Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Chuùa Nhaät 11/05/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Dieãn Vaên cuûa ÑTC trong chuyeán thaêm Liban.
Ngaøy thöù hai: Chuùa Nhaät 11/5/97.

"Trong nhöõng leã cöû haønh vaø trong nhöõng laàn gaëp gôõ khaùc nhau, toâi ñaõ chöùng kieán ñöôïc tình yeâu thöông saâu xa maø nhöõng ngöoøi coâng giaùo Liban vaø taát caû nhöõng anh chò em ñoàng höông cuûa hoï, coù ñoái vôùi queâ höông, vaø chöùng kieán söï gaén boù saâu xa cuûa hoï vôùi neàn vaên hoùa vaø nhöõng truyeàn thoáng cuûa daân toäc. Hoï ñaõ soáng trung thaønh vôùi ñaát nöôùc vaø vôùi phaàn gia taøi cuûa hoï trong nhieàu hoaøn caûnh. Vaø ngaøy nay, hoï tieáp tuïc chöùng toû loøng trung thaønh naày. Toâi xin khuyeán khích hoï tieáp tuïc tieán theo con ñöôøng naày, ñeå coáng hieán taïi vuøng naày vaø treân toaøn theá giôùi, moät maåu göông soáng chung giöõa caùc neàn vaên hoùa vaø toân gíao, trong moät xaõ hoäi trong ñoù moãi ngöôøi vaø taát caû nhöõng coäng ñoaøn khaùc nhau, ñeàu ñöôïc nhìn treân cuøng moät bình dieän ngang nhau."

"Tröôùc khi töø giaû ñaát nöôùc anh chò em, toâi xin laëp laïi lôøi keâu goïi cuûa toâi leân caùc vò thaåm quyeàn vaø vôùi toaøn theå daân toäc Liban, xin haõy phaùt trieån moät traät töï xaõ hoäi môùi, ñöôïc xaây döïng treân nhöõng giaù trò luaân lyù thieát yeáu, vôùi löu taâm baûo ñaûm söï öu tieân cho con ngöôøi vaø cho nhöõng nhoùm ngöôøi, trong sinh hoaït cuûa quoác gia vaø trong nhöõng quyeát ñònh chung. Söï chuù yù nhö theá ñoái vôùi con ngöôøi, moät söï chuù yù töï noù thuoäc veà baûn chaát cuûa taâm tình ngöôøi Liban, söï chuù yù naày seõ mang ñeán nhöõng hoa traùi Hoøa Bình trong xöù sôû vaø trong vuøng naày. Toâi khuyeán khích nhöõng vò laõnh ñaïo caùc quoác gia haõy kính troïng Coâng Phaùp quoác teá, ñaëc bieät laø taïi Trung Ñoâng, ngoõ haàu ñöôïc baûo ñaûm chuû quyeàn, söï ñoäc laäp hôïp phaùp vaø an ninh caùc quoác gia; vaø xin ngöôøi ta haõy kính troïng Coâng Phaùp Quoác Teá vaø nhöõng khaùt voïng coù theå hieåu ñöôïc cuûa caùc daân toäc. Khi chaøo chuùc nhöõng coá gaéng cuûa coäng ñoàng quoác teá trong vuøng, toâi caàu chuùc sao cho dieãn tieán ñi tìm hoøa bình trong coâng baèng vaø laâu beàn, ñöôïc tieáp tuïc naâng ñôõ moät caùch quyeát ñònh, can ñaûm vaø phuø hôïp vôùi Ñöùc Tin. Ngoaøi ra toâi cuõng mong sao cho nhöõng coá gaéng ñöôïc thöïc hieän vaø gia taêng, ñeå naâng ñôõ söï lôùn leân cuûa ñaát nöôùc vaø naâng ñôõ con ñöôøng cöûa Liban tieán veà moät xaõ hoäi caøng ngaøy caøng trôû neân daân chuû hôn, trong söï ñoäc laäp hoaøn toøan vaø trong söï nhìn nhaän nhöõng ranh giôùi cuûa mình; ñoù laø nhöõng ñieàu kieän caàn thieát ñeå baûo ñaûm söï toaøn veïn laõnh thoå. Nhöng, khoâng ñieàu gì coù theå thöïc hieän, neáu taát caû moïi coâng daân khoâng daán thaân, moãi ngöôøi tuøy theo phaàn mình, treân con ñöôøng coâng baèng, vaø hoøa bình, trong sinh hoaït chính trò, kinh teá, xaõ hoäi, cuõng nhö trong vieäc phaân chia nhöõng traùch vuï giöõa loøng ñôøi soáng xaõ hoäi".

Ñoù laø nhöõng lôøi cuoái cuøng cuûa ÑTC toùm laïi nhöõng gì Ngaøi muoán noùi trong chuyeán vieáng thaêm hai ngaøy taïi Liban, trong baøi dieãn vaên töø bieät chieàu hoâm qua taïi Phi Tröôøng Beirut. Hieän taïi, ÑTC ñaõ veà ñeán Roma baèng yeân. Keát thuùc chuyeán vieáng thaêm hai ngaøy, taïi Liban. ÑTC troâng coù veõ meät, nhöng thoûa maõn baèng loøng vì moïi söï ñaõ dieån ra toát ñeïp. Taïi Phi Tröôøng, khi noùi vaøi lôøi töø bieät ÑTC, Toång thoáng Liban cuõng ñaõ toû ra haûnh dieän veà chuyeán vieáng thaêm ñaõ dieãn tieán toát ñeïp, khoâng coù vaán ñeà truïc traëc veà an ninh naøo caû.

Baøi Giaûng cuûa ÑTC trong thaùnh leã Chuùa Nhaät 11/05/97 taïi thuû ñoâ Beirut

Trong caùc bieán coá noåi baät cuûa ngaøy hoâm qua, chuùa nhaät 11/5, moïi ngöôøi ñaõ löu yù ñeán bieán coá nöûa trieäu nguôøi ñeán tham döï Thaùnh Leã ÑTC cöû haønh saùng Chuùa Nhaät, taïi caên cöù haûi quaân, gaàn beân Quaûng Tröôøng caùc vò töû ñaïo ô ûthuû ñoâ Beirut. Trong baøi dieãn vaên chaøo möøng ÑTC tröôùc khi thaùnh leã baét ñaàu, ÑHY Nasrallah Sfeir ñaõ so saùnh chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Liban vôùi chuyeán vieáng thaêm cuûa Chuùa Gieâsu ngaøy xöa taïi Tir vaø Sidon. Trong baøi giaûng baèng tieáng Phaùp, sau khi noùi leân taâm tình bieát ôn cuûa ngaøi vôùi moïi ngöôøi, vôùi caùc caáp laõnh ñaïo chính trò xaõ hoäi vaø toân giaùo, vaø nhaéc laïi muïc ñích ngaøy ñeán Liban ñeå keát thuùc Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Liban vaø coâng boá Toâng Huaán ñuùc keát thaønh quaû cuûa THÑGM naày, ÑTC noùi nhö sau:

Trong cuoäc hoïp ñaëc bieät naày, chuùng ta muoán ñeà cao tröôùc theá giôùi taàm quan troïng cuûa Liban, söù maïng lòch söû maø Liban ñaõ chu toaøn qua caùc theá kyû: Liban, ñaát nöôùc cuûa nhieàu coäng ñoaøn toân giaùo, Liban ñaõ chöùng minh raèng nhöõng coäng ñoàng toân giaùo khaùc nhau coù theå soáng chung trong hoøa bình, trong tình huynh ñeä vaø trong söï coäng taùc vôùi nhau. Liban ñaõ chöùng minh raèng nguôøi ta coù theå kính troïng quyeàn cuûa moãi ngöôøi ñöôïc höôûng töï do toân giaùo; raèng taát caû moïi ngöôøi ñeàu hieäp nhaát vôùi nhau trong tình yeâu thöông ñoái vôùi queâ höông, vöøa duy trì ñöôïc phaàn gia taøi thieâng lieâng cuûa cha oâng ñeå laïi, cuûa nhöõng vò thaùnh cuûa Liban.

ÑTC cuõng ñaõ nhaéc ñeán vieäc chính Chuùa Gieâsu ñaõ ñeán rao giaûng ñaàu tieân cho Liban, nhaát laø taïi Tir vaø Sidon, vaø ñaõ thöïc hieän nhöõng pheùp laï taïi vuøng ñaát naày. ÑTC noùi laø ngaøi caàu xin Chuùa Gieâsu chöõa laønh vaø chaám döùt nhöõng ñau khoå cho Liban. Liban laø vuøng ñaát ñöôïc Chuùa Gieâsu rao giaûng Phuùc aâm. Liban laø vuøng ñaát ñöôïc canh taân nhôø quyeàn naêng Chuùa Thaùnh Thaàn. Liban laø vuøng ñaát ñaõ chòu töû ñaïo, chòu ñau khoå, nhaát laø trong thôøi gian noäi chieán 1975-1990. Quaûng tröôøng caùc vò töû ñaïo taïi thuû ñoâ Liban laø moät baèng chöùng. Nhöng ñaây cuõng laø quaûng tröôøng cuûa töï do vaø hieäp nhaát. Ai thoâng hieäp vaøo ñau khoå cuûa Chuùa Kitoâ, thì cuõng ñöôïc thoâng phaàn vaøo vinh quang cuûa Nguôøi. ÑTC keát thuùc baøi giaûng vôùi lôøi caàu nguyeän xin Thaùnh Thaàn cuûa Chuùa Kitoâ ñoå traøn aùnh saùng vaø tình yeâu xuoáng treân taâm hoàn ngöôøi daân Liban, ñeå kieän toaøn söï hoøa giaûi giöõa moïi ngöôøi, giöõa caùc gia ñình, taïi caùc thaønh phoá, caùc laøng maïc, caùc cô caáu cuûa xaõ hoäi daân söï.

Taát caû caùc hoàng y caùc vò giaùo chuû caùc giaùm muïc cuûa Liban vaø cuûa vuøng Trung Ñoâng ñeàu coù maët ñoàng teá Thaùnh Leã saùng Chuùa Nhaät vôùi ÑTC. Nhöõng anh chò em Hoài Giaùo Liban cuõng coù maët tham döï thaùnh leã naày. ÑTC ñaõ trao cho nhöõng ñaïi dieän cuûa Giaùo Hoäi Liban baûn toâng huaán Haäu THÑGM maø ngaøi ñaõ kyù nhaän hoâm chieàu thöù baûy, trong cuoäc gaëp gôõ caùc baïn treû. Vaên Kieän môøi goïi moïi ngöôøi daân Liban haõy môû ra moät trang môùi, vaø laø söï goùp phaàn cuûa Giaùo Hoäi phoå quaùt cho Giaùo Hoäi Liban, ñeå vöôït qua nhöõng chia reõ vaø phaùt trieån ñaát nöôùc. Thaùnh Leã laø cao ñieåm cuûa chuyeán vieáng thaêm. Nhöõng baøi haùt, nhöõng phaåm phuïc cuûa caùc vò ñoàng teá, noùi leân muoân saéc thaùi cuûa coäng ñoaøn Giaùo Hoäi Liban vôùi nhieàu nghi leã khaùc nhau. Ñeán giaây phuùt trao ban bình an, ba vò giaùm muïc chính thoáng ñaõ böôùc leân hoân chuùc bình an cho ÑTC, moät cöû chæ thaät caûm ñoäng vaø ñaày yù nghóa hoøa giaûi, tha thöù cho nhau. Cuoái thaùnh leã, ba vò giaùm muïc chính thoáng naày vaø nhöõng vò laõnh ñaïo coäng ñoàng Kitoâ Tin laønh cuõng leân chaøo ÑTC moät laàn nöõa. Tröôùc khi ñoïc kinh Laïy Nöõ Vöông Thieân Ñaøng, ÑTC phoù daâng ñaát nöôùc Liban vaø toaøn daân Liban, trong cuõng nhö ngoaøi nuôùc, cho Meï Maria. ÑTC ñaëc bieät nhaéc ñeán nhöõng anh chò em ñau khoå, bò caàm tuø, bò thöû thaùch vì chieán tranh, vaø tò naïn.

Sau Thaùnh Leã, ÑTC ñuøng tröïc thaêng ñi ñeán Toøa Giaùo Chuû cuûa Ñöùc HYùo Chuû Maronite, caùch ñoù 15 caây soá ñeå gaëp caùc thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùo Chuû va øGíam Muïc Liban, goàm coù khoaûng 60 vò, vaø sau ñoù duøng côm tröa vôùi caùc ngaøi, trong baàu khí huynh ñeä. Sau giôø nghæ tröa taïi Toøa Söù Thaàn Toøa Thaùnh, ÑTC gaëp gôõ ñaïi keát vôùi caùc giaùo chuû vaø thuû laûnh cuûa coäng ñoàng chính thoáng giaùo. Coù moät ñaïi dieän cuûa coäng ñoaøn anh chò em tin laønh trong cuoäc gaëp gôõ naày. Bieán coá cuoái cuøng cuûa ngaøy hoâm qua laø cuoäc tieån ñöa taïi Phi Tröôøng Quoác Teá Beirut. ÑTC ñaõ caùm ôn taát caû moïi ngöôøi, caáp laûnh ñaïo cuõng nhö daân chuùng, vì ñaõ ñoùn tieáp ngaøi. Caùch rieâng vôùi nhöõng anh chò em coâng giaùo, ÑTC nhaéc theâm laø ngaøi ñeå laïi cho hoï Toâng Huaán THÑGM, ñeå höùng ñaån hoï, soi saùng hoï treân con ñöôøng haønh trình thieâng lieâng vaø trong nhöõng daán thaân beân caïnh anh chò em. Trong moïi söï, ÑTC môøi goïi anh chò em Kitoâ haõy laø nhöõng chöùng nhaân cho tình thöông nhaân töø cuûa Thieân Chuùa vaø laø nhöõng söù giaû cuûa hoøa bình vaø tình huynh ñeä. ÑTC ñaõ thu phuïc ñöôïc com tim cuûa ngöôøi daân Liban, baát luaän thuoäc nieàm tin toân giaùo naøo. Vaø caàn theâm moät thôøi gian nöõa, ñeå nhöõng haït gioáng toát Lôøi Ngaøi troå sinh nhöõng keát quaû trong ñôøi soáng caù nhaân ngöôøi daân Liban, cuõng nhö trong sinh hoïat xaõ õhoäi, chính trò, kinh teá cuûa ñaát nöôùc Liban.


Back to Radio Veritas Home Page