Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
thöù Saùu Tuaàn Thaùnh 28/03/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng Lôøi Huaán Ñöùc cuûa ÑTC vaøo cuoái nhöõng chaëng ñaøng thaùnh giaù, ngaøy Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh 28/03/97.

"Chuùa Kitoâ ñaõ vaâng lôøi cho ñeán cheát vì chuùng ta, vaø cheát treân thaäp giaù" (Phil 2,8).

1. Nhöõng lôøi treân cuûa Thaùnh Phaoloâ toâng ñoà toùm keát söù ñieäp maø Ngaøy Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh muoán thoâng truyeàn cho chuùng ta. Trong ngaøy thöù saùu tuaàn thaùnh naày, Giaùo Hoäi khoâng cöû haønh Bí Tích Thaùnh Theå, döôøng nhö ñeå nhaán maïnh raèng trong ngaøy thöïc hieän hy leã ñaåm maùu cuûa Chuùa Gieâsu treân thaäp Giaù, thì ngöôøi ta khoâng theå thöïc hieän hy leã ñoù moät caùch khoâng ñoå maùu, trong bí tích. Phuïng vuï Thaùnh Theå ñöôïc thay theá baèng nghi thöùc ñaày yù nghóa veà vieäc suy toân thaäp giaù, maø toâi ñaõ chuû söï taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ. Nhöõng ai ñaõ tham döï nghi thöùc ñoù, chaéc chaén coøn caûm nghieäm trong taâm hoàn mình nhöõng taâm tình rung ñoäng khi nghe nhöõng baøi ñoïc phuïng vuï noùi veà cuoäc thöông khoù cuûa Chuùa.

Laøm sao maø khoâng caûm ñoäng bôûi lôøi moâ taû cuûa Tieân Tri Isaia veà con ngöôøi ñau khoå, bò khinh thò, bò con ngöôøi choái boû. Ngaøi ñaõ mang laáy gaùnh naëng nhöõng khoå ñau cuûa chuùng ta, ñaõ bò Thieân Chuùa haønh haï vì nhöõng toäi loãi cuûa chuùng ta? (x. Is 53,3tt). Vaø laøm sao ta coù theå soáng höõng hôø voâ taâm tröôùc nhöõng lôøi than vaø nöôùc maét cuûa Chuùa Kitoâ, ñöôïc taùc giaû thô Dothaùi nhaéc laïi, nôi chöông 5 caâu 7 ?

Giôø ñaây, ñi laàn theo nhöõng chaëng ñaøng Thaùnh Giaù, chuùng ta ñaõ suy ngaém nhöõng giai ñoaïn cuûa thaûm kòch Thöông Khoù: Chuùa Kitoâ vaùc laáy thaäp giaù, Chuùa ngaõ quî döôùi söùc naëng cuûa Thaäp giaù, ñaõ haáp hoái treân thaäp giaù, vaø vaøo phuùt choùt ñaõ caàu nguyeän cuøng Thieân Chuùa Cha: Laïy Cha, con phoù linh hoàn con trong tay Cha (Lc 23,46), noùi leân söï phoù thaùc hoaøn toaøn cuûa Ngaøi.

Ngaøy hoâm nay, chuùng ta chuù yù höôùng veà Thaäp Giaù. Chuùng ta haõy suy nieäm Maàu Nhieäm Thaäp Giaù, ñöôïc thöïc hieän lieân læ qua caùc theá kæ, trong hy teá cuûa bieát bao tín höõu nam nöõ, ñöôïc keát hieäp vôùi caùi cheát cuûa Chuùa Kitoâ qua vieäc töû ñaïo. Chuùng ta suy ngaém côn haáp hoái vaø caùi cheát cuûa Chuùa, ñöôïc tieáp tuïc trong thôøi ñaïi chuùng ta nôi söï ñau khoå cuûa caùc caù nhaân vaø caùc daân toäc bò chieán tranh vaø baïo löïc thöû thaùch. Nôi ñaâu con ngöôøi bò xuùc phaïm vaø bò gieát, thì ôû ñoù chính Chuùa Kitoâ bò xuùc phaïm vaø ñoùng ñinh. Maàu nhieäm Ñau khoå, maàu nhieäm cuûa Tình Yeâu bò thaát baïi. Chuùng ta haõy thinh laëng suy nghó tröôùc maàu nhieäm khoân löôøng naày.

Ñaây laø goã thaùnh giaù, nôi treo Chuùa Kitoâ, Ñaáng cöùu ñoä traàn gian. Chuùng ta haõy ñeán thôø laïy.

Thaùnh Giaù chieáu saùng ñaëc bieät chieàu thöù saùu tuaàn thaùnh, luùc keát thuùc Ñaøng Thaùnh Giaù, taïi Hí Tröôøng Colosseâoâ naày, nôi cuûa Thaønh Roma coå, ñöôïc lieân keát vôùi cuoäc töû ñaïo cuûa nhöõng ngöôøi Kitoâ ñaàu tieân. Vaø do ñoù, ñaây laø nôi thích hôïp ñaëc bieät, ñeå haèng naêm, chuùng ta soáng laïi cuoäc thöông khoù vaø caùi cheát cuûa Chuùa Kitoâ. Ñaây laø goã thaùnh giaù. Bieát bao anh chò em nam nöõ chuùng ta trong ñöùc tin ñaõ tham döï vaøo thaäp giaù cuûa Chuùa Kitoâ trong thôøi nhöõng cuoäc baùch haïi Roma. Baûn Vaên daønh cho chuùng ta suy nieäm trong khi ñi ñaøng Thaùnh Giaù naày, ñaõ ñöôïc soaïn ra bôûi Ngöôøi anh em ñaùng kính, Ñöùc Thöôïng Phuï Karekin I, Giaùo Chuû toái cao cuûa taát caû ngöôøi Armeni. Toâi xin chaân thaønh caùm ôn ngaøi vaø nhôù laïi laàn ngaøi môùi ñeán thaêm toâi, toâi xin gôûi lôøi chaøo ngaøi vaø taát caû nhöõng ngöôøi Kitoâ Armeni. Toâi gôûi lôøi chaøo ñeán Ñöùc TGM Nerses Bozabalian, ñaõ ñeán tham döï Ñaøng Thaùnh Giaù vôùi chuùng ta, ñaïi dieän cho Toøa Giaùo Chuû Armeni. Nhieàu anh chò em nam nöõ cuûa giaùo hoäi Armeni vaø cuûa quoác gia Armeni, ñaõ tham döï vaøo thaäp giaù cuûa Chuùa Kitoâ baèng vieäc hy sinh maïng soáng cuûa hoï. Trong söï hieäp thoâng vôùi hoï vaø vôùi taát caû nhöõng ai treân khaép theá giôùi, taïi moïi ñaïi luïc, taïi moïi quoác gia treân theá giôùi, ñang tham döï vaøo thaäp giaù cuûa Chuùa Kitoâ baèng ñau khoå phaûi chòu vaø baèng caùi cheát cuûa hoï, chuùng toâi muoán laëp laïi raèng: Ñaây laø goã thaùnh giaù, nôi treo Chuùa Kitoâ, Ñaáng cöùu ñoä traàn gian. Chuùng ta haõy ñeán thôø laïy ngaøi.

Khi boùng ñeâm ñaõ phuû xuoáng, hình aûnh huøng hoàn cho maàu nhieäm bao phuû cuoäc ñôøi chuùng ta, chuùng con keâu leân Chuùa, höôùng veà Thaäp Giaù cuûa ôn cöùu roãi chuùng ta, ñöùc tin chuùng ta.

Laïy Chuùa, moät nguoàn aùnh saùng phaùt töø thaäp giaù Chuùa. Trong caùi cheát cuûa Chuùa, caùi cheát cuûa chuùng con bò ñaùnh baïi, vaø chuùng con ñöôïc chuùa ban cho nieàm hy voïng Phuïc Sinh. Ñöôïc gaén vaøo thaäp giaù Chuùa, chuùng con soáng tin töôûng mong chôø ngaøy trôû laïi cuûa Chuùa, Laïy Chuùa Gieâsu, Ñaáng cöùu chuoäc chuùng con. Laïy Chuùa, chuùng con loan truyeàn vieäc Chuùa chòu cheát, vaø tuyeân xöng vieäc Chuùa soáng laïi, cho ñeán khi Chuùa laïi ñeán. Amen


Back to Radio Veritas Home Page