Ñöùc Baø Guadalupe
Quan Thaày Chaâu Myõ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

THÔØI SÖÏ: Ñöùc Trinh Nöõ Maria vôùi vieäc rao giaûng Tin Möøng taïi Myõ Chaâu.

Khoùa hoïp khoaùng ñaïi rieâng cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà Chaâu Myõ vöøa keát thuùc ngaøy 12.12 vöøa qua, leã kính Ñöùc Meï Guadalupe. Vaø theo söï öôùc mong cuûa caùc Nghò phuï, Ñöùc Thaùnh Cha seõ ñeán Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Guadalupe ñeå coâng boá Vaên kieän Haäu Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc. Caùc söï kieän naøy khoâng phaûi laø nhöõng bieán coá ngaãu nhieân, nhöng do baøn tay Chuùa Quan Phoøng aán ñònh. Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ noùi nhieàu laàn: Ñöùc Trinh Nöõ Maria ñöôïc toân kính taïi Ñeàn Thaùnh Guadalupe laø Vò rao giaûng Tin Möøng ñaàu tieân taïi Chaâu Myõ vaø sau 500 truyeàn giaùo, vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng treân Luïc ñòa naøy vaãn do Ngöôøi höôùng daãn. "Coäng ñoàng Kitoâ, theo kieåu maãu cuûa Meï Maria, moät laàn nöõa ñöôïc thuùc ñaåy bôûi tình yeâu Chuùa Kitoâ, khôûi söï leân ñöôøng, ñeå thöïc hieän vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng cuûa Chaâu Myõ" (trích Baøi giaûng Thaùnh leã beá maïc THD Chaâu Myõ - L'Osservatore Romano 13.12.97).

Ñöùc Trinh Nöõ Maria laø nhaø truyeàn giaùo ñaàu tieân taïi Chaâu Myõ: Laõnh thoå nôi Ñöùc Trinh Nöõ hieän ra vôùi Juan Diego, laø phaàn ñaát cuûa caùc ngöôøi daân thoå cö Azteca, vaø luùc ñoù ñöôïc goïi laø Mexico-Tenochtitlan, ngaøy nay chính laø Thaønh phoá Mehico. Luùc doù mieàn naøy mang teân laø "thaønh phoá cuûa maët trôøi". Thaønh phoá naøy ñöôïc xaây caát treân maët nöôùc cuûa hoà Texcoco, vôùi nhöõng chieác caàu daøi vaø nhöõng con ñöôøng noái vôùi maët ñaát lieàn. Chaéc chaén ñaây laø thaønh phoá ñeïp nhaát taïi Chaâu Myõ do ngöôøi daân thoå cö xaây caát.

Chæ ít naêm sau khi Christophe Colombo khaùm phaù Taân Theá Giôùi , thaùng 10 naêm 1492, thì caùc ngöôøi Taây Ban Nha ñoå boä leân bôø bieån Yucatan naêm 1519, do töôùng Hernan Corteùs caàm ñaàu, vaø chieám höõu vuøng ñaát Mehicoâ naày. Töø ñoù nhöõng ngöôøi daân Azteca coøn soáng soùt sau cuoäc saùt haïi, thì phaûi soáng raûi raéc khaép nôi trong nöôùc, khoâng coøn laø moät daân toäc thuaàn nhaát nöõa veà phöông dieän xaõ hoäi cuõng nhö veà vaên hoùa nöõa.

Trong hoaøn caûnh bi ñaùt nhö vaäy naøy, ngaøy moàng 9 thaùng 12 naêm 1531, Ñöùc Trinh Nöõ Maria hieän ra vôùi Juan Diego, ngöôøi daân thoå cö, vaøo ban saùng, trong luùc oâng ñang ñi ñeán ñòa ñieåm truyeàn giaùo cuûa caùc Cha Doøng Phanxicoâ ôû Tlatelolco. Tôùi chaân moät quaû ñoài, goïi laø Tepeyac, bò thu huùt bôûi "cuoäc hoøa nhaïc laï luøng" cuûa moät ñaøn chim, Juan Diego döøng laïi vaø thaàm nhuû: "Phaûi chaêng toâi laø ngöôøi xöùng ñaùng ñeå ñöôïc nghe cuoäc hoøa nhaïc kyø dieäu nhö vaäy? Toâi ñang nguû hay toâi ñang mô? Boång nhieân moät söï yeân laëng laï luøng bao phuû chung quanh vaø töø ñænh ñoài phaùt xuaát moät tieáng noùi raát ngoït ngaøo goïi oâng ta. Khoâng ngaàn ngaïi vaø khoâng moät chuùt sôï haõi, ngöôøi daân thoå cö naøy tieán ñeán nôi coù tieáng noùi phaùt xuaát. Tôùi nôi, oâng ta thaáy moät "Baø" ôû chaân ñoài vaø goïi oâng tôùi gaàn. Khi ñeán tröôùc maët Baø, Juan Diego nhö bò meâ say. OÂng cuùi saâu tröôùc maët Baø. Juan Diego ñöôïc Ñöùc Trinh Nöõ coi nhö laø ngöôøi xöùng ñaùng ñeå thoâng truyeàn söù ñieäp cuûa Ngöôøi. Ñöùc Trinh Nöõ xin Juan Diego ñeán Toøa Giaùm muïc vaø noùi cho Ñöùc Cha Juan de Zummaraga, thuoäc Doøng Phanxicoâ, vöøa ñöôïc boå nhieäm laøm giaùm muïc ñaàu tieân cuûa thaønh phoá, bieát yù muoán cuûa Ngöôøi laø xaây caát moät ñeàn thaùnh: töø ñeàn thaùnh naøy Meï seõ giuùp ñôõ vaø che che chôû toaøn daân. Juan Diego vaâng lôøi Ñöùc Trinh Nöõ caùch ngoan ngoaõn, nhanh choùng vaø khoâng thaát voïng, khi Ñöùc Giaùm Muïc toû ra khoâng tin vaø xin moät daáu hieäu gì ñeå minh chöùng tính caùch ñích thöïc cuûa vieäc hieän ra vaø cuûa lôøi yeâu caàu naøy.

Ñöøc Trinh Nöõ, sau khi chöõa laønh ngöôøi chuù cuûa Juan Diego, truyeàn daïy oâng leân ñænh ñoài Tepeyac, ñeå laáy hoa hoàng, luùc ñoù laø muøa ñoâng (thaùng 12). Vôùi caùc hoa hoàng naøy ñöôïc giaáu kín trong aùo khoaùc, Juan Diego ñem veà cho Ñöùc Giaùm muïc. Trong luùc oâng trao caùc hoa hoàng naøy cho Ñöùc Giaùm Muïc, hình aûnh cuûa Ñöùc Trinh Nöõ ñöôïc in ngay treân aùo khoaùc cuûa oâng. Ngaøy ñoù laø ngaøy 12 thaùng 12 naêm 1531.

Taïi nôi ñaây, moät ñeàn Thaùnh loäng laãy ñöôïc xaây caát daâng kính Ñöùc Trinh Nöõ vaø ñöôïc goïi laø Ñeàn Thaùnh Ñöùc Baø Guadalupe. Ngaøy 12 thaùng 12 moãi naêm ñöôïc nhaän laø ngaøy leã kính Ñöùc Baø Guadalupe, Quan Thaày Chaâu Myõ, caùch rieâng Chaâu Myõ Latinh. Haèng naêm coù töøng trieäu trieäu ngöôøi ñeán haønh höông taïi ñaây cuõng nhö Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Loä Ñöùc (Phaùp), Fatima (Boà Ñaøo Nha) vaø Czestochowa (Ba lan).

Söù ñieäp cuûa Ñöùc Trinh Nöõ Guadalupe laø söù ñieäp coù tính caùch raát quan troïng veà muïc vuï vaø Giaùo hoäi. Ngöôøi noùi vôùi Juan Diego: "Con yeâu daáu cuûa Meï, con bieát Meï laø Ñöùc Maria raát thaùnh troïn ñôøi Ñoàng Trinh, laø Meï Thieân Chuùa thaät vaø duy nhaát. Meï öôùc ao raát nhieàu taïi nôi naøy coù moät ñeàn thôø ñöôïc xaây caát kính Meï. Thöïc söï, Meï muoán toû cho caùc con bieát tình yeâu thöông, taát caû söï thoâng caûm cuûa Meï ñoái vôùi caùc con, Meï muoán giuùp ñôõ caùc con, muoán che chôû caùc con, bôûi vì Meï laø Meï ñaày tình thöông ñoái vôùi caùc con. Taïi ñeàn thaùnh naøy Meï muoán nghe tieáng keâu van cuûa caùc con vaø gaëp gôõ caùc con ñeå giuùp ñôõ caùc con trong nhöõng luùc cuøng cöïc, buoàn phieàn vaø ñau ñôùn".

Trong chuyeán vieáng thaêm ñaàu tieân taïi Mehico, ngaøy 27 thaùng Gieâng naêm 1979, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ ñeán haønh höông vaø cöû haønh thaùnh leã taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Baø Guadalupe. Ngaøy 14 thaùng 5 naêm 1990, coù dòp trôû laïi Ñeàn Thaùnh Guadalupe, trong thaùnh leã, ÑTC toân phong leân baäc Chaân phöôùc ba Thieáu Nieân töû ñaïo, trong ñoù coù Juan Diego, ngöôøi ñaõ ñöôïc Ñöùc Meï hieän ra taïi Tepeyac. Trong dieãn vaên töø giaõ ôû saân bay quoác teá Mehico, ÑTC baøy toû hy voïng laø "Ñöùc Baø Guadalupe, Vò rao giaûng Tin Möøng ñaàu tieân cuûa Chaâu Myõ", luoân giuùp cho Giaùo Hoäi taïi Chaâu naøy, Chaâu cuûa Hy voïng, thöïc hieän boån phaän khoâng theå boû qua ñöôïc cuûa "Vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng maø chuùng ta öôùc muoán".

Vieäc caùc Nghò phuï cuûa Khoùa hoïp khoaùng ñaïi Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Chaâu Myõ xin ÑTC haønh höông moät laàn nöõa taïi Ñeàn Thaùnh Guadalupe, ñeå coâng boá Vaên Kieän Haäu Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc laø moät cöû chæ mang yù nghóa saâu xa vaø laø nguoàn hy voïng lôùn lao cho Giaùo hoäi vaø cho toaøn Luïc ñòa naøy. ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ höùa: "Ngay töø luùc naøy - toâi haønh höông caùch thieâng lieâng ñeán döôùi chaân Meï. Toâi phuù thaùc moïi chöông trình vaø moïi öôùc voïng cho Meï. Toâi seõ trôû laïi haønh höông nôi Meï". (trích Baøi giaûng thaùnh leã keát thuùc khoùa hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ Chaâu - L'Osservatore Romano, 13.12.97).


Back to Radio Veritas Asia Home Page