Baùo caùo vieân cuûa Lieân Hieäp Quoác
caùo buoäc Vieät Nam
kieåm soaùt toân giaùo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Baùo caùo vieân cuûa Lieân Hieäp Quoác caùo buoäc Vieät Nam kieåm soaùt toân giaùo.

(Reuters 16/03/99) - Thuïy Só (Geneve) - Taát caû caùc toân giaùo taïi Vieät Nam ñeàu khoâng ñöôïc töï do hoaït ñoäng vaø chính phuû Vieät Nam vaãn tieáp tuïc choái boû quyeàn töï do tín ngöôõng cuûa ngöôøi daân.

Treân ñaây laø nhaän ñònh cuûa oâng Abdelfattah Amor, baùo caùo vieân cuûa UÛy Ban Nhaân Quyeàn Lieân Hieäp Quoác vaø laø ngöôøi ñaõ ñeán vieáng thaêm Vieät Nam daïo thaùng 10 naêm ngoaùi (1998) ñeå tìm hieåu veà tình hình sinh hoaït toân giaùo taïi ñaây. Thöù Hai vöøa qua (15/03/99), UÛy Ban Nhaân Quyeàn Lieân Hieäp Quoác ñaõ khai maïc khoùa hoïp thöôøng nieân keùo daøi saùu tuaàn leã taïi Geneve. Trong saùu tuaàn leã naøy, UÛy Ban laéng nghe caùc baûn baùo caùo veà tình traïng vi phaïm nhaân quyeàn treân khaép theá giôùi. Baûn baùo caùo veà tình hình toân giaùo taïi Vieät Nam, do oâng Abdelfattah Amor ñeä trình leân UÛy Ban vaøo hoâm thöù Ba (16/03/99), ghi nhaän raèng, taát caû caùc coäng ñoaøn toân giaùo ôû Vieät Nam ñeàu bò chính quyeàn ngaên caûn khoâng cho hoï ñöôïc töï do toå chöùc caùc sinh hoaït toân giaùo. Caùc coäng ñoaøn toân giaùo naøy bao goàm caû Phaät Giaùo, Cao Ñaøi, Hoøa Hoûa, Hoài Giaùo, Coâng Giaùo vaø Tin Laønh.

Baûn baùo caùo coù ñoaïn ghi nhö sau: "Taïi Vieät Nam, toân giaùo ñöôïc coi nhö moät coâng cuï cuûa chính saùch, hôn laø moät thaønh phaàn cuûa xaõ hoäi ñöôïc töï do phaùt trieån theo yù muoán. Ñieàu naøy, treân cô baûn, ñi ngöôïc laïi vôùi quyeàn töï do toân giaùo hay töï do tín ngöôõng nhö ñöôïc ñònh nghóa trong luaät quoác teá. Tình hình caùc coäng ñoaøn toân giaùo taïi ñaây coù theå ñöôïc moâ taû nhö laø naèm trong moät khuoân khoå kieåm soaùt chung". Baûn baùo caùo ghi theâm raèng keå töø khi chính phuû Vieät Nam ban haønh chính saùch côûi môû daïo naêm 1990, ñaõ coù moät vaøi tieán boä. Nhaø nöôùc Vieät Nam ñaõ töø boû chính saùch choáng toân giaùo vaø chuyeån sang vieäc cho pheùp toå chöùc caùc sinh hoaït toân giaùo, hoaëc xaây caát nôi thôø phöôïng, trong khuoân khoå do nhaø nöôùc qui ñònh. Quyeàn töï do toân giaùo, vì theá, coù theå ñöôïc chaáp thuaän hay töø choái tuøy theo yù thích cuûa nhaø nöôùc. OÂng Amor cho uûy ban bieát theâm laø trong chuyeán ñi Vieät Nam vöøa qua, oâng ñaõ bò ngaên caûn khoâng cho gaëp moät soá laõnh tuï cuûa caùc toân giaùo nhö Hoøa Haûo, Khoång Giaùo, Laõo Giaùo vaø Phaät Giaùo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page