ÑTC tieáp
caùc tham döï vieân Hoäi Nghò
tieàn Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Chaâu AÂu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc tham döï vieân Hoäi Nghò tieàn Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Chaâu AÂu.

Vatican - 14.01.99. Hoäi nghò tieàn Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Chaâu AÂu, do Hoâïi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Vaên Hoùa toå chöùc, taïi Vatican, töø thöù Hai 11 thaùng Gieâng 1999, ñaõ keát thuùc hoâm, thöù Naêm 14/01/99, vôùi buoåi tieáp kieán cuûa ÑTC vaø vaø baøi thuyeát trình ñuùc keát cuûa Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng.

ÑTC tieáp caùc vò tham döï, khoaûng moät traêm hoïc giaû thuoäc caùc ngaønh khaùc nhau, ñeán töø haàu heát caùc nöôùc Chaâu AÂu. Trong dieãn vaên chaøo möøng vaø giôùi thieäu leân ÑTC veà coâng vieäc Hoäi Nghò ñaõ thöïc hieän trong nhöõng ngaøy naøy, Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Vaên Hoùa, noùi: Chaâu AÂu laø moät thaùch ñoá. Thöøa höôûng gia taøi cuûa moät quaù khöù daøi laâu, söï khaùc bieät cuûa caùc neàn vaên hoùa Chaâu AÂu, tuyeät ñoái khoâng phaûi laø moät caûn trôû, nhöng taïo neân vieân ñaù goùc töôøng cuûa caên cöôùc Chaâu AÂu. Trong ñöùc tin nôi Chuùa Kitoâ, ñöùc tin ñöôïc thaám nhuaàn Phuùc AÂm, Tin möøng cuûa caùc neàn vaên hoùa, caùc tham döï vieân Hoäi Nghò ñaõ chia seû thaønh tín naøy, laø ñôøi soáng Kitoâ taïi Chaâu AÂu phaûi tìm ñöôïc moät söï cuûng coá môùi trong dòp cöû haønh Ñaïi Toaøn Xaù vaøo Naêm 2000.

Trong dieãn vaên ñaùp töø, ÑTC nhaéc laïi raèng: Vieäc canh taân Vaên Hoùa taïi Chaâu AÂu phaùt xuaát bôûi vieäc suy tö vaø chieâm nieäm Maàu Nhieäm Kitoâ. Vieäc chieâm nieäm naøy laøm cho chuùng ta ñi saâu hôn vaøo maàu nhieäm cuûa Taïo Döïng. Cho duø khoâng phaûi taát caû caùc ngöôøi Chaâu AÂu coâng nhaän mình laø tín höõu Kitoâ, nhöng caùc daân toäc cuûa Luïc Ñòa naøy ñaõ ñöôïc ghi daáu saâu ñaäm bôûi Phuùc AÂm. Khoâng coù daáu aán naøy khoù loøng noùi veà Chaâu AÂu. Nguoàn goác chung cuûa chuùng ta vaø nhöõng giaù trò coù khaû naêng höôùng daãn tö töôûng, caùc chöông trình vaø hoaït ñoäng cuûa chuùng ta, taát caû ñeàu ôû trong neàn vaên hoùa Kitoâ.

ÑTC quaû quyeát: "Vieäc gaëp gôõ giöõa caùc neàn vaên hoùa vaø ñöùc tin laø moät ñoøi hoûi cuûa vieäc tìm kieám chaân lyù. Vieäc tìm kieám naøy thöïc söï ñaõ goùp phaàn vaøo vieäc phaùt sinh moät thöïc taïi môùi. Chuùa Kitoâ maïc khaûi con ngöôøi cho chính mình, trong söï vieân maõn cuûa Ngöôøi, nhö laø Con Thieân Chuùa, vaø trong phaåm giaù khoâng theå di nhöôïng cuûa Ngöôøi nhö laø con ngöôøi, trong söï cao caû cuûa trí tueä cuûa Ngöôøi, coù khaû naêng tieán ñeán chaân lyù, trong söï cao caû yù chí cuûa Ngöôøi, coù khaû naêng haønh ñoäng caùch hôïp lyù". Giaùo Hoäi chuû tröông theo ñuoåi coâng vieäc rao giaûng Tin Möøng cuûa mình, chính nhôø vaøo vieäc ñoái thoaïi, moät vieäc ñoái thoaïi ñöôïc ÑTC coi laø "tuyeät ñoái caàn thieát".

Ñöùc Gioan Phaoloâ II nhaán maïnh raèng: Ngaøy nay caùc bieân giôùi giöõa caùc quoác gia ñaõ ñöôïc môû ra. Caàn phaûi löu yù ñeå traùnh khoûi vieäc taïo neân nhöõng haøng raøo môùi giöõa con ngöôøi, vaø cuõng ñöøng taïo neân nhöõng thuø ñòch môùi giöõa caùc daân toäc, do bôûi nhöõng yù thöùc heä. Vieäc tìm kieám chaân lyù phaûi laø ñoäng cô cuûa moãi moät khaùm phaù vaø tieán boä vaên hoùa vaø cuûa caùc moái lieân heä veà tình huynh ñeäï giöõa caùc daân toäc cuûa Luïc Ñòa. ÑTC noùi: Vì theá caàn cung caáp cho ngöôøi thôøi ñaïi ta moät neàn giaùo duïc ñích thöïc, ñöôïc xaây döïng treân caùc giaù trò thieát yeáu thieâng lieâng, luaân lyù vaø daân söï. Trong caùc theá kyû, ñöùc tin nôi Chuùa Kitoâ vaø ñôøi soáng thieâng lieâng cuûa con nguôøi ñaõ ñeå laïi daáu veát trong caùc caùch bieåu loä khaùc nhau cuûa neàn vaên hoùa Chaâu AÂu. Ngaøy nay Giaùo Hoäi öôùc mong tieáp tuïc vaø uûng hoä con ñöôøng naøy, con ñöôøng daãn ñöa con ngöôøi ñeán haïnh phuùc vónh cöûu, baèng vieäc ñem ñeán cho con ngöôøi moät nieàm hy voïng thöïc söï, vaø goùp coâng vaøo vieäc hieäp nhaát caùc daân toäc.

Keát thuùc dieãn vaên, ÑTC noùi vôùi caùc vò tham döï Hoäi Nghò nhö sau: "Tuøy theo theå thöùc vaø ôn goïi rieâng cuûa moãi moät ngöôøi trong anh chò em, anh chò em haõy goùp phaàn vaøo coâng vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng vaø vaøo moät Muøa Xuaân môùi veà Vaên Hoùa taïi Chaâu AÂu, ñeå roài Chaâu AÂu naøy coù theå höôùng daãn caùc luïc ñòa khaùc".


ÑTC tieáp ñaïi dieän Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp

ÑTC tieáp ñaïi dieän Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp.

Vatican - 14.01.99 - Cuõng saùng thöù Naêm,14/01/99, sau khi tieáp caùc vò tham döï Hoäi Nghò Tieàn-Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Chaâu AÂu vaø caùc Vieân Chöùc vaø Nhaân Vieân An Ninh cuûa Chính Phuû YÙ caïnh Vatican, ÑTC tieáp Ban Laõnh Ñaïo cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp, goàm Ñöùc Cha Louis-Marie Billeù, chuû tòch Hoäi Ñoàng, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Lyon - Ñöùc Cha Jacques David, phoù chuû tòch, Giaùm Muïc Evreux, vaø Toång Thö Kyù Cha Bernard Lagoutte.

Lieàn sau ñoù, ÑTC tieáp Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giuseppe Lazzarotto, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Irak vaø Jordanie.


Back to Radio Veritas Asia Home Page