Töôøng Thuaät Thaùnh Leã Beá Maïc
THÑGM AÙ Chaâu (14/05/1998)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thaùnh Leã Beá Maïc Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu.

Tin Vatican (VIS 14/5/98): Luùc 10:30 saùng thöù naêm 14/05/98, beân trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ chuû teá thaùnh leã troïng theå beá maïc Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu. Cuøng ñoàng teá vôùi ÑTC, coù 34 vò Hoàng Y, 6 Thöôïng Phuï, 49 toång giaùm muïc, 78 giaùm muïc vaø 92 linh muïc. Gioáng nhö thaùnh leã khai maïc, Thaùnh Leã Beá Maïc Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu mang nhieàu ñaëc tính AÙ Chaâu, vôùi caùc baøi haùt baèng tieáng Tamil, tieáng Nam Döông, tieáng AÁn Ñoä, tieáng Philuaättaân, vaø caùc baøi ñoïc, lôøi caàu nguyeän baèng caùc thöù tieáng AÙ Chaâu khaùc nöõa, nhö tieáng Quan Thoaïi, Trung Quoác.

Trong baøi giaûng thaùnh leã, ÑTC ñaõ xöû duïng ba thöù tieáng YÙ, Phaùp vaø Anh. ÑTC goïi Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu nhö laø moät Baøi Ca daâng leân chuùc tuïng Thieân Chuùa, laø nhö lôøi môøi goïi haõy rao giaûng Phuùc AÂm cho AÙ Chaâu. ÑTC ñaõ ngoû lôøi tröïc tieáp vôùi caùc giaùm muïc AÙ Chaâu ñoàng teá Thaùnh Leã nhö sau:

Ñaëc bieät ñaùng chuù yù, laø nhöõng lôøi ÑTC ngoû tröïc tieáp vôùi anh chò em tín höõu cuûa Giaùo Hoäi coâng giaùo taïi Trung Quoác. ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

ÑTC cuõng baøy toû hy voïng laø nhöõng khoù khaên seõ sôùm ñöôïc vöôït qua, sao cho caùc giaùm muïc taïi Trung Quoác coù theå gaëp gôõ vôùi nhöõng vò chuû chaên khaùc cuûa Giaùo Hoäi. ÑTC noùi nhö sau:

Keát thuùc baøi giaûng, ÑTC nhaän ñònh raèng:


Back to Radio Veritas Asia Home Page