ÑTC aán ñònh
ngaøy trieäu taäp Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi rieâng
cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi
veà Chaâu AÂu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC aán ñònh ngaøy trieäu taäp Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi rieâng cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà Chaâu AÂu.

Vatican - 06.04.99 - ÑTC vöøa aán ñònh ngaøy trieäu taäp Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi ñaëc bieät cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà Chaâu AÂu. Khoùa hoïp seõ ñöôïc khai maïc baèng Thaùnh Leã troïng theå do ÑTC chuû söï trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ vaøo moàng Moät thaùng 10/1999 vaø seõ beá maïc ngaøy 23 thaùng 10 naêm 1999. Ñaây laø Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuoái cuøng trong naêm Khoùa daønh cho 5 Chaâu, ñöôïc döï tính trong Toâng Thö Ngaøn Naêm thöù ba (Tertio Millennio Adveniente), ñeå chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù cuûa naêm 2000. Caùc Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät ñaõ ñöôïc trieäu taäp tröôùc ñaây laø: veà Chaâu Phi, (töø 10.04.1994 ñeán 8.05.1994) - veà Chaâu Myõ (töø 16.11.1997 ñeán 12.12.1997) - veà Chaâu AÙ (töø 18.04.1998 ñeán 14.05.1998) vaø veà Chaâu Ñaïi Döông, (töø 22.11.1998 ñeán 12.12.1998).

Cho tôùi luùc naøy môùi chæ coù hai Vaên Kieän haäu Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñöôïc coâng boá: Ñoù laø caùc Toâng Huaán Giaùo Hoäi taïi Chaâu Phi, (Ecclesia in Africa) ñöôïc coâng boá thaùng 9 naêm 1995 taïi ba ñòa ñieåm: Yaoundeù (Coäng Hoøa Cameroun) - Johannesburg (Coäng Hoøa Nam Phi) - Nairobi, (Coäng Hoøa Kenya) vaø Toâng Huaán Giaùo Hoäi taïi Myõ Chaâu (Ecclesia in America) ñöôïc coâng boá vaøo cuoái thaùng Gieâng naêm 1999 taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Guadalupe, beân Meâhicoâ. Cuõng trong vaên kieän trieäu taäp Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu, ÑTC boå nhieäm caùc chöùc vuï sau ñaây cho Khoùa hoïp:

Ba Vò chuû tòch ñaëc uûy, caùc Ñöùc Hoàng Y: Franciszek Macharski, Ba Lan, Toång Giaùm Muïc Giaùo Phaän Cracovia; Ñöùc Hoàng Y Joachim Meisner, (Ñöùc), Toång Giaùm Muïc Giaùo Phaän Koeln - Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard, (Phaùp), chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Vaên Hoùa. Thuyeát trình vieân cuûa Khoùa Hoïp laø: Ñöùc Hoàng Y Antonio Maria Rouco Varela (Taây Ban Nha), Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Madrid. Nhieäm vuï raát quan troïng cuûa ngaøi laø soaïn thaûo Baøi Thuyeát Trình khai maïc cuoäc thaûo luaän, (Relatio ante disceptationem) - vaø sau ñoù, caên cöù vaøo caùc baøi phaùt bieåu yù kieán cuûa caùc Nghò Phuï, soaïn thaûo baøi thuyeát trình ñuùc keát, (Relatio post disceptationem).

Ñeà taøi thaûo luaän cuûa Khoùa Hoïp ñaëc bieät veà Chaâu AÂu laø "Chuùa Gieâsu Kitoâ soáng trong Giaùo Hoäi cuûa Ngöôøi: nguoàn maïch cuûa hy voïng cho Chaâu AÂu".

ÑTC cuõng ñaõ boå nhieäm hai vò thö kyù cho khoùa hoïp laø: Ñöùc Cha Jozef Miroslaw Zycinski (Ba Lan), Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Lublino vaø Ñöùc Cha Vincent Nichols (Anh), Giaùm Muïc phuï giaùo phaän Westminster.

Chuû Tòch vaø Phoù Chuû Tòch cuûa UÛy Ban soaïn thaûo Söù Ñieäp caùc Nghò Phuï gôûi Coäng Ñoàng Daân Chuùa, vaøo ngaøy beá maïc Khoùa Hoïp, laø Ñöùc Hoàng Y Dionigi Tettamanzi (YÙ), Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Genova, vaø Ñöùc Cha Audrys Backis (Lituani), Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Vilnius.


Back to Radio Veritas Asia Home Page