Ngoaïi tröôûng Hoa Kyø
vieáng thaêm Vieät Nam

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngoaïi tröôûng Hoa Kyø vieáng thaêm Vieät Nam.

Haø Noäi - 06.09.99 - Baûn tin quoác teá cuûa Ñaøi Vatican (06.09.99) loan baùo: Hoâm thöù Hai (06.09.99) baét ñaàu chuyeán vieáng thaêm cuûa Ngoaïi tröôûng Hoa Kyø, Baø Madeleine Albright taïi Vieät Nam. Nhöõng quan heä kinh teá vaø thöông maïi seõ laø nhöõng ñieåm quan troïng cuûa caùc cuoäc thaûo luaän giöõa Ngoaïi Tröôûng Hoa Kyø vaø caùc nhaø laõnh ñaïo coäng saûn Haø Noäi.

Baûn tin vieát tieáp: Thöïc söï Hoa Kyø vaø Vieät Nam hy voïng ñaït ñöôïc trong thôøi gian vaén moät thoûa hieäp veà vieäc giaûm bieåu thueá thöông maïi, ñeå quoác gia mieàn AÙ Chaâu gia taêng vieäc nhaäp caûng vaøo Hoa Kyø. Moái quan heä giöõa Hoa Kyø vaø Vieät Nam luoân luoân tieán ñeán choã toát ñeïp hôn töø naêm 1995, naêm hai quoác gia ñi ñeán vieäc bình thöôøng hoùa quan heä ngoaïi giao.

Baûn tin keát thuùc: Nhöng trong nhöõng naêm vöøa qua, chính phuû Hoa Kyø tieáp tuïc chæ trích Nhaø Caàm Quyeàn Vieät Nam veà nhöõng vi phaïm lieân tieáp trong laõnh vöïc nhaân quyeàn vaø caùch rieâng, trong laõnh vöïc baûo veä töï do toân giaùo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page