Trích baøi giaûng cuûa ÑTC
trong Thaùnh Leã phong Chaân Phöôùc
cho Cha Pioâ naêm Daáu Thaùnh 2/05/99

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Trích baøi giaûng cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II trong Thaùnh Leã phong Chaân Phöôùc cho Cha Pioâ naêm Daáu Thaùnh 2/05/99.

"Chuùng ta haõy haùt möøng Thieân Chuùa moät baøi ca môùi!"
Lôøi môøi goïi naày cuûa Ca Nhaäp Leã noùi leân nieàm vui cuûa bieát bao tín höõu ñaõ töø laâu chôø ñôïi vieäc toân phong cha Pioâ leân vinh döï baøn thôø. Vò Tu Só Phanxicoâ khieâm toán naày ñaõ laøm cho theá giôùi khaâm phuïc baèng moät cuoäc soáng hoaøn toaøn daønh cho vieäc caàu nguyeän vaø laéng nghe anh chò em.

Voâ soá anh chò em ñaõ tuoân ñeán gaëp Ngaøi taïi tu vieän ôû San Giovanni Rotondo, vaø vieäc haønh höông, caû sau khi ngaøi ñaõ qua ñôøi, cuõng khoâng bò ngöng laïi. Khi toâi coøn laø sinh vieân taïi Roma, chính toâi cuõng ñaõ coù dòp gaëp bieát chính ngaøi, vaø ngaøy hoâm nay toâi caûm taï Thieân Chuùa vì ñaõ ban cho toâi ñöôïc dòp ghi teân ngaøi vaøo soå nhöõng vò Chaân Phöôùc.

Saùng hoâm nay, chuùng ta haõy oân laïi nhöõng ñieåm noåi baät cuûa kinh nghieäm thieâng lieâng cuûa cha Pioâ, döïa theo nhöõng baûn vaên cuûa Phuïng Vuï Chuùa Nhaät Thöù Naêm Phuïc Sinh. "Taâm hoàn chuùng con ñöøng xao xuyeán. Haõy tin vaøo Thieân Chuùa vaø cuõng haõy tin vaøo Ta" (Gn 14,1). Trong baøi phuùc aâm vöøa ñöôïc coâng boá, chuùng ta ñaõ laéng nghe nhöõng lôøi treân cuûa Chuùa Gieâsu noùi cho caùc moân ñeä, ñang caàn ñöôïc khuyeán khích. Thaät vaäy, vieäc Chuùa nhaéc ñeán cuoäc ra ñi saép ñeán cuûa ngaøi ñaõ laøm cho caùc moân ñeä caûm thaáy baát an. Caùc oâng lo sôï bò boû rôi, phaûi soáng coâ ñôn, vaø Chuùa Gieâsu naâng ñôû caùc oâng baèng moät lôøi höùa nhö sau: "Ta ra ñi ñeå doïn choå cho chuùng con" vaø sau ñoù "ta seõ trôû laïi vaø seõ ñem chuùng con theo ta, ngoõ haàu chuùng con cuõng ñöôïc ôû nôi ta ôû" (Gn 14,2-3). Qua thaùnh Toâma, caùc toâng ñoà ñaùp laïi lôøi traán an cuûa Chuùa Gieâsu nhö sau: "Laïy Chuùa, chuùng con khoâng bieát Thaày ñi ñaâu, thì laøm sao chuùng con coù theå bieát ñöôøng? (Gn 14,5). Nhaân ñònh naày raát ñuùng, vaø Chuùa Gieâsu ñaõ khoâng traùnh neù caâu hoûi ñi keøm theo ñoù. Caâu traû lôøi cuûa Chuùa Gieâsu qua bao theá kyû vaãn coøn giaù trò nhö laø aùnh saùng roõ raøng cho bao theá heä tieáp ñeán: "Thaày laø Ñaøng, laø söï Thaät, vaø laø Söï Soáng. Khoâng ai ñeán ñöôïc vôùi Cha maø khoâng qua thaày" (Gn 14,6).

"Choå" maø Chuùa Gieâsu ra ñi ñeå chuaån bò, laø ôû nôi "nhaø Cha"; ôû ñoù, ngöôøi moân ñeä seõ coù theå ñöôïc soáng ñôøi ñôøi vôùi Thaày mình, vaø tham döï vaøo nieàm vui cuûa Ngaøi". Tuy nhieân, ñeå ñaït ñeán muïc tieâu naày, thì chæ coù moät ñöôøng maø thoâi: ñoù laø Chuùa Kitoâ, laø Ñaáng maø ngöôøi ñoà ñeä phaûi töø töø ñoàng hoùa chính mình theo ñoù. Söï thaùnh thieän thaät söï heä taïi ôû ñieåm naày: ñoù laø khoâng phaûi ngöôøi Kitoâ soáng, nhöng Chuùa Kitoâ soáng trong ngöôøi ñoù (x. Gal 2,20). Ñaây laø ñích ñieåm cao caû, ñöôïc ñi keøm vôùi moät lôøi höùa cuõng heát söùc khích leä: "Ai tin Thaày, seõ thöïc hieän nhöõng vieäc Thaày laøm vaø caû nhöõng vieäc to lôùn hôn, bôûi vì Thaày veà cuøng Cha".(Gn 14,12).

Chuùng ta laéng nghe nhöõng lôøi treân cuûa Chuùa Kitoâ, vaø taâm tö chuùng ta höôùng ñeán vò Tu Só khieâm toán doøng Phanxicoâ Capucinoâ. Nhöõng lôøi ñoù quaû thaät ñöôïc thöïc hieän nôi Chaân Phöôùc Pioâ, moät caùch hieån nhieân bieát laø chöøng naøo.

"Taâm hoàn chuùng con ñöøng lo laéng. Haõy vöõng tin.." Thöû hoûi, cuoäc soáng cuûa ngöôøi toâi tôù khieâm toán cuûa thaùnh Phanxicoâ Assisi seõ ra nhö theá naøo, neáu khoâng coù moät thöïc haønh lieân læ soáng ñöùc tin, ñöôïc cuõng coá bôûi Ñöùc Caäy höôùng veà Trôøi Cao, nôi con ngöôøi coù theå gaëp Chuùa Kitoâ?" "Thaày ñi doïn choå cho chuùng con, ngoõ haàu chuùng con cuõng ñöôïc ôû nôi Thaày ôû". Thöû hoûi cuoäc khoå haïnh heát söùc gaét gao maø Cha Pioâ ñaõ traûi qua ngay töø thôøi coøn treû, coù muïc tieâu naøo khaùc chaêng, neáu khoâng phaûi laø söï ñoàng hoùa töø töø vôùi Thaày, ñeå ñöôïc soáng "nôi maø Chuùa hieän soáng"? Ai ñaõ ñeán San Giovanni Rotondo ñeå tham döï thaùnh leã Cha Pioâ daâng, ñeå xin Cha lôøi khuyeân hay ñeå xöng toäi, ñeàu nhìn thaéy nôi Cha moät hình aûnh soáng ñoäng cuûa Chuùa Kitoâ chòu ñau khoå vaø ñaõ soáng laïi. Treân göông maët cuûa Cha Pioâ, coù chieáu toûa aùnh saùng Chuùa Phuïc Sinh. Thaân theå cuûa Cha Pioâ, moät thaân theå ñaõ ñöôïc ghi nhöõng daáu thaùnh, cho ta thaáy moät söï lieân keát saâu xa giöõa caùi cheát vaø söï phuïc sinh, ñaëc ñieåm cuûa maàu nhieäm Vöôït Qua. Ñoái vôùi chaân phöôùc Pioâ, vieäc chia seõ söï Thöông Khoù cuûa Chuùa Gieâsu, coù moät dö aâm ñaëc bieät: ñoù laø nhöõng hoàng aân rieâng ñöôïc trao ban cho Cha Pioâ, vaø nhöõng ñau khoå noäi taâm vaø huyeàn bí ñi lieàn vôùi nhöõng hoàng aân ñoù, taát caû cho pheùp Cha Pioâ soáng qua moät kinh nghieäm lieân læ nhöõng ñau khoå cuûa Chuùa, trong yù thöùc khoâng thay ñoåi raèng: Ñoài Calvarioâ laø nuùi cuûa nhöõng vò thaùnh".

Khoâng phaûi laø ít ñau khoå hôn, vaø treân bình dieän töï nhieân con ngöôøi thì laïi laø ñau nhöùt, hôn nöõa, laø nhöõng thöû thaùch maø Cha Pioâ phaûi gaùnh chòu nhö laø haäu quaû cuûa nhöõng ñaëc aân rieâng. Trong lòch söû söï thaùnh thieän, ñoâi khi xaûy ra ñieàu naày laø keû ñöôïc choïn, do moät söï cho pheùp ñaëc bieät cuûa Thieân Chuùa, trôû thaønh ñoái töôïng cuûa nhöõng hieåu laàm. Khi ñieàu naày xaûy ra, thì ñoái vôùi cha söï vaâng lôøi trôû thaønh nhö loø löûa thanh luyeän, laø con ñöôøng ñeå töø töø trôû neân gioáng Chuùa Kitoâ, laø söï cuõng coá theâm cho söï thaùnh thieän ñích thöïc. Khi gioâng toá thöû thaùch ñau khoå ñoå xuoáng treân mình, thì Cha Pioâ ñaõ choïn laáy quy luaät soáng töø nôi lôøi khuyeân nôi thô I Pheâroâ, maø chuùng ta vöøa ñoïc qua, nhö sau: "Anh em haõy baùm chaët vaøo Chuùa Kitoâ, Ngaøi laø vieân ñaù soáng ñoäng ( x. 1Pet 2,4). Nhö theá, Cha Pioâ trôû thaønh "vieân ñaù soáng ñoäng", ñeå xaây leân toøa nhaø thieâng lieâng laø Giaùo Hoäi. Vaø ngaøy hoâm nay, chuùng ta caûm taï Thieân Chuùa vì ñieàu naày. Bieát bao ngöôøi, khi gaëp cha tröïc tieáp hay giaùn tieáp, ñaõ gaëp laïi ñöùc tin; nôi tröôøng hoïc cuûa Cha Pioâ, nhöõng nhoùm caàu nguyeän ñaõ ñöôïc gia taêng moïi nôi treân theá giôùi. Vôùi nhöõng ai chaïy ñeán vôùi Cha, thì Cha ñeà nghò haõy soáng thaùnh thieän, vaø noùi vôùi ngöôøi ñoù nhö sau: "Xem ra nhö Chuùa Gieâsu khoâng coøn coù quan taâm naøo khaùc hôn laø thaùnh hoùa linh hoàn con" (Epist. II, trg 155).

Neáu Chuùa Quan Phoøng ñaõ muoán cho Cha Pio hoaït ñoäng maø khoâng caàn phaûi ra ñi khoûi tu vieän, nhöng gioáng nhö "ñöôïc troàng" döôùi chaân thaäp giaù, thì ñieàu naày khoâng phaûi laø khoâng coù yù nghóa. Chuùa Gieâsu Thaày chí thaùnh moät ngaøy kia ñaõ an uûi cha Pioâ, trong giaây phuùt gaëp thöû thaùch, raèng "döôùi chaân Thaäp Giaù, nguôøi ta hoïc soáng yeâu thöông" (Epist I,trg 339). Phaûi, Thaäp giaù Chuùa Kitoâ laø tröôøng cao caû ñeå hoïc soáng tình thöông; hôn nöõa, thaäp giaù ñoù laø nguoàn maïch cuûa tình thöông. Ñöôïc thanh luyeän bôûi söï ñau khoå, tình thöông cuûa ngöôøi ñoà ñeä trung thaønh naày cuûa Chuùa, (laø Cha Pioâ), thu huùt caùc taâm hoàn ñeán vôùi Chuùa Kitoâ vaø ñeán vôùi Tin Möøng Cöùu Roãi cuûa Chuùa, moät Tin Möøng thaät ñoøi hoûi.

(Tieáp ñeán, ÑTC nhaéc ñeán coâng trình Nhaø Thöông ñöôïc Cha Pioâ thaønh laäp, vôùi teân goïi laø "Nhaø Naâng Ñôõ Söï Ñau Khoå", nhö sau:)

"Vôùi "Nhaø Naâng Ñôõ Söï Ñau Khoå" cha Pio muoán chöùng minh raèng "nhöõng pheùp laï thoâng thöôøng" cuûa Thieân Chuùa, ñi qua tình baùc aùi cuûa chuùng ta. Caàn phaûi laøm cho mình trôû neân saún saøng chia seõ vaø phuïc vuï quaûng ñaïi anh chò em, vöøa xöû duïng heát moïi phöông theá cuûa y khoa vaø kyõ thuaät."

(Vaø sau khi chaøo thaêm nhöõng nhaân vaät caáp cao trong chính phuû Italia vaø ngoaïi giao ñoaøn), ÑTC keát thuùc baøi giaûng cuûa ngaøi vôùi nhöõng lôøi nhö sau:

"Toâi muoán keát thuùc vôùi nhöõng lôøi cuûa Phuùc AÂm trong Thaùnh Leã Chuùa Nhaät V Phuïc Sinh nhö sau: "Taâm hoàn chuùng con ñöøng xao xuyeán. Haõy tin vaøo Thieân Chuùa". Ñaùp laïi lôøi khuyeán khích treân cuûa Chuùa Kitoâ, chuùng ta coù ñöôïc lôøi khuyeân cuûa cha taân Chaân Phöôùc Pioâ nhö sau: "Anh chò em haõy phoù thaùc hoaøn toaøn cho Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu, nhö treû nhoû trong voøng tay cuûa nguôøi Meï". Öôùc chi lôøi khuyeân naày thaám nhaäp vaøo trong taâm trí chuùng ta, nhö laø nguoàn maïch cuûa hoøa bình, söï thanh thaûn vaø nieàm an vui. Taïi sao lo sôï, neáu Chuùa Kitoâ laø ñöôøng, laø söï thaät vaø laø söï soáng cho chuùng ta? Taïi sao khoâng tin töôûng vaøo Thieân Chuùa, Ñaáng laø Cha, laø laø Cha chuùng ta?

Laïy Meï Maria. Meï cuûa muoân ôn, Ñaáng maø Cha Pioâ, Tu Só khieâm toán cuûa Doøng Phanxicoâ, luoân caàu khaån, vôùi loøng moä meán dòu daøng vaø kieân trì, xin meï haõy giuùp chuùng con chaêm chuù nhìn leân Thieân Chuùa Cha. Xin Meï haõy naém tay höôùng daãn chuùng ta vaø thoâi thuùc chuùng ta coá gaéng heát söùc mình ñi tìm tình baùc aùi sieâu nhieân phaùt sinh töø traùi tim bò ñaâm thaâu qua cuûa Ñaáng chòu ñoùng ñinh.

Laïy Chaân Phöôùc Pioâ, xin haõy töø trôøi cao ñöa maèt nhìn ñeán taát caû chuùng ta ñang quy tuï nhau nôi Quaûng Tröôøng naày, vaø taát caû nhöõng ai quy tuï laïi taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Gioan Lateâranoâ cuõng nhö taïi Quaûng Tröôøng San Giovanni Rotondo. Xin Chaân Phöôùc haõy khaån caàu cho taát caû nhöõng ai treân theá giôùi, ñang hieäp nhaát trong tinh thaàn vôùi bieán coá naày, vöøa daâng leân Cha nhöõng lôøi caàu khaån cuûa hoï. Xin Chaân Phöôùc haõy ñeán trôï giuùp töøng ngöôøi, vaø trao ban hoøa bình vaø söï naêng ñôõ cho moïi taâm hoàn. Amen.


Back to Radio Veritas Asia Home Page