Söù Ñieäp cuûa
UÛy Ban caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc
Coäng Ñoàng Chaâu AÂu göûi Luïc Ñòa
nhaân dòp ba quoác gia Ba Lan, Hungari vaø Tcheøque
ñöôïc gia nhaäp Khoái Nato

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Söù Ñieäp cuûa UÛy Ban caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Coäng Ñoàng Chaâu AÂu göûi Luïc Ñòa, nhaân dòp ba quoác gia Ba Lan, Hungari vaø Tcheøque ñöôïc gia nhaäp Khoái Nato.

Ngaøy 12 thaùng 3 naêm 1999, ba Coäng Hoøa Ba Lan, Hungari vaø Tcheøque chính thöùc ñöôïc gia nhaäp Khoái Nato (Nord Atlantic Traity Organisation- hoaëc O.T.A.N. : Organisation du Traiteù dell’Atlantique Nord: Toå chöùc cuûa Thoûa Öôùc Baéc Ñaïi Taây Döông ). Toå chöùc naøy ñöôïc thaønh laäp ngaøy 04.04.1949, sau ñeä nhò theá chieán, goàm caùc nöôùc sau ñaây: Bæ, Canada, Ñan Maïch, Phaùp, Anh, YÙ, Luïc Xaâm Baûo, Hoøa Lan, Na Uy, Boà Ñaøo Nha, Hoa Kyø: ñaây laø caùc nöôùc hoäi vieân saùng laäp - Naêm 1952, Hy Laïp vaø Thoå Nhó Kyø xin gia nhaäp. Lieân Bang Coäng Hoøa Ñöùc trôû thaønh hoäi vieân naêm 1955 vaø Taây Ban Nha naêm 1982. Truï sôû ñöôïc ñaët taïi Bruxelles, thuû ñoâ Bæ.

Muïc ñích cuûa Toå Chöùc laø: Baûo veä hoøa bình vaø an ninh, phaùt trieån söï oån ñònh chính trò vaø coå voõ neàn thònh vöôïng trong mieàn Baéc Ñaïi Taây Döông, sau nhöõng taøn phaù kinh khuûng cuûa Ñeä Nhò Theá Chieán (1939-1945).

Sau 50 naêm thaønh laäp, ba quoác gia Ba Lan, Hungari vaø Tcheøque, ñaõ ñöôïc chính thöùc gia nhaäp vaø trôû thaønh hoäi vieân cuûa Khoái Nato. Ba quoác gia naøy tröôùc ñaây thuoäc Khoái Varsovie (Thuû ñoâ Ba Lan). Khoái Varsovie ñöôïc thaønh laäp ngaøy 14.05.1955 vaø luùc ñoù ñöôïc ñaët döôùi quyeàn ñieàu khieån cuûa Lieân Xoâ, nhaèm lieân keát, coäng taùc giöõa caùc quoác gia theo cheá ñoä Coäng Saûn Trung-Ñoâng AÂu, ñeå ñoái phoù vôùi Khoái Coäng Ñoàng Chaâu AÂu vaø Nato. Chieán tranh laïnh giöõa hai Khoái Tö Baûn vaø Coäng Saûn ñaõ keùo daøi tôùi naêm 1989, luùc cheá ñoä coäng saûn Trung-Ñoâng AÂu suïp ñoå. Caùc quoác gia cöïu coäng saûn trôû thaønh nhöõng quoác gia ñoäc laäp vaø xin gia nhaäp Khoái Nato. Ngoaøi ba quoác gia Ba Lan, Hungari vaø Tcheøque, coøn coù moät soá quoác gia khaùc nöõa, tröôùc ñaây cuõng thuoäc khoái Varsovie, nhö: Solvenia, Rumania, Bulgaria, Lituania, Estonia vaø Lettonia... ñaõ xin gia nhaäp, nhöng chöa ñöôïc chaáp nhaän. Vieäc gia nhaäp Toå Chöùc Nato cuûa ba quoác gia cöïu coäng saûn ñaõ gaây neân nhieàu baát maõn nôi chính phuû Nga. Boä tröôûng ngoaïi giao Nga tuyeân boá: "Vieäc môû roäng cöûa cho Ba Lan, Hungari vaø Tcheøque gia nhaäp Nato laø moät höôùng ñi sai laàm".

Nhaân dòp ba quoác gia Ba Lan, Hungari, Tcheøque gia nhaäp Nato, UÛy Ban Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc cuûa Coäng ñoàng Chaâu AÂu (Comece: Comiteù des Eùpiscopats de la Comunauteù Europeùenne) hoïp phieân khoaùng ñaïi taïi Bruxelles, vaø cho phoå bieán moät söù ñieäp, coù töïa ñeà laø: "Chaâu AÂu phaûi ñöôïc xaây döïng treân söï thaät, treân kyù öùc vaø treân tình lieân ñôùi: ñaây laø nhöõng chìa khoùa môû cöûa cho hoøa bình vaø hoøa giaûi".

Söù ñieäp vieát: "Ñieàu caên baûn ñoái vôùi quan nieäm veà an ninh phaûi ñöôïc chaáp nhaän treân moät höôùng ñi nghieâm chænh, nhaèm ñeán caùc quyeàn lôïi chung cuûa caùc daân toäc: laø an ninh cho moïi ngöôøi, khoâng phaûi chæ giôùi haïn cho caùc quoác gia giaàu thònh cuûa Taây AÂu, trong phaïm vi cuûa Khoái Nato, nhöng cho vaø vôùi caùc quoác gia khaùc, vì nhöõng lyù do khaùc nhau khoâng ñöôïc ghi trong caùc cô caáu vaø theå cheá cuûa ñöôøng loái chính trò veà an ninh. Trong caùi nhìn bao quaùt naày, caàn phaûi nhaéc laïi raèng: ngöôøi daân cuûa taát caû caùc nöôùc Trung-Ñoâng AÂu, xeùt veà vaán ñeà an ninh, cuõng phaûi ñöôïc höôûng nhöõng quyeàn lôïi chính ñaùng nhö caùc ngöôøi daân soáng taïi caùc quoác gia hoäi vieân Coäng ñoàng Chaâu AÂu vaø Khoái Nato. Vaø nhöõng quyeàn lôïi naøy phaûi ñöôïc hieän dieän luoân luoân trong vieäc xaây döïng vaø môû roäng moät toå chöùc nhaèm coå voõ vaø cuûng coá hoøa bình".

Caùc Giaùm Muïc trong UÛy Ban xaùc nhaän nhöõng tieán boä tích cöïc cuûa con ñöôøng tieán ñeán hoøa bình taïi Luïc ñòa AÂu Chaâu, sau Ñeä Nhò Theá Chieán. Caùc ngaøi nhaéc laïi raèng "khoâng caàn ñeán baïo löïc; hai khoái quaân söï choáng ñoái nhau (Nato vaø Varsovie) gaây neân vieäc phaân chia Chaâu AÂu thaønh hai khoái, nay ñaõ vöôït qua moät caùch hoøa bình. Nhöng caùc ngaøi cuõng nhaéc ñeán nhöõng lyù do tuûi nhuïc vaø ñau thöông cho Chaâu AÂu hieän nay. Caùc ngaøi vieát: "Chuùng ta chöa thaønh coâng trong vieäc loaïi tröø chieán tranh khoûi Chaâu AÂu naøy. Cöïu Yougoslavia bò phaân taùn do nhöõng vuï tranh chaáp vuõ trang khuûng khieáp, ñaõ gaây neân bieát bao naïn nhaân, caùch rieâng nôi ngöôøi daân voâ toäi". Caùc Giaùm Muïc vieát tieáp nhö sau: "Caû taïi Taây AÂu trong thôøi gian qua moät soá mieàn cuõng bò xaùo ñoäng maïnh meõ bôûi nhöõng cuoäc khuûng boá, nhö Ñaûo Corse, mieàn Basque cuûa Taây Ban Nha vaø mieàn Baéc AÙi Nhó Lan..." . Theo nhaän xeùt cuûa caùc Giaùm Muïc, thì chính caùc löïc löôïng xaõ hoäi vaø chính trò coù moät traùch nhieäm rieâng veà tình hình naøy. Caùc Giaùo Hoäi vaø caùc coäng ñoàng toân giaùo cuõng khoâng traùnh khoûi traùch nhieäm veà tình hình nhö vaäy. Vieäc baûo veä caùc nhoùm thieåu soá, vieäc giaûi giôùi, vieäc chieán ñaáu choáng laïi nhöõng chuõ nghóa quaù khích, cuoàng tín, vieäc giaùo duïc veà hoøa bình, vieäc phaùt trieån moät ñöôøng loái chính trò ngoaïi giao chung, vieäc cuûng coá vai troø cuûa caùc toå chöùc quoác teá: ñoù laø nhöõng saùng kieán vaø goùp yù cuûa caùc Giaùm Muïc caàn thöïc hieän, ñeå xaây döïng moät neàn hoøa bình beàn bæ taïi Chaâu AÂu.

Söù ñieäp keát thuùc: "Vôùi tö caùch laø Giaùm Muïc, chuùng toâi muoán noùi vôùi moïi ngöôøi thieän chí raèng: ñeå thích nghi khaån caáp caùc cheá ñoä chính trò vôùi caùc boån phaän hieän nay raát caàn thieát cho vieäc baûo veä hoøa bình, thì caàn phaûi coù keøm theo vieäc trôû laïi cuûa caùc taâm hoàn; khoâng coù vieäc caûi thieän ñôøi soáng thieâng lieâng, khoâng trôû laïi vôùi caùc giaù trò cao quí ñaïo ñöùc luaân lyù, vôùi nguoàn goác Kitoâ cuûa Chaâu AÂu, thì con ngöôøi khoâng theå xaây döïng moät xaõ hoäi thöïc söï coâng bình, huynh ñeä vaø hoøa bình ñöôïc".


Back to Radio Veritas Asia Home Page