Ñaïi Hoäi
Chuaån Bò Möøng Naêm Thaùnh
Coäng Ñoaøn Coâng Giaùo Vieät Nam Haûi Ngoaïi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Back to Radio Veritas Asia Home Page