Nhöõng thaùch ñoá
maø Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi
cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu AÂu
phaûi ñoái phoù

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng thaùch ñoá maø Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu AÂu phaûi ñoái phoù.

Khoùa hoïp ñaëc bieät cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu AÂu, cuõng laø khoùa hoïp sau cuøng cuûa caùc Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc daønh rieâng cho töøng Ñaïi Luïc, ñeå chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù Naêm 2000, vaø ñeå phaùc hoïa moät chöông trình rao giaûng Tin Möøng trong Ngaøn Naêm thöù ba, seõ khai maïc taïi Vatican vaøo ngaøy moàng 01/10/99 vaø beá maïc ngaøy 23 thaùng 10/1999 tôùi ñaây.

Khoùa hoïp ñaëc bieät cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu AÂu laàn naày laø khoùa hoïp thöù hai. Khoùa thöù nhaát ñaõ ñöôïc trieäu taâïp naêm 1991, sau khi cheá ñoä coäng saûn Trung-Ñoâng AÂu suïp ñoå, ñeå nghieân cöùu veà tình hình môùi taïi cöïu Luïc Ñòa, caùch rieâng tình hình cuûa caùc nöôùc soáng döôùi cheá ñoä coäng saûn trong hôn nöûa theá kyû. Sau gaàn 10 naêm, tình hình taïi Chaâu AÂu thay ñoåi nhieàu. Vì theá moät Khoùa Hoïp ñaëc bieät khaùc caàn ñöôïc trieäu taäp vaø khoùa naøy cuõng nhö caùc Khoùa cuûa caùc Chaâu khaùc, ñöôïc ñaët trong boái caûnh cuûa vieäc chuaån bò cho Ñaïi Toaøn Xaù naêm 2000, ñoàng thôøi ñeå phaùc hoïa moät chöông trình cho töông lai: taùi rao giaûng Tin Möøng taïi cöïu Luïc ñòa AÂu Chaâu.

Trong baøi phoûng vaán daønh cho Ñaøi Vatican caùch ñaây ít ngaøy, Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Vaên Hoùa, cuõng laø moät trong ba vò chuû tòch ñaëc uûy do ÑTC chæ ñònh, ñeå ñieàu khieån caùc phieân hoïp chung , (Ñöùc Hoàng Y) noùi veà nhöõng thaùch ñoá maø Khoùa Hoïp tôùi ñaây phaûi ñoái phoù, caùch rieâng thaùch ñoá veà Vaên Hoùa. Neàn Vaên hoùa Chaâu AÂu töø caùc theá kyû ñaàu tôùi nay vaãn laø neàn vaên hoùa Kitoâ. Nhöng neàn vaên hoùa naøy moãi ngaøy moãi trôû neân "tuïc hoùa", do caùc phong traøo choáng Ñaïo, nghòch Giaùo Hoäi, phaûn giaùo só vaø nhaát laø do thuyeát höôûng thuï vaät chaát, do söï laõnh ñaïm vôùi caùc giaù trò toân giaùo, luaân lyù. Ñaõ nhieàu laàn, Ñöùc Gioan Phaoloâ II leân tieáng nhaán maïnh raèng: Chaâu AÂu thoáng nhaát veà chính trò, kinh teá maø thoâi khoâng ñuû, neáu khoâng trôû veà laïi vôùi nguoàn goác Kitoâ cuûa mình. Yeáu toá chung ñoaøn keát Chaâu AÂu laø neàn vaên hoùa Kitoâ.

Ñöùc Hoàng Y Poupard tuyeân boá: Ñaây thöïc söï laø moät thaùch ñoá lôùn lao. Taát caû chuùng ta ñeàu nhôù raèng: caùch ñaây 10 naêm Böùc Töôøng Berlin suïp ñoå; Ñeá Quoác Lieân Xoâ cuõng tan raõ. Caùc Giaùm Muïc vaø chính toâi ñaây tham döï Khoùa Hoïp thöù nhaát cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà Chaâu AÂu vôùi nhieàu haêng say vaø hy voïng. 10 naêm qua ñi, chuùng ta ñi töø choã phaán khôûi quaù möùc, ñeán choã bi quan cuõng quaù möùc nöõa, nhöng duø sao phaán khôûi vaø bi quan naøy coù moät neàn taûng naøo ñoù.

Vaø Ñöùc Hoàng Y noùi theâm raèng: Toâi xin ñaùp laïi caâu hoûi neàn taûng: Khaùc vôùi 10 naêm tröôùc ñaây, Chaâu AÂu ngaøy nay trôû neân chia reõ, saâu xeù. Caùch ñaây 10 naêm, ngöôøi ta hy voïng raèng: coù theå trôû laïi chung soáng hoøa bình; vaø, nhö ÑTC öôùc mong, trôû laïi ñeå thôû baèng hai laù phoåi Ñoâng-Taây. Nhöng traùi laïi chæ thaáy nhöõng chia reõ, xaâu xeù nhau. Chuùng ta khoâng noùi ñeán thaûm kòch quaù gaàn vôùi chuùng ta hieän nay taïi Kosovo. Chuùng ta thaáy xuaát hieän thuø gheùt, chia reõ chuûng toäc, ñöa ñeán chieán tranh taøn phaù trong nhieàu naêm taïi mieân Balcan, tröôùc ñaây taïi Bosnia-Erzegovina vaø nay taïi Kosovo, Serbia...

Ñöôïc hoûi: Ñöùng tröôùc thaùch ñoá nhö vaäy, caùc Giaùm Muïc seõ phaûi laøm gì, Ñöùc Hoàng Y chuû tòch Hoäi Ñoàng Vaên Hoùa traû lôøi nhö sau: Tröôùc heát vaán ñeà quaù roõ raøng. Ñaây khoâng phaûi chæ noùi ñeán nhöõng neàn taûng cuûa neàn vaên hoùa Coâng Giaùo maø thoâi, nhöng cuûa neàn vaên hoùa chung nöõa. Khoâng theå coù neàn vaên hoùa maø khoâng nhaèm ñeán con nguôøi vaø vì con ngöôøi, nam cuõng nhö nöõ. Traùi laïi chuùng ta thaáy raèng con ngöôøi trôû neân muïc tieâu cuûa laïc thuù; ngöôøi ta chæ nghó ñeán vieäc kieám ñöôïc caøng nhieàu caøng hay cuûa caûi, tieàn baïc; ngöôøi ta soáng nhö theå khoâng coù linh hoàn baát töû vaäy. Vì theá ñaây laø moät boån phaän lôùn lao, rieâng ñoái vôùi toâi, toâi luoân luoân hy voïng, tín nhieäm. Trong khi thaûo luaän vôùi nhieàu vò Giaùm Muïc, trong dòp caùc ngaøi ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh, caùc ngaøi cho toâi moät thaønh tín naøy laø Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu laàn tôùi ñaây, coù theå seõ raát quan troïng, vaø khoâng phaûi chæ cho Chaâu AÂu maø thoâi.

Traû lôøi caâu hoûi khaùc cuûa phoùng vieân ñaøi Vatican: Nhö vaäy caàn nhieàu tín nhieäm. Caàn ñöùc tin maïnh meõ vaøo Chuùa Thaùnh Thaàn vaø cuõng caàn can ñaûm nöõa, thì Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard noùi: Toâi tin chaéc raèng Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc tôùi ñaây caàn nhieàu can ñaûm, ñeå thaáy roõ thöïc taïi nhö theá naøo vaø moät caùch khaùch quan, chôù khoâng phaûi nhö chuùng ta muoán phaûi theá naøy, theá kia. Vì theá, tröôùc heát caàn coù moät yù thöùc roõ raøng veà nhöõng chia reõ traàm troïng hieän nay, veà söï thieáu soùt neàn taûng cuûa vieäc toân troïng ñoái vôùi treû em tröôùc khi sinh ra, ñoái vôùi ngöôøi phuïï nöõ, ngöôøi giaø caû, caùc beänh nhaân. Noùi toùm laïi: caàn phaûi tìm laïi yù nghóa cao caû cuûa con ngöôøi, yù nghóa cuûa söï toát laønh, cuûa coâng ích.

Ñöùc Hoàng Y noùi theâm veà moät lo ngaïi traàm troïng khaùc nöõa: Ngöôøi daân khoâng coøn tín nhieäm nôi nhöõng nguôøi phaûi laø nhöõng vò höôùng daãn, nhöõng ngöôøi traùch nhieäm veà caùc quoác gia. Noùi caùch chung, thì ngöôøi daân khoâng tín nhieäm veà moïi laõnh vöïc ñaïo ñöùc luaân lyù cuûa nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo quoác gia, quoác teá nöõa. Soá ngöôøi ñi boû phieáu choïn caùc vò ñaïi dieän cho mình moãi ngaøy moãi giaûm bôùt minh chöùng roõ raøng söï maát tín nhieäm nôi giôùi laõnh quoác gia hieän nay.

Ñöùc Hoàng Y noùi tieáp: Laïi coøn thaùch ñoá cuûa ngaønh giaùo huaán nöõa, bôûi vì khoâng theå coù moät neàn vaên hoùa, neáu khoâng coù vieäc giaùo duïc. Heä thoáng giaùo duïc cuûa chuùng ta hieän nay trôû neân nhö bò "ñau yeáu", khoâng coù khaû naêng thoâng truyeàn caùc giaù trò. Chính gia ñình cuõng vaát vaû nhieàu ñeå laøm coâng vieäc naøy; nhöng khoâng phaûi moïi gia ñình ñeàu coá gaéng laøm ñieàu naày, laø thoâng truyeàn nhöõng giaù trò toát cho con caùi. Nhieàu gia ñình bò phaân taùn, tan raõ... Vaø Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard ñaõ keát luaän nhö sau: Do nhöõng nhaän xeùt treân ñaây, chuùng ta hieåu raèng: nhieäm vuï lôùn lao ñang chôø ñôïi Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu. Caàn coù can ñaûm vaø hy voïng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page