Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 27/07/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giôø Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 27/07/97 vaø nhöõng Lôøi Nhaén nhuû cuûa ÑTC cho caùc baïn treû nhaân dòp Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû saép ñöôïc toå chöùc taïi Paris.

(VIS 28/7/97). Tröa Chuùa Nhaät vöøa qua, 27/7, tröôùc khi ñoïc Kinh Truyeàn Tin vôùi coäng ñoaøn tín höõu taïi saân nhaø Nghæ Maùt ôû Castelgandolfo, ÑTC noùi ñeán ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû laàn thöù 12, saép ñöôïc toå chöùc taïi thuû ñoâ Paris, töø ngaøy 19 ñeán 24 thaùng 8 tôùi naày. Nhaân dòp naày, ÑTC ñaõ ngoû lôøi baèng tieáng Phaùp vôùi taát caû caùc baïn treû taïi Phaùp nhö sau:

(Lôøi ÑTC): Chuùng con coù raát nhieàu ñieàu ñeå noùi leân cho Giaùo Hoäi bieát. Chuùng con cuõng coù nhieàu caâu hoûi muoán ñaët ra cho Giaùo Hoäi. Giaùo Hoäi muoán laéng nghe chuùng con. Giaùo Hoäi muoán giuùp chuùng con khaùm phaù ra Ñaáng Duy Nhaát laø Ñaøng, laø söï thaät vaø laø söï soáng. Giaùo Hoäi muoán giuùp chuùng con thöïc hieän nhöõng nieàm hy voïng vaø nhöõng khaùt voïng cuûa chuùng con, muoán giuùp chuùng con thaéng vöôït nhöõng khoù khaên maø chuùng con coù theå phaûi traûi qua, ñeå ñöôïc phaùt trieån nhöõng taøi naêng nôi chuùng con, sao cho cuoäc ñôøi chuùng con ñöôïc toát ñeïp. Soáng trong giaùo hoäi, chuùng con seõ khaùm phaù ra raèng chuùng con khoâng leû loi moät mình treân ñöôøng ñôøi, nhöng raèng chuùng ta taát caû cuøng nhau soáng tình yeâu Chuùa Kitoâ vaø caûm nghieäm tình lieân ñôùi. Trong nhöõng laàn gaëp gôõ khaùc nhau taïi caùc giaùo phaän Nöôùc Phaùp, nôi chuùng con seõ ñöôïc tieáp ñoùn, vaø sau ñoù, khi chuùng ta seõ gaëp chung vôùi nhau taïi thuû ñoâ Paris, Chuùa Kitoâ seõ hieän dieän giöõa chuùng ta, vaø seõ ñoàng haønh vôùi chuùng ta. Chính Chuùa Gieâsu ñaõ phaùn: Ñaâu coù hai hay ba ngöôøi hoïp nhau laïi nhaân danh Thaày, thì Thaày hieän dieän ôû giöõa hoï. Hôn nöõa, nhöõng ngaøy chia seû saép tôùi seõ cung caáp cho chuùng con dòp thuaän tieän ñeå gaëp gôõ vôùi caùc baïn treû cuûa caùc quoác gia khaùc töø caùc ñaïi luïc khaùc nhau. Cha xin chuùng con haõy tieáp ñoùn nhöõng baïn treû ñoù vôùi heát tình huynh ñeä, vaø nhö theá chæ cho theá giôùi nhìn thaày ñöôïc nhöõng giaù trò phong phuù nhaân baûn vaø Kitoâ maø chuùng con ñang laøm chöùng.

Ñoù laø vaøi lôøi ÑTC Gioan Phaoloâ II noùi vôùi caùc baïn treû Nuôùc Phaùp tröôùc khi ñoïc kinh truyeàn tin Tröa Chuùa Nhaät vöøa qua, ñeå chuaån bò cho Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû saép ñöôïc toå chöùc taïi thuû ñoâ Paris vaøo trung tuaàn thaùng taùm tôùi ñaây. Xin heïp gaëp laïi quyù vò vaø caùc baïn.


Back to Radio Veritas Home Page