Löôïc qua lòch söû caùc khoùa hoïp
Thng Hoi ong Giam Muc

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thi S: Löôïc qua lòch söû caùc khoùa hoïp Thng Hoi ong Giam Muc.

Trong baøi thôøi söï tröôùc (ñöôïc phaùt thanh thöù Baûy 11/07/1998), chuùng toâi noùi raèng Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Theá Giôùi, vaøo thaùng 10 naêm 2000, laø khoùa hoïp thoâng thöôøng laàn thöù 10. Nhöng, neáu tính bao goàm taát caû caùc Khoùa Hoïp, ñuû loaïi, cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, töø ñaàu ñeán nay, thì Khoùa Hoïp Thoâng Thöôøng laàn thöù 10, veà chuû ñeà: "Vò Giaùm Muïc, nguôøi toâi tôù cuûa Phuùc AÂm Chuùa Gieâsu, ñeå mang ñeán nieàm hy voïng cho theá giôùi", laø khoùa hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc laàn thöù 20, nhö chuùng ta seõ thaáy khi löôùt qua lòch söû caùc Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc töø ñaàu ñeán naêm 2000.

Tröôùc heát, chuùng ta caàn nhôù raèng Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñaõ ñöôïc thieát laäp bôûi Ñöùc Coá Giaùo Hoaøng Phaoloâ VI, qua töï saéc coù töïa ñeà laø "Apostolica Sollicitudo" (Söï chaêm soùc toâng ñoà), ñöôïc ban haønh ngaøy 15 thaùng 9 naêm 1965. Chính Ñöùc Phaoloâ VI, trong buoåi ñoïc kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät ngaøy 22 thaùng 9 naêm 1974, ñaõ ñònh nghóa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc nhö sau:

"Ñaây laø moät cô cheá giaùo hoäi maø chuùng toâi thieát laäp leân sau Coâng Ñoàng Vatican II, ngoõ haàu cuûng coá söï hieäp nhaát vaø coäng taùc giöõa caùc giaùm muïc treân khaép theá giôùi vôùi Toøa Thaùnh. Cô Cheá Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc thöïc hieän muïc tieâu treân, nhôø qua bôûi cuoäc nghieân cöùu chung lieân quan ñeán nhöõng hoaøn caûnh cuûa Giaùo Hoäi vaø qua bôûi giaûi ñaùp chung cho nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán Söù Maïng cuûa Giaùo Hoäi. Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc khoâng phaûi laø moät Coâng Ñoàng, cuõng khoâng phaûi laø moät Quoác Hoäi, nhöng nhö laø moät kieåu maãu ñaëc bieät cuûa Coâng Nghò".

1. Khoùa Hoïp Thoâng Thöôøng Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, laàn ñaàu tieân, ñaõ dieãn ra töø ngaøy 29 thaùng 9 cho ñeán 29 thaùng 10, 1967, veà ñeà taøi: Gìn giöõ vaø cuõng coá Ñöùc Tin Coâng Giaùo, söï toaøn veïn, söùc maïnh, söï khai trieån, söï maïch laïc treân bình dieän giaùo lyù vaø phaùt trieån lòch söû.

2. Khoùa hoïp ngoaïi thöôøng ñaàu tieân, ñaõ dieãn ra töø ngaøy 11 ñeán 28 thaùng 10 naêm, 1969, veà chuû ñeà: Söï Coäng Taùc giöõa Toøa Thaùnh vaø caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc.

3. Khoùa Hoïp Thoâng Thöôøng laàn thöù hai, töø ngaøy 30 thaùng 9 cho ñeán ngaøy 6 thaùng 11, naêm 1971 (töùc 4 naêm sau, so vôùi buoåi hoïp ñaàu tieân vaøo naêm 1967), veà ñeà taøi: Chöùc Linh Muïc Thöøa Taùc vaø söï coâng baèng treân theá giôùi.

4. Khoùa Hoïp thoâng thöôøng laàn thöù ba, töø ngaøy 27 thaùng 9 cho ñeán 26 thaùng 10, 1974, veà ñeà taøi: Rao Giaûng Phuùc AÂm trong theá giôùi hieän ñaïi.

5. Khoùa Hôïp thoâng thöôøng laàn thöù tö, töø ngaøy 30 thaùng 9 cho ñeán 29 thaùng 10 naêm 1977, veà ñeà taøi: Vieäc giaûng daïy giaùo lyù trong thôøi ñaïi chuùng ta.

6. Khoùa hoïp ñaëc bieät cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoøa Lan, töø ngaøy 14 ñeán 31 thaùng Gieâng 1980, veà ñeà taøi: Hoaøn caûnh Muïc Vuï taïi Hoøa Lan".

7. Khoùa Hoïp thoâng thöôøng Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc laàn thöù 5, töø ngaøy 26 thaùng 9 ñeán 25 thaùng 10 naêm 1980 veà ñeà taøi: Gia Ñình Kitoâ.

8. Khoùa Hoïp thoâng thöôøng laàn thöù saùu cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, töø ngaøy 29 thaùng 9 ñeàn 29 thaùng 10, naêm 1983, veà ñeà taøi: Ñeàn Toäi vaø Hoøa Giaûi trong söù maïng cuûa Giaùo Hoäi.

9. Khoùa Hoïp ngoaïi thöôøng laàn thöù hai, töø ngaøy 24 thaùng 11 cho ñeán muøng 8 thaùng 12, 1985, veà ñeà taøi: Kyû nieäm 20 naêm keát thuùc Coâng Ñoàng Vaticanoâ II."

10. Khoùa hoïp thoâng thöôøng laàn thöù 7, töø muøng 1 ñeán 30 thaùng 10 naêm 1987, veà ñeà taøi: Ôn goïi vaø söù maïng cuûa giaùo daân trong giaùo hoäi vaø trong theá giôùi.

11. Khoùa Hoïp thoâng thöôøng laàn thöù 8, töø 30 thaùng 9 cho ñeán 28 thaùng 10 naêm 1990, veà ñeà taøi: Vieäc Huaán Luyeän Linh Muïc trong nhöõng hoaøn caûnh ngaøy nay".

12. Khoùa hoïp ñaëc bieät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu, töø 28 thaùng 11 cho ñeán 14 thaùng 12 naêm 1991, veà ñeà taøi: Ngoõ haàu chuùng ta coù theå laø nhöõng chöùng nhaân cuûa Chuùa Kitoâ, ñaáng ñaõ giaûi phoùng chuùng ta."

13. Khoùa hoïp ñaëc bieät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phi Chaâu, töø ngaøy 10 thaùng Tö cho ñeán muøng 8 thaùng 5, 1994, veà ñeà taøi: Giaùo Hoäi taïi Phi Chaâu vaø söù maïng rao giaûng Phuùc AÂm höôùng ñeán naêm 2000: Chuùng con seõ laø nhöõng chöùng nhaân cuûa Ta" (TÑCV 1,8).

14. Khoùa Hoïp thoâng thöôøng laàn thöù chín, töø ngaøy 2 ñeán 29 thaùng 10 naêm 1994, veà ñeà taøi: Ñôøi taän hieán vaø vai troø cuûa noù trong giaùo hoäi vaø trong theá giôùi".

15. Khoùa Hoïp ñaëc bieät cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà LIBAN, töø ngaøy 26 thaùng 11 ñeán 14 thaùng 12, veà ñeà taøi: Chuùa Kitoâ laø nieàm hy voïng cuûa chuùng ta: Ñöôïc canh taân bôûi Chuùa Thaùnh Thaàn, trong tình lieân ñôùi, chuùng ta laøm chöùng cho tình yeâu Thieân Chuùa."

16. Khoùa Hoïp ñaëc bieät cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ Chaâu, töø ngaøy 16 thaùng 11 ñeán 12 thaùng 12 naêm 1997, veà ñeà taøi: Gaëp gôõ vôùi Chuùa Gieâsu Kitoâ haèng soáng: con ñöôøng hoaùn caûi, hieäp thoâng vaø lieân ñôùi taïi Myõ Chaâu."

17. Khoùa Hoïp ñaëc bieät cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu, töø ngaøy 19 thaùng 4 ñeán 14 thaùng 5 naêm nay 1998, veà ñeà taøi: Chuùa Gieâsu Kitoâ, Ñaáng Cöùu chuoäc vaø söù maïng yeâu thöông vaø phuïc vuï cuûa Ngaøi taïi AÙ Chaâu: Ñeå hoï ñöôïc soáng vaø soáng doài daøo". (Gioan 10,10).

Ñoù laø nhöõng khoùa hoïp ñaõ qua. Töø nay cho ñeán naêm 2000, coøn nhöõng khoùa hoïp sau ñaây:

18. Khoùa Hoïp ñaëc bieät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Ñaïi Döông, seõ ñöôïc toå chöùc töø ngaøy 22 thaùng 11 ñeán 12 thaùng 12 naêm nay 1998, veà ñeà taøi: Chuùa Gieâsu Kitoâ vaø caùc daân toäc cuûa Ñaïi Döông Chaâu: böôùc ñi treân con ñöôøng cuûa Chuùa, rao giaûng söï thaät cuûa Chuùa, vaø soáng söï soáng cuûa Chuùa.

19. Khoùa Hoïp ñaëc bieät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu laàn 2, ñöôïc döï truø vaøo naêm tôùi 1999, veà ñeà taøi: Chuùa Gieâsu Kitoâ, soáng ñoäng trong Giaùo Hoäi, nguoàn maïch cuûa Hy voïng cho AÂu Chaâu. Noùi laø "laàn thöù 2", vì Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu, laàn thöù nhaát laø vaøo naêm 1991.

20. Khoùa Hoïp thoâng thöôøng Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Theá Giôùi, laàn thöù 10, vaøo thaùng 10 naêm 2000, veà ñeà taøi: Vò Giaùm Muïc: nguôøi toâi tôù cuûa Phuùc AÂm Chuùa Gieâsu Kitoâ ñeå mang laïi hy voïng cho theá giôùi.

Ñoù laø 20 khoùa hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, töø naêm 1967 cho ñeán naêm 2000. Vaø chuùng ta thaáy coù 3 loaïi Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc: Thoâng Thöôøng, Ngoaïi Thöôøng, vaø Ñaëc Bieät.

Ñeå chuaån bò cho Naêm Thaùnh 2000, ÑTC ñaõ muoán cöû haønh nhöõng Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñaëc bieät, cho töøng ñaïi luïc treân theá giôùi: AÂu Chaâu, Phi Chaâu, Myõ Chaâu, AÙ Chaâu, Ñaïi Döông Chaâu. Vaø nhö ñaõ loan tin, vaøo thaùng 10 naêm 2000, Khoùa Hoïp Thoâng Thöôøng laàn thöù 10 cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Theá Giôùi seõ ñöôïc toå chöùc.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page