Ñöùc Toång Giaùm Muïc
Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän
vò Giaùm Muïc ñaõ bieán ñoåi nhaø tuø
thaønh nhaø thôø vaø
caùc ngöôøi canh tuø
trôû thaønh baïn höõu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhaø tuø, vôùi söï hieän dieän cuûa Chuùa Kitoâ, coù theå trôû neân nhaø thôø vaø thay ñoåi taâm hoàn con ngöôøi.

Vatican - 8.04.99 - Trong Muøa Phuïc Sinh naøy, cuoäc Töû Naïn cuûa caùc daân toäc mieàn Balcan vaãn tieáp tuïc. Nôi taâm hoàn nhieàu ngöôøi, naåy sinh caâu hoûi naøy: nhöõng maàm cuûa Phuïc Sinh ôû choã naøo? Chæ coù moät lôøi thöa maø thoâi: ôû ñaâu coù tình yeâu, ôû ñoù giaäp taét ñöôïc nhöõng maàm cuûa thuø gheùt vaø cuûa baïo haønh, hieän ñang gaây daãm maùu taïi nhieàu nöôùc treân theá giôùi. Ñaøi phaùt Thaùnh Vatican, trong nhöõng ngaøy Phuïc Sinh naøy, cho phoå bieán baøi suy nieäm vaén taét, nhöng raát hieäu nghieäm.

"Trong nhöõng ngaøy vöøa qua, chuùng toâi ñaõ ñeà nghò suy tö veà chöùng nhaân cuûa moät nöõ hoäi vieân cuûa Phong Traøo Focolare, ngöôøi Rwanda. Vôùi ôn cuûa Chuùa Kitoâ Phuïc Sinh, Coâ ñaõ coù theå bieán ñoåi thuø gheùt vaø yù muoán baùo thuø thaønh tha thöù vaø yeâu thöông. Thöù Naêm hoâm nay muøng 8.04.99 chuùng toâi muoán trình baøy chöùng taù cuûa moät vò khaùc. Chuùng ta cuøng nhau xem vò naøy bieán ñoåi nhaø tuø thaønh nhaø thôø vaø caùc ngöôøi canh tuø trôû thaønh baïn höõu nhö theá naøo. Vò naøy töùc laø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän, ngöôøi Vieät Nam, vì ñöùc tin, ngaøi ñaõ bò giam tuø hôn 13 naêm, trong ñoù 9 naêm hoaøn toaøn coâ laäp, taïi queâ höông cuûa ngaøi. Hieän nay ngaøi giöõ chöùc vuï Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng Lyù vaø Hoøa Bình. Trong luùc chôø ñôïi, haït gioáng cuûa ñau khoå, ñaõ ñöôïc caùc tín höõu Kitoâ Vieät Nam soáng trong nhieàu naêm, xem ra ñang höùa heïn nhöõng maàm non cuûa moät ñôøi soáng môùi. Thöïc söï, thaùng tröôùc ñaây, Vò Ñaïi Dieän cuûa Vatican ñaõ vieáng thaêm quoác gia naøy vaø ngaøi ñaõ nhaän thaáy coù nhöõng caûi tieán vaø nhöõng hy voïng môùi veà töï do toân giaùo. Nhöng chuùng ta haõy nghe baøi töôøng thuaät vaén veà kinh nghieäm laï luøng cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc: "Trong thanh vaéng cuûa caên phoøng nhoû heïp cuûa toâi, toâi khoâng ñöôïc pheùp laøm gì caû. Toâi khoâng bao giôø ñöôïc vieáng thaêm; khoâng bao giôø ngöôøi ta cho pheùp toâi ñöôïc tieáp ai caû, trong luùc caùc ngöôøi khaùc moãi thaùng ñöôïc gia ñình vieáng thaêm moät laàn. Toâi daâng thaùnh leã moãi ngaøy, vôùi ba gioït ruôïu vaø moät gioït nöôùc treân baøn tay. Nhö vaäy toâi coù Chuùa Gieâsu luoân ôû vôùi toâi. Toâi ñaõ cho caùc ngöôøi beân caïnh toâi röôùc leã. Chuùng toâi löôïm ñöôïc maáy hoäp giaáy gioáng nhö nhöõng bao thuoác laù, ñeå chöùa Thaùnh Theå trong ñoù. Moãi tuaàn coù lôùp hoïc taäp, tuyeân truyeàn vaø chuùng toâi mang theo nhöõng bao naøy; nhö vaäy chuùng toâi coù Chuùa Gieâsu trong tuùi aùo. Bao laâu treân maët ñaát naøy seõ coøn nhaø taïm, chuùng ta seõ khoâng bao giôø bò coâ laäp caû. Nhaø tuø ñaõ thay ñoåi thaønh nhaø thôø cho taát caû nhöõng ngöôøi bò giam trong ñoù. Toâi ñaõ soáng soùt trong nhöõng khoù khaên, nhieàu laàn khoâng theå vöôït qua ñöôïc theo söùc loaøi ngöôøi, cuûa ñôøi soáng vaø nhaát laø cuûa thôøi kyø bò giam tuø, luoân luoân vôùi nieàm vui cuûa Chuùa Kitoâ phuïc sinh, trong tha thöù, trong tình yeâu thöông vaø trong hieäp nhaát. Ñaây laø caùi ñaõ thay doåi caùc ngöôøi canh gaùc toâi, hoï ñaõ trôû neân baïn höõu cuûa toâi".

Trong tuaàn Thaùnh, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Nguyeãn Vaên Thuaän ñaõ ñöôïc Ñöùc Hoàng Y Noberto Rivera Carrera, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Thaønh Phoá Mexico, môøi giaûng vaø chuû söï Thaùnh Leã Voïng Phuïc Sinh cho 50 ngaøn thanh nieân. Naêm ngoaùi, ngaøi ñaõ ñeán Toång Giaùo Phaän Monterrey, cuõng beân Mexico, giaûng vaø chuû söï thaùnh leã cho 20 ngaøn thanh nieân, do lôøi môøi cuûa Ñöùc Hoàng Y Adolfo Antonio Suarez Rivera, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän.


Back to Radio Veritas Asia Home Page