Khoùa hoïc hoûi
cuûa caùc Giaùm Muïc Chaâu AÂu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

THÔØI SÖÏ: Khoùa hoïc hoûi cuûa caùc Giaùm Muïc Chaâu AÂu.

Khoùa hoïc hoûi cuûa caùc giaùm muïc Chaâu AÂu, do UÛy Ban caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu AÂu (CCEE) vaø Boä Giaùm Muïc toå chöùc, ñöôïc khai maïc taïi Hoïc Vieän Salesianum cuûa Doøng Don Bosco ôû Roma, hoâm Chuùa Nhaät moàng 8/03/98 vaø seõ beá maïc vaøo ngaøy 13 thaùng 3/98 naày.

Muïc ñích cuûa Khoùa hoïc hoûi laø ñaøo saâu "tính caùch Giaùm Muïc Ñoaøn vaø môû ra khoaûng roäng cho vieäc trao ñoåi, ñoái chieáu, suy tö veà nhöõng ñeà taøi quan troïng, trong hoaøn caûnh hieän taïi, ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa moät Vò Giaùm Muïc".

Caùc giaùm muïc AÂu Chaâu ñöôïc boå nhieäm trong 5 naêm vöøa qua, ñeàu ñöôïc môøi tham döï caùch rieâng; nhöng coù nhieàu vò Hoàng Y ñöùng ñaàu caùc Boä cuûa Giaùo Trieàu cuõng tham döï Khoùa Hoïc hoûi naøy, trong soá coù:

Ñeà taøi cuûa Khoùa hoïc hoûi laàn naøy laø: "Laøm Giaùm Muïc ngaøy nay taïi Chaâu AÂu: nhöõng suy tö, nhöõng vaán ñeà vaø nhöõng trieån voïng". Trong 5 ngaøy gaëp gôõ caùc vò tham döï seõ thaûo luaän nhöõng ñeà taøi caên baûn, qua caùc baøi thuyeát trình, qua caùc cuoäc hoäi nhoùm vaø qua caùc cuoäc goùp yù kieán trong caùc phieân hoïp chung. Ngoaøi ra, caùc vò tham döï coøn thaûo luaän ñeán nhöõng vaán ñeà lieân heä ñeán Thöøa Taùc Vuï Giaùm Muïc; döïa theo caùc caâu hoûi gôïi yù veà:

Vaán ñeà taùi rao giaûng Tin Möøng laø moät vaán ñeà ñöôïc ÑTC noùi ñeán nhieàu laàn vaø caàn ñöôïc ñaây maïnh trong Ngaøn Naêm thöù ba cuûa Kyû nguyeân cöùu chuoäc.

Trong naêm ngaøy gaëp gôõ, caùc giaùm muïc tham döï vieân coøn baøn ñeán nhöõng vaán ñeà thaàn hoïc, do caùc vaán naïn ñaët ra, nhö:

Chöông trình cuõng döï tính thaûo luaän veà caùc ñeà taøi coù quan heä ñeán ñôøi soáng tu ñöùc caù nhaân cuûa moät vò giaùm muïc vaø ñôøi soáng hieäp thoâng giöõa caùc giaùm muïc. Ñaëc bieät seõ baøn ñeán "tính caùch giaùm muïc ñoaøn" (Collegialitas) giöõa caùc giaùm muïc, veà nhöõng boån phaän ngoaøi bieân giôùi giaùo phaän, nhö nhöõng vaán ñeà cuûa Giaùo Tænh, töøng mieàn, töøng quoác gia, vaø treân bình dieän phoå quaùt. Thöïc söï "tính caùch Giaùm Muïc ñoaøn" ñaõ, ñang vaø seõ ñöôïc thöïc hieän caùch cuï theå qua caùc Hoäi Ñoàng Giaùm muïc mieàn, Hoäi Ñoàng giaùm muïc toaøn quoác, vaø caùch rieâng qua Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm muïc theá giôùi, do ÑTC, Giaùm Muïc Roma, ngöôøi keá vò Thaùnh Pheâroâ vaø ñöùng ñaàu Giaùm Muïc ñoaøn, Chuû chaên toaøn Giaùo hoäi, trieäu taäp.

Caùc giaùm muïc seõ baøn thaûo:

Caùc giaùm muïc tham döï vieân cuõng daønh thì giôø ñeå thaûo luaän:

Ñeå höôùng daãn Khoùa Hoïc Hoûi quan troïng naøy, nhieàu vò Hoàng Y, Giaùm Muïc, hoaëc Giaùo Sö Ñaïi Hoïc, nhöõng nhaø truyeàn giaùo vaø caùc chuyeân vieân... giaàu kinh nghieäm vaø coù uy tín veà caùc ñeà taøi treân ñaây, ñaõ ñöôïc môøi laøm thuyeát trình vieân.

Khoùa hoïc hoûi daønh cho caùc Giaùm Muïc Chaâu AÂu laø khoùa ñaàu tieân, nhöng thöïc söï ñaây khoâng phaûi laø saùng kieán môùi laï. Caùch ñaây ít naêm, Boä Truyeàn Giaùo ñaõ ñöùng ra toå chöùc caùc Khoùa Hoïc Hoûi ôû Roma, daønh cho caùc Giaùm Muïc thuoäc caùc xöù truyeàn giaùo, caùch rieâng cho caùc giaùm muïc môùi ñöôïc boå nhieäm trong voøng 5 naêm qua.

Tính ñeán nay, Boä Truyeàn giaùo ñaõ toå chöùc tôùi 5 Khoùa roài: ba khoùa daønh cho caùc giaùm muïc noùi tieáng Anh vaø hai Khoùa daønh cho caùc Giaùm muïc noùi tieáng Phaùp. Caùc vò tham döï ñeàu haøi loøng veà saùng kieán naøy vaø öôùc mong nhöõng khoùa hoïc hoûi nhö vaäy seõ ñöôïc tieáp tuïc trong töông lai, khoâng nhöõng daønh cho caùc giaùm muïc môùi, maø caû caùc giaùm muïc cuõ nöõa. Theá giôùi bieán ñoåi nhanh choùng; caàn phaûi caäp nhaät hoùa vaø hoïc hoûi theâm maõi. Toøa Thaùnh ñoøi moät söï huaán luyeän lieân læ cho caùc linh muïc trong nhöõng naêm thi haønh thöøa taùc vuï. Caùc Giaùm muïc khoâng theå töï mieãn khoûi vieäc huaán luyeän naøy, vì caùc ngaøi laø nhöõng vò höôùng daãn caùc linh muïc vaø Giaùo Hoäi ñòa phöông ñaõ ñöôïc phuù thaùc cho, qua ba nhieäm vuï chính: cai quaûn, giaùo huaán vaø thaùnh hoùa.


ÑTC tieáp caùc giaùm muïc Chaâu AÂu tham döï Khoùa Tu Nghieäp

ÑTC tieáp caùc giaùm muïc Chaâu AÂu tham döï Khoùa Tu Nghieäp.

Vatican - 13.03.98 - Saùng thöù Saùu, 13/04, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp gaàn 100 Giaùm Muïc, ñöôïc boå nhieäm trong 5 naêm vöøa qua, tham döï Khoùa Tu Nghieäp do Hoäi Ñoàng caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu AÂu vaø Boä Giaùm Muïc, ñoàng toå chöùc taïi Roma trong moät tuaàn leã, veà ñeà taøi "Laøm Giaùm Muïc ngaøy nay taïi Chaâu AÂu". Khoùa tu nghieäp ñöôïc khai maïc Chuùa Nhaät 8/03/98 vöøa qua vaø beá maïc saùng thöù Saùu 13/03/98. Traùi laïi, nhöõng khoùa tu nghieäp do Boä Phuùc AÂm Hoùa Caùc Daân Toäc daønh cho caùc giaùm muïc caùc xöù truyeàn giaùo keùo daøi trong ba tuaàn leã.

Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc giaùm muïc, ÑTC môøi goïi caùc ngaøi ñöøng ñeå mình bò xao xuyeán tröôùc baát cöù khoù khaên naøo, traùi laïi haõy tín nhieäm nôi Chuùa Gieâsu Kitoâ "Ñaáng höôùng daãn Giaùo Hoäi treân caùc con ñöôøng cuûa lòch söû", vaø tín nhieäm nôi Chuùa Thaùnh Thaàn, "Ñaáng laøm cho caùc noã löïc cuûa caùc ngaøi naåy sinh nhieàu hoa traùi taïi caû nhöõng nôi, theo söùc loaøi ngöôøi, xem ra nhö laø moät thaát baïi".

Cuoäc gaëp gôõ dieãn ra trong naêm daønh cho Chuùa Thaùnh Thaàn, Ñaáng maø caùc ngaøi laõnh nhaän trong ngaøy phong chöùc giaùm muïc. ÑTC noùi: "Chuùa Thaùnh Thaàn hoaït ñoäng caû trong thôøi ñaïi chuùng ta, moät thôøi ñaïi xeùt veà nhieàu khía caïnh raát xa caùch khoâng nhöõng khoûi caùc giaù trò Phuùc AÂm, maø caû chính chieàu kích toân giaùo nöõa, moät chieàu kích thuoäc baûn tính cuûa con ngöôøi. Nhöng, duø coù nhöõng caùi nhìn beân ngoaøi nhö yaäy, Chuùa Thaùnh Thaàn khoâng ngöøng thi haønh hoaït ñoäng cuûa Ngöôøi caùch aâm thaàm trong noäi cung cuûa caùc löông taâm, baèng caùch chuaån bò caùc taâm hoàn ñoùn nhaän vieäc loan "Tin möøng" cuûa ôn cöùu roãi nôi Chuùa Kitoâ chòu cheát vaø soáng laïi. Boån phaän loan baùo "Tin Möøng" naøy tröôùc heát thuoäc caùc Giaùm Muïc. Vaø ñoái vôùi chuùng ta ñaây laø moät ñieàu an uûi lôùn lao, vì bieát raèng Chuùa Thaùnh Thaàn luoân luoân ôû vôùi chuùng ta, ñeå naâng ñôõ chuùng ta trong thöøa taùc vuï cuûa chuùng ta vôùi söùc maïnh vaø aùnh saùng cuûa baåy ôn cuûa Ngöôøi".

ÑTC khuyeân caùch rieâng caùc Giaùm Muïc khaån xin Chuùa Thaùnh Thaàn "ôn can ñaûm", ñeå bieát thöïc hieän moät caùch cöông quyeát Thöøa Taùc Vuï giaùm muïc; ngaøi cuõng khuyeân caùc Giaùm Muïc ñaøo saâu söï hieäp thoâng cuûa caùc ngaøi trong chaân lyù vaø trong ñöùc aùi, baèng vieäc kieân trì vôùi nhöõng nghò löïc luoân luoân môùi meû trong daán thaân taùi rao giaûng Tin Möøng vaø baèng vieäc muùc kín söùc maïnh trong vieäc caàu nguyeän. ÑTC noùi: "Nhö vaäy anh em seõ saün saøng vaø coù khaû naêng hieåu döôïc caùch saâu xa caùc linh muïc, caùc nam, nöõ tu só, caùc tín höõu vaø caùc ngöôøi nam, nöõ ñaõ ñöôïc phuù thaùc cho coâng vieäc toâng ñoà cuûa anh em". Nhö vaäy, caùc giaùm muïc seõ coù theå vôùi nieàm an vui vaø can ñaûm ñem ñeán cho moãi moät ngöôøi "nhöõng lôøi giaûi ñaùp ñeán töø Phuùc AÂm, chæ nhöõng giaûi ñaùp naøy maø thoâi coù khaû naêng thoûa maõn söï khaùt khao thaàm kín trong taâm hoàn veà chaân lyù vaø tình yeâu cuûa moãi moät con ngöôøi.

Trong phaàn keát thuùc baøi dieãn vaên, ÑTC noùi: "Öôùc gì Thieân Chuùa cuûng coá giaây lieân keát thieâng lieâng giöõa chuùng ta, moät giaây lieân keát ñaõ ñöôïc ñoùng aán bôûi Chuùa Thaùnh Thaàn vaø bôûi vieäc baàu cöû treân trôøi cuûa Ñöùc Trinh Nöõ Maria, Meï Chuùa Kitoâ vaø Meï Giaùo Hoäi. Hieäp nhaát vôùi nhau, chuùng ta tieáp tuïc hoaït ñoäng vôùi ñaø tieán môùi trong vieäc chuaån bò Daân Chuùa tieán veà Ñaïi Toaøn Xaù cuûa naêm 2000".


Back to Radio Veritas Asia Home Page