Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
thöù Baûy 10/05/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Dieãn Vaên cuûa ÑTC trong chuyeán thaêm Liban.
Ngaøy thöù nhaát: Thöù baûy 10/5/97.

"Toâi ñeán Nhaø Anh Chò Em, hôõi nhöõng ngöôøi Liban thaân meán, nhö moät ngöôøi baïn, ñeán thaêm moät daân toäc maø toâi muoán naâng ñôõ treân con ñöôøng cuoäc soáng haèng ngaøy. Nhö laø ngöôøi baïn cuûa ñaát nöôùc Liban, toâi ñeán ñeå khuyeán khích nhöõng con caùi nam nöõ cuûa ñaát nöôùc naày, moät ñaát nöôùc coù truyeàn thoáng vaên hoùa vaø toân giaùo laâu ñôøi, moät ñaát nöôùc ñang mong öôùc ñöôïc ñoäc laäp vaø töï do".

Ñoù laø nhöõng lôøi ñaàu tieân ÑTC ñaõ thoát leân khi ñaët chaân xuoáng phi tröôøng thuû ñoâ Beirut, vaøo luùc 12:22 phuùt tröa hoâm qua, thöù baûy 10/5/97. Chuyeán vieáng thaêm Liban chæ keùo daøi trong voøng 32 tieáng ñoàng hoà. Chieàu hoâm nay, Chuùa Nhaät, ÑTC trôû veà laïi Roma, sau khi ñaõ cöû haønh thaùnh leã vaøo ban saùng, ñeå chính thöùc keát thuùc Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Liban, ñaõ ñöôïc dieãn ra taïi Vatican vaøo thaùng 11 vaø 12 naêm 1995 vöøa qua. Vì söï khaùc bieät thôøi giôø, chuùng toâi chæ coù theå töôøng thuaät nhöõng bieán coá cuûa ngaøy hoâm nay, chuùa nhaät 11/5, trong caùc chöông trình cuûa ngaøy mai thöù hai 12/5 maø thoâi.

Giôø ñaây, chuùng ta haõy theo doõi nhöõng chi tieát cuûa ngaøy vieáng thaêm hoâm qua, thöù baûy 10/5. Cuoäc tieáp ñoùn ÑTC taïi Phi Tröôøng thuû ñoâ Beirut thaät laø noàng nhieät. Vöøa xuoáng khoûi maùy bay, cuûa haûng haøng khoâng Alitalia, coù veõ huy hieäu quoác gia Liban vaø huy hieäu Toøa Thaùnh Vatican, ÑTC ñaõ ñöa tay chuùc laønh roài cuùi mình hoân ñaát Liban, ñöôïc hai baïn treû daâng leân, ñeå ÑTC khoûi phaûi quyø xuoáng hoân ñaát, theo nhö thoùi quen vaån laøm khi ñeán thaêm moät quoác gia naøo ñoù laàn ñaàu tieân. Hai baïn treû naày bò moà coâi do haäu quaû cuûa cuoäc noäi chieán taïi Liban töø naêm 1975 cho ñeán 1990. Chuyeán vieáng thaêm Liban laø moät trong nhöõng mong öôùc khoù thöïc hieän nhaát cuûa ÑTC nay thaønh söï thaät. Thaät vaäy, ÑTC ñaõ mong öôùc vieáng thaêm Sarajevo, vaø ngaøi ñaõ thöïc hieän xong cuoái thaùng Tö vöøa qua. ÑTC ñaõ öôùc mong vieáng thaêm Liban, vaø nay ngaøi ñang thöïc hieän. ÑTC ñaõ öôùc mong vieáng thaêm Cuba, vaø ngaøi seõ thöïc hieän noù vaøo thaùng gieâng naêm tôùi 1998. Coøn hai chuyeán vieáng thaêm ñaõ ñöôïc ÑTC coâng khai nhaéc ñeán, nhöng cho ñeán giaây phuùt naày, chöa coù daáu hieäu chuaån bò naøo ñöôïc thöïc hieän, ñoù laø vieáng thaêm Thaùnh Ñòa vaø vieáng thaêm Trung Quoác.

Phi Tröôøng Quoác Teá Beirut naèm môû ra bieån, vaø thôøi tieát luùc ÑTC ñeán, tröa hoâm qua, coù naéng toát. Ñoùn ÑTC taïi Phi Tröôøng, coù nhöõng vò laûnh ñaïo cao nhaát töø phía chính phuû vaø töø phía coäng ñoàng toân giaùo. Giaây phuùt ÑTC xuoáng khoûi maùy bay, 21 tieáng suùng ñaïi baùc noå vang, vaø chuoâng caùc nhaø thôø coâng giaùo treân toaøn quoác Liban ñaõ ñoå vang trong voøng 15 phuùt, ñeå möøng ÑTC ñeán thaêm. Trong baøi dieãn vaên ñaàu tieân taïi Phi Tröôøng Quoác Teá Beirut , ÑTC ñaõ boäc loä nhöõng taâm tình cuûa ngaøi ñoái vôùi ñaát nöôùc vaø toaøn daân Liban khoâng phaân bieät nieàm tin toân giaùo, ñeå keâu goïi söï hoøa giaûi vaø coäng taùc cuûa moïi ngöôøi ñeå xaây döïng töông lai. ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

Trong nhöõng naêm chieán tranh, cuøng vôùi toaøn theå giaùo hoäi, toâi ñaõ chuù yù theo doõi nhöõng giaây phuùt khoù khaên maø daân toäc Liban phaûi traûi qua. Cuøng vôùi lôøi caàu nguyeän, toâi ñaõ hieäp thoâng vôùi nhöõng ñau khoå maø daân toäc Liban phaûi chòu. Trong nhieàu tröôøng hôïp, ngay töø khôûi ñaàu trieàu giaùo hoaøng cuûa toâi, toâi ñaõ leân tieáng keâu goïi coäng ñoaøn quoác teá, haõy giuùp ñôõ cho nguôøi daân Liban tìm gaëp laïi Hoøa Bình, beân trong moät laûnh thoå ñöôïc nhìn nhaän vaø ñöôïc kính troïng bôûi taát caû moïi ngöôøi, vaø haõy giuùp cho coâng cuoäc taùi thieát moät xaõ hoäi coâng baèng vaø ñaày tình huynh ñeä. Xeùt treân bình dieän töï nhieân, nhieàu ngöôøi ñaõ cheát moät caùch voâ ích vì cuoäc xung ñoät. Caùc gia ñình bò phaân taùn. Moät soá ngöôøi daân Liban phaûi di cö, xa queâ höông cuûa hoï. Nhöõng con ngöôøi thuoäc neàn vaên hoùa vaø toân giaùo khaùc bieät nhau, tröôùc ñaây ñaõ soáng trong söï thoâng caûm vaø hoøa hôïp, nhöng roài bò chia lìa, vaø caû choáng ñoái nhau döõ doäi. Cuoái cuøng, giai ñoaïn naày ñaõ qua roài. Noù chæ coøn hieän dieän trong kyù öùc vaø ñeå laïi nhjieàu veát thöông trong con tim. Tuy nhieân ñaát nöôùc Liban ñöôïc môøi goïi nhaát quyeát höôùng veà töông lai, moät töông lai ñöôïc quyeát ñònh moät caùch töï do, do bôûi choïn löïa cuûa nguôøi daân sinh soáng treân ñaát nöôùc naày.

Töø giaây phuùt naày, moãi nguôøi ñeàu ñöôïc môøi goïi daán thaân cho hoøa bình, cho söï hoøa giaûi vaø tình huynh ñeä, vöøa thöïc hieän nhöõng cöû chæ tha thöù vaø vöøa hoaït ñoäng ñeå phuïc vuï cho coäng ñoàng quoác gia, ngoû haàu khoâng bao giôø baïo löïc seõ thaéng theá treân ñoái thoaïi, söï sôï haûi vaø thaát voïng thaéng theá treân nieàm tin töôûng, söï hieàm thuø thaéng theá treân tình yeâu thöông huynh ñeä.

Treân ñaát nöôùc Liban môùi naày, ñang töø töø ñöôïc xaây döïng laïi, caàn phaûi ñeå cho moãi moät coâng daân moät choå ñöùng, nhaát laø cho nhöõng ai, vôùi taâm tình yeâu meán queâ höông thoâi thuùc, muoán daán thaân trong laõnh vöïc chính trò vaø trong sinh hoaït kinh teá. Töø quan ñieåm naày, ñieàu kieän tröôùc tieân cho moïi hoaït ñoäng thaät söï daân chuû, ñöôïc keát thaønh bôûi söï quaân bình ñuùng giöõa nhöõng söùc maïnh soáng ñoäng cuûa ñaát nöôùc, theo nguyeân taéc hoå trôï nhau, nguyeân taéc ñoøi hoûi söï tham döï vaø tinh thaàn traùch nhieäm cuûa moãi ngöôøi trong nhöõng quyeát ñònh. Hôn nöõa, vieäc quaûn trò "vieäc nöôùc", caàn ñöôïc ñaët treân tinh thaàn ñoái thoaïi vaø thoâng caûm, khoâng phaûi ñeå ñaët öu tieân nhöõng lôïi loäc rieâng, hay ñeå duy trì nhöõng öu tieân, nhöng bôûi vì moãi haønh ñoäng laø moät vieäc phuïc vuï cho anh chò em, baát luaän söï khaùc bieät veà vaên hoùa vaø toân giaùo.

Ñoù laø nhöõng taâm tình cuûa ÑTC vaø nhöõng lôøi khuyeân heát söùc thieát thöïc cuûa ngaøi cho moïi ngöôøi daân Liban. Vaøo cuoái baøi dieån vaên, ÑTC ñaõ nhaéc ñeán muïc tieâu thöù hai cuûa chuyeán vieáng thaêm, laø keát thuùc khoùa hoïp ñaëc bieät THÑGM Liban. ÑTC noùi laø ngaøi mang ñeán cho taát caû ngöôøi Kitoâ vaø moïi nguôøi thieän chí, keát quaû cuûa khoùa hoïp cuûa caùc giaùm muïc coâng giaùo. Vaên Kieän Haäu THÑGM maø ngaøi seõ kyù nhaän trong cuoäc gaëp gôõ saép ñeán vôùi caùc baïn treû Liban, laø lôøi môøi goïi ngöôøi daân haõy tin töôûng môû ra trang môùi cho lòch söû cuûa hoï, vöôït qua nhöõng chia reõ giöõa caùc giaùo hoäi khaùc nhau, goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån ñaát nöôùc.

Sau bieán coá tieáp ñoùn taïi Phi Tröôøng, ÑTC duøng xe tieán veà Dinh Toång Thoáng, ñi qua caùc vuøng cuûa ngöôøi hoài giaùo Sunit, vaø sciit, vaø vuøng cuûa ngöôøi Kitoâ, ñeå noùi leân raèng ÑTC muoán thaêm taát caû nhöõng coäng ñoaøn chính taïi thuû ñoâ. Daân chuùng ñöùng hai beân ñöôøng chaøo ñoùn ÑTC vôùi nhieàu xuùc ñoäng, nhieàu nguôøi ñaõ khoùc vì vui möøng. Taïi Dinh Toång Thoáng, ÑTC gaëp moät baát ngôø: Ñoù laø Toång Thoáng Liban cuøng ban nhaïc ñaõ haùt baøi möøng sinh nhaät thöù 77 cuûa ÑTC vaøo ngaøy 18/5. Ñaây laø chuyeán vieáng thaêm thöù 77 cuûa ÑTC, vaø coøn vaøi ngaøy nöõa laø ñeán ngaøy sinh nhaät, ÑTC böôùc vaøo tuoåi 77. Taïi Dinh Toång Thoáng naày, ÑTC chaøo thaêm Toång Thoáng, roài chaøo thaêm vò chuû tich quoác hoäi, vaø chaøo thaêm vò Chuû Tòch Hoäi Ñoàng chính phuû. Sau ñoù, cuõng taïi Dinh Toång thoáng Liban naày, ÑTC gaëp gôõ nhöõng vò laõnh ñaïo cuûa caùc coäng ñoàng Hoài Giaùo. Sau nhöõng giaây phuùt chaøo thaêm naày, ÑTC duøng tröïc thaêng ñi ñeán ñòa ñieåm BKERKE, naèm caùch thuû ñoâ Beirut 15 caây soá veà höôùng Ñoâng Baéc. Roài töø BKERKE, ÑTC laïi duøng xe ñeán Toøa Söù Thaàn Toøa Thaùnh ôû HARISSA, caùch BKERKE 5 caây soá, ñeå duøng côm vaø nghæ tröa.

Chieàu thöù baûy, ÑTC ñeán Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng Ñöùc Baø cuûa Liban, ñeå gaëp gôõ caùc baïn treû toaøn quoác Liban. Vaø trong cuoäc gaëp gôõ naày, tröôùc maët caùc baïn treû, ÑTC kyù nhaän Toâng Huaán Haäu THÑGM Liban. Trong baøi dieãn vaên sau ñoù, ÑTC giaûi thích yù nghóa cuûa vieäc laøm naày nhö sau:

Ngaøy hoâm nay, Cha ñaõ choïn chuùng con laøm ngöôøi chöùng ñaëc bieät vöøa ñoàng thôøi laø ngöôøi nhaän laûnh söù ñieäp canh taân maø Giaùo Hoäi vaø ñaát nöôùc chuùng con caàn ñeán. Cha khuyeán khích chuùng con haêng say tham döï tích cöïc vaøo vieäc aùp duïng nhöõng ñònh höùng cuûa khoùa hoïp THÑGM Liban. Cuøng vôùi caùc vò Giaùo Chuû, caùc giaùm muïc, caùc linh muïc, tu só nam nöõ, vôùi toaøn theå daân Chuùa, chuùng con coù traùch vuï laøm chöùng cho Ñaáng Phuïc Sinh baèng lôøi noùi vaø baèng troïn caû ñôøi soáng chuùng con.Trong coäng ñoaøn Kitoâ, moãi ngöôøi chuùng con ñöôïc môøi goïi laõnh laáy phaàn traùch nhieäm cuûa mình. Laéng nghe Chuùa Kitoâ môøi goïi chuùng con vaø muoán laøm cho ñôøi soáng chuùng con ñöôïc hoaøn thaønh toát ñeïp, chuùng con haõy ñaùp traû ôn goïi ñaëc bieät cuûa chuùng con, trong chöùc linh muïc, trong ñôøi taän hieán, hay trong ñôøi hoân nhaân. Trong moïi baäc soáng, vieäc daán thaân theo Chuùa laø nguoàn maïch ban nieàm vui lôùn lao cho chuùng con.

Tröôùc ñoù, trong baøi dieãn vaên cho caùc baïn treû Liban, ÑTC nhaéc laïi hình aûnh Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh hieän ñeán vôùi hai moân ñeä treân ñöôøng Eâmau, ñeå cuõng coá laïi nieàm tin, vaø ban laïi cho caùc ngaøi söùc maïnh chu toaøn söù maïng. Vaø ÑTC aùp duïng ñieàu naày cho cuoäc ñôøi caùc baïn treû. ÑTC khuyeân caùc baïn treû ñöøng ñeå mình ngaõ loøng vì thöû thaùch thaäp giaù, nhö hai moân ñeä veà laøng Eâmau, ñaõ ngaõ loøng tröôùc bieán coá Chuùa chòu cheát. Nhöng haõy ñeå cho Chuùa ñeán ñoàng haønh vôùi mình. ÑTC ñaõ khuyeân caùc baïn treû nhö sau:

Hôûi caùc baïn treû Liban, Chuùa Kitoâ muoán ñoàng haønh vôùi chuùng con. Khi chuùng con chu toaøn boån phaän haèng ngaøy, hoïc haønh hay laøm vieäc, khi chuùng con phuïc vuï anh chò em, khi chuùng con chia seû vôùi nhau nhöõng nghi ngôø vaø nhöõng nieàm hy voïng, khi chuùng con suy nieäm kinh thaùnh, rieâng caù nhaân hay chung coäng ñoaøn, khi chuùng con tham döï bí tích Thaùnh Theå, Chuùa Kitoâ ñeán cuøng ñoàng haønh vôùi chuùng con. Ngaøi ñi beân caïnh chuùng con; ngaøi laø söùc maïnh cuûa chuùng con, laø cuûa aên nuoâi soáng chuùng con, laø aùnh saùng cuûa chuùng con. Caùc baïn treû thaân meán, trong cuoäc soáng haèng ngaøy, ñöøng sôï ñeå cho Chuùa Kitoâ ñeán ñoàng haønh vôùi mình. Chuùa Kitoâ ñoànghaønh vôùi chuùng con vaø ban cho chuùng con nieàm hy voïng. Chuùa Kitoâ tin töôûng vaøo chuùng con, vì chuùng con coù traùch nhieäm veà cuoäc soáng cuûa mình, cuõng nhö cuoäc soáng cuûa anh chò em, coù traùch nhieäm veà töông lai cuûa Giaùo Hoäi taïi Liban, veà töông lai cuûa ñaát nöôùc chuùng con.

Vôùi cuoäc gaëp gôõ vôùi caùc baïn treû, ÑTC keát thuùc ngaøy thöù nhaát vieáng thaêm Liban.


Back to Radio Veritas Home Page