäc cuûa thaùnh nöõ ñaùng ñöôïc nhìn nhaän nhö moät trong soá nhöõng giaùo thuyeát phong phuù nhaát.

Ñaùp laïi nhieàu lôøi yeâu caàu, vaø sau nhöõng nghieân cöùu nghieâm chænh, toâi vui möøng loan baùo raèng, Chuùa Nhaät Truyeàn giaùo, 19/10 naêm 1997, taïi Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ ôû Roma, toâi seõ tuyeân boá Thaùnh nöõ Teâreâsa Gieâsu Haøi Ñoàng vaø cuûa Thaùnh Nhan Chuùa, Tieán só Giaùo Hoäi.

Toâi muoán coâng boá long troïng tin naày nôi ñaây, vì söù ñieäp cuûa thaùnh nöõ Teâreâsa, vò thaùnh treû tuoåi,vaø heát söùc hieän dieän vôùi thôøi ñaïi chuùng ta, söù ñieäp ñoù phuø hôïp vôùi chuùng con moät caùch ñaëc bieät, chuùng con, nhöõng ngöôøi treû. Nôi tröôøng hoïc cuûa Phuùc aâm, thaùnh nöõ môû ra cho chuùng con con ñöôøng tieán ñeán söï tröôûng thaønh Kitoâ; thaùnh nöõ môøi goïi chuùng con soáng quaûng ñaïi khoâng giôùi haïn; thaùnh nöõ môøi goïi chuùng con soáng giöõa loøng giaùo hoäi nhö laø nhöõng ñoà ñeä vaø nhöõng chöùng nhaân soát saéng cuûa tình baùc aùi cuûa Chuùa Kitoâ.

Chuùng ta haõy khaån caàu thaùnh nöõ Teâreâsa, xin ngaøi höôùng daån con ngöôøi nam nöõ ngaøy nay tieán treân con ñöôøng söï Thaät vaø söï Soáng. Cuøng vôùi thaùnh nöõ Teâreâsa, chuùng haõy höôùng veà Meï Maria Ñoàng Trinh, maø thaùnh Teâreâsa ñaõ chuùc tuïng vaø caàu khaån troïn suoát cuoäc ñôøi vaø vôùi loøng tin töôûng ñaày con thaûo.

Ñoù laø nhöõng lôøi ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ noùi, tröôùc khi ñoïc kinh truyeàn tin vaøo Tröa Chuùa Nhaät vöøa qua, 24/8/97, cuoái thaùnh leã Beá Maïc Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû laøn thöù 12, taïi thuû ñoâ Paris.


Back to Radio Veritas Home Page