Nghieân cöùu Thaàn Hoïc
töø caùc nguoàn vaên hoùa baûn ñòa
seõ giuùp cho Kitoâ Giaùo coù yù nghóa hôn

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nghieân cöùu Thaàn Hoïc töø caùc nguoàn vaên hoùa baûn ñòa seõ giuùp cho Kitoâ Giaùo coù yù nghóa hôn.

(VT3134.1035 Ngaøy 7-7-1999) - Thaønh Phoá Saøi Goøn, Vieät Nam (UCAN) -- Ngöôøi phuï traùch moät nhoùm nghieân cöùu vaên hoùa daân toäc noùi raèng vieäc nghieân cöùu thaàn hoïc töø vieãn caûnh toân giaùo vaø vaên hoùa Vieät Nam seõ laøm cho Kitoâ Giaùo coù yù nghóa hôn ñoái vôùi ngöôøi Vieät Nam.

Nöõ tu Mai Thaønh, 71 tuoåi, doøng Ñöùc Baø, môùi ñaây noùi vôùi UCA News raèng nghieân cöùu thaàn hoïc töø caùc nguoàn AÙ Chaâu khoâng heà keùm yù nghóa hôn vieäc tö duy thaàn hoïc töø moät chieàu kích laáy phöông Taây laøm trung taâm. Chò cho bieát theâm raèng ôû Vieät Nam haàu heát caùc saùch thaàn hoïc ñeàu dòch töø caùc taùc giaû phöông Taây: "Neáu coù ai ñaõ vieát caùi gì ñoù veà thaàn hoïc, thì ngöôøi aáy thöôøng vieát töø nhöõng vieãn caûnh phöông Taây." Nöõ tu Mai Thaønh laø ngöôøi ñaõ coå vuõ caùc neàn thaàn hoïc AÙ Chaâu qua moät soá döï aùn nghieân cöùu vaø dòch thuaät vaø laø ngöôøi ñieàu haønh moät nhoùm nghieân cöùu veà caùc ñeà taøi lieân quan ñeán vaên hoùa daân toäc vaø tín ngöôõng daân gian, nhaát laø Phaät Giaùo, Khoång Giaùo vaø Laõo Giaùo, vaø vieäc hoäi nhaäp ñöùc tin Kitoâ Giaùo.

OÂng Nguyeãn Khaéc Döông, 74 tuoåi, moät giaûng vieân Coâng Giaùo veà trieát hoïc Ñoâng Phöông, nhaän xeùt raèng nöõ tu Mai Thaønh môùi chæ böôùc ñaàu khai taâm veà caùc neàn vaên hoùa vaø toân giaùo AÙ Ñoâng, neân coøn phaûi ñaøo saâu theâm tö töôûng Ñoâng Phöông. Theo oâng Traàn Tuaán Maãn, 59 tuoåi, moät thaønh vieân cuûa Hoäi ñoàng Trò Söï trung öông Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam, "neàn vaên hoùa daân toäc cuûa Vieät Nam chuû yeáu laø neàn vaên hoùa Phaät Giaùo. Do ñoù, ñeå coù theå noùi chuyeän vôùi ngöôøi Phaät Giaùo, ngöôøi ta phaûi hieåu bieát veà Phaät Giaùo." OÂng Maãn laø giaûng vieân veà moân vaên hoïc Phaät Giaùo taïi Vieän Nghieân cöùu Phaät Hoïc ôû thaønh phoá Saøi Goøn. OÂng ghi nhaän nhöõng noã löïc nghieân cöùu Phaät Giaùo cuûa chò nöõ tu Coâng Giaùo vaø noùi: "Nöõ tu Mai Thaønh ñaõ theå hieän ñöôïc hình aûnh moät ngöôøi Coâng Giaùo coù nieàm tin vöõng chaéc, khieâm toán vaø côûi môû." Nöõ tu Mai Thaønh cho bieát vieäc gia ñình chò trôû laïi ñaïo ñaõ giuùp chò yù thöùc veà taàm quan troïng cuûa vaên hoùa Vieät Nam khi nghieân cöùu thaàn hoïc. Chò cho bieát theâm chò ñaõ trôû laïi ñaïo Coâng Giaùo hoài 18 tuoåi. Naêm ngöôøi khaùc trong gia ñình chò cuõng ñaõ trôû laïi ñaïo. Chò keå laïi: "Sau khi Ñöùc Giaùo Hoaøng Phaoloâ VI cho pheùp ngöôøi Coâng Giaùo thôø cuùng toå tieân, boá toâi, moät Nho Gia laõo thaønh, ñaõ chaáp nhaän röûa toäi." Chò cho bieát nhoùm nghieân cöùu seõ toå chöùc moät cuoäc hoäi thaûo vaøo thaùng 10 taïi Hueá veà "Chöõ Hieáu" trong Tin Möøng vaø trong neàn vaên hoùa daân toäc Vieät Nam. Chò cho bieát theâm cuoäc hoäi thaûo seõ ñöôïc Ñöùc Toång Giaùm Muïc Steâphanoâ Nguyeãn Nhö Theå, Toång Giaùo Phaän Hueá, moät thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùo Hoaøng phuï traùch vieäc ñoái thoaïi giöõa caùc toân giaùo, baûo trôï. Chò giaûi thích: "Loøng hieáu thaûo, moät chuû ñeà thích hôïp cho naêm Thieân Chuùa Cha, laø khaùi nieäm neàn taûng trong taâm thöùc toân giaùo cuûa caùc daân toäc AÙ Ñoâng, vaø noù coù theå ñöôïc khai trieån töø chính Tin Möøng." Chò cho bieát chò ñaõ hoïc hoûi veà caùc neàn thaàn hoïc AÙ Chaâu khi chò phuï traùch chöông trình thöôøng huaán taïi truï sôû trung öông doøng ôû Roâma.

Nöõ tu Mai Thaønh ñaõ laøm giaùm tænh doøng Ñöùc Baø (Kinh só Thaùnh Augustin) taïi Vieät Nam töø naêm 1972 ñeán 1981 vaø laøm toång coá vaán cuûa trung öông doøng taïi Roâma töø naêm 1990 ñeán 1996. Chò noùi: "Toâi ñaõ mang veà Vieät Nam nhieàu baêng ghi hình veà caùc khoùa hoäi thaûo thaàn hoïc ñeå baïn höõu xem nhö moät caùch giuùp hoï laøm quen vôùi caùc neàn thaàn hoïc AÙ Chaâu." Chò cho bieát theâm chò cuõng phuï traùch moät nhoùm dòch thuaät qui tuï nhöõng ai quan taâm ñeán caùc taùc phaåm cuûa nhaø thaàn hoïc AÙ Chaâu. Chò giaûi thích: "Ñaây cuõng laø moät caùch nöõa ñeå coå vuõ caùc neàn thaàn hoïc AÙ Chaâu."


Back to Radio Veritas Asia Home Page