Nhöõng Töø Ngöõ thöôøng duøng
trong Khoùa Hoïp
Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc (Synodus Episcoporum)

Coâng Ñoàng Chung

caùc Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc

Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu

Phieân hoïp khoaùng ñaïi

Caùc nhoùm nhoû (circuli minores)

Nhöõng Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc trong nhöõng naêm qua


Back to Radio Veritas Asia Home Page