Hoäi nghò
Tieàn Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc
veà Chaâu AÂu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hoäi nghò Tieàn Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Chaâu AÂu.

Vatican - 11.01.99 - Tröôùc ñaây, sau nhöõng bieán coá lòch söû xaåy ra vaøo cuoái naêm 1989 vôùi nhöõng aâm höôûng saâu roäng treân caû theá giôùi, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ aán ñònh trieäu taäïp Khoùa Hoïp ñaëc bieät cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà Chaâu AÂu, vöøa ñoàng thôøi uûy thaùc cho Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch veà Vaên Hoùa, do Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard laõnh ñaïo, chuaån bò moät Hoäi Nghò tieàn Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, trong nhöõng ngaøy töø 28 ñeán 31 thaùng 10 naêm 1991, veà ñeà taøi: "Kitoâ giaùo vaø neàn vaên hoùa taïi Chaâu AÂu: vieäc nhôù laïi, löông taâm vaø döï aùn". Trong nhöõng naêm naøy, coù nhieàu bieán coá quan troïng xaåy ra cho lòch söû Chaâu AÂu.

Sau nhöõng vui möøng, phaán khôûi veà söï suïp ñoå cuûa Böùùc Töôøng Berlin vaø nhöõng hy voïng phaùt xuaát bôûi vieäc tan raõ Ñeá Quoác Soâ Vieát, khoâng thieáu nhöõng thaát voïng, nhöõng caêng thaúng môùi vaø nhöõng tranh chaáp vuõ trang ñaõ vaø ñang xaåy ra. Nhöõng thay ñoåi veà xaõ hoäi-chính trò vaø vaên hoùa trong nhöõng naêm vöøa qua ñaõ coù aûnh höôûng caû ñeán ñôøi soáng Giaùo Hoäi vaø do ñoù, moät laàn nöõa ÑTC trieäu taäïp Khoùa Hoïp ñaëc bieät cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà Chaâu AÂu vaøo Muøa Thu tôùi ñaây.

Trong cuøng vieãn töôïng, nhö vaøo naêm 1991, Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Vaên Hoùa laïi ñöôïc uûy thaùc toå chöùc moät Hoäi Nghò tieàn Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, ñeå cung caáp cho caùc giaùm muïc moät taøi lieäu duøng cho coâng vieäc cuûa Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu veà ñeà taøi: "Chuùa Giesu Kitoâ luoân luoân soáng trong Giaùo Hoäi, nguoàn maïch cuûa hy voïng cho Chaâu AÂu". Ñeà taøi cuûa Hoäïi Nghò tieàn Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñöôïc tranh luaän trong nhöõng ngaøy naøy laø: "Chuùa Kitoâ, nguoàn maïch cuûa moät neàn vaên hoùa môùi tröôùc theàm cuûa Ngaøn Naêm Môùi".

Boán ngaøy Hoäi Nghò, töø thöù Hai 11 ñeán thöù Naêm 14 thaùng Gieâng 1999, ñöôïc daønh ñeå thaûo luaän veà boán chieàu kích cuûa ñeà taøi: (ñoù laø)ø tìm laïi neàn taûng trieát hoïc, thaàn hoïc, nhaân loaïi hoïc vaø khoa hoïc cuûa neàn vaên hoùa Chaâu AÂu - ñi veà nguoàn maïch: gia ñình, giaùo duïc, khaùm phaù vaên chöông, ngheäï thuaät vaø truyeàn thoâng - suy tö laïi con ñöôøng cuûa con ngöôøi trong caùc khía caïnh: vaên hoùa, kinh teá, luaân lyù vaø chính trò. Hoäi Nghò tieàn Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc naøy, dó nhieân ñöôïc ghi trong ñoäng löïc vó ñaïi döôùi söï thuùc ñaåy cuûa ÑTC, ñöa Giaùo Hoäi tieán ñeán Ngaøn Naêm thöù ba cuûa lòch söû Kitoâ. Giaùo Hoäi muoán suy tö laïi maàu nhieäm Chuùa Kitoâ, Ngoâi Lôøi nhaäp theå, vôùi moät ñaø tieán môùi veà vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng cho con ngöôøi.

Caùc vò thuyeát trình trong Ñaïi Hoäi phaàn lôùn laø caùc giaùo sö ñaïi hoïc vaø caùc nhaân vaät thuoäc laõnh vöïc vaên hoùa, ñeàn töø caùc quoác gia Ñoâng vaø Taây AÂu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page