Cuoäc hoäi thaûo
cuûa caùc vò Toång Thö Kyù
caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu AÂu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoäc hoäi thaûo cuûa caùc vò Toång Thö Kyù caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu AÂu.

Tin Roma - 24.06.99 - Trong nhöõng ngaøy töø 20 ñeán 23 thaùng 6/1999 vöøa qua, caùc vò Toång Thö Kyù cuûa 34 Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu AÂu ñaõ tham döï cuoäc hoäi thaûo haèng naêm ñöôïc toå chöùc laàn naøy taïi Thaønh Phoá Dubrovnik, beân Coäng Hoøa Croat, do lôøi môøi cuûa Ñöùc Cha Antun Skvorcevi, Toång Thö Kyù Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Croat. Ñeà taøi cuûa cuoäc hoäi thaûo laø: caùc vaán ñeà coù lieân heä ñeán con ñöôøng cuûa Giaùo Hoäi trong ngaøn Naêm môùi: moái lieân quan giöõa caùc Giaùo Hoäi Kitoâ - ñoái thoaïi vôùi caùc toân giaùo theá giôùi vaø yù nghóa cuûa vieäc Phuùc AÂm hoùa neàn vaên hoùa taïi Chaâu AÂu. Dubrovnik, thaønh phoá ñeïp nhaát cuûa Chaâu AÂu, beân bôø bieån Adriatique, mieàn nam Croatie, ñòa ñieåm ñöôïc löïa choïn cho cuoäc hoäi thaûo, nhö Ñöùc Cha Skvorcevi noùi leân trong baøi chaøo möøng caùc vò khaùch, vì "Côn khuûng hoaûng cuûa mieàn Balcan". Vaø ñaây laø moät daáu hieäu cuûa tình lieân ñôùi huynh ñeä cuûa taát caû caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu AÂu ñoái vôùi mieàn naøy trong luùc khoù khaên. Tình hình hieän nay taïi mieàn Balcan, nhaát laø taïi Yougoslavie, ñaõ laø moät trong caùc ñeà taøi quan troïng hôn caû cuûa cuoäc hoäi thaûo laàn naøy. Ñöùc Cha Hil Kabashi, beân Albania, thuaät laïi nhöõng khoù khaên quaù lôùn lao maø quoác gia ngheøo naøn nhaát Chaâu AÂu ñang phaûi ñoái phoù ñeå tieáp ñoùn laøn soùng ngöôøi tò naïn. Nguyeân giaùo hoäi Coâng Giaùo Albani maø thoâi ñoùn nhaän 20 ngaøn ngöôøi. Caùc vò ñaïi dieän caùc quoác gia khaùc thuoäc khoái Ñoâng AÂu tröôùc ñaây cuõng cho bieát veà soá ngöôøi tò naïn ñöôïc ñoùn tieáp taïi xöù sôû cuûa caùc ngaøi. Nhöng caûnh bi thaûm cuûa chieán tranh taïi Yougoslavie khoâng phaûi chæ ôû taïi suï cuøng cöïc vaät chaát, nhöng nhaát laø taïi nôi veát thöông saâu roäng hieän nay giöõa caùc daân toäc: veát thöông naøy coù theå toàn taïi trong caùc theá heä töông lai. Trong dòp naøy, caùc vò tham döï cuoäc hoäi thaûo Dubrovnik ñaõ keâu goïi caùc vò traùch nhieäm chính trò vaø quaân söï ñöøng leân aùn taát caû daân toäc Serbie vì söï taøn baïo cuûa caùc vò laõnh ñaïo cuûa hoï, nhöng haõy ghi hoï vaøo trong chöông trình cöùu trôï nhaân ñaïo. Cuoäc gaëp taïi Dubrovnik ñaõ nhaán maïnh ñeán söï caàn thieát cuûa moät cuoäc ñoái thoaïi ñöôïc gia taêng vôùi giaùo hoäi Chính Thoáng, ñeå coù theå vöôït qua nhöõng sai laàm cuûa lòch söû môùi ñaây vaø ñeå baûo ñaûm moät neàn hoøa bình beàn bæ trong töông lai. Hoøa bình trong mieàn Balcan ñoøi söï coäng taùc cuûa caùc Giaùo Hoäi. Linh Muïc Aldo Giordano, Toång Thö Kyù cuûa Lieân Hoäi Ñoàng caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu AÂu - (CCEE: Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae), trong baøi phaùt bieåu veà tình hình ñaïi keát taïi Chaâu AÂu, cho bieát: ñaõ coù nhöõng daáu hieäu hy voïng treân con ñöôøng ñaïi keát, caû vôùi caùc Giaùo Hoäi Chính Thoáng, nhöng cha cuõng xaùc nhaän raèng: con ñöôøng tieán ñeán hieäp thoâng hoaøn toaøn coøn daøi. Taát caû caùc vò tham döï ñeàu ñoàng yù nhaán maïnh ñeán vai troø yù nghóa cuûa caùc Giaùo Hoäi trong neàn vaên hoùa môùi cuûa Chaâu AÂu: neàn vaên hoùa naøy khoâng theå nghó ñeán ñöôïc, neáu khoâng xeùt laïi caùch nghieâm chænh caùc giaù trò Kitoâ truyeàn thoáng töø bao theá kyû nay. Ñoái vôùi vieäc thoáng nhaát Chaâu AÂu, beân caïnh tieán boä veà kyõ thuaät vaø kinh teá, cuõng caàn moät chieàu kích vaên hoùa-toân giaùo nhö ñieàu kieän caàn thieát cho vieäc chung soáng maïnh meõ hôn giöõa caùc daân toäc vaø caùc ngöôøi töø Taây sang Ñoâng. Caùc Giaùo Hoäi ñöôïc môøi goïi caùch rieâng goùp phaàn, qua vieäc töï vaán löông taâm vaø töï kieåm thaûo, vaøo vieäc huaán luyeän neàn vaên hoùa naøy taïi Cöïu Luïc Ñòa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page