Ñöùc Toång Giaùm Muïc
cho raèng ngheä thuaät coù theå coå vuõ
cho neàn vaên minh tình thöông
vöôït qua ranh giôùi yù thöùc heä

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Toång Giaùm Muïc cho raèng ngheä thuaät coù theå coå vuõ cho neàn vaên minh tình thöông vöôït qua ranh giôùi yù thöùc heä.

Tin Thaønh Phoá Saøi Goøn, Vieät Nam (UCAN 29/06/99) -- Ñöùc Toång Giaùm Muïc Gioan Baotixita Phaïm Minh Maãn, Toång Giaùo Phaän thaønh phoá Saøi Goøn, cho raèng ngheä thuaät voán khoâng bò raøng buoäc bôûi ranh giôùi toân giaùo hay yù thöùc heä, coù theå goùp phaàn xaây döïng neàn vaên minh tình thöông. Taïi buoåi leã beá giaûng ngaøy 18-06-99 khoùa myõ thuaät do Toång Giaùo Phaän baûo trôï, ngaøi phaùt bieåu raèng moïi ngöôøi ñeàu chòu aûnh höôûng cuûa Chaân, Thieän, Myõ, vaø ngheä thuaät coù theå ñeà cao moät neàn vaên minh nhö vaäy.

Hai möôi chín tu só nam nöõ toát nghieäp khoùa hoïc, vaø ñaây laø khoùa thöù ba keå töø thaùng 3-1998; caùc hoïc vieân ñöôïc daïy veà ñieâu khaéc, hoäi hoïa vaø ngheä thuaät caém hoa. Linh Muïc Antoân Nguyeãn Ngoïc Sôn, ngöôøi toå chöùc khoùa hoïc, ñaõ phaùt bieåu vôùi giôùi baùo chí Coâng Giaùo ñòa phöông: "Khoùa hoïc nhaèm cung caáp cho ngöôøi hoïc kieán thöùc cô baûn vaø thích hôïp cuûa myõ thuaät, giuùp hoï khaùm phaù veû ñeïp vaø caùc giaù trò trong ngheä thuaät Kitoâ Giaùo." Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phaïm Minh Maãn vaø oâng Ñaøo Minh Trí, phoù toång thö kyù Hoäi Myõ Thuaät thaønh phoá Saøi Goøn, ñaõ khaùnh thaønh phoøng trieån laõm tröng baøy 47 tranh caét daùn giaáy, 22 böùc phuø ñieâu vaø nhieàu töôïng caùc thaùnh do caùc hoïc vieân thöïc hieän. OÂng Trí noùi: "Tình yeâu vaø loøng say meâ ngheä thuaät, nhaát laø nieàm tin toân giaùo cuûa caùc hoïc vieân ñaõ giuùp hoï saùng taùc ñöôïc nhöõng taùc phaåm tuyeät vôøi." Hoäi Myõ Thuaät ñaõ caáp chöùng chæ toát nghieäp cho caùc hoïc vieân. OÂng noùi: "Phöông phaùp daïy vaø hoïc naøy laø ñoäc ñaùo taïi thaønh phoá Saøi Goøn, vaø toâi mong coù nhieàu khoùa hoïc töông töï ôû caùc nôi khaùc, ñeå myõ thuaät coù theå ñi vaøo ñôøi soáng nhaân daân vaø daãn hoï ñeán Thieän Myõ."

Linh Muïc Phaïm Minh Kyù, thuû khoa cuûa khoùa hoïc, ñaõ noùi vôùi UCA News: "Toâi ñaëc bieät quan taâm ñeán ngheä thuaät Vieät Nam, vì caùc tranh töôïng trong caùc nhaø thôø vaãn coøn thieáu neùt ngheä thuaät daân toäc." Vò Linh Muïc doøng Don Bosco, 51 tuoåi, ñaõ sinh soáng töø 1975 ñeán 1982 baèng ngheà baùn tranh veõ vaø khaéc chöõ kyû nieäm cho du khaùch taïi Ñaø Laït, caùch thaønh phoá Saøi Goøn khoaûng 300 km veà phía baéc. Khoùa hoïc laø cô hoäi ñaàu tieân ñeå ngaøi ñöôïc ñaøo taïo chính thöùc; ngaøi cho bieát ngaøi seõ aùp duïng caùc kyõ naêng hoïc ñöôïc vaøo hoaït ñoäng vôùi giôùi treû, nhaát laø treû em bò boû rôi.

Tu Só doøng Phanxicoâ Antoân Traàn Theá Möøng, ñöùng haïng nhì trong nhoùm ñieâu khaéc, noùi vôùi UCA News raèng thaày muoán giôùi tu só coù rieâng moät caâu laïc boä myõ thuaät ñeå ñaåy maïnh hôn nöõa sôû thích cuûa hoï. Taát caû caùc giaûng vieân trong khoùa hoïc ñeàu laø giaûng vieân cuûa Ñaïi Hoïc Kieán Truùc hay cuûa Tröôøng Cao Ñaúng Myõ Thuaät. Thaày Phan Ngoïc Long, moät giaûng vieân vaø giaùo daân giaùo xöù Thaùnh Tònh trong thaønh phoá, ñaõ ñeà nghò thaønh laäp moät uûy ban myõ thuaät Coâng Giaùo cho Toång Giaùo Phaän, ñeå giuùp caùc giaùo xöù thieát keá vaø trang trí caùc nhaø thôø môùi. OÂng noùi: "Myõ thuaät caàn ñöôïc coå vuõ trong Giaùo Hoäi vaø chaát löôïng ngheä thuaät toân giaùo ñang caàn ñöôïc caûi thieän raát nhieàu." OÂng noùi theâm, ngoaøi tính chaát thôø phöôïng, caùc tranh vaø töôïng toân giaùo caàn phaûi coù giaù trò ngheä thuaät.

Sö huynh doøng La San Antoân Phaïm Coâng Tuyeân, ñöùng thöù nhaát trong lôùp hoäi hoïa cô baûn, cho bieát thaày ñaõ ñaït nhieàu tieán boä nhôø söï höôùng daãn vaø ñoäng vieân cuûa giaùo vieân.

Nöõ tu doøng Thaùnh Phaoloâ thaønh Chartres Nguyeãn Thò Ngoïc Thuûy noùi raèng ban ñaàu chò thaáy ñieâu khaéc laø moân raát khoù, nhöng khoùa hoïc giuùp chò khaùm phaù baûn chaát cuûa ñieâu khaéc.

Veà caùc khoùa hoïc trong töông lai, cha Sôn cho UCA News bieát seõ coù caùc khoùa hoïc khaùc môû roäng hôn nöõa ñeán quaàn chuùng Coâng Giaùo vaø trang trí beân trong nhaø thôø seõ trôû thaønh moät moân hoïc rieâng. Ngaøi noùi: "Trong nhaø thôø, chuùng ta thöôøng thaáy caùc tranh töôïng mang tính nghieâm trang vaø ñaïo ñöùc, nhöng ôû ñaây caùc hoïc vieân ñaõ cung caáp cho chuùng ta nhöõng tranh töôïng thaém ñöôïm tình ngöôøi laøm nhö con ngöôøi deã coù aán töôïng veà nhöõng gì coù tính nhaân baûn hôn." Cha Sôn cho bieát theâm raèng moät khoùa hoïc môùi seõ baét ñaàu töø thaùng 7/1999 vaø nhoùm hoäi hoïa seõ hoïc theâm veà tranh luïa, sôn daàu vaø thuûy maïc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page