TIN BUOÀN
Ñöùc Cha Vincenteâ Phaïm Vaên Duï,
Giaùm Muïc Laïng Sôn, Vieät Nam, qua ñôøi
toái thöù Ba 1/09/1998

Ñöùc Cha Vincenteâ Phaïm Vaên Duï, Giaùm Muïc Laïng Sôn, Vieät Nam, qua ñôøi.

Tin Vieät Nam (nguoàn tin rieâng): Toái thöù Ba, ngaøy 1 thaùng 9 naêm 1998, theo giôø Roma, Nhaø Phaùt Dieäm ôû Roma nhaän ñöôïc tin buoàn Ñöùc Cha Vincenteâ Phaïm Vaên Duï, giaùm muïc Laïng Sôn, vöøa qua ñôøi, höôûng thoï 76 tuoåi.

Ñöùc Cha Vinh Sôn Phaïm Vaên Duï, sinh ngaøy 14 thaùng 10 naêm 1922, trong moät gia ñình suøng ñaïo taïi Phaùt Dieäm, huyeän Kim Sôn, Tænh Ninh Bình. Ngaøy muøng 5 thaùng 3 naêm 1960, Cha Duï ñöôïc Toøa Thaùnh boå nhieäm laøm Giaùm Muïc hieäu toøa, coi soùc giaùo phaän Laïng Sôn. Nhöng roài, vaøo ngaøy 26 thaùng 11 naêm 1960, cuøng vôùi vieäc thieát laäp haøng giaùo phaåm Vieät Nam, Ñöùc Cha Phaïm Vaên Duï ñöôïc boå nhieäm laøm Giaùm Muïc chính toøa Laïng Sôn. Nhöng hoaøn caûnh luùc ñoù khoâng cho pheùp Ñöùc Cha ñöôïc taán phong Giaùm Muïc. Maõi ñeán ngaøy muøng 1 thaùng 5 naêm 1979, Ñöùc Cha Vinh Sôn Phaïm Vaên Duï môùi ñöôïc taán phong Giaùm Muïc, do bôûi Ñöùc Cha Phaïm Ñình Tuïng, Giaùm Muïc Baéc Ninh, vaø nay laø Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Haø Noäi.

Laïng Sôn ñaõ ñöôïc caùc linh muïc doøng Ña Minh ñeán truyeàn giaùo töø naêm 1908. Naêm 1913, Laïng Sôn thaønh phuû doaûn toâng toøa, vaø naêm 1960 trôû thaønh Giaùo Phaän Chính Toøa vôùi vò Giaùm Muïc ñaàu tieân ngöôøi Vieät Nam laø Ñöùc Cha Vinh Sôn Phaïm Vaên Duï. Ban Vieät Ngöõ Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu, xin hieäp yù vôùi toaøn theå giaùo phaän Laïng Sôn vaø gia ñình thaân thuoäc, ñeå caàu nguyeän cho Ñöùc Coá Giaùm Muïc Vinh Sôn Phaïm Vaên Duï, vaø xin thaân thaønh chia buoàn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page