Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 23/02/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh truyeàn tin tröa Chuùa Nhaät vôùi ÑTC (CN 23/2/97)

Chuùa Nhaät vöøa qua, 23/2, laø Chuùa Nhaät II muøa Chay. Vaø baøi phuùc aâm nhaéc laïi bieán coá Chuùa Bieán Hình. Vì theá, tröôùc khi ñoïc kinh truyeàn tin tröa vôùi caùc tín höõu, ÑTC ñaõ noùi veà yù nghóa cuûa bieán coá Chuùa Bieán Hình, trong khung caûnh muøa chay. ÑTC ñaõ môû ñaàu baøi ngoû nhö sau:

Lôøi ÑTC:

1. Anh chò em raát thaân meán, Vaøo Chuùa Nhaät II Muøa Chay, phuïng vuï nhaéc laïi bieán coá Chuùa Bieán Hình treân nuùi Tabor. Ñaây laø maïc khaûi veà vinh quang cuûa Chuùa, tröôùc thöû thaùch toät cuøng cuûa thaäp giaù, vaø baùo tröôùc chieán thaéng phuïc sinh. Pheâroâ, Giacoâbeâ vaø Gioan laø nhöõng chöùng nhaân cuûa bieán coá ñaëc bieät naày. Phuùc aâm keå laïi laø Chuùa Gieâsu ñöa caùc ngaøi ra nôi rieâng, ñem caùc ngaøi leân nuùi vôùi mình (Mc 9,2). Vieäc caùc moân ñeä ñi leân nuùi Tabor laøm cho chuùng ta suy nghó veà con ñöôøng thoáng hoái trong thôøi gian muøa chay naày. Muøa chay laø moät cuoäc haønh trình leân cao. Laø moät lôøi môøi goïi khaùm phaù laïi söï thinh laëng trao ban an bình vaø laøm ta suy nieäm. Ñaây laø moät coá gaéng thanh luyeän con tim khoûi toäi loãi laøm cho taâm hoàn ra naëng neà. Ñaây laø moät cuoäc haønh trình thaät ñoøi hoûi, nhöng höôùng ta ñeán muïc tieâu ñaày veû ñeïp, söï choùi saùng vaø nieàm vui.

2. Trong bieán coá bieán hình, ngöôøi ta nghe tieáng Thieân Chuùa Cha phaùn: Ñaây laø Con Ta yeâu quyù, haõy nghe lôøi Nguôøi. Trong nhöõng lôøi naày, coù tích chöùa troïn caû chöông trình soáng muøa chay. Chuùng ta caàn ñaët mình laéng nghe Chuùa Gieâsu. Chuùa maïc khaûi cho chuùng ta bieát Thieân Chuùa Cha, bôûi vì, nhö laø Con Thieân Chuùa, Chuùa Gieâsu laø hình aûnh höõu hình cuûa Thieân Chuùa voâ hình. Ñoàng thôøi, nhö laø con ngöôøi thaät, Chuùa maïc khaûi cho chuùng ta bieát mình laø nhö theá naøo, Chuùa maïc khaûi cho con ngöôøi bieát veà chính mình. Chuùng ta ñöøng sôï Chuùa Kitoâ. Khi naâng chuùng ta leân ngang haøng vôùi söï soáng thaàn linh cuûa Ngaøi, Chuùa Gieâsu khoâng caát chuùng ta ra khoûi nhaân tính cuûa mình, nhöng ngöôïc laïi, Chuùa laøm cho chuùng ta trôû neân nhaân baûn hôn, ban cho cuoäc soáng caù nhaân cuõng nhö xaõ hoäi chuùng ta moät yù nghóa troïn ñaày. Vieãn töôïng ñaïi naêm thaùnh cuõng môøi goïi chuùng ta khaùm phaù laïi Chuùa Gieâsu Kitoâ moät caùch soáng ñoäng hôn, Naêm 97 naày laø naêm thöù nhaát cuûa coâng cuoäc chuaån bò, vaø môøi goïi chuùng ta chieâm ngaém Chuùa Kitoâ, moät söï chieâm ngaém ñöôïc nuoâi döôõng baèng phuùc aâm vaø lôøi caàu nguyeän, ñi keøm luoân luoân vôùi vieäc trôû laïi thaät söï, vöøa khoâng ngöøng khaùm phaù laïi tình baùc aùi nhö laø quy luaät cho cuoäc soáng haèng ngaøy cuûa chuùng ta.

3. Anh chò em raát thaân meán, chuùng ta haõy nhìn leân Meï Maria, Ngöôøi Nöõ Ñoàng Trinh luoân laéng nghe, luoân saün saøng ñoùn nhaän vaø gìn giöõ trong taâm hoàn moïi lôøi cuûa Con Thieân Chuùa. Phuùc aâm goïi Meï laø keû coù phuùc vì ñaõ tin vaøo Lôøi Chuùa seõ ñöôïc thöïc hieän. Xin Meï giuùp chuùng ta böôùc vaøo trong hoøa hôïp saâu xa vôùi Lôøi Chuùa, ngoû haàu Chuùa Kitoâ trôû thaønh aùnh saùng höôùng daån troïn caû cuoäc ñôøi chuùng ta.

Sau nhöõng lôøi treân, ÑTC ñoïc kinh truyeàn tin vôùi moïi tín höõu hieän dieän.


Back to Radio Veritas Home Page