Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
tröôùc giôø Kinh Laïy Nöõ Vöông Thieân Ñaøng
tröa Chuùa Nhaät V Phuïc Sinh, 2/05/99,
Leã Phong Chaân Phöôùc cho Cha Pioâ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huaán Ñöùc cuûa ÑTC tröôùc giôø Kinh Laïy Nöõ Vöông Thieân Ñaøng tröa Chuùa Nhaät V Phuïc Sinh, 2/05/99, Leã Phong Chaân Phöôùc cho Cha Pioâ.

Anh chò em raát thaân meán,
Phuïng Vuï Thaùnh Theå long troïng taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ ñaõ keát thuùc. Trong Thaùnh Leã, Cha ñaõ vui möøng coâng boá Cha Pioâ Pietrelcina laø Chaân Phöôùc. Giôø ñaây cha vui möøng hieän dieän nôi ñaây vôùi anh chò em. Anh chò em ñaõ töø khaép nöôùc Italia vaø töø khaép nôi treân theá giôùi töïu veà Quaûng Tröôøng Thaùnh Gioan Lateranoâ naày, ñeå toân vinh vò taân Chaân Phöôùc vaø baøy toû loøng moä meán cuûa anh chò em ñoái vôùi ngaøi. Cuøng vôùi anh chò em, Cha muoán gôûi lôøi chaøo chuùc chaân thaønh ñeán ñoâng soá anh chò em tín höõu ñang hoïp nhau caàu nguyeän taïi Tu Vieän cuûa Caùc Tu Só Capucinoâ taïi San Giovanni Rotondo, cuõng nhö chaøo chuùc taát caû nhöõng ai ñaõ theo doõi leã nghi phong Chaân Phöôùc qua caùc phöông tieän truyeàn thanh vaø truyeàn hình. Ñaây laø moät bieåu loä to lôùn veà Ñöùc Tin gaây xuùc ñoäng vaø laøm cho chuùng ta caûm ñöôïc moät caùch cuï theå thöïc taïi Giaùo Hoäi, gia ñình cuûa Thieân Chuùa ñang vui möøng ngaøy hoâm nay vì söï thaùnh thieän cuûa moät trong nhöõng con caùi quaûng ñaïi vaø trung tín cuûa mình.

Vôùi lôøi rao giaûng vaø maãu göông soáng, Cha Pioâ môøi goïi chuùng ta haõy caàu nguyeän, haõy chaïy ñeán vôùi loøng nhaân töø cuûa Thieân Chuùa nhôø qua bí tích giaûi toäi vaø qua tình thöông ñoái vôùi anh chò em xung quanh. Moät caùch ñaëc bieät, cha Pioâ môøi goïi chuùng ta haõy yeâu meán vaø toân kính Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh Maria. Loøng moä meán cuûa Cha Pioâ ñoái vôùi Meï Maria, ñöôïc theå hieän trong moïi bieán coá cuûa ñôøi soáng cha: trong lôøi noùi cuõng nhö trong caùc baøi vieát, trong giaùo huaán vaø trong nhöõng lôøi khuyeân maø Cha Pioâ phaân phaùt cho bieát bao con caùi tinh thaàn cuûa mình. Laø nguôøi con ñích thaät cuûa thaùnh Phanxicoâ thaønh Assisi, maø töø ñoù Cha Pioâ ñaõ hoïc daâng leân Meï nhöõng lôøi chuùc tuïng vaø tình yeâu meán (x. fonti francescane, 59), vò taân Chaân Phöôùc ñaõ khoâng meät moûi khaéc ghi nôi caùc tín höõu moät loøng suøng kính ñoái vôùi Meï Maria, moät loøng suøng kính dòu daøng, saâu xa, vaø aên reã saâu trong truyeàn thoáng ñuùng cuûa Giaùo Hoäi. Trong bí maät toøa giaûi toäi, cuõng nhö khi nghe ngaøi giaûng, Cha Pioâ ñaõ luoân khuyeán khích raèng: anh chò em haõy yeâu meán Meï Maria! Vaøo luùc cuoái ñôøi, luùc noùi ra yù muoán cuoái cuøng cuûa mình, taân Chaân Phöôùc, theo nhö thoùi quen vaãn laøm, ñaõ höôùng taâm tö mình ñeán Meï Maria raát thaùnh, nhö sau: "Haõy yeâu meán Meï Maria vaø laøm cho meï ñöôïc yeâu meán! Anh chò em haõy luoân luoân laàn chuoåi!"

Vôùi söï ñau khoå vaø lo laéng saâu xa, taâm tö Cha giôø ñaây höôùng ñeán ñaát nöôùc Yougoslavia gaàn beân, vaø taâm tình moä meán cuûa Cha oâm laáy taát caû nhöõng ai ñang khoùc thöông, ñau khoå vaø cheát choùc. Moät laàn nöõa, nhaân danh Thieân Chuùa, cha caát tieáng khaån caàu haõy xoùa boû ñi söï ñaøn aùp cuûa con ngöôøi choáng laïi con ngöôøi; haõy ngung laïi nhöõng phöông theá taøn phaù vaø cheát choùc; vaø haõy baét ñaàu laïi moïi phöông theá coù theå ñeå tieáp cöùu nhöõng ai bò baét buoäc phaûi rôøi boû nhaø cöûa ñaát ñai cuûa mình, giöõa nhöõng söï taøn nhaãn khoâng theå dieãn taû ñöôïc. Öôùc chi cuoäc ñoái thoaïi ñöôïc baét ñaàu laïi, vôùi trí thoâng minh vaø tinh thaàn saùng taïo maø Thieân Chuùa ñaõ trao ban cho con ngöôøi, ñeå giaûi quyeát nhöõng caêng thaúng vaø nhöõng xung ñoät, vaø ñeå xaây döïng moät xaõ hoäi ñöôïc thieát laäp treân söï kính troïng phaûi coù ñoái vôùi moãi moät ngöôøi.

Thöa anh chò em raát thaân meán, cha heát loøng môøi goïi anh chò em haõy caàu nguyeän thaät soát saéng trong suoát thaùng 5 naày, ñeå khaån xin Meï Maria hoàng aân hoøa bình cho vuøng Balcan vaø taïi nhieàu nôi treân theá giôùi, trong ñoù ñang ngöï trò baïo löïc, ñöôïc khôi daäy leân bôûi nhöõng thaønh kieán vaø söï ghen gheùt ñoái vôùi nhöõng con ngöôøi coù nguoàn goác chuûng toäc, xaùc tín toân giaùo vaø nhöõng tö töôûng chính trò khaùc bieät. Ngoaøi nhöõng anh chò em vuøng Balcan ra, Cha coøn nghó ñeán Phi Chaâu, moät ñaïi luïc hieän ñang bò chaûy maùu vì nhieàu con soá caùc traän ñaùnh: nhöõng tranh ñaáu ñeå coù quyeàn haønh; nhöõng xung ñoät chuûng toäc vaø söï döõng ñöng ñôùi vôùi keû khaùc, ñang töø töø boùp cheát maûnh ñaát Phi Chaâu naày.

Öôùc gì trong moïi giaùo phaän suoát thaùng Naêm naày, nguôøi ta coã voõ nhöõng lôøi caàu nguyeän, sao cho ñöôïc vang leân trong Giaùo Hoäi moät chuoåi nhöõng lôøi caàu khaån daâng leân Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh, Nöõ Vöông Hoøa Bình, ngoõ haàu taïi mieàn Balcan, trong ñaïi luïc Phi Chaâu vaø taïi baát cöù nôi naøo treân theá giôùi, ñöôïc xuaát hieän nhöõng nguôøi xaây döïng Hoøa Bình, bieát queân ñi nhöõng lôïi ích rieâng vaø saün saøng laøm vieäc phuïc vuï cho coâng ích.

Nguyeän xin Cha Pioâ, ngöôøi con raát yeâu daáu cuûa Ñaáng laø "Nöõ Vöông Thieân Ñaøng", khaån caàu cho chuùng ta vaø cho taát caû, ngoõ haàu töø con tim con ngöôøi ñöôïc phaùt sinh nhöõng taâm tình tha thöù, hoøa giaûi vaø hoøa bình, vaøo luùc keát thuùc ngaøn naêm naày vaø baét ñaàu Ngaøn Naêm môùi, Ngaøn Naêm thöù ba maø chuùng ta ñang chuaån bò.


Back to Radio Veritas Asia Home Page