Giôùi Treû Coâng Giaùo Vieät Nam
mong muoán Giaùo Hoäi
ñoàng haønh vôùi hoï

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giôùi Treû Coâng Giaùo mong muoán Giaùo Hoäi ñoàng haønh vôùi hoï.

Tin Thaønh phoá Saigon, Vieät Nam (UCAN 28/04/99) -- Môùi ñaây, giôùi treû ñòa phöông ñaõ noùi vôùi caùc vò laõnh ñaïo Toång Giaùo Phaän TP. Saigon raèng Toång Giaùo Phaän neân phaân coâng nhöõng Linh Muïc vaø tu só coù khaû naêng höôùng daãn vaø ñoàng haønh vôùi giôùi treû treân cuoäc haønh trình cuûa hoï. Moät thanh nieân ñaõ phaùt bieåu qua moät laù thö ñöôïc ñoïc trong ngaøy giôùi treû taïi nhaø thôø Chính Toøa Nöõ Vöông Hoøa Bình: "Ñoái vôùi chuùng con, thaät khoù maø löïa choïn vaø chuùng con caûm thaáy khoâng deã khaéc phuïc nhieàu caùm doã trong cuoäc soáng haøng ngaøy. Nhöõng caùm doã naøy ngaên caûn chuùng con soáng vaø laøm chöùng taù ñích thöïc veà caùc giaù trò cuûa Tin Möøng." Laù thö do moät ñaïi dieän giôùi treû ñoïc coøn noùi: "Chuùng con bieát Ñöùc Cha yeâu thöông vaø laéng nghe chuùng con, vaø Ñöùc Cha ñaëc bieät quan taâm tôùi nhöõng vaán ñeà xaõ hoäi vaø nhieàu vaán ñeà maø giôùi treû ngaøy nay gaëp phaûi." Laù thö keát luaän vôùi lôøi ñeà nghò Toång Giaùo Phaän neân boå nhieäm caùc tuyeân uùy giôùi treû laø "nhöõng linh muïc vaø tu só coù khaû naêng höôùng daãn vaø ñoàng haønh vôùi chuùng con." Laù thö naøy, cuøng vôùi hôn 300 laù thö khaùc cuûa giôùi treû Coâng Giaùo, noùi leân nhöõng öu tö vaø mong ñôïi cuûa hoï ñoái vôùi toång giaùo phaän, ñaõ ñöôïc thu thaäp trong moät chieán dòch vieát thö keùo daøi hai tuaàn vaø ñaõ ñöôïc göûi tôùi caùc vò laõnh ñaïo Giaùo Hoäi hoài cuoái thaùng 3/1999. Hôn 1,000 thanh nieân Coâng Giaùo thuoäc Toång Giaùo Phaän vaø nhieàu giaùo phaän khaùc bao goàm sinh vieân, giaùo vieân, coâng chöùc, doanh nhaân, tu só vaø thanh nieân ngöôøi nöôùc ngoaøi ñaõ tham döï Thaùnh Leã ñoàng teá do Ñöùc Toång Giaùm Muïc Gioan Baotixita Phaïm Minh Maãn, Toång Giaùo Phaän TP. Saigon chuû söï. Vò Toång Giaùm Muïc 65 tuoåi caûm ôn nhöõng ngöôøi hieän dieän vaø noùi raèng "söï hieän dieän cuûa caùc baïn trong nhaø thôø naøy chöùng toû raèng taát caû caùc baïn thöïc söï coù loøng tin maïnh meõ, vaø ñieàu naøy cuõng laøm cho ñöùc tin cuûa toâi ñöôïc maïnh meõ hôn." Ngaøi keâu goïi giôùi treû caàu nguyeän cho caùc vò coù traùch nhieäm höôùng daãn ñôøi soáng ñöùc tin cuûa hoï ñeå caùc vò naøy bieát saün saøng hôn trong vieäc chia seû tình thöông yeâu cuûa hoï vôùi giôùi treû. Keát quaû cuûa chieán dòch ñaõ cho bieát veà thaønh phaàn xuaát thaân, nhöõng suy nghó, öu tö, nhöõng mong ñôïi vaø nguyeän voïng cuõng nhö nhöõng khoù khaên cuûa giôùi treû. Chieán dòch coøn ñeà nghò giôùi treû goùp yù laøm theá naøo Giaùo hoäi ñòa phöông coù theå giuùp hoï laøm chöùng taù cho Ñöùc Kitoâ qua vieäc hoï tham gia vaøo ñôøi soáng chính trò, xaõ hoäi, kinh teá, vaên hoùa vaø ngheä thuaät hieän nay ôû trong nöôùc. Chieán dòch coøn ñeà nghò giôùi treû goùp yù vôùi Ñöùc Toång Giaùm Muïc ñeå ngaøi coù theå chu toaøn toát hôn nhieäm vuï giaûng daïy, thaùnh hoùa, quaûn trò vaø höôùng daãn ngöôøi Coâng Giaùo trong Toång Giaùo Phaän. Toång Giaùo Phaän TP. Saigon ñöùng thöù hai veà soá daân Coâng Giaùo, coù 467,115 ngöôøi Coâng Giaùo trong soá khoaûng 5 trieäu daân cuûa thaønh phoá.


Back to Radio Veritas Asia Home Page