Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 18/05/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giôø Kinh Truyeàn Tin tröa Chuùa Nhaät 18/05/97 cuøng vôùi nhöõng taâm tình cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II nhaân ngaøy sinh nhaät thöù 77 cuûa ngaøi.

(RG, Reuter, 18/5/97).
(Viva il Papa 11.20)
Baàu khí taïi quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ ôû Roma, vaøo tröa Chuùa Nhaät hoâm qua, 18/5/97, ngaøy Sinh Nhaät thöù 77 cuûa ÑTC, thaät laø noàng nhieät. Khi ÑTC vöøa xuaát hieän nôi cöûa soå phoøng laøm vieäc cuûa ngaøi, ñeå noùi vaøi lôøi tröôùc khi ñoïc kinh Laïy Nöõ Vöông Thieân Ñaøng, thì daân chuùng ñaõ vui veõ haùt möøng Sinh Nhaät cuûa ÑTC. Viva Il Papa. Hoan hoâ Ñöùc Thaùnh Cha. Roài sau khi noùi vaøi lôøi veà yù nghóa cuûa ngaøy leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng, ngaøy leã khai sinh Giaùo Hoäi, vaø toân vinh chieàu kích phoå quaùt cuûa ôn cöùu roãi, ÑTC ñaõ ñoïc kinh laïy Nöõ Vöông Thieân Ñaøng, vaø sau ñoù ngaøi noùi vaøi lôøi veà Ngaøy Sinh Nhaät thöù 77 cuûa ngaøi nhö sau:

Vôùi caùi nhìn höôùng veà Meï Maria, toâi xin caùm ôn taát caû nhöõng ai ñaõ chuùc möøng Sinh Nhaät cuûa toâi (Viva il Papa). Anh chò em baûo ñaûm caàu nguyeän cho toâi. Haõy xin meï Maria khaån caàu cuøng Chuùa ban cho Toâi vaø cho toaøn theå Giaùo Hoäi ôn soáng trung thaønh. Totus Tuus. Troïn caû con thuoäc veà Meï. Ngaøy hoâm nay, toâi xin laëp laïi nhöõng lôøi naày, vôùi heát loøng tin töôûng vaøo söï baûo veä cuûa Meï Thieân Chuùa, ngoõ haàu söù ñieäp Cöùu Roãi, nhôø vaøo söï ñoùng goùp quaûng ñaïi cuûa anh chò em, coù theå vang doäi ñeán taän cuøng traùi ñaát. Ñoù laø nhöõng taâm tình cuûa ÑTC trong dòp Sinh Nhaät thöù 77 cuûa ngaøi. Daân chuùng haêng say haùt möøng ÑTC. Cuoái cuøng ÑTC caàu chuùc moïi ngöôøi Ngaøy Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng ñaày may laønh vaø Xin Thieân Chuùa chuùc laønh cho taát caû. Tröôùc buoåi gaëp gôõ ñeå ñoïc kinh Laïy Nöõ Vöông Thieân Ñaøng vaøo luùc tröa Chuùa Nhaät, thì vaøo buoåi saùng, nhaân dòp ñi thaêm moät giaùo xöù, trong thaønh Roma, ÑTC ñaõ ñöôïc coäng ñoaøn giaùo xöù ñoùn tieáp vaø chuùc möøng Sinh Nhaät. Giaùo xöù ñaõ cho thaû leân khoâng trung 77 quaû boùng, töôïng tröng cho 77 tuoåi cuûa ÑTC. Nhöõng giaây phuùt chuùc möøng Sinh Nhaät taïi giaùo xöù, mang laïi cho ÑTC nhieàu töôi vui. Ngaøi móm cuôøi vaø noùi ñuøa vôùi moät em beù toø moø hoûi ÑTC nhö sau: Khi chuùng con möøng Sinh Nhaät, thì chuùng con höùa laø seõ laøm toát ñieàu gì ñoù. ÑTC coù höùa laøm gì hay khoâng? Vaø ÑTC ñaõ vui mieäng traû lôøi nhö sau: "Cha höùa soáng toát laønh hôn." Khi caùc em trong giaùo xöù haùt baøi ca STO LAT, baèng tieáng BaLan ñeå chuùc möøng ÑTC, thì ÑTC ñaõ vui mieäng noùi nhö sau: Chuùng con coù bieát laø baøi haùt baèng tieáng BaLan vöøa roài noùi leân ñieàu gì khoâng? Baøi haùt chuùc cha soáng ñeán 100 tuoåi. Vaäy cha coøn phaûi soáng 23 naêm nöõa, môùi ñöôïc 100 tuoåi. Cha hy voïng ñöôïc nhö vaäy. Thôøi gian qua mau . ÑTC cuõng ñaõ vui mieäng boäc loä cho nhöõng ngöoøi hieän dieän laø: Ngaøi ñaõ ñöôïc sinh ra trong khoaûng töø 5 ñeán 6 giôø chieàu, ngaøy 18/5/1920. Roài cuõng vaøo khoaûng 5-6 giôø chieàu ngaøy 18 thaùng 10 naêm 1978, Ngaøi ñöôïc choïn leân keá vò thaùnh Pheâroâ ôû ngai toøa Roma, ñeå trôû thaønh vò Giaùo Hoaøng ñaàu tieân khoâng phaûi laø nguôøi Italia, sau khoaûng caùch 450 naêm. ÑTC queân nhaéc laø ngaøi ñaõ bò anh Ali Agca baén troïng thöông cuõng vaøo luùc 5-6 giôø chieàu ngaøy 13/5/1981. ÑTC noùi: Ñoù laø nhöõng giaây phuùt ñaùng ghi nhôù cuûa ñôøi soáng Cha. Moãi nguôøi ñeàu coù moät lòch söû rieâng, höôùng daãn ñeán söï soáng ñôøi ñôøi. Sau 77 naêm, giôø ñaây toâi gaàn vôùi luùc trôøi laën hôn caùc con, vì caùc con coøn laø nhöõng ngöôøi treû. Vaø duø ñang vui möøng Sinh Nhaät, ÑTC cuõng ñaõ khoâng queân nhaéc ñeán thaûm caûnh cuûa caùc daân toäc taïi Zair vaø Rwanda beân Phi Chaâu. ÑTC caàu mong vaø cho bieát laø ngaøi haèng caàu xin Thieân Chuùa cho moïi nguôøi daân Zair, bieát thöïc thi söï hoøa giaûi, ñeå xaây döïng laïi ñaát nöôùc vaøo thôøi sau Toång Thoáng Mobutu.


Back to Radio Veritas Home Page