Tænh Haø Giang
vaän ñoäng tuyeân truyeàn
choáng caùc hoaït ñoäng toân giaùo baát hôïp phaùp

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tænh Haø Giang vaän ñoäng tuyeân truyeàn choáng caùc hoaït ñoäng toân giaùo baát hôïp phaùp.

(Reuters 22/06/99) - Vieät Nam (Haø Noäi) - Haõng thoâng taán Reuters, trong baûn tin truyeàn ñi töø Haø Noäi vaøo thöù Ba hoâm qua (22/06/99) cho bieát, chính quyeàn tænh Haø Giang ñang môû cuoäc vaän ñoäng tuyeân truyeàn choáng laïi ñieàu maø hoï cho laø caùc hoaït ñoäng toân giaùo baát hôïp phaùp.

Baûn tin noùi raèng, uûy ban tuyeân truyeàn (propaganda & education committee) vaø giaùo duïc cuûa tænh Haø Giang vöøa cho coâng boá moät taäp truyeàn ñôn, vôùi noäi dung nhaém thuyeát phuïc ñoàng baøo thuoäc saéc toäc Hmong, ñöøng tham gia moät giaùo phaùi tin laønh coù teân laø "Vang Chu". Taäp truyeàn ñôn naøy daøy 42 trang, ñöôïc laøm daïo thaùng 11 naêm ngoaùi, vaø mang töïa ñeà: "Tuyeân truyeàn vaø vaän ñoäng ngöôøi daân traùnh tham gia caùc hoaït ñoäng toân giaùo baát hôïp phaùp". Truyeàn ñôn naøy cho raèng, söï gia taêng cuûa caùc heä phaùi Tin Laønh taïi Vieät Nam ñöôïc goùp söùc bôûi caùc nhöõng keû thuø cuûa nhaø ñöôïc, ñang hieän dieän ôû khaép moïi nôi, vaø coù ñoaïn ghi nhö sau: "Caùc theá löïc naøy ñang môû cuoäc tuyeân truyeàn vôùi nhöõng tín ngöôõng doái traù (deceptive belief), vaø muoán chuùng ta nghe theo "Vang Chu". Muïc tieâu cuûa hoï laø phaù hoaïi tình ñoaøn keát, vaø loaïi boû nhöõng truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa caùc ñoàng baøo saéc toäc".

Taäp truyeàn ñôn keâu goïi ñoàng baøo Hmong haõy thoâng baùo cho chính quyeàn nhöõng phaàn töû xaáu ñang hoaït ñoäng, ñöøng tin lôøi tuyeân truyeàn cuûa "Vang Chu", trôû laïi vôùi tín ngöôõng truyeàn thoáng cuûa ngöôøi Hmong, vaø ngöng quaûng baù nhöõng tin töùc lieân quan tôùi giaùo phaùi naøy. Chính quyeàn tænh Haø Giang theâm lôøi caûnh caùo laø khoâng neân trao taøi lieäu naøy cho ngöôøi ngoaïi quoác hay nhöõng phaàn töû xaáu, cuøng vôùi chæ thò laø taøi lieäu naøy phaûi ñöôïc phaân phoái tôùi caùc chi boä cuûa ñaûng coäng saûn trong tænh, tröôøng hoïc, chuû tòch caùc laøng-xaõ, vaø caùc cô quan trong chính quyeàn. Baûn tin cuûa Reuters cuõng ñöa ra nhaän ñònh raèng, trong thôøi gian gaàn ñaây, caùc chính phuû Taây Phöông ñang ngaøy moät quan taâm hôn tröôùc ñieàu maø hoï goïi laø nhöõng noã löïc phoái hôïp cuûa chính quyeàn Vieät Nam, nhaém ñaøn aùp caùc giaùo phaùi Tin Laønh. Theo caùc nhaø ngoaïi giao, moät soá khoâng roõ tín höõu Tin Laønh ñaõ bò nhaø caàm quyeàn baét, vaø trong nhöõng cuoäc hoïp vôùi caùc nhaø ngoaïi giao, vò chuû tòch uûy ban toân giaùo cuûa Vieät Nam ñaõ ngoû yù raèng, Haø Noäi e ngaïi laø ngöôøi saéc toäc Hmong thuoäc mieàn cao nguyeân Baéc Phaàn ñang coù khuynh höôùng muoán ñöôïc ñoäc laäp, vôùi tin laønh laø toân giaùo chính thöùc cuûa hoï.


Back to Radio Veritas Asia Home Page