Baøi giaûng cuûa ÑTC
trong thaùnh leã
Phong Töôùc Hieäu Tieán Só Hoäi Thaùnh
cho Thaùnh Nöõ Teâreâsa Haøi Ñoàng

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Baøi giaûng cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II trong thaùnh leã Chuùa Nhaät Truyeàn Giaùo. ÑTC nhaéc laïi nhöõng ñieåm noåi baäc trong cuoäc ñôøi vaø con ñöôøng thieâng lieâng cuûa Thaùnh Teâreâsa Gieâsu Haøi Ñoàng vöøa ñöôïc phong töôùc hieäu "Tieán Só Hoäi Thaùnh".

ÑTC tröôùc heát nhaéc ñeán yù nghóa cuûa Ngaøy Chuùa Nhaät Truyeàn Giaùo vaø söï truøng hôïp "coá yù" cuûa vieäc phong töôùc hieäu Tieán Só Hoäi Thaùnh cho Thaùnh Nöõ Teâreâsa, quan thaày cuûa caùc xöù truyeàn giaùo vaøo ñuùng ngaøy Chuùa Nhaät naày. Sau ñoù, ÑTC noùi veà dung maïo vaø con ñöôøng thieâng lieâng cuûa Thaùnh Teâreâsa Gieâsu Haøi Ñoàng, nhö sau:

2. Teâreâsa Martin, moät nöõ tu doøng kính taïi Lisieux, ñaõ heát söùc ao öôùc trôû thaønh nhaø truyeàn giaùo. Vaø ñaõ thaät söï laø nhaø truyeàn giaùo, ñeán ñoä ñöôïc phong laøm Vò Boån Maïng cuûa caùc Xöù Truyeàn Giaùo. Chính Chuùa Gieâsu ñaõ chæ cho thaùnh Teâreâsa bieát coù theå soáng ôn goïi truyeàn gíao ñoù nhö theá naøo: trong vieäc thöïc haønh troïn veïn giôùi raên yeâu thöông, thaùnh nöõ ñaõ ñaët mình vaøo trong trung taâm cuûa söù maïng cuûa giaùo hoäi, vaø naâng ñôõ nhöõng vò rao giaûng Phuùc aâm baèng söùc maïnh huyeàn nhieäm cuûa vieäc caàu nguyeän vaø vieäc röôùc leã laûnh nhaän Mình Maùu Thaùnh Chuùa. Nhö theá Thaùnh Nöõ ñaõ thöïc hieän ñieàu ñöôïc Coâng Ñoàng Vatican II nhaán maïnh, khi daïy raèng Giaùo Hoäi töï baûn chaát laø truyeàn giaùo (x. Ad gentes,2). Khoâng phaûi chæ nhöõng ai ñaõ choïn cuoäc soáng ra ñi truyeàn giaùo, nhöng coøn taát caû nhöõng keû ñaõ laûnh nhaän bí tích Röûa Toäi, moät caùch naøo ñoù, ñeàu ñöôïc sai ñi truyeàn giaùo cho caùc daân nöôùc. Vì theá maø Cha ñaõ muoán choïn ngaøy Chuùa Nhaät Truyeàn Giaùo ñeå tuyeân boá töôùc hieäu Tieán Só Hoäi Thaùnh phoå quaùt cho thaùnh nöõ Teâreâsa Gieâsu Haøi Ñoàng vaø Thaùnh Nhan, moät ngöôøi nöõ treû tuoåi, soáng ñôøi chieâm nieäm.

3. Khoâng ai maø khoâng nhìn thaáy raèng ngaøy hoâm nay ñang ñöôïc thöïc hieän moät ñieàu laï luøng. Thaùnh Teâreâsa thaønh Lisieux ñaõ khoâng toát nghieäp Ñaïi Hoïc hay hoïc qua nhöõng moân hoïc naøo caû. Thaùnh nöõ ñaõ qua ñôøi luùc coøn treû; tuy nhieân, töø nay trôû veà sau, thaùnh nöõ ñöôïc toân kính nhö laø "vò tieán só cuûa Hoäi Thaùnh", moät söï nhìn nhaän coù giaù trò ñöa thaùnh nöõ vaøo trong söï toân troïng cuûa toaøn theå coäng ñoàng Kitoâ, vöôït quaù ñieàu maø moät "vaên baèng Ñaïi Hoïc" coù theå laøm.

Thaät vaây, khi quyeàn Giaùo Huaán Giaùo Hoäi tuyeân boá moät vò naøo ñoù "Tieán só Hoäi Thaùnh", thì Giaùo Hoäi muoán löu yù cho taát caû moïi tín höõu, vaø moät caùch ñaëc bieät cho taát caû nhöõng ai ñang chu toaøn trong giaùo hoäi coâng vieäc phuïc vuï caên baûn laø giaûng huaán, hay ñang chu toaøn traùch vuï ñaày teá nhò cuûa vieäc nghieân cöùu vaø giaûng daïy thaàn hoïc, bieát raèng giaùo lyù ñöôïc tuyeân xöng vaø ñöôïc rao giaûng cuûa vò thaùnh tieán só ñoù, coù theå duøng laøm ñieåm quy chieáu, khoâng nhöõng vì noù phuø hôïp vôùi söï thaät maïc khaûi, nhöng vì noù coøn mang ñeán moät aùnh saùng môùi cho nhöõng maàu nhieäm Ñöùc Tin, mang ñeán moät söï hieåu saâu xa hôn veà Maàu Nhieäm Chuùa Kitoâ.

4. Trong soá nhöõng vò tieán só Hoäi Thaùnh, thaùnh Teâreâsa Gieâsu Haøi Ñoàng vaø Thaùnh Nhan, laø vò treû nhaát, nhöng con ñöôøng thieâng lieâng cho thaáy laø thaät tröôûng thaønh, vaø nhöõng tröïc giaùc ñöùc tin ñöôïc dieån taû trong caùc taùc phaåm cuûa thaùnh nöõ, laø thaät bao la roäng raûi vaø saâu xa, ñeán ñoä laøm cho thaùnh nöõ coù ñöôïc choå ñöùng cuûa mình giöõa nhöõng baäc thaày thieâng lieâng vó ñaïi.

Trong böùc toâng thô maø toâi ñaõ trích laïi trong dòp naày, toâi ñaõ nhaán maïnh ñeán vaøi khía caïnh noåi baät cuûa giaùo lyù cuûa thaùnh nöõ. Nhöng laøm sao maø khoâng nhaéc laïi nôi ñaây, ñieàu maø ngöôøi ta coù theå xem nhö laø choùp ñænh cuûa giaùo lyù cuûa thaùnh nöõ, do töø lôøi thaùnh nöõ keå laïi veà vieäc ngaøi khaùm phaù ôn goïi cuûa mình trong Giaùo Hoäi? Ñoaïn töï thuaät ñoù nhö sau:

"Tình Thöông Baùc AÙi laø chìa khoùa cuûa ôn goïi toâi. Toâi ñaõ hieåu raèng, neáu Giaùo Hoäi coù moät thaân theå, goàm coù nhieàu chi theå, thì Giaùo Hoäi khoâng thieáu nhöõng chi theå cao thöôïng. Toâi ñaõ hieåu raèng Giaùo Hoäi coù moät traùi tim, vaø traùi tim naày chaùy löûa yeâu meán. Toâi ñöôïc hieåu raèng chæ tình yeâu thöông môùi laøm cho caùc chi theå cuûa Giaùo Hoäi hoaït ñoäng, raèng neáu tình thöông bò taét ñi, caùc toâng ñoà khoâng rao giaûng phuùc aâm nöõa, caùc vò töû ñaïo seõ khoâng chòu ñoå maùu mình ra nöõa. Toâi ñaõ hieåu raèng tình yeâu thöông bao goàm taát caû moïi ôn goïi.. Baáy giôø trong nieàm vui traøo daâng, toâi ñaõ thoát leân nhö sau: Laïy Chuùa Gieâsu, tình yeâu cuûa con, Con ñaõ gaëp ñöôïc ôn goïi cuûa con roài. Ôn goïi cuûa con, chính laø tình yeâu" (MS B,, 3 V). Ñoù laø trang nhaät kyù ñaùng phuïc, töï noù ñuû ñeå chöùng minh raèng ngöuôøi ta coù theå aùp duïng cho thaùnh Teâreâsa ñoaïn phuùc aâm maø chuùng ta vöøa nghe qua trong phaàn phuïng vuï lôøi Chuùa: Laïy Cha, laø Chuùa trôøi ñaát, con daâng lôøi chuùc tuïng cha, vì Cha ñaõ maïc khaûi cho nhöõng keû beù nhoû bieát vaø giaáu khoâng cho keû khoân ngoan taøi trí bieát" (Mt 11,25).

5. Thaùnh Teâreâsa thaønh Lisieux khoâng nhöõng ñaõ lænh hoäi vaø thuaät laïi chaân lyù saâu xa cuûa tình yeâu nhö laø trung taâm vaø con tim cuûa Giaùo Hoäi, nhöng thaùnh nöõ coøn soáng heát söùc troïn veïn söï thaät ñoù trong cuoäc ñôøi ngaén nguûi cuûa mình. Chính söï hoøa hôïp giöõa giaùo lyù vaø kinh nghieäm cuï theå, giöõa söï thaät vaø ñôøi soáng, giöõa vieäc giaûng daïy vaø thöïc haønh, (chính söï söï hoøa hôïp naày) chieáu saùng thaät roõ raøng trong söï thaùnh thieän, vaø laøm cho thaùnh nöõ trôû thaønh maåu göông ñaëc bieät thu huùt nhöõng ngöôøi treû vaø nhöõng ai ñi tìm yù nghóa thaät cho ñôøi soáng hoï.

Tröôùc caùi troáng roång cuûa nhieàu lôøi noùi, thaùnh nöõ Teâreâsa trình baøy moät giaûi phaùp khaùc, trình baøy Lôøi Cöùu Roãi duy nhaát, Lôøi maø moät khi ñöôïc hieåu vaø soáng trong söï im laëng, trôû thaønh nguoàn maïch cho ñôøi soáng ñöôïc canh taân. Ñoái dieän vôùi moät neàn vaên hoùa duy lyù vaø thöôøng quaù bò xaâm chieám bôûi chuû nghóa duy vaät thöïc haønh, thaùnh nöõ Teâreâsa ñeà ra, moät caùch ñôn sô nhöng khoâng gì cöôûng laïi ñöôïc, ñeà ra "con ñöôøng nhoû, con ñöôøng daån ñeán bí quyeát cuûa moïi cuoäc soáng baèng vieäc trôû veà laïi vôùi ñieàu thieát yeáu: ñoù laø Tình Yeâu Thieân Chuùa; Tình Yeâu naày bao boïc vaø thaám nhaäp moïi cuoäc soáng con ngöôøi. Trong moät thôøi ñaïi nhö thôøi ñaïi chuùng ta hoâm nay, moät thôøi ñaïi thöôøng bò ghi daáu bôûi neàn vaên hoùa ñeà cao caùi taïm bôï haûo huyeàn vaø bôûi tinh thaàn tìm höôûng laïc thuù, Thaùnh Nöõ Taân Tieán Só Hoäi Thaùnh cho thaáy coù taøi taùc ñoäng höõu hieäu ñaëc bieät, ñeå soi saùng tinh thaàn vaø con tim cuûa nhöõng ai khao khaùt tình thöông vaø söï thaät. Trong tình yeâu haêng say ñoái vôùi coâng cuoäc rao giaûng Phuùc aâm, thaùnh Teâreâsa chæ coù moät lyù töôûng maø thoâi, nhö chính thaùnh nöõ ñaõ noùi nhö sau: Ñieàu maø chuùng ta xin Chuùa, laø ñöôïc laøm vieäc cho danh Chuùa ñöôïc caû saùng, laø yeâu meán Chuùa vaø laøm cho Chuùa ñöôïc yeâu meán" (thô 220). Con ñöôøng maø thaùnh nöõ ñaõ ñi qua ñeå ñaït ñeán lyù töôûng soáng naày, khoâng phaûi laø con ñöôøng cuûa nhöõng coâng vieäc to lôùn, ñöôïc daønh rieâng cho moät soá ít, nhöng ngöôïc laïi laø con ñöôøng vöøa taàm taát caû moïi ngöôøi, con ñöôøng nhoû, con ñöôøng cuûa söï tin töôûng vaø phoù thaùc hoaøn toaøn chính mình cho aân suõng cuûa Chuùa. Ñaây khoâng phaûi laø con ñöôøng taàm thöôøng, bò haï thaáp xuoáng, nhö theå ñaây laø con ñöôøng ít ñoøi hoûi hôn. Trong thöïc teá, ñaây laø con ñöôøng raát ñoøi hoûi, nhö Phuùc AÂm Chuùa luoân luoân laø moät ñieàu ñoøi hoûi. Ñaây laø con ñöôøng trong ñoù ngöôøi ta ñöôïc thaám nhuaàn trong yù thöùc phoù thaùc ñaày tin töôûng vaøo tình thöông nhaân töø cuûa Thieân Chuùa, Ñaáng laøm cho nheï ñi caû söï daán thaân thieâng lieâng nghieâm khaéc nhaát.

Keát thuùc baøi giaûng, ÑTC daâng leân Thieân Chuùa Cha lôøi caàu nguyeän nhö sau:

Vaâng laïy Cha, cuøng vôùi Chuùa Gieâsu, chuùng con chuùc tuïng Cha, vì Cha ñaõ giaáu nhöõng bí quyeát cuûa Cha khoâng cho keû thoâng minh vaø khoân ngoan bieát, nhöng ñaõ maïc khaûi chuùng cho nhöõng keû beù nhoû, maø ngaøy nay cha ñeà ra cho chuùng con chuù yù vaø baét chöôùc.

Xin caùm ôn Cha vì söï khoân ngoan Cha ñaõ ban cho thaùnh Teâreâsa, vöøa laøm cho thaùnh nöõ trôû neân cho toaøn theå Giaùo Hoäi moät chöùng nhaân ñaëc bieät vaø moät vò thaày cuûa cuoäc soáng. Xin caûm taï Cha vì tình yeâu thöông Cha ñaõ ñoå traøn trong thaùnh nöõ, moät tình yeâu luoân tieáp tuïc soi saùng vaø söôûi aám caùc con tim, vöøa thoâi thuùc hoï tieán ñeán söï thaùnh thieän. Chôù gì Öôùc nguyeän maø Thaùnh Teâreâsa ñaõ noùi leân, laø ñöôïc "soáng suoát thôøi gian treân thieân ñaøng ñeå laøm ñieàu phuùc cho traàn gian" (Taùc phaåm toaøn thö, trg 1050), (chôù gì nguyeän öôùc ñoù) luoân ñöôïc thöïc hieän moät caùch kyø dieäu. Laïy Cha, chuùng con caûm taï Cha, vì hoâm nay Cha laøm cho thaùnh nöõ Teâreâsa gaàn chuùng con vôùi töôùc hieäu môùi, ñeå chuùc tuïng vaø toân vinh Cha maõi maõi ñeán muoân ñôøi. Amen.


Back to Radio Veritas Asia Home Page