Caùc Baøi Thaùnh Ca Vieät Nam
phaûi theo quy ñònh cuûa Giaùo Hoäi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc Baøi Thaùnh Ca Vieät Nam phaûi theo quy ñònh cuûa Giaùo Hoäi.

Tin Thaønh Phoá Saøi Goøn, Vieät Nam (UCAN 2/09/99) -- Caùc nhaïc só vaø ca tröôûng Coâng Giaùo treân toaøn quoác ñaõ ñöôïc nhaéc nhôû taïi moät cuoäc hoäi thaûo raèng caùc baøi Thaùnh Ca phaûi ñuùng theo quy ñònh cuûa Giaùo Hoäi. Ñöùc Cha Phaoloâ Nguyeãn Vaên Hoøa, giaùo phaän Nha Trang, phaùt bieåu vôùi khoaûng 120 nhaïc só vaø ca tröôûng cuûa haàu heát trong soá 25 giaùo phaän ôû Vieät Nam raèng "nhöõng naêm gaàn ñaây döoøng nhö vieäc saùng taùc caùc baøi haùt duøng trong thaùnh leã vaø caùc buoåi cöû haønh phuïng vuï khaùc ñaõ khoâng ñuùng vôùi nhöõng quy ñònh chính thöùc cuûa Giaùo Hoäi.

Tieåu ban thaùnh nhaïc thuoäc UÛy Ban Giaùm Muïc veà Phuïng Vuï ñaõ toå chöùc cuoäc hoäi thaûo, töùc cuoäc hoäi thaûo thöù hai trong naêm nay (1999) vaø laø cuoäc hoäi thaûo thöù 12 keå töø naêm 1996. Buoåi hoäi thaûo laàn naøy dieãn ra ngaøy 19-08-1999 taïi giaùo xöù Taân Ñònh, thaønh phoá Saøi Goøn.

Ñöùc Cha Phaoloâ Nguyeãn Vaên Hoøa, chuû tòch tieåu ban, noùi vôùi haõng tin Coâng Giaùo AÙ Chaâu raèng: "maëc duø caùc nhaïc só Coâng Giaùo coù tieàm naêng raát lôùn, cho tôùi nay hoï ñaõ saùng taùc quaù nhieàu baøi thaùnh ca phuø hôïp cho ca ñoaøn trình dieãn hôn laø cho coäng ñoaøn quy tuï ñeå toân vinh Chuùa." Vò giaùm muïc-nhaïc só 65 tuoåi noùi: "Moät thaùi cöïc khaùc laø caùc baøi haùt hay theo cung ñieäu daân toäc do coá linh muïc Hoaøng Kim saùng taùc trong moät noã löïc hoäi nhaäp vaên hoùa laïi quaù khoù cho ngöôøi Coâng Giaùo bình daân coù theå haùt ñöôïc." Vò phoù chuû tòch Hoäi ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam ñeà nghò caùc baøi thaùnh ca caàn baùm saùt chuû ñeà cuûa moät buoåi cöû haønh phuïng vuï cuï theå vaø phaûi deã haùt ñeå ngöôøi Coâng Giaùo bình daân coù theå haùt nhö moät coäng ñoàng caàu nguyeän.

Taïi cuoäc hoäi thaûo, Ñöùc cha Hoøa ñaõ baøy toû nieàm laïc quan cuûa ngaøi raèng "chuùng ta seõ tìm ra nhöõng gì laø chöa ñuùng vaø thu heïp khoaûng caùch khoaûng caùch giöõa thöïc teá vaø yeâu caàu cuûa Giaùo Hoäi trong lónh vöïc thaùnh nhaïc." Cha Kim Long, phoù chuû tòch tieåu ban noùi: "Vì caùc cha xöù seõ quyeát ñònh baøi naøo ñöôïc haùt trong phuïng vuï, neân caùc ngaøi caàn ñöôïc huaán luyeän veà thaùnh nhaïc." Vò linh muïc-nhaïc só cuõng cho bieát tieåu ban döï tính thaønh laäp moät trung taâm thaùnh nhaïc toaøn quoác nhö moät nôi ñeå ñaøo taïo caùc nhaïc só vaø ca tröôûng. Ñaây laø keá hoaïch cuûa nhieäm kyø 1998-2001 cuûa tieåu ban. Cha Minh Koâng, giaùo phaän Kon Tum, noùi: "Tieåu ban thaùnh nhaïc neân ñöa ra caùc höôùng daãn roõ raøng, vaø caùc ca ñoaøn giaùo xöù phaûi bieát choïn löïa hôn khi söû duïng caùc baøi thaùnh ca trong phuïng vuï." Nhaïc só Vuõ Ñình AÂn ñoàng yù khi noùi: "Tieåu ban thaùnh nhaïc neân ñöa ra caùc chæ thò kòp thôøi cho caùc ca tröôûng."

Nhaïc só Nguyeãn Duy, thuoäc ñaïi chuûng vieän thaùnh Giuse, thaønh phoá Saøi Goøn, noùi vôùi UCA News raèng cuoäc hoäi thaûo naøy laø thaønh coâng nhaát, vì nhieàu vaán ñeà öu tö chung ñaõ ñöôïc thaûo luaän haêng say taïi caùc nhoùm, keå caû trong giôø nghæ giaûi lao. Chò Leâ Thò Tö Tuyeát, ca tröôûng thuoäc giaùo phaän Nha Trang, noùi: "Toâi muoán caùc cuoäc hoäi thaûo nhö theá naøy ñöôïc toå chöùc ôû caáp giaùo xöù, vì caùc ñaïi bieåu trong cuoäc hoäi thaûo naøy chæ ñaïi dieän cho caáp giaùo phaän." Ñöùc Cha Hoøa giaûi thích thaønh phoá Saøi Goøn ñöôïc choïn laøm nôi toå chöùc caùc cuoäc hoäi thaûo cuûa tieåu ban thaùnh nhaïc, vì ña soá nhaïc só Coâng Giaùo vaø ca tröôûng ñeàu thuoäc thaønh phoá.


Back to Radio Veritas Asia Home Page