Baøi Giaûng cuûa ÑTC
thaùnh leã Voïng Phuïc Sinh 29/03/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi ñieåm ñaùng chuù yù trong baøi giaûng Voïng Phuïc Sinh cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II, trong thaùnh leã Voïng Phuïc Sinh 29/03/97.

Luùc 8 giôø toái thöù baûy, giôø Roma, töùc laø luùc 2 giôø saùng Chuùa Nhaät Phuïc Sinh, giôø Vieät Nam, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ chuû söï Leã Voïng Phuïc Sinh, taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ. Leã Voïng Phuïc Sinh ñaõ ñöôïc baét ñaàu vôùi Nghi Thöùc ñaëc bieät, laø nghi thöùc Laøm Pheùp Löûa Môùi, ñöôïc thaép saùng Ngoïn Neán Phuïc Sinh, Töôïng Tröng Cho Chuùa Kitoâ Phuïc Sinh, AÙnh Saùng cuûa Theá gian. Chuùa Gieâsu Kitoâ ñaõ soáng laïi töø coõi cheát. Cuoäc Vöôït Qua cuûa Ngaøi ban cho nhaân loaïi ôn cöùu roãi, ôn ñöôïc vöôït qua khoûi boùng toái toäi loãi, ñeå böôùc vaøo söï soáng, vaø soáng ñôøi ñôøi. Vì theá, chuû ñeà chính cuûa baøi giaûng cuûa ÑTC trong thaùnh Leã Voïng Phuïc sinh toái hoâm qua, laø chuû ñeà: Chuùa Kitoâ Phuïc Sinh laø aùnh saùng, laø söï soáng cho moïi ngöôøi. ÑTC ñaõ trích laïi caâu 4, chöông 1, phuùc aâm theo thaùnh Gioan: "Nôi Ngaøi coù söï soáng, vaø söï soáng laø aùnh saùng soi moïi ngöôøi". Ñeâm voïng Phuïc sinh laø ñeâm trôû thaønh ñeâm maïc khaûi ñaëc bieät cho söï soáng ñaõ trôû thaønh aùnh saùng cho con ngöôøi. Vaø toaøn theå Giaùo Hoäi ñeàu tham döï vaøo söï maïc khaûi naày.

Theo thoâng leä, ÑTC ñaõ ban bí tích röûa toäi cho nhöõng anh chò em taân toøng, trong ñeâm voïng Phuïc sinh naày. Coù hai ngöôøi ñeán töø Albania vaø hai ngöôøi ñeán töø Zair, laø hai vuøng ñaát hieän ñang xaûy ra nhöõng thaûm caûnh cho bieát bao ngöôøi, naïn nhaân cuûa baïo löïc vaø chieán tranh. Vieäc choïn nhöõng anh chò em ñeán töù Albania vaø Zair, ñeå laõnh nhaän bí tích Röûa Toäi töø tay ÑTC trong dòp long troïng naày cuûa ñeâm Voïng Phuïc Sinh, noùi leân moät chuû yù ñaëc bieät cuûa ÑTC. Vì theá cuõng trong chính baøi giaûng, khi ngoû lôøi rieâng cho nhöõng anh chò em taân toøng, ÑTC ñaõ noùi nhö sau: Xin Chuùa thöông laéng nghe tieáng keâu caàu cuûa nhöõng ngöôøi ngheøo, vaø xin Chuùa höôùng daãn hoï treân con ñöôøng tieán ñeán Hoøa Bình vaø töï do. Nhöõng anh chò em khaùc thì ñeán töø Benin, töø Capo Verde, töø Trung Quoác, töø Taiwan. Toâi xin caàu nguyeän cho töøng ngöôøi trong anh chò em, ngoõ haàu anh chò em luoân laø nhöõng ngöôøi chöùng trung thaønh cho Phuùc aâm cuûa Chuùa.

ÑTC noùi tieáp nhö sau: Nhöõng baøi ñoïc trong phaàn Phuïng Vuï Lôøi Chuùa cuûa Leã Voïng Phuïc Sinh lieân keát laïi hai yeáu toá löûa vaø Nöôùc. Löûa trao ban aùnh saùng, vaø Nöôùc trôû thaønh moâ chaát cho bí tích taùi sinh, töùc bí tích röûa toäi: Neáu ai khoâng sinh ra laïi bôûi Nöôùc vaø Thaùnh Thaàn, thì khoâng theå naøo vaøo ñöôïc Nöôùc Chuùa. Cuoäc vöôït qua cuûa daân Do thaùi ngang qua bieån ñoû, nghóa laø söï giaûi phoùng khoûi caûnh noâ leä beân Ai caäp, laø hình aûnh laon baùo tröôùc cho bí tích nhaém giaûi thoaùt daân chuùng ra khoûi söï noâ leä cuûa toäi loãi. Thaùnh Phaoloâ ñaõ trình baøy nhöõng ñieàu vöøa noùi treân trong thô gôûi Giaùo Ñoaøn Roma nhö sau: Anh em khoâng bieát raèng, khi chuùng ta ñöôïc thanh taåy nhaân danh Chuùa Gieâsu, laø chuùng ta ñöôïc thanh taåy trong caùi cheát cuûa Chuùa hay sao? Nhôø qua bí tích röûa toäi, chuùng ta cuõng ñöôïc an taùng vôùi ngöôøi trong caùi cheát, ngoõ haàu, nhö Chuùa Kitoâ ñöôïc soáng laïi töø coûi cheát, nhôø vinh quang cuûa Thieân Chuùa Cha, nhö theá, chuùng ta cuõng coù theå böôùc ñi trong cuoäc soáng môùi." (Rom 6,3-4). Nhöõng lôøi treân höôùng daån chuùng ta vaøo trung taâm cuûa söï thaät Kitoâ. Caùi cheát cuûa Chuùa Kitoâ, caùi cheát cöùu roãi, laø khôûi ñaàu cho cuoäc böôùc vaøo söï soáng, ñöôïc bieåu loä trong söï phuïc sinh cuûa Chuùa: "Neáu chuùng ta cheát cuøng vôùi Chuùa Kitoâ, thì chuùng ta tin raèng chuùng ta cuõng seõ soáng vôùi Chuùa, vöøa bieát raèng Chuùa Kitoâ töø coûi cheát soáng laïi, Nguôøi seõ khoâng coøn cheát nöõa. Söï cheát khoâng coøn quyeàn gì treân Ngaøi nöõa". (Roma 6,8-9).

Laéng nghe Lôøi Chuùa, Giaùo Hoäi cöû haønh Leã Voïng Phuïc Sinh vôùi taâm tình chôø ñôïi bieán coá ñaõ xaûy ra caùch ñaây 2000 naêm: bieán coá Chuùa Phuïc sinh. Nhöõng ngöôøi nöõ Gieârusalem ñeán moà Chuùa vaø gaëp moà troáng. Hoï baát ngôø nghe ñöôïc lôøi loan baùo: Caùc ngöôøi ñi tìm Chuùa Gieâsu Nazareth, Ñaáng ñaõ chòu ñoùng ñinh. Ngaøi ñaõ soáng laïi roài, khoâng coøn ôû ñaây nöõa. Haõy nhìn xem nôi ñaõ an taùng Ngaøi. Giôø ñaây, haõy ñi. Haõy noùi cho caùc moân ñeä cuûa Ngaøi vaø cho Pheâroâ laø Ngaøi ñi tröôùc caùc oâng ñeán Galileâa. Caùc oâng seõ gaëp ngaøi nôi ñoù, nhö ngöôøi ñaõ noùi tröôùc. (Mc 16,6-7). Giaùo Hoäi giôø ñaây tuï hoïp nhau ñeå laéng nghe lôøi chöùng Chuùa ñaõ soáng laïi, vaø baøy toû nieàm vui möøng cuûa mình.Vaø ÑTC leân tieáng keâu goïi moïi thaønh phaàn Giaùo Hoäi haõy ñoùn nhaän nieàm vui cuûa Giaùo Hoäi, vì Chuùa ñaõ soáng laïi thaät Alleluia. Ñoù laø vaøi tö töôûng chính trong baøi giaûng cuûa ÑTC trong leã Voïng Phuïc Sinh, toái hoâm qua, taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ ÔÛ Roma.


Back to Radio Veritas Home Page