UÛy Ban Quoác Teá lieân laïc
giöõa Coâng Giaùo vaø Do Thaùi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp UÛy Ban Quoác Teá lieân laïc giöõa Coâng Giaùo vaø Do Thaùi.

Vatican - 26.03.98 - "Moät daán thaân cho vieäc ñoái thoaïi ñích thöïc ñöôïc aên reã saâu trong moät tình yeâu meán thaønh thöïc ñoái vôùi chaân lyù vaø trong söï côûi môû vôùi taát caû caùc thaønh vieân cuûa ñaïi gia ñình nhaân loaïi, (söï daán thaân naày) vaãn laø con ñöôøng thöù nhaát vaø caàn thieát ñeå tieán ñeán hoøa giaûi vaø hoøa bình maø theá giôùi hieän nay ñang caàn ñeán".

Ñoù laø nhöõng lôøi ÑTC Gioan Phaoloâ II nhaéc laïi saùng thöù Naêm 26.03.98, trong buoåi tieáp UÛy Ban quoác teá lieân laïc giöõa Coâng Giaùo vaø Do Thaùi, hoäi hoïp trong nhöõng ngaøy naøy taïi Cö Xaù Santa Marta trong Noäi Thaønh Vatican. Ñeà taøi cuûa cuoäc gaëp gôõ laàn thöù 16 naøy cuûa UÛy Ban lieân laïc laø: "Laøm theá naøo ñeå giaùo duïc mình veà nhöõng truyeàn thoáng cuûa hai beân, duø coù nhöõng thaønh kieán, nhöõng hieåu laàm vaø caû nhöõng thuø ñòch nöõa... tieác thay vaãn coøn cho tôùi nay vaø thöôøng coù nguoàn goác trong söï khoâng bieát nhau".

Tham döï cuoäc gaëp gôõ naøy coù caùc toå chöùc Do Thaùi khaùc nhau (trong ñoù coù Toå Chöùc Do Thaùi Theá Giôùi) vaø veà phía Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, coù UÛy Ban Toøa Thaùnh veà caùc moái quan heä vôùi Do Thaùi giaùo; UÛy Ban naày naèm trong Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà coå voõ söï hieäp nhaát caùc tín höõu Kitoâ.

ÑTC coâng nhaän raèng: trong 25 naêm thaønh laäp, UÛy Ban Quoác Teá lieân laïc naøy ñaõ goùp coâng vaøo vieäc laøm toát ñeïp theâm maõi caùc moái quan heä giöõa ngöôøi Coâng Giaùo vaø Do Thaùi. Ngaøi noùi: "Nhöõng tieán boä ñaõ ñaït ñöôïc cho thaáy nhöõng höùa heïn lôùn lao töø cuoäc ñoái thoaïi giöõa hai coäng ñoàng". Ngoû lôøi rieâng vôùi caùc vò tham döï cuoäc gaëp gôõ, ÑTC xaùc nhaän raèng: "Coâng vieäc cuûa caùc Vò cuõng laø moät daáu hieäu cuûa hy voïng cho theá giôùi bò ghi daáu bôûi caùc cuoäc tranh chaáp vaø chia reõ, tieác thay taát caû thöôøng ñöôïc nuoâi döôõng bôûi tö lôïi kinh teá hoaëc chính trò".

ÑTC Gioan Phaoloâ II nhaéc laïi caùch rieâng nhöõng ñoàng quan ñieåm quan troïng trong söï hieåu roõ cuûa Coâng Giaùo vaø Do Thaùi veà gia ñình, nhö neàn taûng cuûa xaõ hoäi, vaø söï ñaøo saâu "caùi nhìn theo Thaùnh Kinh veà vieäc taïo döïng cuûa Thieân Chuùa", vôùi nhöõng haäu quaû ñoái vôùi vieäc ñaùnh giaù veà phaåm chöùc con ngöôøi vaø veà traùch nhieäm ñoái vôùi moâi sinh thieân nhieân".

Trong phaàn keát, ÑTC noùi: "Caùc baïn thaân meán, öôùc gì cuoäc hoäi hoïp naøy cuûa caùc baïn coù theå môû ra nhöõng con ñöôøng luoân luoân hieäu nghieäm hôn ñeå laøm cho caùc ngöôøi Coâng Giaùo cuõng nhö caùc ngöôøi Do Thaùi nhaän bieát vaø ñaùnh giaù nhöõng tieán boä yù nghóa trong söï thoâng caûm vaø coäng taùc vôùi nhau giöõa hai coäng ñoàng chuùng ta".


Ñöùc Karol Wojtyla vaø ngöôøi baïn hoïc Do Thaùi luùc thieáu thôøi taïi Wadowice

Theâm moät cuoán saùch veà Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II seõ ñöôïc xuaát baûn taïi Myõ.

New York - Hoa Kyø [Apic 30/03/98] - "Vò Giaùo Hoaøng Voâ Danh": ñoù laø töïa ñeà cuûa moät cuoán saùch môùi veà Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II seõ ra maét ñoäc giaû trong töông lai gaàn ñaây. Taùc giaû cuûa cuoán saùch laø oâng Darcy O'Brian neâu baät taàm quan troïng cuûa tình baïn giöõa Ñöùc Karol Wojtyla vaø ngöôøi baïn hoïc Do Thaùi luùc thieáu thôøi taïi Wadowice laø Jerzy Kluger. Theo taùc giaû, tình baïn naøy ñaõ moät phaàn naøo aûnh höôûng treân chính moái quan heä giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø theá giôùi Do Thaùi.

Theo cuoán saùch, oâng Jerzy Kluger ñaõ thöïc hieän nhieàu coâng taùc bí maät ñöôïc chính Ñöùc Gioan Phaoloâ II yeâu caàu ñeå thieát laäp lieân laïc vôùi chính quyeàn Israel.

Phaùt bieåu treân baùo "New York Times" hoài cuoái tuaàn qua, oâng Jerzy Kluger tuyeân boá raèng: "Nhöõng ngöôøi taïi Vatican khoâng bieát ngöôøi Do Thaùi cuõng nhö caùc vò Giaùo Hoaøng tröôùc ñaây khoâng heà bieát ngöôøi Do Thaùi. Vò Giaùo Hoaøng naøy laø baïn cuûa ngöôøi Do Thaùi, vì ngaøi bieát hoï. Ngaøi ñaõ lôùn leân vôùi hoï taïi Wadowice".

Wadowice, nôi ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ lôùn leân, coù khoaûng 2,000 ngöôøi Do Thaùi vaø 8,000 ngöôøi Coâng Giaùo. Theo oâng Kluger, taát caû ñeàu cuøng hoïc, cuøng chôi vaø cuøng laøm vieäc vôùi nhau. OÂng noùi raèng ÑTC Gioan Phaoloâ II raát ñau loøng vì nhöõng gì xaûy ra cho ngöôøi Do Thaùi döôùi thôøi Ñöùc Quoác Xaõ.


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Slovak xin loãi Do Thaùi Giaùo

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Slovak xin loãi Do Thaùi Giaùo.

(AFP 27/03/98) - Slovak (Bratislava) - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Slovak ñaõ leân tieáng xin loãi coäng ñoàng Do Thaùi Giaùo veà vai troø cuûa phía ngöôøi Coâng Giaùo Slovak trong vuï thaûm saùt ngöôøi Do Thaùi trong thôøi Theá Chieán thöù hai.

Trong moät thoâng caùo coâng boá taïi thuû ñoâ Bratislava hoâm thöù Naêm 26/03/98, caùc giaùm muïc Slovak ghi nhaän raèng hoï khoâng theå choái boû söï kieän vieäc truïc xuaát vaø saùt haïi ngöôøi Slovak goác Do Thaùi ngay taïi quoác gia naøy vôùi söï tham döï cuûa moät soá ngöôøi theo Ñöùc Quoác Xaõ, vaø ngöôøi Slovak chæ thinh laëng ñöùng nhìn. Baûn thoâng caùo baøy toû hy voïng raèng lôøi xin loãi naøy seõ ñöôïc ngöôøi Do Thaùi chaáp nhaän nhö laø moät cöû chæ thoáng hoái. Naêm 1990 tröôùc khi Coäng Hoøa Czech vaø Slovak taùch rôøi nhau, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Tieäp Khaéc luùc ñoù cuõng baøy toû söï thoáng hoái qua moät thoâng caùo töông töï.

OÂng Josef Weiss, moät laõnh tuï Do Thaùi Giaùo taïi Slovak cho raèng haønh ñoäng môùi naøy cuûa caùc giaùm muïc Slovak laø moät böôùc ñi theo ñuùng ñöôøng höôùng. Ngoaøi ra oâng cuõng baøy toû söï ngöôõng moä vaø kính troïng ñoái vôùi caùc tín höõu Kitoâ Giaùo Slovak ñaõ hy sinh taùnh maïng, söï an toaøn cuûa rieâng hoï cuõng nhö cuûa gia ñình, ñeå cöùu nhöõng ngöôøi Do Thaùi khoûi tay Ñöùc Quoác Xaõ thôøi ñoù.


Back to Radio Veritas Asia Home Page