Thaùnh Leã Chuùa Nhaät baèng tieáng Phaùp
cho nhöõng ngöôøi nöôùc ngoaøi
taïi Thaønh Phoá Saigon, Vieät Nam

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thaùnh Leã Chuùa Nhaät baèng tieáng Phaùp cho nhöõng ngöôøi nöôùc ngoaøi taïi Thaønh Phoá Saigon, Vieät Nam.

Tin Vieät Nam (UCAN 20/4/99) -- Hieän nay ngöôøi Coâng Giaùo nöôùc ngoaøi coù theå tham döï thaùnh leã baèng tieáng Phaùp taïi moät nhaø thôø thuoäc doøng Ñaminh ôû thaønh phoá Saigon. Nguoàn tin Giaùo Hoäi ñòa phöông noùi vôùi Haõng Tin Coâng Giaùo AÙ Chaâu (UCA News) ngaøy 14-04-99 raèng chính quyeàn thaønh phoá Saigon môùi ñaây ñaõ chaáp thuaän ñeà nghò cuûa toång laõnh söï Phaùp laø coù Thaùnh Leã Chuùa Nhaät baèng tieáng Phaùp taïi thaønh phoá. Chính quyeàn thaønh phoá Saøigoøn ñaõ chæ ñònh nhaø thôø Mai Khoâi do caùc Linh Muïc thuoäc tænh doøng Ñaminh Phaùp phuï traùch taïi quaän 3 ñeå chaêm soùc muïc vuï cho ngöôøi Coâng Giaùo nöôùc ngoaøi, keå caû vieäc ban caùc Pheùp Bí Tích.

Khoaûng 50 ngöôøi keå caû treû em ñaõ tham döï Thaùnh Leã ñaàu tieân baèng tieáng Phaùp nhaân Chuùa Nhaät Leã Laù ngaøy 28-03-99, vaø khoaûng 100 ngöôøi ñaõ döï leã Phuïc Sinh ngaøy 4-04-99.

Nguoàn tin Giaùo Hoäi noùi: "Chuùng toâi hy voïng seõ coù nhieàu ngöôøi hôn nöõa bieát tin naøy vaø nhieàu ngöôøi Coâng Giaùo nöôùc ngoaøi hôn nöõa seõ ñeán döï leã trong nhöõng tuaàn leã saép tôùi." Nguoàn tin noùi theâm, moïi vieäc chuaån bò veà phuïng vuï cho Thaùnh Leã 10 giôø saùng ñeàu do ngöôøi nöôùc ngoaøi ñaûm nhaän; hoï laø caùc nhaân vieân Ngoaïi Giao, caùc Doanh Nhaân, nhaân vieân cuûa caùc Phaùi Boä Vaên Hoùa vaø caùc toå chöùc phi chính phuû. Trong vaøi naêm gaàn ñaây, ngöôøi Coâng Giaùo nöôùc ngoaøi noùi tieáng Anh ñaõ coù theå tham döï Thaùnh Leã Chuùa Nhaät song ngöõ taïi nhaø thôø Chính Toøa, trong ñoù caùc baøi ñoïc ñöôïc ñoïc baèng tieáng Vieät vaø tieáng Anh vaø baøi giaûng ñöôïc toùm löôïc baèng tieáng Anh. Thænh thoaûng, sinh vieân vaø doanh nhaân ngöôøi Philippine vaãn toå chöùc Thaùnh Leã baèng tieáng Anh ôû nhöõng ñòa ñieåm khaùc, tuøy theo vieäc môøi ñöôïc moät ít Linh Muïc noùi ñöôïc tieáng Anh.

Thaønh Phoá Saigon laø thaønh phoá lôùn nhaát Vieät Nam, caùch thuû ñoâ Haø Noäi khoaûng 1,700 km veà phía Nam, vaø laø moät trong nhöõng trung taâm kinh teá vaø vaên hoùa lôùn nhaát cuûa ñaát nöôùc, vôùi quan heä quoác teá maïnh meõ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page