Vaên kieän laøm vieäc cuûa
Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi rieâng cuûa
Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi
veà Chaâu AÂu saép ñöôïc coâng boá

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaên kieän laøm vieäc cuûa Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi rieâng cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà Chaâu AÂu saép ñöôïc coâng boá.

Vatican - 26.03.99 - Vaên kieän laøm vieäc cuûa Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi ñaëc bieät cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà Chaâu AÂu (Instrumentum laboris), ñöôïc coi laø ñaõ saün saøng. Baûn thaûo vaên kieän ñaõ ñöôïc thaûo luaän vaø chaáp thuaän trong nhöõng ngaøy vöøa qua trong phieân hoïp thöù naêm cuûa Hoäi Ñoàng chuaån bò cuûa Toång Vaên Phoøng Thöôïng Hoäi Ñoàng, döôùi quyeàn chuû toïa cuûa Ñöùc Hoàng Y Jan Schotte, Toång Thö Kyù Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc. Khoùa hoïp veà Chaâu AÂu laø khoùa sau cuøng theo luïc ñòa, ñeå chuaån bò cho Ñaïi Toaøn Xaù naêm 2000, theo Toâng Huaán Ngaøn Naêm Thöù Ba, vaø seõ ñöôïc trieäu taäp trong naêm nay. Caùc khoùa tröôùc ñaõ ñöôïc trieäu taäp: veà Chaâu Phi naêm 1994 vôùi Toâng Huaán "Giaùo Hoäi taïi Phi Chaâu (Ecclesia in Africa)" - veà Chaâu Myõ naêm 1997 vôùi Toâng Huaán "Giaùo Hoäi taïi Myõ Chaâu (Ecclesia in America)" --, veà Chaâu AÙ, thaùng Tö naêm 1998, Toâng Huaán chöa ñöôïc ban haønh vaø veà Chaâu Ñaïi Döông cuoái naêm 1998, Toâng Huaán ñang trong voøng soaïn thaûo. Sau böùc töôøng Berlin suïp ñoå, naêm 1991, ÑTC ñaõ cho trieäu taäp Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi thöù nhaát cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Chaâu AÂu, ñeå thaûo luaän veà tình hình môùi, caùch rieâng taïi caùc Nöôùc Trung-Ñoâng AÂu.

Instrumentum laboris ñöôïc soaïn thaûo caên cöù vaøo caùc lôøi ñaùp laïi nhöõng caâu hoûi do Toång Vaên Phoøng neâu leân vaø caên cöù vaøo nhöõng goùp yù kieán cuûa Hoäi Ñoàng chuaån bò Khoùa Hoïp. Trong nhöõng ngaøy vöøa qua Hoäi Ñoàng chuaån bò cuõng thaûo luaän ñeán nhöõng ñieåm caàn ñöôïc neâu leân trong baøi thuyeát trình daãn nhaäp, duøng cho vieäc thaûo luaän trong caùc phieân hoïp chung (Relatio ante disceptationem).


Back to Radio Veritas Asia Home Page