Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
trong chuyeán thaêm Praha 26/04/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Trong chöông trình töôøng thuaät naày, chuùng toâi xin keå laïi nhöõng bieán coá cuûa ngaøy vieáng thaêm hoâm qua, thöù baûy 26/4. Coù ba bieán coá quan troïng ñaùng chuù yù, tröôùc heát laø thaùnh leã daønh cho giôùi treû taïi thaønh phoá HRADEC KRALOVE, naèm caùch thuû ñoâ Praha 100 caây soá veà höôùng ñoâng. Ñaây laø thaønh phoá cuûa caùc Vöông Gia, lôùn haøng thöù hai cuûa Coäng Hoøa Tcheque. Vaø cuõng laø thuû phuû cuûa Giaùo phaän mang cuøng teân. Queâ höông sinh tröôûng cuûa thaùnh Adalbertoâ, laø laøng LIBICE, naèm trong giaùo phaän naày. Buoåi chieàu thöù baûy, ÑTC trôû veà laïi thuû ñoâ Praha, ñeán gaëp xaõ giao toång thoáng Havel vaø buoåi toái thì gaëp nhöõng anh chò em ñau yeáu vaø caùc coäng ñoaøn tu só taïi Nhaø Thôø cuûa Tu Vieän Bieån Ñöùc BREVNOV, do chính thaùnh Adalbertoâ thaønh laäp.

Baøi Giaûng cuûa ÑTC trong thaùnh leã daønh cho giôùi treû toaøn quoác cuûa coïng hoøa Tcheque

Nhö ñaõ noùi treân, bieán coá quan troïng cuûa saùng ngaøy hoâm qua, thöù baûy 26/4, laø thaùnh leã daønh cho giôùi treû toaøn quoác, ñeán töø 9 giaùo phaän cuûa coäng hoøa Tcheque. Ñòa ñieåm cöû haønh thaùnh leã khoâng phaûi taïi thuû ñoâ Praha, nhöng taïi thaønh phoá HRADEC KRALOVE, thaønh phoá cuûa caùc Vöông Gia thôøi Trung Coå, naèm caùch thuû ñoâ Praha 100 caây soá veà höôùng ñoâng. Töø 8 giôø saùng, ÑTC ñaõ rôøi toøa söù thaàn Toøa Thaùnh taïi thuû ñoâ Praha, ñeå laáy tröïc thaêng ñi ñeán ñia- ñieåm cöû haønh thaùnh leã, ñöôïc döïng leân taïi quaûng tröôøng tröôùc maët tieàn Nhaø Thôø Chính Toøa cuûa giaùo phaän mang cuøng teân cuûa Thaønh Phoá HRADEC KRALOVE. Daân soá trong toaøn giaùo phaän laø 1,220,000 ngöôøi, nhöng ngöôøi coâng giaùo chæ coù 470,000, töùc 39 phaàn traêm daân soá. Trong giaùo phaän, hieän coù 160 linh muïc trieàu vaø 65 linh muïc doøng laøm vieäc, cuøng vôùi 12 thaày saùu vónh vieån, 12 nam tu só vaø 372 nöõ tu. Giaùo phaän hieän coù 30 ñaïi chuûng sinh. Ñöùng ñaàu giaùo phaän laø Ñöùc Cha KAREL Otcenasek, 77 tuoåi. Ngaøi ñaõ chòu chöùc giaùm muïc vaøo naêm 1950, trong thôøi caám kín cuûa cheá ñoä coäng saûn tröôùc ñaây. Bò khaùm phaù, ngaøi bò baét tuø 11 naêm, roài phaûi traûi qua 3 naêm laøm vieäc nhö moät ngöôøi thôï taïi trung taâm saûn xuaát söûa. Ñeán naêm 1968 ngaøi môùi ñöôïc thi haønh chöùc vuï muïc vuï, nhöng nhö linh muïc maø thoâi, chôù khoâng ñöôïc thi haønh caùc vuï giaùm muïc. Coäng ñoaøn daân chuùng taïi thaønh phoá HRADEC KRALOVE ñaõ ñoùn tieáp ÑTC caùch noàng nhieät. Thaùnh leã ñaõ ñöôïc baét ñaàu luùc 10 giôø saùng. Ñoâi luùc ÑTC troâng coù veõ hôi meät. Noùi laø thaùnh leã daønh cho giôùi treû, nhöng khoâng phaûi chæ coù giôùi treû maø thoâi, maø coøn coù nhöõng ngöôøi lôùn, nhaát laø nhöõng ngöôøi giaø caû ñaõ töøng traûi qua cuoäc baùch haïi vì ñöùc tin tröôùc ñaây.

Baøi phuùc aâm ñöôïc choïn cho thaùnh leã laø ñoaïn trích töø Phuùc AÂm Gioan 20,19-23: keå laïi bieán coá Chuùa Gieâsu Kitoâ Phuïc Sinh hieän ra cho caùc toâng ñoà, trao ban cho caùc ngaøi Chuùa Thaùnh Thaàn, vaø quyeàn haønh tha toäi, ñeå tieáp tuïc söù maïng cuûa Chuùa trong thôøi gian. Baøi giaûng cuûa ÑTC laø moät giaûi thích cho caùc baïn treû veà yù nghóa cuûa bieán coá naày trong ñôøi soáng cuûa hoï.

Sau khi ñaõ chaøo chuùc caùc thaønh phaàn khaùc nhau tham döï thaùnh leã, ÑTC ñaõ ngoû lôøi ñaëc bieät vôùi caùc baïn treû nhö sau:

Nhö Cha ñaõ sai Thaày, thì Thaày cuõng sai caùc con (Gn 20,21). Thaùnh Adalberto ñaõ caûm thaáy nhöõng lôøi treân nhö laø nhöõng lôøi ñöôïc ngoû cho chính mình. Nguôøi Boheâmia ñaàu tieân laøm giaùm muïc Praha, vaøo cuoái ngaøn naêm thöù nhaát, thaùnh nhaân ñaõ thöøa höôûng nhöõng truyeàn thoáng thaùnh thieän cuûa nhöõng vò töû ñaïo, ñaõ soáng vaøo thôøi tröôùc ngaøi. Ñoàng thôøi thaùnh Adalbertoâ cuõng ñaõ nhìn ñeán töông lai: vôùi söï naâng ñôû cuûa ñöùc tin maïnh meõ vaøo Chuùa Kitoâ, ngaøi ñaõ coá gaéng heát söùc ñeå laøm cho giaùo phaän Praha vaø queâ höông cuûa ngaøi ñöôïc phuïc höng thieâng lieâng. Ngaøi ñaõ chieán ñaáu cho söï thaät. Ngaøi ñaõ khoâng ñeå cho tinh thaàn traàn tuïc laøm cho söï thaät bò cheát ñi. Ngaøi ñaõ cheát cho lyù töôûng naày, nhaát quyeát khoâng luøi böôùc tröôùc baát cöù aùp löïc naøo cuûa xaõ hoäi thôøi ñaïi ngaøi. Hôûi caùc baïn treû nam nöõ, tröôùc theàm ngaøn naêm thöù ba, maø chuùng con seõ laø nhöõng keû ñaàu tieân sinh soáng vaø hoaït ñoäng trong ñoù, thaùnh Adalberto laø moät chöùng nhaân kieân cöôøng cuûa ñöùc tin neâu göông cho chuùng con. Nhìn veà ngaøi, chuùng con coù theå gaëp ñöôïc söï gôïi höùng vaø aùnh saùng, ñeå tieáp nhaän moät caùch can ñaûm nhöõng thaùch thöùc cuûa thôøi hieän taïi. Ngaøi seõ daïy chuùng con soáng côûi môû ñoái vôùi keû khaùc, trong söï hieán thaân quaûng ñaïi. Chuùng con coù moät khaùt voïng to lôùn soáng töï do vaø soáng troïn veïn cuoäc soáng mình. Taát caû nhöõng ñieàu naày khoâng theå naøo ñöôïc ñaït ñeán baèng söï möu tìm ích kyû nhöõng lôïi loäc cho chính mình, nhöng chæ trong thaùi ñoä côûi môû cuûa tình yeâu thöông. Ôn goïi soáng yeâu thöông laø ôn goïi caên baûn cuûa chuùng con. Chuùa Gieâsu môøi goïi chuùng con tieán theo con ñöôøng naày: chuùng con haõy ñaùp traû ngaøi baèng thaùi ñoä xin vaâng, nhö thaùnh Adalbertoâ ñaõ laøm. Nhôø vöôït qua nhöõng ích kyû muoán boùp ngheït cuoäc soáng chuùng con, vôùi söùc maïnh cuûa tình yeâu thöông ñoái vôùi Chuùa Kitoâ, chuùng con seõ laø nhöõng keû xaây döïng moät aâu chaâu môùi vaø moät theá giôùi töông lai. Laïy Chuùa, xin haõy sai Chuùa Thaùnh Thaàn xuoáng vaø canh taân boä maët traùi ñaát. Töø coäng ñoaøn Kitoâ ñaàu tieân hoïp nhau trong Nhaø Tieäc Ly, chuùng ta ñaõ laûnh nhaän lôøi caàu nguyeän treân ñöôïc gôïi höùng töø thaùnh vònh, vaø ngaøy hoâm nay cha vui möøng laëp laïi cho chuùng con, nhöõng ngöôøi treû, tröôùc theàm ngaøn naêm thöù ba. Chuùng con ñang soáng trong moät hoaøn caûnh, maø döôùi vaøi khía caïnh naøo ñoù, laø hoaøn caûnh gioáng nhö thôøi cuûa nhöõng ngöôøi Kitoâ ñaàu tieân. Theá giôùi quanh hoï ñaõ khoâng bieát gì ñeán tin möøng. Nhöng hoï ñaõ khoâng naûn loøng. Sau khi laõnh nhaän Chuùa Thaùnh Thaàn, nhöõng ngöôøi Kitoâ ñaàu tieân ñoù ñaõ vaây quanh caùc toâng ñoà, soáng yeâu thöông nhau trong tình huynh ñeä. Hoï bieát roõ mình laø men môùi, maø theá giôùi Roâma ñang xuoáng doác luùc ñoù caàn ñeán. Nhö theá, nhôø hieäp nhaát vôùi nhau trong tình yeâu thöông, hoï ñaõ vöôït qua ñöôïc moïi choáng ñoái. Chuùng con haõy soáng nhö nhöõng ngöôøi Kitoâ ñaàu tieân naày. Chuùng con laø Giaùo Hoäi, ñeå mang ñeán cho theá giôùi ngaøy nay lôøi loan baùo vui töôi veà Tin Möøng. Thaùnh Adalbertoâ ñaõ laø moät ngöôøi phuïc vuï haêng say cuûa Giaùo Hoäi. Chuùng con cuõng haõy soáng gioáng nhö vaäy. Giaùo Hoäi caàn ñeán chuùng con. Sau boán möôi naêm phaûi chòu nhöõng taán coâng, giaùo hoäi ñang soáng ñoäng giöõa chuùng con, maëc duø vôùi bieát bao khoù khaên. Giaùo Hoäi kyø voïng vaøo nhöõng nghò löïc môùi meõ cuûa chuùng con, kyø voïng vaøo söï ñoùng goùp cuûa trí thoâng minh vaø loøng haêng say cuûa chuùng con. Chuùng con haõy tin töôûng vaøo giaùo hoäi, nhö giaùo hoäi tin töôûng vaøo chuùng con. Chuùng con haõy caàu xin Chuùa Thaùnh Thaàn, ñeå Ngaøi hieän dieän trong ñôøi soáng chuùng con. Chuùng ta haõy trôû veà laïi Nhaø Tieäc Ly. Chuùa Gieâsu ñaõ thoåi hôi treân caùc toâng ñoà vaø noùi: Haõy nhaän laáy Chuùa Thaùnh Thaàn. Chuùng con tha toäi cho ai, thì ngöôøi ñoù ñöôïc tha. Chuùng con caàm toäi ai, thì toäi ngöôøi ñoù bò caàm buoäc (Gn 20,21-23). Hôûi chuùng con, nhöõng ngöôøi treû nam nöõ, cha öôùc mong nhöõng lôøi naày ñaëc bieät ôû laïi trong chuùng con, trong trí hieåu vaø trong taâm hoàn chuùng con. Chuùa Thaùnh Thaàn ñaõ ñöôïc trao ban nhö laø nguoàn maïch cuûa söùc maïnh ñeå chieán thaéng toäi loãi. Chæ mình Thieân Chuùa môùi coù quyeàn tha toäi. Trong bí tích hoøa giaûi, Chuùa Kitoâ ban cho chuùng ta hoàng aân cao caû. Neáu chuùng ta bieát soáng hoàng aân ñoù moät caùch trung thaønh, thì noù trôû thaønh moät nguoàn maïch khoâng bao giôø caïn ban cho ta söï soáng môùi. Chuùng con ñöøng queân ñieàu ñoù. Chuùng con haõy bieát vui möøng ñeán muùc laáy aân suõng nôi nguoàn maïch naày, ñeán laõnh nhaän söï chöõa laønh, nieàm vui, hoøa bình, ñeå tham döï vaøo chính söï soáng cuûa Chuùa Kitoâ, Ñaáng laø söï soáng cuûa Thieân Chuùa Cha ñöôïc trao ban trong Chuùa Thaùnh Thaàn. Hôûi caùc baïn treû, cha trao phoù cho chuùng con traùch vuï goùp phaàn moät caùch quyeát ñònh vaøo coâng vieäc rao giaûng phuùc aâm cho ñaát nöôùc chuùng con. Haõy mang Chuùa Kitoâ vaøo trong ngaøn naêm thöù ba. Haõy tin töôûng vaøo Chuùa. Chuùng con ñöøng sôï. Soáng vôùi Chuùa Kitoâ laø moät cuoäc phieâu löu kyø dieäu. Chæ mình Chuùa môùi coù theå trao ban yù nghóa troïn ñaày cho cuoäc soáng. Chæ mình ngaøi laø trung taâm cuûa lòch söû. Haõy soáng nhôø Ngaøi, cuøng vôùi Meï Maria, cuøng vôùi caùc vò thaùnh cuûa ñaát nöôùc chuùng con."

Ñoù laø nhöõng lôøi keâu goïi heát söùc chaân thaønh cuûa ÑTC cho caùc baïn treû taïi Coäng Hoøa Tcheque, trong thaùnh leã saùng hoâm qua, thöù baûy 26/4. Caùc baïn treû nhö bò thu huùt bôûi lôøi ÑTC noùi vôùi hoï. Nhieàu laàn hoï caát haùt leân caâu ngaén: Chuùng con yeâu meán ÑTC, ngaét quaûng baøi giaûng cuûa ÑTC. Nhöng ÑTC khoâng toû ra bò phieàn phöùc, traùi laïi, ngaøi móm cöôøi vaø trao ñoåi vaøi caâu noùi töï phaùt vui mieäng vôùi caùc baïn treû , roài môùi tieáp tuïc baøi giaûng. Nhieàu ngöôøi ñaõ ñeán töø Balan, töø coäng Hoøa Slovak, töø Ñöùc, ñeå tham döï thaùnh leã. Moïi ngöôøi nhö say meâ nhöõng lôøi ÑTC noùi vaø tham döï thaùnh leã heát söùc soát saéng, maëc cho coù traän möa nhoû luùc ñoù.

Sau thaùnh leã, ÑTC ñaõ trôû veà laïi thuû ñoâ Praha, cuõng baèng tröïc thaêng, vaøo luùc 2:30 chieàu, vaø nghæ ngôi taïi toøa söù thaàn toøa thaùnh. Ñeán 5 giôø chieàu, ÑTC duøng xe boïc kín chaén ñaïn, ñi ngang qua khu phoá coå cuûa thuû ñoâ , ñeå ñeán Laâu Ñaøi Praha, xöa kia laø nôi cö nguï cuûa nhöõng hoaøng ñeá, nhöõng nhaø Vua, nhöõng nhaø cai trò vuøng ñaát naày. Toøa Laâu Ñaøi naày ñaõ ñöôïc xaây caát vaøo naêm 880. Vaø hieän nay laø nôi cö nguï chính thöùc cuûa vò nguyeân thuû quoác gia. ÑTC ñeán Laâu Ñaøi Praha, ñeå chaøo thaêm Toång Thoáng Havel, gaëp gôû caùc nhaân vaät caáp cao trong chính phuû vaø ngoaïi giao ñoaøn caïnh coäng hoøa Tcheque. Toång thoáng Havel laø ngöôøi sinh tröôûng taïi Praha, ngaøy 5 thaùng 10 naêm 1936. Sau khi ñaõ hoïc xong trung hoïc, Havel khoâng theå naøo ghi danh vaøo ñaïi hoïc , chæ vì hoà sô lyù lòch gia ñình thuoäc giai caáp tröôûng giaû. Havel phaûi tìm vieäc laøm vaø töï hoïc. OÂng laø moät trong nhöõng keû saùng laäp vaø laø phaùt ngoân vieân cuûa phong traøo "Hieán Chöông 77". Nhieàu laàn bò baét, bò keát aùn tuø, vaø bò caàm tuø toång coäng taát caû laø 5 naêm. OÂng ñöôïc baàu laøm toång thoáng ñaàu tieân cuûa coäng hoøa Tieäp Khaéc, sau bieán coá naêm 1989. Khi coäng hoøa Tieäp Khaéc phaân ra laøm hai, coäng hoøa Slovak, vaø coäng hoøa Tcheque, OÂng Havel , moät vaên só coù taøi vaø vöøa laø moät nhaø pheâ bình vaên hoïc, ñöôïc choïn laøm toång thoáng coäng hoøa Tcheque, ngaøy 26 thaùng gieâng naêm 1993. Ñaây laø laàn thöù tö, OÂng Havel gaëp Ñöùc Gioan Phaoloâ II. Laàn thöù nhaát, laø vaøo naêm 1990, taïi Praha; laàn thöù hai vaøo naêm 1993 taïi Vatican; laàn thöù ba taïi Praha vaøo naêm 1995, vaø laàn naày, laàn thöù tö, cuõng taïi Praha.

Huaán Ñöùc cuûa ÑTC taïi Tu Vieän Bieån Ñöùc BREVNOV, coïng hoøa Tcheque

Sau cuoäc gaëp gôõ vôùi toång thoáng Havel, chính phuû, vaø ngoaïi giao ñoaøn, ÑTC ñeán Tu Vieän Bieån Ñöùc BREVNOV, ñeå gaëp caùc anh chò em beänh nhaân, vaø caùc coäng ñoaøn tu só. Tu vieän Bieån Ñöùc BREVNOV ñaõ ñöôïc chính thaùnh Adalberto thaønh laäp vaøo naêm 992, vaø tu vieän naày ñaõ trôû thaønh nhö laø "Tu Vieän Meï" cuûa taát caû caùc tu vieän Bieån Ñöùc trong vuøng Bohemia, Moravia vaø Sleâsia, töùc laø trong troïn caû vuøng Trung vaø Ñoâng AÂu Chaâu. Cuoäc gaëp gôõ ñaõ dieån ra trong nhaø thôø thaùnh Margeret cuûa Tu Vieän. Trong toaøn coäng hoøa Tcheque ngaøy nay, coù 636 linh muïc doøng, 365 nam tu só, 2180 nöõ tu, 346 thaønh vieân tu hoäi ñôøi.

Trong baøi dieån vaên ñoïc trong dòp naày cho taát caû moïi ngöôøi hieän dieän, ÑTC nhaéc ñeán coâng nghieäp cuûa thaùnh Asdalbertoâ khi thaønh laäp tu vieän naày. Dung maïo cuûa thaùnh nhaân, nhö laø moät tu só Bieån Ñöùc, moät giaùm muïc, moät nhaø truyeàn giaùo, moät vò toâng ñoà cuûa vuøng Ñoâng AÂu, tieáp tuïc aûnh höôûng caû trong thôøi ñaïi hoâm nay, ñeå trình baøy cho taát caû moät neáp soáng trong söï trung thaønh vôùi Chuùa Kitoâ vaø Giaùo Hoäi, vaø coù theå ñi ñeán möùc ñoä laøm chöùng cuoái cuøng cuûa vieäc töû ñaïo. Ngaøi chæ coù moät lyù töôûng soáng duy nhaát, ñöôïc dieån taû baèng caâu toùm taét cuûa nguôøi ghi laïi tieåu söû ñôøi ngaøi, nhö sau: Tö töôûng duy nhaát, yù ñònh duy nhaát laø khoâng ao öôùc ñieàu gì khaùc, khoâng ñi tìm ñieàu gì khaùc, hôn laø Chuùa Kitoâ. Lyù töôûng soáng naày, theo lôøi ÑTC noùi, vaån coøn coù giaù trò cho caû hai neáp soáng Kitoâ: neáp soáng hoøa hôïp vôùi Chuùa Kitoâ chòu ñoùng ñinh qua ñau khoå (töùc neáp soáng cuûa nhöõng anh chò em ñau yeáu ñang coù maët) vaø neáp soáng cuûa söï taän hieán ñaëc bieät cho Thieân Chuùa vaø cho vieäc môû roäng Nöôùc Chuùa (töùc neáp soáng ñôøi taän hieán). Sau nhöõng lôøi chaøo thaêm moïi ngöôøi hieän dieän, ÑTC ñaõ ngoû lôøi caùch rieâng vôùi nhöõng anh chò em ñau yeáu, goïi hoï laø "söùc maïnh aâm thaàm goùp phaàn höõu hieäu xaây döïng giaùo hoäi". Giaùo Hoäi mang ôn nhöõng anh chò em beänh taät, vì hoï quaûng ñaïi vaùc laáy thaäp giaù cuøng vôùi Chuùa Gieâsu, ñeå möu ích cho Giaùo Hoäi. ÑTC ñaõ yeâu caàu nhöõng anh chò em beänh taät daâng nhöõng hy sinh ñau khoå, ñeå caàu nguyeän cho nhöõng yù chæ cuûa ngaøi, cho giaùo hoäi phoå quaùt, trong thôøi gian chuaån bò Ñaïi Naêm Thaùnh 2000. ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

Anh chò em haõy daâng nhöõng ñau khoå cuûa anh chò em ñeå caàu nguyeän cho nhöõng nhu caàu cuûa coâng vieäc taùi rao giaûng tin möøng, cho giaùo hoäi truyeàn giaùo trong ñoù Chuùa coøn khôi daäy caû trong ngaøy nay nhöõng vò töû ñaïo môùi; anh chò em haõy daâng nhöõng ñau khoå ñeå caàu nguyeän cho nhöõng keû soáng xa ñöùc tin, cho nhöõng ai ñaõ maát ñöùc tin. Toâi xin anh chò em haõy caàu nguyeän cho coâng vieäc maø Giaùo Hoäi thöïc hieän taïi ñaát nöôùc anh chò em, caàu nguyeän cho caùc giaùm muïc, linh muïc, cho caùc ôn goïi ñöôïc gia taêng, cho coâng cuoäc ñaïi keát.

ÑTC cuõng ñaõ khoâng queân keâu goïi nhöõng ai coù traùch nhieäm trong xaõ hoäi haõy chuù yù chaêm soùc cho nhöõng ngöôøi ñau khoå beänh taät, haõy thöïc hieän nhöõng chöông trình lieân ñôùi naâng ñôõ nhöõng anh chò em naày. ÑTC caàu mong sao cho söï kính troïng ñoái vôùi söï soáng con ngöôøi, ngay töø luùc khôûi ñaàu cho ñeán luùc cheát töï nhieân, sao cho söï kính troïng ñoù trôû thaønh kho taøng to lôùn cuûa neàn vaên minh taïi ñaát nöôùc ngaøi ñang vieáng thaêm.

Vôùi nhöõng anh chò em soáng ñôøi taän hieán, ÑTC keâu goïi haõy noi göông thaùnh Adalbertoâ soáng keát hôïp ñôøi toâng ñoà vôùi vieäc chieâm nieäm. ÑTC nhaéc laïi nhöõng naêm ñen toái tröôùc ñaây, khi maø caùc tín höõu vaø nhaát laø nhöõng ngöôøi soáng ñôøi taän hieán bò baét buoäc phaûi im hôi laëng tieáng. Trong nhöõng luùc ñoù, caùc tu só nam nöõ ñaõ neâu göông soáng trung thaønh vôùi Giaùo Hoäi, duø phaûi chòu ñau khoå, chòu nhuïc nhaû, bò nhoát trong nhöõng traïi taäp trung, bò boû tuø, bò baét buoäc lao ñoäng nôi caùc haàm moû. ÑTC caûm phuïc tröôùc nhöõng maåu göông soáng anh huøng ñôøi Kitoâ trong thôøi gian khoù khaên ñoù. Trong giai ñoaïn môùi hieän nay, ÑTC khuyeán khích caùc tu só nam nöõ taïi coäng hoøa Tcheque nhö sau:

Nhö laø nhöõng chöùng nhaân vaø tieân tri cho söï sieâu vieät cuûa ñôøi soáng con ngöôøi, anh chò em haõy ñeå cho Lôøi Chuùa thoâi thuùc höôùng daån, vöøa soáng theo Chuùa Kitoâ cho ñeán taän cuøng, vaø coá gaéng heát söùc mình ñeå ñaït ñeán söï troïn laønh cuûa tình baùc aùi: haõy soáng thaùnh thieän; ñoù laø toång hôïp cuûa moïi chöông trình soáng ñôøi taän hieán, trong vieãn töôïng canh taân tröôùc theàm ngaøn naêm thöù ba. Anh chò em ñöøng queân raèng, anh chò em, nhöõng con ngöôøi nam nöõ ñaõ taän hieán cho Thieân Chuùa, anh chò em coù moät lòch söû cao caû caàn ñöôïc xaây leân. Ñaây laø lòch söû cuûa söï trung thaønh môùi ñoái vôùi Chuùa Kitoâ vaø anh chò em. Anh chò em phaûi vieát ra lòch söû naày trong moät theá giôùi coù nhieàu vaán ñeà cuï theå vaø khaån thieát, ñang caàn ñeán söï ñoùng goùp quaûng ñaïi cuûa anh chò em.

ÑTC löu yù moät ñieåm quan troïng cho ñôøi hoaït ñoäng cuûa caùc tu só nam nöõ taïi Coäng Hoøa Tcheque, nhö sau:

Trong khi hoaït ñoäng, anh chò em haõy luoân soáng trong söï hieäp thoâng vôùi nhöõng chæ daån cuûa thaåm quyeàn giaùo hoäi. Khoâng coù giaùo hoäi, ñoài taän hieán trôû thaønh ñieàu khoâng theå hieåu ñöôïc. Giaùo hoäi caàn ñeán anh chò em. Giaùo hoäi bieåu loä söï phong phuù cuûa mình qua anh chò em. Anh chò em ñöøng ñi tìm ñieàu gì khaùc ngoaøi Chuùa Kitoâ. Ñoù cuõng laø lyù töôûng soáng cuûa thaùnh Adalbertoâ.

Cuoäc gaëp gôõ vôùi anh chò em beänh nhaân vaø caùc tu só nam nöõ keát thuùc ngaøy vieáng thaêm cuûa ÑTC hoâm qua, thöù baûy 26/4/97.


Back to Radio Veritas Home Page