Hai Taân Linh Muïc
Giaùo Phaän Kontum
daán thaân phuïc vuï ñoàng baøo saéc toäc
ôû Buoân Laøng xa

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hai Taân Linh Muïc daán thaân phuïc vuï ñoàng baøo saéc toäc ôû Buoân Laøng Xa tónh Kontum.

Tin Vieät Nam (UCAN 28/04/99) -- Sau nhieàu naêm chôø ñôïi hai chuûng sinh treân 40 tuoåi ñaõ thuï phong Linh Muïc taïi nhaø thôø Chính Toøa giaùo phaän Kontum treân vuøng Taây Nguyeân, nôi coù khoaûng möôøi nhoùm ñoàng baøo saéc toäc sinh soáng. Ngaøy 14-4-99, hai cha Phanxicoâ Xavieâ Leâ Tieân, 46 tuoåi, vaø Gioan Nguyeãn Ñöùc Tröôøng, 42 tuoåi, ñöôïc Ñöùc Cha Pheâroâ Traàn Thanh Chung, giaùo phaän Kontum, truyeàn chöùc Linh Muïc trong moät Thaùnh Leã roän raøng aâm thanh cuûa coàng chieâng vaø tieáng troáng cuøng vôùi treû em saéc toäc muùa haùt. Khoaûng 2,000 giaùo daân ñaõ tham döï thaùnh leã. Vì muoán daán thaân phuïc vuï ngöôøi Coâng Giaùo saéc toäc, hai taân Linh Muïc cho bieát caùc ngaøi ñang hoïc tieáng saéc toäc vaø seõ phuïc vuï nhieàu coäng ñoàng Coâng Giaùo saéc toäc ôû caùc buoân laøng xa thuoäc hai tænh Kontum vaø Gia Lai laø laõnh thoå cuûa giaùo phaän ñöôïc thaønh laäp caùch nay 150 naêm. Hai cha seõ cuøng vôùi ba Linh Muïc khaùc ñaûm traùch vieäc chaêm soùc muïc vuï cho nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo saéc toäc ñaõ ñöôïc toå chöùc thaønh nhöõng coäng ñoaøn. Caùc Linh Muïc coøn höôùng daãn hoï veà kyõ thuaät canh taùc vì hoï soáng chuû yeáu baèng troàng luùa, baép vaø ñieàu. Hai taân Linh Muïc phaùt bieåu trong Thaùnh Leã ñöôïc cöû haønh baèng tieáng Vieät vaø tieáng Jarai, ngoân ngöõ cuûa coäng ñoàng saéc toäc ñoâng nhaát trong giaùo phaän, raèng loøng kieân trì vaø lôøi caàu nguyeän cuûa hoï ñaõ sinh hoa keát traùi sau moät thôøi gian daøi hoï chôø ñôïi ñeå ñöôïc thuï phong Linh Muïc. Hai cha cho bieát chuûng vieän Kontum ñaõ bò ñoùng cöûa sau khi coäng saûn naém quyeàn ôû mieàn Nam vaøo thaùng 4-1975, neân caùc chuûng sinh ñaõ phaûi tìm nhöõng phöông caùch khaùc ñeå theo ñuoåi ôn goïi cuûa mình. Cuøng vôùi caùc baïn hoïc, hai cha ñaõ môû moät tieäm söûa chöõa xe ñaïp gaàn nhaø thôø Chính Toøa ñeå kieám soáng trong khi vaãn coá gaéng hoaøn taát chöông trình thaàn hoïc trong hoaøn caûnh khoù khaên. Ñoàng baøo saéc toäc chieám ña soá trong 170,000 giaùo daân trong giaùo phaän laø nôi sinh soáng cuûa haøng chuïc nhoùm saéc toäc maø ñoâng nhaát laø caùc saéc toäc Jarai, Bahnar vaø Sedang. Nhieàu nhoùm saéc toäc soáng bieät laäp khoûi ngöôøi Kinh vaø raát ít giaùo daân lieân heä hay tieáp xuùc vôùi hoï. Ngöôøi Coâng Giaùo daïy hoï tieáng Vieät, cung caáp dòch vuï y teá, duïïng cuï laøm raãy vaø giuùp hoï ñaøo gieáng. Cho ñeán nay, soá Linh Muïc ñöôïc thuï phong trong giaùo phaän keå töø sau naêm 1975 laø 4 vò, keå caû hai taân Linh Muïc. Giaùo phaän ñaõ kyû nieäm 150 naêm ngaøy thaønh laäp vaøo naêm ngoaùi. Thoáng keâ Giaùo Hoäi cho thaáy giaùo phaän coù 23 giaùo xöù, 35 Linh Muïc, 12 ñaïi chuûng sinh, 145 nöõ tu vaø khoaûng 250 giaùo lyù vieân ôû 120 buoân laøng khaép giaùo phaän.


Back to Radio Veritas Asia Home Page