Nhaän ñònh cuûa ÑHY Paul Poupard
veà hieän tình
Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi AÂu Chaâu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhaän ñònh cuûa Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard veà hieän tình Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi AÂu Chaâu.

Tin Roma (Apic 14/07/99): "Taïi AÂu Chaâu, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñöôïc nhìn caùch thaùi quaù nhö laø moät cô caáu vaø moät toå chöùc nhaân ñaïo, vaên hoùa vaø trôï giuùp khaån caáp nhaát thôøi. Ñaây laø moät caùi nhìn ruùt goïn veà thöïc theå vaø söù maïng cuûa Giaùo Hoäi. Vaø neáu chaáp nhaän chieàu theo caùi nhìn ruùt goïn naày, thì chuùng ta ñöa Giaùo Hoäi töø töø ñi theo con ñöôøng töï saùt". Ñoù laø nhaän ñònh cuûa Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh ñaëc traùch Vaên Hoùa, trong moät cuoäc phoûng vaán daønh cho haõng tin Coâng Giaùo Thuïy Só (Apic) nhaân dòp coâng boá Taøi Lieäu laøm Vieäc cuûa Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu.

Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard laø moät trong ba vò ñaõ ñöôïc ÑTC chæ ñònh laøm chuû tòch caùc Khoùa Hoïp. Ngaøi cho raèng Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc saép ñeán laø moät thaùch thöùc nghieâm troïng cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi moät Ñaïi Luïc ñaõ bò traàn tuïc hoùa. Ñöùc Hoàng Y nhaéc theâm raèng: "Vì Giaùo Hoäi bao goàm nhöõng con ngöôøi cuï theå, neân khoa xaõ hoäi hoïc ngaøy nay muoán ruùt goïn giaùo hoäi veà chieàu kích nhaân baûn, trong khi Giaùo Hoäi caàn phaûi ñöôïc nhìn tröôùc heát nhö laø moät maàu nhieäm cuûa Ñöùc Tin. Giaùo Hoäi ñang ñöùng tröôùc hai caùm doã lôùn: moät laø thay ñoåi söù ñieäp cuûa mình ñeå ñöôïc phuø hôïp vaø ñöôïc chaáp nhaän trong theá giôùi, vaø nhö theá ruùt goïn söù ñieäp cuûa mình coøn nhö laø moät thöù lyù thuyeát phaùt trieån nhaân baûn. Caùm doã thöù hai laø ñoùng kín chính mình trong moät phaùo ñaøi, vaø nhö theá giaùo hoäi khoâng theå chu toaøn söù maïng cuûa mình laø ra ñi khaép nôi rao giaûng Chuùa Kitoâ.

Tham döï khoùa hoïp ñaëc bieät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu, töø ngaøy 1 ñeán 23 thaùng 10/1999 saép ñeán, goàm coù 32 vò Hoàng Y vaø Chuû Tòch caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc caùc nöôùc AÂu Chaâu, vaø 75 Giaùm Muïc ñaïi dieän ñöôïc choïn ra töø 946 Giaùm Muïc AÂu Chaâu, caùc Beà Treân Toång Quyeàn caùc doøng tu, caùc vò ñöùng ñaàu caùc Boä vaø Hoäi Ñoàng cuûa giaùo trieàu Roma, khoaûng 20 chuyeân vieân, khoaûng 30 döï thính vieân vaø Ñaïi Dieän caùc Giaùo Hoäi Kitoâ; toång coäng taát caû coù khoaûng 250 tham döï vieân cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu saép ñeán.


Back to Radio Veritas Asia Home Page