Tham gia giaùo duïc Maãu Giaùo
giuùp cuûng coá vò trí cuûa caùc Nöõ Tu
trong xaõ hoäi Thaønh Phoá Saigon

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tham gia giaùo duïc Maãu Giaùo giuùp cuûng coá vò trí cuûa caùc Nöõ Tu trong xaõ hoäi Thaønh Phoá Saigon.

Tin TP. Saigon, Vieät Nam (UCAN 30/04/99) -- Moät caùn boä Phoøng Y Teá quaän cho bieát caùc nöõ tu ñang cuûng coá vò trí cuûa hoï trong xaõ hoäi Vieät Nam nhôø taùc ñoäng tích cöïc cuûa vieäc hoï tham gia giaùo duïc maãu giaùo. Catarina Nguyeãn Thò Anh Thö, tröôûng boä moân nha hoïc ñöôøng cuûa Phoøng Y Teá quaän Thuû Ñöùc, TP. Saigon, noùi vôùi UCA News: "Caùc nöõ tu laøm vieäc taïi caùc tröôøng maãu giaùo daân laäp chaêm soùc treû em toát hôn vaø ñaûm baûo cho treû em luùc naøo cuõng ñöôïc khoûe maïnh." Chò Thö, 37 tuoåi, ñaõ laøm vieäc ôû quaän töø naêm 1984 noùi: "Ngoaøi ra, caùc nöõ tu coøn coù saùng kieán trong daïy hoïc nhö saùng taïo hoïc cuï tröïc quan vaø hoï thöôøng toå chöùc caùc cuoäc thi ñoá giuùp caùc em phaán ñaáu ngoan ngoaõn vaø bieát giöõ veä sinh nhaèm kieåm tra möùc ñoä phaùt trieån cuûa treû vaø kích thích oùc töôûng töôïng cuûa caùc em." Trong khi chæ moät soá tröôøng maãu giaùo coâng laäp coù nhöõng moân phuï nhö "veä sinh raêng maët" theo yeâu caàu cuûa phoøng y teá, thì caùc nöõ tu laïi raát quan taâm tôùi lôïi ích thöïc tieãn cuûa caùc em vaø mau maén tieáp thu yù kieán cuûa nhaân vieân y teá cuõng nhö cuûa phuï huynh hoïc sinh. Quaän coù 16 tröôøng maãu giaùo daân laäp, trong ñoù coù 14 tröôøng thuoäc caùc doøng Ñöùc Baø Truyeàn Giaùo, doøng Meán Thaùnh Giaù, doøng nöõ Ña Minh vaø nöõ Don Bosco. Ngoaøi ra, coøn coù 9 tröôøng maãu giaùo coâng laäp. Caùc nöõ tu chaêm soùc cho khoaûng moät nöûa trong soá 5,500 em taïi caùc tröôøng maãu giaùo trong quaän, caùch TP. Saigon khoaûng 15 km veà phía ñoâng baéc. Moät nöõ tu Ñaminh, xin giaáu teân, noùi: "Giaùo duïc maãu giaùo laø moät caùch ñeå chuùng toâi phuïc vuï moïi ngöôøi vaø soáng ôn goïi cuûa mình trong vieäc laøm chöùng taù cho ñöùc tin Coâng Giaùo, vôùi tö caùch laø nöõ tu." Thö, moät ngöôøi Coâng Giaùo, giaûi thích raèng "treân nguyeân taéc, caùc tröôøng maãu giaùo daân laäp vaø coâng laäp ñeàu coù quyeàn lôïi vaø nghóa vuï nhö nhau." Tuy nhieân, chò noùi, caùc tröôøng coâng laäp nhaän ñöôïc nhieàu quyeàn lôïi hôn vaø kòp thôøi öu tieân nhaän ñöôïc nhöõng höôùng daãn vaø chæ thò cuûa Nhaø Nöôùc. Chò noùi: "Ñieàu naøy laøm cho nhöõng ai laøm vieäc taïi tröôøng daân laäp caûm thaáy maëc caûm vaø e deø." Chò noùi theâm, tuy nhieân maët baèng cuûa caùc tröôøng maãu giaùo daân laäp roäng raõi thoaùng maùt hôn, neân treû em coù theå chôi ñuøa suoát ngaøy trong moät khoâng gian roäng lôùn hôn. Trong 200 em taïi trung taâm Hoàng AÂn, do nöõ tu Ñaminh Baéc Ninh ñieàu haønh, 70% laø con em caùn boä hoaëc coâng an. Moät nöõ tu Ñaminh noùi vôùi UCA News: "Moät soá cha meï laø ñaûng vieân hoaëc coâng an. Tuy nhieân, hoï vaãn göûi con em cho chuùng toâi tôùi caùc tröôøng cuûa Coâng Giaùo, vì hoï bieát raèng con caùi hoï seõ ñöôïc chaêm soùc kyõ löôõng vaø vì caùc nöõ tu daïy doã chuùng bieát leã pheùp, ngoan ngoaõn vaø saïch seõ hôn." Nöõ tu noùi theâm: "Hôn nöõa, hoï khoâng phaûi lo laéng cho con caùi hoï trong tröôøng hôïp hoï phaûi laøm theâm giôø ôû sôû laøm vaø ñeán ñoùn con treã." Moät nöõ tu Ñaminh khaùc noùi: "Chuùng toâi nhaän caùc em vaøo buoåi saùng saïch seõ theá naøo, ñeán chieàu khi trao laïi cho cha meï, caùc em cuõng phaûi saïch seõ nhö vaäy. Ñoù laø lyù do taïi sao cha meïï chuùng thích tröôøng cuûa chuùng toâi hôn." Nöõ tu cho bieát 95% giaùo vieân maãu giaùo daân laäp laø caùc tu sinh cuûa coäng ñoaøn thuoäc doøng tu cuûa chò. Chò noùi: "Moät soá em ñaõ ñöôïc ñaøo taïo ñeå daïy taïi caùc tröôøng maãu giaùo tröôùc khi caùc em vaøo doøng. Moät soá em khaùc ñöôïc nhaø doøng cho ñi hoïc ñeå veà phuïc vuï taïi tröôøng maãu giaùo do doøng quaûn lyù." Chò noùi theâm: "Hieäu tröôûng ñöôïc ñaøo taïo chính quy töø caùc tröôøng cuûa nhaø nöôùc theo nhö qui ñònh." Quaän Thuû Ñöùc coù khoaûng 320 nöõ tu thuoäc 18 doøng tu. Ñoái vôùi boán trong soá caùc doøng noùi treân, môû vaø ñieàu haønh caùc tröôøng maãu giaùo daân laäp laø moät nguoàn thu nhaäp chính.


Back to Radio Veritas Asia Home Page